Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engineering & Tech Quiz Final

2,290 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Engineering & Tech Quiz Final

 1. 1. 47th Engineers Day Celebration by RCCIIT, Kolkata Researched and Conducted by: Somnath Chanda
 2. 2. RULES
 3. 3. RRoouunnddss
 4. 4. • 1155 qquueessttiioonnss.. • IInnffiinniittee BBoouunnccee.. • FFllaatt ssccoorriinngg ooff 1100 ppooiinnttss.. • HHaallff ppooiinnttss,, iiff aannyy,, iiss ttoottaallllyy QQMM’’ss ddiissccrreettiioonn..
 5. 5. 1 CCoonnnneecctt tthhee cclluueess..
 6. 6. 1 MM.. VViissvveessvvaarraayyaa
 7. 7. 2 IItt iiss aa mmaacchhiinnee hhiissttoorriiccaallllyy uusseedd ffoorr ttrraannssffeerrrriinngg wwaatteerr ffrroomm aa llooww--llyyiinngg bbooddyy ooff wwaatteerr iinnttoo iirrrriiggaattiioonn ddiittcchheess.. WWhhoo wwaass ssaaiidd ttoo bbee tthhee iinnvveennttoorr ooff tthhiiss mmaacchhiinnee??
 8. 8. 2 AArrcchhiimmeeddeess
 9. 9. 3 WWoorrkkiinngg pprriinncciippllee ooff ‘‘wwhhaatt’’ iiss bbeeiinngg eexxppllaaiinneedd??
 10. 10. 3 CChhaarrlleess BBaabbbbaaggee’’ss DDiiffffeerreennccee EEnnggiinnee
 11. 11. 4 SSiiggnnaattuurree iiss aa ssooffttwwaarree tthhaatt pprroovviiddeess vvaarriioouuss ssttaattiissttiiccaall tteessttss oonn lliinngguuiissttiiccss.. IItt ccaann llooookk aatt tthhiinnggss lliikkee tthhee lleennggtthh ooff tthhee wwoorrddss,, tthhee lleennggtthh ooff tthhee sseenntteenncceess,, tthhee lleennggtthhss ooff tthhee ppaarraaggrraapphhss aanndd tthhee ppaatttteerrnnss ooff ppuunnccttuuaattiioonn.. IItt hhaass bbeeeenn uusseedd iinn tthhee rreecceenntt ttiimmeess ttoo ssoollvvee aa ‘‘mmyysstteerryy’’ iinnvvoollvviinngg tthhee ssuuppeerr--sslleeuutthh CCoorrmmoorraann SSttrriikkee.. WWhhaatt iiss tthhee iissssuuee??
 12. 12. 4 WWhhoo iiss aauutthhoorr RRoobbeerrtt GGaallbbrraaiitthh??
 13. 13. 5 AA ddeevveellooppmmeenntt eevveenntt wwaass hheelldd iinn JJuunnee ssoommee yyeeaarrss aaggoo bbyy tthhee ddeevveellooppeerrss ooff aann ooppeenn ssoouurrccee ooppeerraattiinngg ssyysstteemm iinn CCaannaaddaa.. TThhee eevveenntt ssaaww aa ffeeww ddeevveellooppeerrss wwoorrkkiinngg oonn ccrryyppttooggrraapphhiicc ssooffttwwaarree.. TThhiiss eevveenntt iiss wwiiddeellyy ccoonnssiiddeerreedd tthhee wwoorrllddss fifirrsstt ______________.. FFiillll iinn tthhee bbllaannkk..
 14. 14. 5 HHaacckkaatthhoonn
 15. 15. 6 IItt iiss aa ppaatteenntteedd iinnvveennttiioonn ttoo lliifftt bbooaattss oovveerr sshhooaallss aanndd oobbssttrruuccttiioonnss iinn aa rriivveerr.. WWhhoossee ddeessiiggnn??
