Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

อนุกรมเรขาคณิต

 1. 1. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 Sn = a1(1 – rn) 1 – r
 2. 2. อนุกรมเรขาคณิต คือ ผลรวมของลาดับเรขาขาคณิต จานวน n พจน์ โดยอัตราส่วนร่วมของอนุกรมเรขาคณิตมีค่าเท่ากับอัตราส่วนร่วมของ ลาดับเรขาคณิต โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 โดย S1 = a1 S2 = a1 + a2 S3 = a1 + a2 + a3 S4 = a1 + a2 + a3 + a4 ... = ………………………….. Sn = a1 + a2 + a3 + a4 + ... + an
 3. 3. ผลรวมสาหรับ n พจน์ของลาดับเรขาคณิต หรือ อนุกรมเรขาคณิต สามารถหาได้สมการดังนี้ เมื่อ Sn คือ ผลรวม n พจน์ของลาดับเลขคณิต n คือ จานวนสมาชิกที่ต้องการบวกกัน n พจน์ a1 คือ พจน์ที่ 1 ของ ลาดับเรขาคณิต r คือ อัตราส่วนร่วม Sn = a1(1 – rn) 1 – r โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 4. 4. 1. จงหาผลบวก 5 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 2, 4, 8, 16, ... วิธีทา จากโจทย์ a1 = 2 และ r = 2 ÷ 1 = 2 จาก ดังนั้น r ra S n n    1 )1(1 21 )21(2 5 5   S 1 ))22222(1)(2( 5   S โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 5. 5. 1. จงหาผลบวก 5 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 2, 4, 8, 16, ... วิธีทา 1 ))22222(1)(2( 5   S 1 )321)(2( 5   S 1 )31)(2( 5   S
 6. 6. 1. จงหาผลบวก 5 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 2, 4, 8, 16, ... วิธีทา เพราะฉะนั้นผลบวก 5 พจน์แรกของลาดับนี้คือ 62 Ans 1 )312( 5   S 1 62 5   S 625 S โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 7. 7. 2. จงหาผลบวก 6 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 3, 9, 27, ... วิธีทา จากโจทย์ a1 = 3 และ r = 9 ÷ 3 = 3 จาก ดังนั้น r ra S n n    1 )1(1 31 )31(3 6 6   S 2 ))333333(1)(3( 6   S โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 8. 8. 2. จงหาผลบวก 6 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 27, 9, 3, ... วิธีทา 2 ))333333(1)(3( 6   S 2 ))729(1)(3( 6   S 2 )728)(3( 6   S โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 9. 9. 2. จงหาผลบวก 6 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 27, 9, 3, ... วิธีทา เพราะฉะนั้นผลบวก 6 พจน์แรกของลาดับนี้คือ 1,092 Ans 2 )7283( 6   S 2 2184 6   S 092,16 S โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 10. 10. คาถาม 1 จงหาผลบวก 8 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 2, -4, 8, -16, ... + -ลองหาคาตอบดูนะครับ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 11. 11. คาตอบ ข้อ 1 ผลบวก 8 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 2, -4, 8, -16, ... คือ –170 ตอบถูกใช่ไหมครับ เก่งมากเลย! โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 12. 12. คาถาม 2 จงหาผลบวกพจน์บวก 6 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 5, 25, 125, ... + -ลองหาคาตอบดูนะครับ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 13. 13. คาตอบ ข้อ 2 ผลบวกพจน์บวก 6 พจน์แรกของลาดับเรขาคณิต 5, 25, 125, ... คือ 3,905 ตอบถูกใช่ไหมครับ เก่งมากเลย! โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 14. 14. หนังสือสารอ้างอิง หนังสือเรียนคณิตศาสตร์วิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26

×