Google plus

530 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Google plus

 1. 1. 1การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ด้วย Google+ Google+ ทำให้ผู้คนสำนสัมพันธ์กันบนเว็บได้เหมือนทีทำในชีวิตจริง แบ่งปันควำมคิด ลิงก์ และรูปภำพกับ ่แวดวงที่ต้องกำร ใช้วิดีโอแชทเพื่อคุยกับคนได้ถึง 9 คนในเวลำเดียวกัน คุยกันทั้งกลุมได้ง่ำยและเร็ว เรำตื่นเต้น ่กับวิธีใหม่ในกำรแบ่งปันเรื่องรำวชีวิตที่เรำสร้ำงขึ้นผ่ำน Google+ แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นเพียงแค่จุดเริมต้นเท่ำนั้น ่ คุณไม่ได้เล่ำหรือแบ่งปันทุกเรืองให้ทุกคนฟัง แต่กำรเลือกกลุ่มคนเพือแบ่งปันเรื่องรำวที่เหมำะสมด้วยนั้นก็ ่ ่ไม่ควรจะยำก แวดวงจะทำให้คุณสำมำรถรวมเพื่อนๆ ที่ไปเที่ยวคลับด้วยกันไว้หนึ่งแวดวง พ่อแม่อีกหนึ่งแวดวง และหัวหน้ำอยู่คนเดียวในอีกแวดวง เช่นเดียวกับในชีวิตจริง เราสามารถนาความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง? …………………………… Hangouts กำรที่ได้เจอเพื่อนโดยบังเอิญเมื่อออกไปข้ำงนอกนั้นดีจริงๆ ควำมบังเอิญนีเ้ กิดขึ้นได้บนเว็บด้วย Hangoutsไม่ว่ำคุณจะใส่ชุดนอนนั่งอยู่บ้ำน หรืออยู่ข้ำงนอกพร้อมมือถือ คุณก็สำมำรถใช้วิดีโอ Hangouts เพื่อคุยกับคนอีก 9 คนได้ เกือบจะดีเท่ำกับกำรได้เจอหน้ำกันจริงๆ เลยล่ะเราสามารถนาความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง? ……………………………
 2. 2. 2 เกม Google+ มีห้องเกมด้วย เล่นโปกเกอร์ สร้ำงบ้ำนสร้ำงเมือง แกล้งหมู หรือคลิกทุกอย่ำงที่ขวำงหน้ำ เมื่อคุณทำอะไรแล้วอยำกบอกให้คนอื่นรู้ ก็แค่แบ่งปันกับคนที่อยำกเห็นอัปเดตเรื่องเกมส์ของคุณ เล่มเกมส์ได้คะแนนสูงกว่ำเพือนก็เป็นวิธีทักทำยที่ดเี หมือนกัน ่เราสามารถนาความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง? …………………………… การค้นหา ร้ำนอำหำรทีเ่ พื่อนคุณปลื้มมำกๆ เมืออำทิตย์กอนชื่ออะไรนะ ใครมีเคล็ดลับดีๆ เรื่องกำรเต้นลีลำศ ่ ่บ้ำง ได้เข้ำรอบฟุตบอลโลกนี่มันรูสึกยังไง กำรค้นหำจะช่วยให้คุณได้รับอัปเดตจำกแวดวง ข่ำวครำวจำกทั่ว ้อินเทอร์เน็ตและโพสต์สำธำรณะบน Google+ จะให้คุณเข้ำถึงเรื่องรำวที่คุณสนใจ และได้พบกับคนทีสนใจ ่เรื่องเดียวกันด้วยเราสามารถนาความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง? …………………………… มือถือ อัปโหลดทันใจ กำรถ่ำยรูปเป็นเรื่องสนุก กำรแบ่งปันรูปกันดูก็สนุก แต่กำรนำรูปภำพออกจำกโทรศัพท์มำลงเว็บนั้น บำงครังก็ไม่ค่อยสนุก เรำจึงสร้ำง "อัปโหลดทันใจ" ขึ้น คุณจะได้ไม่ต้องกลัวว่ำจะทำรูปแห่งควำมทรง ้ จำหำยอีกแล้ว จำกนี้ไป รูปของคุณจะอัปโหลดตัวเอง! เราสามารถนาความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง? ……………………