 16. 16. 6 AAbbrraahhaamm LLiinnccoollnn
 17. 17. In the evening ooff SSeepp 2299,, 11991133,, hhee bbooaarrddeedd tthhee sstteeaammeerr DDrreessddeenn iinn AAnnttwweerrpp oonn hhiiss wwaayy ttoo LLoonnddoonn.. HHee ttooookk ddiinnnneerr oonn bbooaarrdd tthhee sshhiipp aanndd tthheenn rreettiirreedd ttoo hhiiss ccaabbiinn aatt aabboouutt 1100 pp..mm..,, lleeaavviinngg wwoorrdd ttoo bbee ccaalllleedd tthhee nneexxtt mmoorrnniinngg aatt 66::1155 aa..mm..;; bbuutt hhee wwaass nneevveerr sseeeenn aalliivvee aaggaaiinn.. WWhhyy sshhoouulldd wwee rreemmeemmbbeerr tthhiiss mmaann--ooff--sscciieennccee?? 7
 18. 18. 7 RRuuddoollpphh DDiieesseell ((iinnvveenntteedd tthhee DDiieesseell EEnnggiinnee))
 19. 19. 8 A thin-film transistor iiss aa ssppeecciiaall kkiinndd ooff ffiieelldd-- eeffffeecctt ttrraannssiissttoorr mmaaddee bbyy ddeeppoossiittiinngg tthhiinn ffiillmmss ooff aann aaccttiivvee sseemmiiccoonndduuccttoorr llaayyeerr aass wweellll aass tthhee ddiieelleeccttrriicc llaayyeerr aanndd mmeettaalllliicc ccoonnttaaccttss oovveerr aa ssuuppppoorrttiinngg ((bbuutt nnoonnccoonndduuccttiinngg)) ssuubbssttrraattee.. AA ccoommmmoonn ssuubbssttrraattee iiss ggllaassss.. WWhheerree aarree tthheessee mmoosstt ccoommmmoonnllyy uusseedd??
 20. 20. 8 LLCCDD ddiissppllaayyss
 21. 21. 9 The cchhaarraacctteerr ppllaayyeedd bbyy AArrnnoolldd VVaassoolloo iinn ‘‘TThhee MMuummmmyy’’ sseerriieess ooff mmoovviieess sshhaarreess hhiiss nnaammee wwiitthh aann wweellllkknnoowwnn cciivviill eennggiinneeeerr wwhhoo ddeessiiggnneedd aanndd ssuuppeerrvviisseedd tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn ooff tthhee PPyyrraammiidd ooff DDjjoosseerr ((tthhee SStteepp PPyyrraammiidd)) aatt SSaaqqqqaarraa iinn EEggyypptt.. WWhhoo wwaass hhee??
 22. 22. 9 IImmhhootteepp
 23. 23. 1 0 What iiss tthhiiss IIrroonn RRiinngg, aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa rriittuuaalliissttiicc cceerreemmoonnyy, ddooiinngg iinn tthhiiss EEnnggiinneeeerriinngg && TTeecchh QQuuiizz??
 24. 24. 1 0 TThhiiss iiss aa rriinngg wwoorrnn bbyy CCaannaaddiiaann EEnnggiinneeeerrss aanndd iitt iiss ccaalllleedd tthhee IIrroonn RRiinngg.. IItt rreemmiinnddss tthheemm ooff tthheeiirr dduuttiieess.. TThhee RRiittuuaall ooff tthhee CCaalllliinngg ooff aann EEnnggiinneeeerr iiss aa rriittuuaall ffoorr ssttuuddeennttss aabboouutt ttoo ggrraadduuaattee ffrroomm aann eennggiinneeeerriinngg pprrooggrraammmmee aatt aannyy uunniivveerrssiittyy iinn CCaannaaddaa..
