นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 2Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 2 Properties of equation Time:...
นายยอดหทัย รีศรีคาPostulates of Equality and OperationsAddition Property of Equality: if a = b, then a + c = b + cMultipli...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: Good morning /Afternoon.T: you can take to me in Thai language. Because when I talk to you in English...
นายยอดหทัย รีศรีคาExplanationครูยกตัวอย่างบนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนบอกชื่อสมบัติการเท่ากันในระบบจานวน ดังนี้T: everyon...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: Good/try againT: Yes, Addition Property is if A = B, then A + C = B + C when A ,B and C is Realnumber...
นายยอดหทัย รีศรีคาT: This your task ,you must make my map about Property of equation in your notebook ,nowT: If you finish...
นายยอดหทัย รีศรีคาการตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง/ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย………………………………………………………...
นายยอดหทัย รีศรีคา2. ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................
นายยอดหทัย รีศรีคาExercise 2 Property of equalityName………………………………………………………………..No……...Put the properties of equality in ea...
นายยอดหทัย รีศรีคาIf a, b, c is numbers then property of equality is
นายยอดหทัย รีศรีคาเฉลย Property of equation2. Reflexive Property3. Reflexive Property5. Symmetric Property6. Symmetric Pro...
นายยอดหทัย รีศรีคาIf a, b, c is Real numbers then property of equality is1. Reflexive PropertyEx. 3 = 32.Symmetric Propert...
นายยอดหทัย รีศรีคาExercise 3 Property of equality ConceptName………………………………………………………………..No……...Students to summarize the co...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 2 real number

2,145 views

Published on

แจกแผนการจัดการเรียนเรียนการสอนแบบ EIS เรื่อง Real number ผมบอกตามตรงว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่แผมเอามาแชร์ ให้ดูกัน พอเป็นวิทยาทาน โดย ครูยอดหทัย รีศรีคำ TSO MATH โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้ที่ www.tsomath.com

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,145
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,910
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้EISที่ 2 real number