 3. 3. 3 Messenger บำงทีกำรสื่อสำรกับเพื่อนก็ยำกเหลือเกิน โดยเฉพำะเวลำที่ต้องส่งข้อควำมหำหลำยๆ คนพร้อมกัน Messenger นำกำรส่งข้อควำมหลำยๆครั้งนั้นมำรวมกันเป็นกำรแชทกลุมง่ำยๆ เพื่อให้ทุกคนเข้ำใจตรงกันได้ใน ่พริบตำ ------------------------------------------------------------- แนะนาการใช้ Google+ ให้ละเอียดขึ้นดังนี้การใช้งานโปรไฟล์ของคุณใน Google+ โปรไฟล์คือวิธีนำเสนอตัวตนของคุณในผลิตภัณฑ์ของ Google และทั่วทังเว็บ คุณสำมำรถใช้โปรไฟล์เพื่อ ้จัดกำรข้อมูลที่คนอื่นเห็น เช่น ประวัติส่วนตัวของคุณ รำยละเอียดในกำรติดต่อคุณและลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ เกี่ยวกับคุณหรือที่คุณสร้ำงขึ้น แม้ว่ำโปรไฟล์ของคุณจะเป็นแบบสำธำรณะ แต่ชื่อเต็มของคุณนั้นเป็นเพียงข้อมูลเดียวที่ตองแสดงในโปร ้ไฟล์ของคุณ คุณจะสำมำรถแก้ไขหรือนำข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ต้องกำรแบ่งปันกับคนอื่นออก โปรไฟล์ของคุณคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ และคุณควรมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลของคุณเอง โปรไฟล์จะช่วยให้คุณควบคุมควำมเป็นส่วนตัวของคุณได้มำกยิ่งขึ้น เนื้อหำที่คุณเก็บไว้ในโปรไฟล์อำจไม่ได้มีไว้ให้ทกคนดู เลือกว่ำคุณต้องกำรให้ใครดูส่วนไหนของโปรไฟล์ ุบ้ำง เมื่อคุณแก้ไขโปรไฟล์ โปรดทรำบว่ำคุณสำมำรถเลือกให้ส่วนต่ำงๆ เป็นแบบสำธำรณะ แบบส่วนตัว หรือแบบกึ่งๆ ได้การแสดงคนในแวดวงของคุณในโปรไฟล์ โดยค่ำเริ่มต้น บุคคลในแวดวงของคุณจะปรำกฏแบบสำธำรณะที่ด้ำนข้ำงของโปรไฟล์ของคุณคุณสำมำรถเลือกว่ำใครจะปรำกฏในโปรไฟล์ของคุณ และใครสำมำรถเห็นได้แท็บโพสต์ แท็บโพสต์จะจัดระเบียบโพสต์ทั้งหมดที่แบ่งปันโดยเจ้ำของโปรไฟล์ เมื่อคุณดูแท็บโพสต์ของคนอื่น คุณจะเห็นโพสต์ทั้งหมดที่เจ้ำของโปรไฟล์แบ่งปันกับคุณหรือโพสต์แบบสำธำรณะแม้ว่ำโปรไฟล์ของคุณจะเป็นแบบสำธำรณะ แต่คุณก็สำมำรถเลือกว่ำคุณต้องกำรให้มีกำรจัดทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหำ หรือไม่ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปิดเผยตัวได้มำกหรือน้อยตำมที่ต้องกำร