 25. 25. 11 Initially nnaammeedd ‘‘ppuunnkktt’’ bbyy AArrtthhuurr KKoorrnn, iitt wwaass ddeessccrriibbeedd bbyy AAllffrreedd DDiinnssddaallee aass ““aa mmoossaaiicc ooff sseelleenniiuumm cceellllss, aa ggrreeaatt nnuummbbeerr ooff ssmmaallll ppaarrttss, tthhoouussaannddss ooff lliittttllee ssqquuaarreess, aanndd aa ssuucccceessssiioonn ooff lliittttllee aarreeaass ooff vvaarryyiinngg bbrriilllliiaannccee””.. WWhhaatt iiss bbeeiinngg ttaallkkeedd aabboouutt hheerree??
 26. 26. 1 1 PPiixxeell
 27. 27. 1 2 This steel ssttrruuccttuurree, wwiitthh ttoottaall lleennggtthh 88,998811 fftt, iiss tthhee mmoosstt pphhoottooggrraapphheedd bbrriiddggee iinn tthhee wwoorrlldd.. JJuusstt nnaammee iitt..
 28. 28. 1 2 GGoollddeenn GGaattee BBrriiddggee,, SSaann FFrraanncciissccoo
 29. 29. 1 3 WWhhaatt iiss iitt??
 30. 30. 1 3 WWoorrlldd’’ss 11sstt pphhoottooccooppyy
 31. 31. 1 4 IInn ‘‘TThhee FFoouunnttaaiinnss ooff PPaarraaddiissee’’, AArrtthhuurr CC.. CCllaarrkkee wwrroottee aabboouutt ssppaaccee eelleevvaattoorrss -- bbaassiiccaallllyy lloonngg ccaabblleess eexxtteennddiinngg ffrroomm tthhee EEaarrtthh’’ss ssuurrffaaccee ttoo ggeeoossyynncchhrroonnoouuss oorrbbiitt.. TThheessee rreeqquuiirree aa mmaatteerriiaall wwiitthh eennoorrmmoouuss tteennssiillee ssttrreennggtthh aanndd lliigghhtt wweeiigghhtt.. WWhhiicchh rreeaall lliiffee mmaatteerriiaall iiss mmoosstt lliikkeellyy ttoo ffiitt tthhee bbiillll, aallbbeeiitt tthheeoorreettiiccaallllyy??
 32. 32. 1 4 CCaarrbboonn NNaannoottuubbeess
 33. 33. 1 5 In his early life, he started wwiitthh aa sseerriieess ooff ssiixx sstteeaamm--ppoowweerreedd mmaacchhiinneess ffoorr mmaakkiinngg bbrroonnzzee ppoowwddeerr, uusseedd iinn tthhee mmaannuuffaaccttuurree ooff ggoolldd ppaaiinntt.. AAss aa ppeerrffeecctt eexxaammppllee ooff rreevveerrssee eennggiinneeeerriinngg, hhee ccooppiieedd aanndd iimmpprroovveedd tthhee bbrroonnzzee ppoowwddeerr mmaaddee iinn NNuurreemmbbeerrgg aanndd mmaaddee iitt ccaappaabbllee ooff bbeeiinngg mmaaddee oonn aa ssiimmppllee pprroodduuccttiioonn lliinnee.. TThhee pprrooffiittss hhee mmaaddee hheellppeedd hhiimm iinn hhiiss llaatteerr eennddeeaavvoouurrss.. WWhhaatt wwaass hhiiss mmoosstt iimmppoorrttaanntt ccoonnttrriibbuuttiioonn?? ((VViiss –– nneexxtt sslliiddee))
 34. 34. 1 5
 35. 35. 1 5 BBeesssseemmeerr CCoonnvveerrtteerr
 36. 36. • 6 questions. • 1st answer will start with R, 2nd one with C, 3rd one with C and so on. • Each question carries 5 marks. • Full house ensure 5 bonus.
 37. 37. 1 II aamm llooookkiinngg ffoorr aa oonnee--wwoorrdd tteerrmm..
 38. 38. 2 WWhhoo aarree ssaaiidd ttoo bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhiiss pphheennoommeennaa??
 39. 39. 3 WWhhoo wwaass tthhiiss FFrreenncchh mmiilliittaarryy eennggiinneeeerr aanndd pphhyyssiicciisstt,, oofftteenn ddeessccrriibbeedd aass tthhee ‘‘ffaatthheerr ooff tthheerrmmooddyynnaammiiccss’’??
