Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า (Conductor and insulator)

 1. 1. ครูสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26
 2. 2. วัตถุที่ได้รับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนนั้นยังคงอยู่ณ บริเวณที่ถกถ่ายโอนไป วัตถุนั้นเป็น ฉนวนไฟฟ้า (electrical ูinsulator) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ฉนวน (insulator) นั่นคืออิเล็กตรอนที่ถกถ่ายโอนให้แก่วัตถุที่เป็นฉนวนจะไม่เคลื่อนที่จากที่ ูหนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งในเนื้อวัตถุหรืออาจกล่าวได้ว่าประจุไฟฟ้าใน ่ฉนวนจะถ่ายโอนจากที่หนึ่งได้จาก
 3. 3. แต่วัตถุใดได้รับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนที่ถูกถ่ายโอนไปสามารถเคลื่อนที่ไปตลอดเนื้อวัตถุได้ง่าย คืออิเล็กตรอนมีอิสระในการเคลื่อนที่ในวัตถุนั้น เรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนั้นว่าตัวนาไฟฟ้า (electrical conductor) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตัวนา(conductor)
 4. 4. ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้แผ่นอะลูมเนียมหรือโลหะ แทนแผ่นเปอร์ ิสเปกซ์หรือแผ่นพีวีซี แล้วนามาถูด้วยผ้าสักหลาด จะพบว่าเนื่องจากแผ่นโลหะเป็นตัวนา ประจุที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ถูกกันจะเคลื่อนที่ไปได้ตลอดเนื้อของแผ่นโลหะ รวมทั้งสามารถถ่ายโอนให้กับวัตถุอื่นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ถ่ายโอนให้แก่มือที่มาสัมผัสดังนั้นแผ่นอะลูมิเนียมหรือตัวนาจะเป็นกลางทางไฟฟ้าตลอดเวลาเพราะเมื่อเกิดประจุเป็นตัวนา ประจุนั้นจะถ่ายโอนสู่มือที่จับ และมักจะถ่ายโอนต่อไปสู่ดินที่เป็นกลางจนหมด
 5. 5. สรุปได้ว่า ตัวนาไฟฟ้า คือ วัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปได้สะดวก ตลอดเนื้อวัตถุโดยง่าย เช่น โลหะต่างๆ เบสและเกลือ เป็นต้น
 6. 6. สรุปได้ว่า ฉนวนไฟฟ้า คือ วัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปได้ สะดวกหรือไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไปได้ เช่น ยาง กระเบื้องเคลือบ แก้ว เป็นต้น

×