Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

διατροφη οικιακη οικονομια

1,575 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

διατροφη οικιακη οικονομια

 1. 1. ΔΙΑΤΡΟΦΗ3νο Γηαγσληζκόο Έθεβνπ Μεζζήληνπ Καηαλαισηή
 2. 2. Υγιεινή διαηροθή Σην παξειζόλ θάζε κεηέξα ζα δελ είλαη λα αιιαρζνύλ νη ήηαλ πεξήθαλε αλ ηα παηδηά ζπλήζεηεο θαγεηνύ γξήγνξα, ήηαλ ζηξνγγπιά θαη ειαθξώο αιιά λα γίλεη πξνζεθηηθά, ώζηε ρνληξά. Δθείλνο ν θαηξόο όκσο ηα παηδηά λα κελ ράλνπλ κπτθό πέξαζε . Δξεπλεηέο έρνπλ ηζηό επηπιένλ κε ην ιίπνο. Οη θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα όηη γνλείο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πνιύ ιίπνο θαη δάραξε ζηηο ην θαγεηό ιίγν δηαθνξεηηθά , δίαηηεο ησλ παηδηώλ είλαη έλαο αιείθνληαο ιεπηόηεξα ην ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ βνύηπξν θαη απνθεύγνληαο λα αλάπηπμε παζήζεσλ ηεο ηνπνζεηήζνπλ δάραξε ζην θαξδηάο θαη άιισλ αξξσζηηώλ ηξαπέδη. Τα παηδηά πξέπεη λα όηαλ ζα κεγαιώζνπλ . Ωζηόζν, ελζαξξύλνληαη λα παίξλνπλ κεγαιώλνληαο ρξεηάδνληαη λα κέξνο ζε αζιήκαηα : ζ’ απηό ην ηξώλε κηα κεγάιε πνηθηιία δξόκν κπνξνύλ λα θαγεηώλ θαη ε γεληθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζεξκίδεο πγεία κπνξεί λα δηαθηλδπλεπηεί πνπ έρνπλ θάεη. αλ θόςνπλ εηδηθά έλα απ απηά. Οη ςπρνιόγνη ιέλε όηη ε ιύζε
 3. 3. Τι μας παρέτει μια σγιεινήδιαηροθή; Η πγηεηλή δηαηξνθή παξέρεη παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ελόο όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Πάλσ ρξεηάδεηαη ην ζώκα ώζηε λα από όια, ηε δηαηξνθή ζαο είλαη πγηέο. Έρεη πνηθηιία θαη πξέπεη λα ηελ απνιακβάλεηε! είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, ελώ πεξηέρεη ειάρηζηα θεθνξεζκέλα ιηπαξά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πξντόληα ηνπ εκπνξίνπ, ην θξέαο, ην πιήξεο γάια, ην βνύηπξν θαη ην ηπξί. Η δηαηξνθή πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο ζε ελέξγεηα ζπκβάιινληαο
 4. 4. Γιαηί πρέπει να ηρώμε σγιεινά; Με ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ζέκαηα πγείαο, ε πγηεηλή ειαηηώλεηαη ν θίλδπλνο δηαηξνθή κπνξεί επίζεο λα θαξδηνπαζεηώλ θαη άιισλ βειηηώζεη ηελ απηνπεπνίζεζε παζήζεσλ, όπσο θάπνηεο θαη ηελ εκθάληζε ζαο. κνξθέο θαξθίλνπ θαη δηαβήηε. Η πγηεηλή δηαηξνθή είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηελ θαξδηά ζαο. Δπηδξά κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο π.ρ. βνεζά λα δηαηεξείηαη ε πνζόηεηα ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, βνεζά λα βειηηώζεηε ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη λα κελ πάξεηε βάξνο. Δθηόο από ηα