 40. 40. 4 XX hhaavvee bbeeeenn uusseedd bbyy ppeeooppllee ssiinnccee pprreehhiissttoorriicc ttiimmeess ttoo mmoovvee hheeaavvyy oobbjjeeccttss.. SSoommee ooff tthhee eeaarrllyy eexxaammpplleess wweerree ---- tthhee hheeaavvyy ssttoonneess uusseedd iinn aanncciieenntt ssttoonnee ssttrruuccttuurreess ssuucchh aass SSttoonneehheennggee aarree mmoovveedd aanndd sseett iinn ppllaaccee;; tthhee EEggyyppttiiaann ppyyrraammiiddss wweerree ccoonnssttrruucctteedd.. WWhhaatt iiss bbeeiinngg rreeffeerrrreedd ttoo hheerree??
 41. 41. 5 In computing, iitt iiss aa sshhaarreedd bboouunnddaarryy aaccrroossss wwhhiicchh ttwwoo sseeppaarraattee ccoommppoonneennttss ooff aa ccoommppuutteerr ssyysstteemm eexxcchhaannggee iinnffoorrmmaattiioonn.. TThhee eexxcchhaannggee ccaann bbee bbeettwweeeenn ssooffttwwaarree,, hhaarrddwwaarree,, ppeerriipphheerraall ddeevviicceess,, hhuummaannss aanndd ccoommbbiinnaattiioonnss ooff tthheessee.. WWhhaatt??
 42. 42. 6 A computer ffiillee tthhaatt ccoonnttaaiinnss mmeettaaddaattaa aabboouutt ffiilleess aanndd ffoollddeerrss ttoo bbee ddiissttrriibbuutteedd,, aanndd uussuuaallllyy aallssoo aa lliisstt ooff tthhee nneettwwoorrkk llooccaattiioonnss ooff ttrraacckkeerrss iiss ccaalllleedd wwhhaatt??
 43. 43. • 1155 qquueessttiioonnss.. • IInnffiinniittee BBoouunnccee.. • FFllaatt ssccoorriinngg ooff 1100 ppooiinnttss.. • HHaallff ppooiinnttss,, iiff aannyy,, iiss ttoottaallllyy QQMM’’ss ddiissccrreettiioonn..
 44. 44. RReeggaarrddeedd aass tthhee ‘ f aatthheerr ooff EElleeccttrriiccaall EEnnggiinneeeerriinngg’’,, WWiilllliiaamm GGiillbbeerrtt iiss rreemmeemmbbeerreedd ttooddaayy llaarrggeellyy ffoorr hhiiss bbooookk DDee MMaaggnneettee ((1160000)).. HHee iiss ccrreeddiitteedd aass tthhee oorriiggiinnaattoorr ooff aa ssiinnggllee--wwoorrdd tteerrmm wwhhiicchh hhaass bbeeccoommee aann eesssseennttiiaall ppaarrtt ooff mmooddeerrnn ttiimmeess.. WWhhaatt iiss tthhaatt tteerrmm?? 1
 45. 45. 1 EElleeccttrriicciittyy
 46. 46. TThhee ccoommppaannyy wwhhiicchh rreemmaaiinneedd uunnpprrooffiittaabbllee ffoorr tthhee ffiirrsstt tthhrreeee yyeeaarrss,, iiss tthhee ffoouurrtthh--llaarrggeesstt IInntteerrnneett ccoommppaannyy iinn tthhee wwoorrlldd aafftteerr GGooooggllee,, AAmmaazzoonn aanndd EEbbaayy aass ooff AApprriill 22001144.. IIddeennttiiffyy tthhiiss CChhiinnaa-- bbaasseedd ccoommppaannyy ffrroomm iittss llooggoo.. 2
 47. 47. 2 TTeenncceenntt
 48. 48. 3 Two salesmen wwhhoossee ccaarreeeerrss hhaavvee bbeeeenn ttoorrppeeddooeedd bbyy tthhee ddiiggiittaall aaggee ggoott aa sseeccoonndd cchhaannccee,, wwhheerree tthheeyy mmuusstt ccoommppeettee wwiitthh aa ggrroouupp ooff yyoouunngg,, tteecchh--ssaavvvvyy ggeenniiuusseess ffoorr aa sshhoott aatt eemmppllooyymmeenntt.. NNaammee tthhiiss 22001133 mmoovviiee..
