Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint

869 views

Published on

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

Powerpoint

 1. 1. จัดทำำโดย สมบูรณ์ คนขยัน โรงเรียนบ้ำนแก้งนำง สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 2. 2. ควำมสำำคัญ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มำตรำ24 มำตรำ 25 ให้ใช้แหล่งกำรเรียนรู้เพือพัฒนำกำร ่ เรียนกำรสอน
 3. 3. ผู้เกี่ยวข้องต้องมี บทบำทร่วมกัน ผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน นักเรียน ทุกคนในชุมชน นักเรียน นักเรียน นักเรียน
 4. 4. ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ มวลกิจกรรมที่มี กระบวนกำรเรียนรู้
 5. 5. แหล่งเรียนรู้แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
 6. 6. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน -ห้องสมุด -ห้องโสตทัศนศึกษำ -ห้องศูนย์สอ ื่ -ห้องศูนย์กำรเรียน -ห้องปฏิบติกำร ั
 7. 7. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน -พิพิธภัณฑ์ -ห้องแนะแนว -ห้องศิลปวัฒนธรรม -ภูมิปัญญำท้องถิน ่ -ห้องศิลป์
 8. 8. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน -แหล่งเรียนที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร -แหล่งเรียนรู้ทเป็นโบรำณสถำน ี่ -แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญำท้องถิน ่ -แหล่งเรียนรู้ตำมธรรมชำติ -แหล่งเรียนรู้ทเป็นสถำนที่ประกอบกำร ี่
 9. 9. เป็นแหล่งข้อมูล สำรสนเทศ มีควำมทัน สมัย มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 10. 10. ต้องมีสื่อที่เป็นรูปธรรมให้ได้ ศึกษำ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ประสบกำรณ์
 11. 11. ได้เรียนรู้จำกแหล่งโดยตรง ได้ค้นพบสำระควำมรู้ทนอก ี่ เหนือจำกห้องเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ สังเกต ทดลอง และสรุปควำมได้โดยตนเอง
 12. 12. เป็นกำรเรียนรู้ทมี ี่ ควำมสุข เด็กจะ รู้สึกสนุก กระตือรือร้นในกำร เรียน
 13. 13. เป็นกำรเสริม สร้ำง ประสบกำรณ์ เรียนรู้ให้กบผู้ ั เรียน
 14. 14. ทำำให้ผู้เรียนรู้สึก รักและภำคภูมิใจ ในท้องถิน ่
 15. 15. -วำงแผนก่อน -แนะนำำเบื้อง ต้น -จัดพี่เลี้ยงให้ -ลงมือทำำ กิจกรรม -ติดตำมผล

×