 4. 4. 4สิ่งสาคัญเกี่ยวกับโปรไฟล์ กำรเปลี่ยนชื่อในโปรไฟล์จะเป็นกำรเปลี่ยนชื่อในบัญชี Google ของคุณด้วย กำรเปลี่ยนแปลงนีจะมีผลใน ้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ที่คุณลงชื่อเข้ำใช้ด้วยบัญชีของคุณ เช่น Gmail และเอกสำร กำรลบโปรไฟล์ของคุณจะไม่ทำให้บัญชี Google ของคุณถูกลบไปด้วย คนที่มีที่อยู่อีเมลของคุณอำจเห็นลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของคุณที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลดังกล่ำวการเริ่มต้นใช้งานแวดวง ในกำรเริ่มต้นแก้ไขแวดวง ให้คลิกที่ไอคอนแวดวง ที่ด้ำนบนของสตรีม และปฏิบัติตำมคำแนะนำด้ำนล่ำงถ้ำคุณยังไม่มีคนที่จะเพิ่มในแวดวง คุณสำมำรถเพิ่มคนได้หลำยวิธี ตัวอย่ำงเช่น คุณสำมำรถใช้แท็บค้นหำคนและ คำแนะนำเพื่อน เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเชิญบุคคล เข้ำสู่ Google+สร้างและเพิ่มคนในแวดวง เลือกคนที่คุณต้องกำรรวมในแวดวงของคุณ คุณสำมำรถเลือกคนครั้งละมำกกว่ำหนึ่งคน โดยคลิกช่องของชื่อคนมำกกว่ำหนึ่งช่อง หรือเน้นหลำยช่องโดยใช้เคอร์เซอร์ ลำกและวำงคนเหล่ำนี้ในแวดวงว่ำงเปล่ำที่มีข้อควำมว่ำ วำงผู้คนในนี้เพื่อสร้ำงแวดวงใหม่ หลังจำกที่คุณวำงคนลงในแวดวงแล้ว Google+ จะแสดงตัวเลขเพื่อให้คุณทรำบจำนวนคนที่คุณเพิ่ม ถ้ำคุณเพิ่มคนในแวดวงที่มีบุคคลนั้นอยู่แล้ว ระบบจะไม่เพิ่มบุคคลดังกล่ำวซ้ำอีกครั้ง คุณสำมำรถตั้งชื่อแวดวงโดยคลิกที่ สร้ำงแวดวง ช่องป๊อปอัปจะปรำกฏเพือให้คุณสำมำรถแก้ไขชื่อแวดวง ่ชื่อแวดวงจะปรำกฏแก่คุณเท่ำนั้น คุณสำมำรถใส่คนเดียวกันลงในหลำยแวดวงได้ตำมต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น ลูกพีลูกน้องอำจอยูทั้งในแวดวง ่ ่เพื่อนและครอบครัว เมื่อคุณเพิมคนในหลำยแวดวง จะไม่เป็นกำรนำคนเหล่ำนั้นออกจำกแวดวงทีเ่ พิ่มไว้ก่อน ่หน้ำนั้น และเรำจะแจ้งให้คนเหล่ำนั้นทรำบเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถสร้ำงแวดวงด้วยกำรวำงเมำส์ไว้เหนือแวดวงว่ำงเดียวกัน วำงผู้คนในนี้เพื่อสร้ำงแวดวงใหม่จะกลำยเป็นลิงก์ สร้ำงแวดวงดูว่าคนคนหนึ่งอยู่ในแวดวงใดบ้าง คุณสามารถดูแวดวงของแต่ละคนทีต้องการได้สองวิธี: ่ เลื่อนเมำส์ไว้เหนือช่องของชื่อ และแวดวงของคนนั้นจะสว่ำงที่ด้ำนล่ำงของหน้ำเว็บ เลื่อนเมำส์ไว้ที่ช่องของชื่อ และช่องป๊อปอัปจะปรำกฏ ซึ่งจะรวมชื่อของแวดวงที่มีคนนั้นอยู่
