การนวดถนอมสายตา7ท่า

1,203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
428
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การนวดถนอมสายตา7ท่า

  1. 1. การนวดถนอมสายตา 7 ทา** ขอมูลและแสดงแบบโดย รศ.นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย1 ทาเสยผมใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดขอบกระบอกตาบนใหแนนพอควร ทําทั้ง 2 ขางพรอมๆ กัน คอยๆ ดันนิ้วทั้ง 3 นิ้วเรื่อยขึ้นไปบนศีรษะจนถึงทายทอยแบบเสยผม ทํา 10-20 ครั้ง2 ทาทาแปงใชนิ้วกลางทั้งสองกดตรงหัวตา(โคนสันจมูก)ใหแนนพอควร ดันนิ้วขึนไปจนถึงหนาผาก แลวใชนิ้ว ้ทั้งหมด(เวนนิ้วหัวแมมอ) แตะหนาผากโดยใหปลายนิ้วจรดกัน แลวลูบลงไปขางแกมแบบแนบสนิท ืมายังคาง ทํา 10-20 ครัง ้3 ทาเช็ดปากใชฝามือขวาทาบบนปาก ลากมือไปทางขวาสุด ใหฝามือกดแนนกับปากพอควร เปลียนใชมือซาย ่ทาบปาก แลวทําแบบเดียวกันนับเปน 1 ครั้ง ทํา 10-20 ครั้ง
  2. 2. 4 ทาเช็ดคางใชหลังมือขวาทาบใตคาง แลวลากมือจากทางซายไปทางขวา ใหหลังมือกดแนนกับใตคางพอควรเปลี่ยนใชมือซายทําแบบเดียวกัน นับเปน 1 ครัง ทํา 10-20 ครั้ง ้5 ทากดใตคางใชนิ้วหัวแมมือทั้ง 2 ขาง กดใตคาง โดยใหปลายนิ้วตั้งฉากกับคางใชแรงกดพอควรและกดนานพอควร (นาน 10 วินาที หรือนับ 1-10 อยางชาๆ) เลื่อนจุดกดใหทั่วใตคางเฉพาะทางดานหนา ทํา 5ครั้ง6 ทาถูหนาและหลังหูใชมือแตละขางคีบหู โดยกางนิ้วกลางและนิ้วชี้ คีบอยางหลวมๆ วางมือใหแนบสนิทกับแกม ถูขนลง ึ้
  3. 3. แรงๆ นับเปน 1 ครั้ง ทํา 20-30 ครั้ง7 ทาตบทายทอยใชฝามือปดหู(มือซายปดหูซายมือขวาปดหูขวา)ใชนิ้วทั้งหมดอยูตรงทายทอยและปลายนิ้วกลางจรดกัน กระดกนิ้วใหมากที่สุดแลวตบที่ทายทอยพรอมกันทั้ง 2 มือดวยความแรงพอควรทํา 20-30 ครั้ง*สําหรับทาตบทายทอย ตองไมยกฝามือออกจากหู เพราะทําใหการตบแรงเกินควร ซึ่งจะกลับทําใหเกิดผลเสียได

×