 49. 49. 3 TThhee IInntteerrnnsshhiipp
 50. 50. 4 TThhiiss iiss aa lliimmeessttoonnee ffrro o mm tthhee TTiitthhoonniiaann ssttaaggee ooff tthhee JJuurraassssiicc ppeerriioodd.. WWhhaatt ggeett iittss nnaammee ffrroomm tthhiiss ttyyppee ooff ssttoonnee??
 51. 51. 4 PPoorrttllaanndd CCeemmeenntt
 52. 52. 5 IInn eennggiinneeeerriinngg,, ffiiccttiioonn,, aanndd tthhoouugghhtt eexxppeerriimmeennttss,, ________ iiss aannyy ffiiccttiioonnaall,, eexxttrreemmeellyy rraarree,, ccoossttllyy mmaatteerriiaall//eennttiittyy nneeeeddeedd ttoo ffuullffiillll aa ggiivveenn ddeessiiggnn ffoorr aa ggiivveenn aapppplliiccaattiioonn.. LLaatteerr,, ________ bbeeccaammee aann eennggiinneeeerriinngg tteerrmm ffoorr pprraaccttiiccaall mmaatteerriiaallss tthhaatt rreeaallllyy eexxiisstt,, bbuutt aarree ddiiffffiiccuulltt ttoo oobbttaaiinn.. WWhhaatt aamm II ttaallkkiinngg aabboouutt??
 53. 53. 5 UUnnoobbttaaiinniiuumm
 54. 54. 6 IItt iiss aa mmeeaassuurree ooff tthhee ssttiiffffnneessss ooff aann eellaassttiicc iissoottrrooppiicc mmaatteerriiaall aanndd iiss aa qquuaannttiittyy uusseedd ttoo cchhaarraacctteerriizzee mmaatteerriiaallss.. TThhoouugghh tthhee ccoonncceepptt wwaass ddeevveellooppeedd iinn 11772277 bbyy LLeeoonnhhaarrdd EEuulleerr,, iitt wwaass nnaammeedd aafftteerr aa 1199tthh--cceennttuurryy BBrriittiisshh sscciieennttiisstt ((vviiss)).. WWhhaatt iiss iitt??
 55. 55. 6 YYoouunngg’’ss MMoodduulluuss
 56. 56. 7 1 Apple's "1998844"" tteelleevviissiioonn aadd,, sseett iinn aa ddyyssttooppiiaann ffuuttuurree wwaass mmooddeelleedd aafftteerr tthhee GGeeoorrggee OOrrwweellll nnoovveell NNiinneetteeeenn EEiigghhttyy--FFoouurr.. WWhhiicchh pprroodduucctt wwaass llaauunncchheedd bbyy tthhaatt aadd??
 57. 57. 7 MMaacciinnttoosshh
 58. 58. 8 HHooww wwoouulldd yyoouu ccoonnnneecctt -------- * TThhuurrssddaayy tthhee 1122tthh * FFrriiddaayy tthhee 1133tthh && * SSaattuurrddaayy tthhee 1144tthh??