 5. 5. 5ดูคนทั้งหมดในแวดวง เมื่อคุณเลื่อนเมำส์เหนือแวดวง คุณจะเห็นภำพขนำดเล็กของคนที่อยู่ในแวดวงนั้นมำกถึง 13 รำย ถ้ำต้องกำรดูคนทังหมดในแวดวง ให้คลิกที่ชื่อของแวดวง คนทุกคนในแวดวงจะปรำกฏในส่วนบนของหน้ำจอ ้ถ้าต้องการค้นหาคนในแวดวง: คลิกที่แวดวง -- > พิมพ์ชื่อของคนที่คุณต้องกำรค้นหำในช่อง "พิมพ์ชื่อ" ผลลัพธ์จะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์จัดเรียงแวดวงของคุณใหม่ คุณสำมำรถเปลี่ยนลำดับของกำรแสดงแวดวงได้ ขณะที่แก้ไขแวดวง ให้ลำกแวดวงไปยังลำดับที่คุณต้องกำรลำดับที่คุณวำงแวดวงจะปรำกฏในกำรนำทำงด้ำนข้ำงของสตรีมด้วยแก้ไขชื่อแวดวง คลิกที่แวดวง -- > คลิกที่ เปลี่ยนชื่อ ถัดจำกชื่อแวดวง -- > เปลี่ยนชื่อแวดวงของคุณ -- > คลิกที่ บันทึกเพิ่มคาอธิบายแวดวง คุณสำมำรถเพิ่มคำอธิบำยแวดวงเพื่อรวมรำยละเอียดทียำวเกินกว่ำจะใส่ในชื่อแวดวง ในกำรเพิ่ม ่ คลิกที่แวดวง -- > เลือก คลิกเพื่อเพิ่มคำอธิบำย ใต้ชื่อแวดวง -- > พิมพ์คำอธิบำยของคุณ -- > คลิกที่ บันทึก คำอธิบำยจะปรำกฏที่ด้ำนข้ำงของสตรีม เฉพำะเมือคุณดูเนื้อหำทีมำจำกแวดวงนั้นโดยเฉพำะ เช่นเดียวกับ ่ ่ชื่อแวดวง คำอธิบำยแวดวงจะปรำกฏแก่คุณเท่ำนั้นแก้ไขคาอธิบายแวดวง คลิกที่แวดวง -- > เลือก แก้ไขคำอธิบำย ใต้ชื่อแวดวง -- > พิมพ์คำอธิบำยใหม่ -- > คลิกที่ บันทึก คำอธิบำยจะปรำกฏที่ด้ำนข้ำงของสตรีม เฉพำะเมือคุณดูเนื้อหำทีมำจำกแวดวงนั้นโดยเฉพำะ เช่นเดียวกับ ่ ่ชื่อแวดวง คำอธิบำยแวดวงจะปรำกฏแก่คุณเท่ำนั้น
 6. 6. 6บล็อกบุคคล เมื่อต้องกำรบล็อกคนขณะที่อยู่ในเครื่องมือแก้ไขแวดวง: เลือกคนที่คุณต้องกำรบล็อก -- > เลือก กำรทำงำนเพิ่มเติม ในมุมด้ำนบน -- > เลือก บล็อก จำกเมนูแบบเลื่อนลง คุณสำมำรถดูรำยชื่อคนที่คุณบล็อกโดยเลือก กำรทำงำนเพิ่มเติม ในมุมด้ำนบน จำกนั้นคลิกคนที่ถูกบล็อก ในเมนูแบบเลื่อนลงนาคนออกจากแวดวงของคุณ เมื่อต้องกำรนำคนออกจำกแวดวงทังหมดของคุณ ้ คลิกที่ชื่อคน -- > คลิก นำออก ที่มุมด้ำนบนของเครืองมือแก้ไขแวดวง ่ ข้อควำมยืนยันจะปรำกฏที่ด้ำนบนของหน้ำเว็บ ระบุว่ำคนที่คุณเลือกถูกนำออกจำกแวดวงทั้งหมดแล้วนอกจำกนี้ คุณยังมีตัวเลือกในกำรนำคนนี้ออกจำกสมุดทีอยูของ Google Contacts ด้วย โปรดทรำบว่ำกำร ่ ่ทำงำนนี้จะมีผลกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ Google Contacts ด้วย (เช่น โทรศัพท์มอถือ) ืนอกจำกนี้คุณยังสำมำรถนำคนออกจำกแวดวงด้วยกำรคลิกรูปภำพของคนนั้นในแวดวง และลำกออกลบแวดวง เมื่อต้องกำรลบแวดวง: คลิกแวดวงที่คุณต้องกำรลบ -- > คลิก