 1. 1. นายยอดหทัย รีศรีคาLesson plan 2Unit of learning: 1 Topic: Real numbers. Time: 32 periodplan 2 Properties of equation Time: 2 period_____________________________________________________________________LearningReal numbers- Properties of equationLearning objectiveStrand 1: Numbers and OperationsStandard M1.1: Understanding diverse methods of presenting numbers and theirapplication in real lifeGrade level indicators:- Have concepts of absolute values of real numbers.- Have concepts of real numbers expressed in exponentialnotation with rational indices, and real numbers expressed inradicals.Learning outcome.- Can explain the meaning of property of equation in real numbers.- Can write map showing the relationship of property of equationMaterial.Postulates of EqualityReflexive Property of Equality: a = aSymmetric Property of Equality: if a = b, then b = aTransitive Property of Equality: if a = b and b = c, then a = c.
 2. 2. นายยอดหทัย รีศรีคาPostulates of Equality and OperationsAddition Property of Equality: if a = b, then a + c = b + cMultiplication Property of Equality: if a = b, then a * c = b * cSubstitution Property of Equality: if a = b, then a can be substituted for b in anyequation or inequalitySubtraction Property of Equality: if a = b, then a - c = b - ctask- Exercise 2 “ Property of equation”- Exercise 3เรื่อง Properties of equation conceptการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(Integration of economic sufficiency.)ด้านความพอประมาณนักเรียนสามารถประมาณการใช้เวลาทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมด้านความมีเหตุผลนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหา แยกแยะ และอธิบายสมบัติของจานวนจริงได้ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนักเรียนมีความสามารถในการทาแบบฝึกทักษะ และการบ้านเพื่อให้เกิดทักษะที่จะนาไปใช้แก้ปัญหาเงื่อนไขความรู้ความรอบคอบนักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน มีความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเงื่อนไขคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีความอดทนในการทางานTeaching-Learning Strategies / ProceduresEngagementแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะสามารถ บอกสมบัติการเท่ากันในระบบจานวนได้
 3. 3. นายยอดหทัย รีศรีคาT: Good morning /Afternoon.T: you can take to me in Thai language. Because when I talk to you in English you cangive me the answer, this meaning you are understand.T: Are you remember?T: What about Integer numbers? For example, about that.S………………..T: What about positive numbers? For example, about that.S………………..T: What about negative numbers? For example, about that.S………………..T: today we will lean about Property of equality. Who are already to know Property ofequality?S:……………………T: Can you show example.S:…………………………….T: good/try again. Once you have successfully completed this topic.T: You can to explain the Property of equality of all number in real numbers.Explorationนักเรียนทา Exercise 2 Property of equality แล้วช่วยกันสรุปสมบัติการเท่ากันในระบบจานวนลงในสมุดT: Everyone this worksheets about Property of equality.T: and help for summarize about property of equality in your notebook.T: Are you understand ?S:……………T: good .Do it now.
 4. 4. นายยอดหทัย รีศรีคาExplanationครูยกตัวอย่างบนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนบอกชื่อสมบัติการเท่ากันในระบบจานวน ดังนี้T: everyone, I show example for youT: 7 = 7What is property of equation?S: Reflexive PropertyT: Good/try againT: Say it again.S: Reflexive PropertyT: Yes, Reflexive Property is A = A when A is Real number.T: If 6 = 4 + 2 then 4 + 2 = 6 What is property of equation?S: Symmetric PropertyT: Good/try againT: Yes, Symmetric Property is if A = B, then A = B when A and B is Real number.T: If 32= 9 and 9 = 6 + 3 then 32= 6 + 3 What is property of equation?S: Transitive PropertyT: Good/try againT: Yes, Transitive Property is if A = B and B = C, then A = C when A Band C isReal number.T: If 4  3 = 12 and c = 2 then (4  3) + 2 = 12 + 2 What is property ofequation?S: Addition Property
 5. 5. นายยอดหทัย รีศรีคาT: Good/try againT: Yes, Addition Property is if A = B, then A + C = B + C when A ,B and C is Realnumber.T: If 28= 4 and c = 4 then (28)4 = 4  4 What is property of equation?S: Multiplication PropertyT: Good/try againT: Yes, Multiplication Property is if A = B, then A × C = B ×C when A ,B and Cis Real number.Elaborationครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ Property of Equation. บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบT: Everyone ,Can you show example about Property of Equation for you friend ?S:……………………..T: good. What is property?T: Good /Try againT; if you have question. Show me your hand,Evaluation. นักเรียนทาแบบฝึกทักษะที่3 Property of Equation Concept แล้วเปลี่ยนกันตรวจ และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้ โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งT: You all do it again.T: If you finish, change your work sheet with your friend.S:…………………T: Put score in sheet.นักเรียนทาบัตรความรู้ เรื่อง Property of equation ส่งครูนอกเวลาเรียน โดยตกแต่งให้สวยงาม
 6. 6. นายยอดหทัย รีศรีคาT: This your task ,you must make my map about Property of equation in your notebook ,nowT: If you finish, sent me in my desk. ok?Extension Phaseครูให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจาก internet Property of Equation แล้วส่ง my map เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนวันนี้ www.tsomath.blogspot.com ที่บอร์ดส่งงานT: everyone This your homework,1.Create mind map input power point. (A4)2.Uploaded on forum.3. Put a member of the group.สื่อและแหล่งเรียนรู้1 Power point เรื่อง Property of Equation2 แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง Property of Equation3 แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง Property of equality Concept
 7. 7. นายยอดหทัย รีศรีคาการตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง/ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับหมอบหมาย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(นางนงนุช แสงรัตนชัย.)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์…………./……………/………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………….(……………………………….)ฝ่ายวิชาการ…………./……………/………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ ……………………………. …..(นายปรีชา มีบุญ)ผู้อานวยการโรงเรียน…………./……………/………….บันทึกผลหลังสอน1. ผลการสอน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. นายยอดหทัย รีศรีคา2. ปัญหา/อุปสรรค.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน( นายยอดหทัย รีศรีคา )ครูประจาวิชา.............../ ............... /...............
 9. 9. นายยอดหทัย รีศรีคาExercise 2 Property of equalityName………………………………………………………………..No……...Put the properties of equality in each of the following correctly.No. Number Property of equality1 8 = 8 Reflexive Property2 9 = 93 100 = 1004 If 6 = 5 + 1 then 5 + 1 = 6 Symmetric Property5 If 8 = 3 + 5 then 3 + 5 = 86 If 10 = 7 + 3 then 7 + 3 = 107 If 42= 16 then 16 = 7 + 9 แล้ว 42= 7 +9Transitive Property8 If 52= 25 then 25 = 20 + 5 แล้ว 52=20 + 59 If 72= 49 then 49 = 40 + 9 แล้ว 72=40 + 910 If 4  5 = 20 then (4  5) + 3 = 20 + 3 Addition Property11 If (2  6) = 12 then (2  6) + 2 = 12 + 212 If 3  2 = 6 then (3  2) + 5 = 6 + 513 If (4  3) = 12 then (4  3)  5 = 12 5Multiplication Property14 If (5  2) = 10 then (5  2)  6 = 10  615 If 28= 4 then 28 4 = 4  6
 10. 10. นายยอดหทัย รีศรีคาIf a, b, c is numbers then property of equality is
 11. 11. นายยอดหทัย รีศรีคาเฉลย Property of equation2. Reflexive Property3. Reflexive Property5. Symmetric Property6. Symmetric Property8. Transitive Property9. Transitive Property11. Addition Property12. Addition Property14. Multiplication Property15. Multiplication Property
 12. 12. นายยอดหทัย รีศรีคาIf a, b, c is Real numbers then property of equality is1. Reflexive PropertyEx. 3 = 32.Symmetric PropertyEx. 4 = 3 + 1 Then 3 + 1 = 43.Transitive PropertyEx. 62= 36 และ 36 = 20 + 16 แล้ว 62= 20 + 164. Addition PropertyEx if 4  8 = 32 and c = 2 then (4  8) + 2 = 32 + 25.Multiplication PropertyEx if 36= 2 and c = 9 then (36) 9 = 2  9
 13. 13. นายยอดหทัย รีศรีคาExercise 3 Property of equality ConceptName………………………………………………………………..No……...Students to summarize the content on the properties of equalityIf a, b, c is real number1. a = a ex. 10 = 10 is ………………………………………………………2. if a = b then b = a ex. 6 = 3 + 3 then 3 + 3 = 6 is ……………….3. if a = b และ b = c then a = c ex. 102= 100 and 100 = 60 + 40 then102=60 + 40 is ………………………………………………………………4. if a = b then a + c = b + c ex. 5  2 = 10 and c = 6 then (2  5) + 6 =10 + 6 is ………………………………………………………………………………..5. if a = b then ac = bc ex. 210= 5 and c = 4 then ( 210) 4 = 5  4is ………………………………………………………………………………..6. from 1 - 5 summarize the content on the properties of equality is6.1……………………………………………………………………………………6.2……………………………………………………………………………………6.3……………………………………………………………………………………6.4……………………………………………………………………………………6.5……………………………………………………………………………………

×