 59. 59. 8 CCoommppuutteerr VViirruuss
 60. 60. 9 David J. BBrraaddlleeyy wwaass oonnee ooff tthhee 1122 eennggiinneeeerrss wwhhoo wwoorrkkeedd oonn tthhee oorriiggiinnaall IIBBMM PPCC,, ddeevveellooppiinngg tthhee ccoommppuutteerr’’ss RROOMM BBIIOOSS ccooddee.. HHee hhoollddss sseevveenn UU..SS.. ppaatteennttss.. IInn 11998844 hhee hheellppeedd mmaannaaggee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee PPeerrssoonnaall SSyysstteemm 22 MMooddeell 3300.. IInn 11999933 hhee wwaass mmaannaaggeerr ooff aarrcchhiitteeccttuurree iinn tthhee PPCC ggrroouupp.. BBuutt hhee iiss mmoorree ffaammoouuss ffoorr ccrreeaattiinngg aa vveerryy ppooppuullaarr tthhiinngg.. WWhhaatt??
 61. 61. 9 CCoonnttrrooll--AAlltt--DDeelleettee (often abbreviated to Ctrl+Alt+Del, also known as the "three-finger salute")
 62. 62. IItt’’ss tthhee rreeccrreeaatteedd bblluuee--pprriinntt ooff wwhhiicchh iiccoonniicc bbuuiiddiinngg iinn IInnddiiaa?? 10
 63. 63. 1 0 TTaajj MMaahhaall
 64. 64. 11 WWhhaatt iiss hhaappppeenniinngg??
 65. 65. 1 1 CCoonnssttrruuccttiioonn ooff HHoowwrraahh BBrriiddggee
 66. 66. 1 2 TThheeyy wweerree tthhee pprriimmaarryy cchhaarraacctteerrss ooff wwhhiicchh mmuucchh ppuubblliicciisseedd ‘‘bbaattttllee’’??
 67. 67. 1 2 BBaattttllee ooff CCuurrrreennttss
 68. 68. 1 3 IInn 11995566--5577,, LL&&TT’’ss CCeeyylloonn ((nnooww SSrrii LLaannkkaa)) aarrmm wwaass aawwaarrddeedd aa pprreessttiiggiioouuss ccoonnttrraacctt ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn ooff aa rraaiillwwaayy bbrriiddggee aaccrroossss aa rriivveerr nneeaarr KKiittuullggaallaa.. IItt wwaass mmaaddee wwiitthh ggrreeaatt ccaarree bbuutt llaatteerr hhaadd ttoo bbee bbllaasstteedd aass aa ttrraaiinn aapppprrooaacchheedd iitt.. WWhhaatt aamm II ttaallkkiinngg aabboouutt??
 69. 69. 1 3 The BBrriiddggee oonn tthhee RRiivveerr KKwwaaii
 70. 70. 1 4 FFoouunnddeedd iinn 11998855,, UUnniivveerrssaall TTuubbee && RRoollllffoorrmm EEqquuiippmmeenntt CCoorrppoorraattiioonn mmaannuuffaaccttuurreess aanndd ssuupppplliieess mmeettaall mmaacchhiinnee ttuubbeess aanndd ppiippeess.. IInn 22000066,, iitt ffiilleedd aa llaawwssuuiitt aaggaaiinnsstt aa wweebbssiittee((XX)).. TThheeiirr oorriiggiinnaall ddoommaaiinn nnaammee ssoouunnddeedd vveerryy ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff XX.. TThhiiss rreessuulltteedd iinn tthheemm rreecceeiivviinngg 6688 mmiilllliioonn hhiittss iinn AAuugg 22000066 aanndd tthheeiirr sseerrvveerrss ccrraasshheedd.. TThhee llaawwssuuiitt wwaass llaatteerr sseettttlleedd bbyy tthhee ppaarrttiieess.. IIddeennttiiffyy XX..
 71. 71. 1 4 YYoouuttuubbee
 72. 72. 1 5 IInn AArrggeennttiinnaa  JJuunnee 1166 IInn BBaahhrraaiinn  JJuullyy 11 IInn BBrraazziill  DDeecceemmbbeerr 1111 IInn FFrraannccee AApprriill 33 IInn IIrraann  FFeebbrruuaarryy 2244 WWhhaatt aamm II ttaallkkiinngg aabboouutt?? WWhheenn iiss iitt iinn IInnddiiaa??
 73. 73. 1 5

×