ลบแวดวงนี้ ที่ด้ำนล่ำงของช่องป๊อปอัป เมื่อคุณลบแวดวงแล้ว คุณจะไม่สำมำรถเรียกคืนได้อีก นอกจำกนี้ สิงต่ำงๆ ที่คุณแบ่งปันไว้กับแวดวงนั้นจะ ่กลำยเป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับคุณ และจะปรำกฏเฉพำะในสตรีมของคุณและในแท็บ โพสต์ ของโปรไฟล์ของคุณเท่ำนั้นการเริ่มต้นใช้งานแวดวง ในกำรเริ่มต้นแก้ไขแวดวง ให้คลิกที่ไอคอนแวดวง ที่ด้ำนบนของสตรีม และปฏิบัติตำมคำแนะนำด้ำนล่ำงถ้ำคุณยังไม่มีคนที่จะเพิ่มในแวดวง คุณสำมำรถเพิ่มคนได้หลำยวิธี ตัวอย่ำงเช่น คุณสำมำรถใช้แท็บค้นหำคนและ คำแนะนำเพื่อน เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเชิญบุคคล เข้ำสู่ Google+สร้างและเพิ่มคนในแวดวง เลือกคนที่คุณต้องกำรรวมในแวดวงของคุณ คุณสำมำรถเลือกคนครั้งละมำกกว่ำหนึ่งคน โดยคลิกช่องของชื่อคนมำกกว่ำหนึ่งช่อง หรือเน้นหลำยช่องโดยใช้เคอร์เซอร์ ลำกและวำงคนเหล่ำนี้ในแวดวงว่ำงเปล่ำที่มีข้อควำมว่ำ วำงผู้คนในนี้เพื่อสร้ำงแวดวงใหม่ หลังจำกที่คุณวำงคนลงในแวดวงแล้ว เรำจะแสดงตัวเลขเพื่อให้คุณทรำบจำนวนคนที่คุณเพิ่มถ้ำคุณเพิ่มคนในแวดวงที่มีบุคคลนั้นอยู่แล้ว ระบบจะไม่เพิ่มบุคคลดังกล่ำวซ้ำอีกครั้ง คุณสำมำรถตั้งชื่อแวดวงโดยคลิกที่ สร้ำงแวดวง ช่องป๊อปอัปจะปรำกฏเพือให้คุณสำมำรถแก้ไขชื่อแวดวง ่ชื่อแวดวงจะปรำกฏแก่คุณเท่ำนั้น คุณสำมำรถใส่คนเดียวกันลงในหลำยแวดวงได้ตำมต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น
 7. 7. 7ลูกพีลูกน้องอำจอยูทั้งในแวดวงเพือนและครอบครัว เมื่อคุณเพิ่มคนในหลำยแวดวง จะไม่เป็นกำรนำคน ่ ่ ่เหล่ำนั้นออกจำกแวดวงที่เพิ่มไว้ก่อนหน้ำนั้น และเรำจะแจ้งให้คนเหล่ำนั้นทรำบเพียงครังเดียวเท่ำนั้น ้นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถสร้ำงแวดวงด้วยกำรวำงเมำส์ไว้เหนือแวดวงว่ำงเดียวกัน วำงผู้คนในนี้เพื่อสร้ำงแวดวงใหม่ จะกลำยเป็นลิงก์ สร้ำงแวดวงดูว่าคนคนหนึ่งอยู่ในแวดวงใดบ้าง คุณสำมำรถดูแวดวงของแต่ละคนที่ต้องกำรได้สองวิธี: เลื่อนเมำส์ไว้เหนือช่องของชื่อ และแวดวงของคนนั้นจะสว่ำงที่ด้ำนล่ำงของหน้ำเว็บ เลื่อนเมำส์ไว้ที่ช่องของชื่อ และช่องป๊อปอัปจะปรำกฏ ซึ่งจะรวมชื่อของแวดวงที่มีคนนั้นอยู่ดูคนทั้งหมดในแวดวง เมื่อคุณเลื่อนเมำส์เหนือแวดวง คุณจะเห็นภำพขนำดเล็กของคนที่อยู่ในแวดวงนั้นมำกถึง 13 รำย ถ้ำต้องกำรดูคนทังหมดในแวดวง ให้คลิกที่ชื่อของแวดวง คนทุกคนในแวดวงจะปรำกฏในส่วนบนของหน้ำจอ ้ถ้าต้องการค้นหาคนในแวดวง: คลิกที่แวดวง -- > พิมพ์ชื่อของคนที่คุณต้องกำรค้นหำในช่อง "พิมพ์ชื่อ"ผลลัพธ์จะถูกกรองขณะที่คุณพิมพ์จัดเรียงแวดวงของคุณใหม่ คุณสำมำรถเปลี่ยนลำดับของกำรแสดงแวดวงได้ ขณะที่แก้ไขแวดวง ให้ลำกแวดวงไปยังลำดับที่คุณต้องกำร ลำดับที่คุณวำงแวดวงจะปรำกฏในกำรนำทำงด้ำนข้ำงของสตรีมด้วย แวดวง Google+ ช่วยให้คุณสำมำรถจัดระเบียบทุกคนตำมกำรเชื่อมต่อทำงสังคมในชีวิตจริง เช่น"ครอบครัว" "เพื่อนในที่ทำงำน" "เพือนในวงดนตรี" และ "ศิษย์เก่ำ" จำกนั้นคุณสำมำรถแบ่งปันเนือหำที่ ่ ้เกี่ยวข้องกับคนที่เหมำะสม และติดตำมเนื้อหำที่คนอื่นโพสต์และคุณเห็นว่ำน่ำสนใจ ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจโพสต์ประกำศเกี่ยวกับกำรหมั้นของคุณ และแสดงเฉพำะกับคนที่อยู่ในแวดวงเพื่อนและครอบครัว หรือคุณอำจเห็นโพสต์จำกแวดวงที่คุณสร้ำงสำหรับชมรมอ่ำนหนังสือ ซึ่งบอกว่ำมีบทควำมล่ำสุดเกี่ยวกับนักเขียนโปรดของคุณ นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถกำหนดค่ำข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณสำหรับแวดวงได้ ตัวอย่ำงเช่นรำยละเอียดที่อยู่ติดต่อ ตำแหน่ง และข้อมูลควำมสัมพันธ์ของคุณจะปรำกฏแก่แวดวงเพื่อน ในขณะทีประวัติ ่กำรทำงำนและกำรศึกษำจะปรำกฏแก่แวดวงสมำคมศิษย์เก่ำของคุณ
 8. 8. 8เกี่ยวกับปุ่ม +1 ปุ่ม +1 ทำให้คุณสำมำรถเริ่มกำรสนทนำที่น่ำสนใจ เมื่อคุณคลิก +1 คุณกำลังแนะนำหน้ำเว็บต่ำงๆ ทั่วทั้งเว็บอย่ำงสำธำรณะ และคุณยังสำมำรถใช้ +1 เพื่อแบ่งปันกับแวดวงที่เหมำะสมบน Google+ ได้อีกด้วย+1 สำมำรถช่วย ปรับปรุง Google Search ได้ด้วย เนื่องจำกคุณสำมำรถเห็นว่ำ คนรู้จักในสังคมออนไลน์ของคุณได้ +1 หน้ำใดบ้ำงที่ใต้ผลกำรค้นหำและโฆษณำ ปุ่ม +1 สำมำรถปรำกฏในหลำยๆ ที่ ทั้งบน Google และไซต์ต่ำงๆ ทั่วทังเว็บ ตัวอย่ำงเช่น คุณอำจเห็น ้ปุ่ม +1 ถัดจำกผลกำรค้นหำของ Google โฆษณำของ Google หรือบทควำมที่คุณกำลังอ่ำนบนไซต์ข่ำวสำรที่คุณชื่นชอบ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณ +1 ของบำงอย่ำงเมื่อคุณ +1 อะไรบำงอย่ำง ปุม +1 จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพื่อยืนยันว่ำคุณได้แนะนำหน้ำเว็บ และ +1 ของคุณ ่จะถูกเพิมลงใน แท็บ +1 หน้ำต่ำงใหม่ ในโปรไฟล์ของคุณ คุณสำมำรถ จัดกำร +1 ทั้งหมดของคุณ ได้ที่นี่ และ ่ตัดสินใจว่ำคุณต้องกำรแสดงแท็บ +1 ต่อสำธำรณะหรือไม่ หำกคุณเป็นผู้ใช้ Google+ คุณจะมีตัวเลือกในกำร แบ่งปันหน้ำที่คุณ +1 ใน Google+ ได้ด้วย เพียงคลิกช่อง "แบ่งปันบน Google+" ป้อนควำมคิดเห็นของคุณ เลือกแวดวงที่คุณต้องกำรโพสต์ถง แล้วคลิก ึแบ่งปัน เช่นเดียวกับเนื้อหำอื่นๆ ที่คุณแบ่งปัน กำร +1 เหล่ำนี้จะปรำกฏในสตรีมของผู้ที่คุณแบ่งปันด้วย ไม่ว่ำคุณจะเลือกทีจะแบ่งปันกับแวดวงใดใน Google+ และไม่ว่ำคุณจะเลือกที่จะแสดงแท็บ +1 ของคุณ ่อย่ำงสำธำรณะหรือไม่ กำร +1 ของคุณจะยังคง แสดงต่อผูที่กำลังดูเนื้อหำที่คุณได้ +1 ไว้ ตัวอย่ำงเช่น +1 ้ของคุณอำจปรำกฏเป็นส่วนหนึงของจำนวนรวมที่ไม่ระบุชื่อของผู้ที่ได้ +1 สิ่งเดียวกันนั้นด้วย และชื่อคุณอำจ ่แสดงอยู่ติดกับปุ่ม +1 บนเว็บไซต์ หรือใต้ผลกำรค้นหำหรือโฆษณำบนกำรค้นหำของ Google ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ และผู้ติดต่อของคุณตัดสินใจได้ว่ำเนื้อหำใดอำจมีประโยชน์ต่อพวกเขำมำกทีสุด่ ควบคุมว่ำผู้ใดจะเห็น +1 ของคุณคุณสำมำรถ ควบคุมกำรแสดงแท็บ +1 บนโปรไฟล์ของคุณ และหำกคุณเป็นผู้ใช้ Google+ คุณจะสำมำรถแบ่งปันหน้ำเว็บที่คุณ +1 กับแวดวงที่คุณต้องกำรได้อกด้วย อย่ำงไรก็ตำม โปรดจำไว้ว่ำกำร +1 เป็นกำร ีกระทำสำธำรณะ ทุกคนสำมำรถเห็นรำยกำรที่คุณ +1 ได้เมือพวกเขำเข้ำชมทีเ่ ดียวกันบนเว็บ ่ตัวอย่ำงเช่น สมมติว่ำกีรติเพิ่มบัวระวง ซึงเป็นสถำปนิกทีมักจะโพสต์อย่ำงสำธำรณะลงในแวดวงหนึ่งของเธอ ่ ่บน Google+ บัวระวงตัดสินใจทีจะ +1 เว็บไซต์ออกแบบทีเ่ ธอชื่นชอบ กีรติอำจเห็นชื่อและรูปภำพของบัวระ ่วงในหมำยเหตุ +1 บนกำรค้นหำของ Google แม้ว่ำกีรติจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของบัวระวงก็ตำม กำร +1 ของบัวระวงช่วยให้กรติตัดสินใจที่จะลองเข้ำมำชมไซต์นี้ และปรำกฏว่ำกีรติชอบไซต์นี้มำก ต่อไป สมมติว่ำบัวระ ีวงเลือกทีจะซ่อนแท็บ +1 ในโปรไฟล์ของเธอเอง แม้ว่ำกำร +1 ของบัวระวงบนเว็บไซต์ออกแบบจะยังคงเห็น ่ได้อย่ำงสำธำรณะ แต่ไม่มีผู้ใดบนเว็บที่เห็นโปรไฟล์ของบัวระวงจะสำมำรถดูรำยกำร +1 ทั้งหมดของบัวระวงได้
 9. 9. 9เกี่ยวกับสตรีม สตรีมคือที่ซึ่งคุณสำมำรถสนทนำอย่ำงมีควำมหมำย กับคนที่สำคัญสำหรับคุณ สตรีมจะรวมศูนย์เ นื้อหำที่คนอื่นแบ่งปันกับคุณ ตลอดจนคนที่พยำยำมแบ่งปันกับคุณ แต่ยังไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณ คุณอำจพบโพสต์ข้อควำม รูปภำพ วิดีโอ ลิงก์ หรือเครืองหมำยแสดงตำแหน่ง เมื่อคุณแบ่งปันกับคนอื่นเป็นรำยบุคคลหรือผ่ำน ่แวดวง เนื้อหำของคุณจะปรำกฏในสตรีมของคนเหล่ำนั้นคอลัมน์ด้านซ้ายของสตรีม