นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 5Mathematics Secondary 6Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 5 The f...
นายยอดหทัย รีศรีคาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(Integration of economic sufficiency.)ด้านความพอประมาณนักเรียนสามารถประมาณการใ...
นายยอดหทัย รีศรีคาS: Associativity a(bc) = (ab)c Ex. 2  (6  7) = (2  6)  7T: 1  10 = 10 = 10  1 What is property of ...
นายยอดหทัย รีศรีคาElaborationครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ factorization of real number บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกัน...
นายยอดหทัย รีศรีคาสื่อและแหล่งเรียนรู้1 Power point เรื่อง factorization of real number2 Exercise 6 Use real numbers to so...
นายยอดหทัย รีศรีคาบันทึกผลหลังสอน1. ผลการสอน.................................................................................
นายยอดหทัย รีศรีคาName ………………………………………………………………………4/…….Exercise 6 Use real numbers to solving quadraticName………………………………………...
นายยอดหทัย รีศรีคากลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)สมาชิกในกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
นายยอดหทัย รีศรีคาช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ18 – 20 ดีมาก13 – 17 ดี8 – 12 ปานกลาง5 – 7 ปรับปรุง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 5 real number

2,184 views

Published on

แจกแผนการจัดการเรียนเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง Real number ผมบอกตามตรงว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่แผมเอามาแชร์ ให้ดูกัน พอเป็นวิทยาทาน โดย ครูยอดหทัย รีศรีคำ TSO MATH โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้ที่ www.tsomath.com

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,891
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 5 real number

  1. 1. นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 5Mathematics Secondary 6Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 5 The factorization of polynomials Time: 2 period_____________________________________________________________________LearningReal numbersThe factorization of polynomialsLearning objectiveStrand 1: Numbers and OperationsStandard M1.1: Understanding diverse methods of presenting numbers and theirapplication in real lifeGrade level indicators:- Have concepts of absolute values of real numbers.- Have concepts of real numbers expressed in exponentialnotation with rational indices, and real numbers expressed inradicals.Learning outcome.- Can explain the meaning of The factorization of real number.- Can solve question about factorization of real number .- Student understand how to find factorization of real number.Material.Factorization of real number.If ac+bc = c(a+b)taskExercise 6 Use real numbers to solving quadratic
  2. 2. นายยอดหทัย รีศรีคาการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(Integration of economic sufficiency.)ด้านความพอประมาณนักเรียนสามารถประมาณการใช้เวลาทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมด้านความมีเหตุผลนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหา แยกแยะ และอธิบายสมบัติการกระจายของจานวนจริงได้ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนักเรียนมีความสามารถในการทาแบบฝึกทักษะ และการบ้านเพื่อให้เกิดทักษะที่จะนาไปใช้แก้ปัญหาเงื่อนไขความรู้ความรอบคอบนักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน มีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเงื่อนไขคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีความอดทนในการทางานTeaching-Learning Strategies / ProceduresEngagement1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะสามารถ บอกสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการกระจายและการคูณเข้าและนาไปใช้ได้ และ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของการคูณในระบบจานวน โดยใช้การถาม-ตอบT: Good morning /Afternoon.T: you can take to me in Thai language. Because when I talk to you in English you cangive me the answer, this meaning you are understand.T: Everyone, I show example for youT if -2, 7  R then (-2)  7  R What is property of Multiplication ?S: Closure Property if a, b  R then a  b  R ex. 3, 5  R then 3  5  RT: 10  3 = 3  10 What is property of Multiplication ?S: Commutative Property of multiply a  b = b  a ex 2  6 = 6  2T: 7  (2 3) = (7  2)  3 What is property of Multiplication ?
  3. 3. นายยอดหทัย รีศรีคาS: Associativity a(bc) = (ab)c Ex. 2  (6  7) = (2  6)  7T: 1  10 = 10 = 10  1 What is property of Multiplication?S: Multiplicative identity 1 is Real number so 1  a = a = a  1ex. 1  7 = 7 = 7  1T: 51 5 = 1 = 5  51) What is property of Multiplication?S: Inverse property of multiply for a if a  0 will have aWhen a-1 a = 1 = a  (a-1) ex 71 7 = 1 = 7  71T: Good . today I want to teach about factorization of real number.Explorationนักเรียนทา Exercise 6 Use real numbers to solving quadraticแล้วช่วยกันสรุปสมบัติการกระจายและการคูณเข้าในระบบจานวนลงในสมุดT: Everyone this worksheets real number to solving quadratic.T: and help for summarize about factorization of real number in your notebook.T: Are you understand ?S:……………T: good .Do it now.Explanationครูยกตัวอย่างบนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนอธิบายการกระจายในระบบจานวนดังนี้T: Everyone, I show example for you1. 3x2+ 6 = 3(x2)+3(2)= 3(x2+ 2)2. 4x3+ 8x2- 12x = 4x(x2)+4x(2x)-4x(2)= 4x(x2+ 2x - 3)
  4. 4. นายยอดหทัย รีศรีคาElaborationครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ factorization of real number บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบT: Everyone ,Can you show example about factorization of real number for youfriend ?S:ครูให้นักเรียนตั้งโจทย์เองเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของจานวนจริง ลงในสมุดT: can you make some question in your notebook?T: How Long Does It?S:T: Good. Do it now.Evaluation. นักเรียนทา factorization of real number Concept ลงในสมุด แล้วให้ตั้งโจทย์ให้เพื่อนที่นั่งข้างกันทา 10 ข้อT: Everyone , make concept for factorization of real number in your notebook .T: make 10 question for your friend.T: If you finish, change your work sheet with your friend.S:…………………T: Put score in notebook.T: be carefully, Put you examiner too.Extension Phaseครูให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจาก internet เรื่อง Factoring ofPolynomials แล้วส่ง mind map ที่ www.tsomath.blogspot.com ที่บอร์ดส่งงานก่อนเรียนในเรื่อถัดไปT: everyone This your homework,1.Create mind map about Factoring of Polynomials input power point. (A4)2.Uploaded on forum.3. Put a member of the group.
  5. 5. นายยอดหทัย รีศรีคาสื่อและแหล่งเรียนรู้1 Power point เรื่อง factorization of real number2 Exercise 6 Use real numbers to solving quadratic3 Internetการตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง/ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(นางนงนุช แสงรัตนชัย.)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์…………./……………/………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(……………………………….)ฝ่ายวิชาการ…………./……………/………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………. …..(นายปรีชา มีบุญ)ผู้อานวยการโรงเรียน…………./……………/………….
  6. 6. นายยอดหทัย รีศรีคาบันทึกผลหลังสอน1. ผลการสอน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ปัญหา/อุปสรรค.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน( นายยอดหทัย รีศรีคา )ครูประจาวิชา.............../ ............... /...............
  7. 7. นายยอดหทัย รีศรีคาName ………………………………………………………………………4/…….Exercise 6 Use real numbers to solving quadraticName…………………………………………………………No……...Class……Explanation : students solve factorization of polynomials, 1-8 by the following example.EX. Be factorization of polynomials.1. 3x2+ 62. 4x3+ 8x2- 12xSolution 1. 3x2+ 6 = 3(x2+ 2)2. 4x3+ 8x2- 12x = 4x(x2+ 2x - 3)1) 3x2+ 6x2= ……………………………………………………………………….2) 2x2- x = ……………………………………………………………………….3) 4x3- 16x2- 8x = ………………………………………………………………4) 5x3+ 15x2= ……………………………………………………………………….5) 6x3- 12x2- 18x = ………………………………………………………………6) 7x2- 14x = ……………………………………………………………………….7) 9x4+ 18x3+ 27x2= ………………………………………………………8) 10x2- 30x = ……………………………………………………………………….Concept factorization of polynomials used by.………………………………………………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………………….แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
  8. 8. นายยอดหทัย รีศรีคากลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)สมาชิกในกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงพฤติกรรมที่สังเกตคะแนน4 3 2 11. การมีส่วนร่วมในการวางแผน2. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่3. การให้ความร่วมมือในการทางาน4. การแสดงความคิดเห็น5. การยอมรับความคิดเห็นลงชื่อ ผู้ประเมิน/ /เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจา ให้ 4 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนนพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนนเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
  9. 9. นายยอดหทัย รีศรีคาช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ18 – 20 ดีมาก13 – 17 ดี8 – 12 ปานกลาง5 – 7 ปรับปรุง

×