รูปภำพโปรไฟล์และลิงก์ไปยังโปรไฟล์ของคุณ: นี่คือรูปภำพที่คุณเลือกเป็นรูปภำพโปรไฟล์หลักของคุณถ้ำคุณต้องกำรเปลี่ยน ให้คลิกที่ชื่อของคุณเพื่อไปยังโปรไฟล์ และคลิก แก้ไขโปรไฟล์ ที่ด้ำนบนของหน้ำเว็บแท็บยินดีต้อนรับ: นี่คือหน้ำเว็บทำงลัดหน้ำเดียวที่มีคุณลักษณะสำคัญทังหมดของ Google+ ้ สตรีมและแวดวง: คลิกทีสตรีม เพื่อดูเนื้อหำที่แบ่งปันโดยแวดวงทั้งหมดของคุณ ตลอดจนคนที่ยงไม่อยู่ ่ ัในแวดวง แต่มีกำรแบ่งปันกับคุณ กำรคลิกที่ชื่อแวดวงจะแสดงสตรีมสำหรับแวดวงนั้น เรียนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับ ่กำรกรองสตรีมของคุณ ขำเข้ำ: นี่คือสตรีมเนื้อหำจำกคนที่แบ่งปันกับคุณ แต่ไม่อยู่ในแวดวงของคุณ ถ้ำคุณต้องกำรเพิ่มคนในสตรีมขำเข้ำไว้ในแวดวงของคุณ คุณสำมำรถวำงเมำส์ไว้เหนือคนนั้น และคลิก เพิมในแวดวง ที่ด้ำนบนของ ่โพสต์ เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับ ขำเข้ำ กำรแจ้งเตือน: นี่คือมุมมองแบบเต็มหน้ำเว็บสำหรับ กำรแจ้งเตือนของ Google+ ทั้งหมดของคุณ คุณสำมำรถรับกำรแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญเกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณถูกเพิ่มในแวดวงหรือเมื่อมีกำรพูดถึงคุณในโพสต์ เรียนรู้วิธี จัดกำรกำรตั้งค่ำกำรแจ้งเตือนของคุณ Sparks: Sparks คือที่ซึ่งคุณสำมำรถพบข่ำวสำรและเนื้อหำในกระแส สำหรับสิ่งที่คุณสนใจ และแบ่งปันไปยังสตรีมของคุณได้อย่ำงง่ำยดำย เรียนรู้เพิ่มเติมเกียวกับ Sparks ่ แชท: เปิดใช้งำน แชท Google+ เพื่อให้คุณสำมำรถใช้วิดีโอแชทและส่งข้อควำมทันทีถงคนในแวดวง ึของคุณคอลัมน์สตรีมหลัก ที่กึ่งกลำงของสตรีม คุณจะเห็นเนื้อหำจำกคนที่แบ่งปันกับคุณโดยเฉพำะ แบ่งปันกับแวดวง (หรือแวดวงแบบขยำย) ที่มีคุณอยู่ แบ่งปันแบบสำธำรณะ ตลอดจนเนื้อหำจำกโพสต์ของคุณเอง นอกจำกนี้ คุณสำมำรถไปยังที่ต่ำงๆ ใน Google+ โดยใช้สี่ไอคอนที่ด้ำนบนของหน้ำเว็บ: สตรีม , รูปภำพโปรไฟล์ของคุณ และแวดวง ถ้ำคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรค้นหำคน ให้ลองใช้ช่องค้นหำ ที่ด้ำนบนของสตรีม
 10. 10. 10คอลัมน์ด้านขวาของสตรีม ในแวดวงของคุณ: ในที่นี้คุณจะเห็นจำนวนคนทั้งหมดทีคุณมีในแวดวงทั้งหมดของคุณ พร้อมด้วยรูปภำพ ่จำกคนเหล่ำนีบำงส่วน ้ เริ่มต้น hangout: Hangouts คือวิธีที่ดีที่สุดในกำรสังสรรค์ออนไลน์กับคนที่คุณรู้จัก เหมือนกับนังอยู่ ่ใกล้ๆ กันที่มำ : https://plus.google.com/

×