 5. 5. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν΄ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕα. Από ηελ δηαηξνθή καο πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε όζεο ηξνθέο έρνπλ πνιύ ςειά πνζνζηά ιηπαξώλ νμέσλ, πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξαζθεπή ή ην καγείξεκά ηνπο θαη πξνθαινύλ ζηα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο θαηαζηάζεηο πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε αζζελεηώλ. Πνιιέο ηξνθέο, γίλνληαη πεξηζζόηεξν βιαπηηθέο όηαλ ηηο ηξώκε ηαθηηθά. Έηζι παιδιά και ενήλικες πρέπει ν΄ αποθεύγοσμε να ηρώμε: Γαξηδάθηα, παηαηάθηα , θαη όια ηα ηππνπνηεκέλα παξόκνηα ζθεπάζκαηα. Κξνπαζάλ, γιπθά (πάζηεο, ζνθνιάηεο, παγσηά θιπ.) δαραξσηά (θαξακέιεο). Πνιύ δάραξε ζην γάια καο ή ηνπο ρπκνύο πνπ πίλνπκε. Κξέαο κε πνιύ ιίπνο , αιαληηθά κε πνιύ ιίπνο.
 6. 6.  Τζηγαξηζηά κεδεδάθηα. Αλαςπθηηθά πνπ πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο. Οηλνπλεπκαηώδε πνηά. Ληπαξέο ζάιηζεο (π.ρ. καγηνλέδα). Βνύηπξα. Λεπθό ςσκί.
 7. 7.  β. Σε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ βιαπηηθέο ηξνθέο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζώκαηνο θαη ζηελ ελίζρπζε άκπλαο ηνπ ελάληηα ζηηο αξξώζηηεο. Γπζηπρώο , ε θαηαλάισζε σθέιηκσλ ηξνθώλ ζπλερώο ειαηηώλεηαη. Οη δύν ζπνπδαηόηεξνη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν λα ηξώεη αθαηάιιειεο ηξνθέο είλαη αθ’ ελόο, όηη ε θαηαλάισζε θπζηθώλ ηξνθώλ δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηε βηνκεραλία εηδώλ δηαηξνθήο αθ’ εηέξνπ δε , ε άγλνηα ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο. Υγιεινές και τρήζιμες για ηον οργανιζμό ηροθές είναι: Τν καύξν ςσκί. Τα ιαραληθά. Τα θξνύηα θαη νη θπζηθνί ρπκνί . Τν γάια, ηα ηπξηά ρσξίο πνιιά ιηπαξά. Τα όζπξηα θαη ην άπαρν θξέαο . Τν ειαηόιαδν. Τα ςάξηα.
 8. 8.  Σην Γπκλάζην Μειηγαιά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Να θάπνηα από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο: Τα αγόξηα γλώξηδαλ ην 75% ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ ηνπο δόζεθαλ ελώ ηα θνξίηζηα γλώξηδαλ ην 77,2%. Δλώ ην 88% ησλ αγνξηώλ ηξώεη θξνύηα θαη ιαραληθά κόλν ην 34% ηξώεη θαζεκεξηλά. Αληίζηνηρα ελώ ην 95% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη θξνύηα θαη ιαραληθά κόλν ην 25% ηξώεη θαζεκεξηλά.
 9. 9.  Σηελ εξώηεζε πόζεο κεξίδεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεηο θαζεκεξηλά κόλν ην 12% ησλ αγνξηώλ απάληεζε ζσζηά(5 κεξίδεο).Δλώ επίζεο κόλν ην 10% ησλ θνξηηζηώλ απάληεζε ζσζηά ζηελ εξώηεζε. Τν 86% ησλ αγνξηώλ θαηαλαιώλεη γάια θαη γαιαθηνθνκηθά ελώ κόλν ην 44% από απηά θαηαλαιώλεη θαζεκεξηλά. Όκσο ελώ ην 90% ησλ θνξηηζηώλ ηζρπξίδεηαη όηη θαηαλαιώλεη γάια θαη γαιαθηνθνκηθά κόλν ην 45% θαηαλαιώλεη θαζεκεξηλά. Σηελ εξώηεζε πόζεο κεξίδεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξέπεη λα θαηαλαιώλεη έλαο έθεβνο κόλν ην 12% ησλ αγνξηώλ απάληεζε ζσζηά(4 κεξίδεο) ελώ από ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα κόλν ην 25% απάληεζε ζσζηά.
 10. 10.  Τν 88% ησλ αγνξηώλ ηξώεη θαγεηό εθηόο ζπηηηνύ ελώ ην 44% από απηά ηξώεη θαζεκεξηλά. Αληίζηνηρα ην 65% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη εθηόο ζπηηηνύ ελώ ην 20% ηξώεη ζπρλά. Τέινο ην 92% ησλ αγνξηώλ θαη ην 80% ησλ θνξηηζηώλ ηξώεη γιπθά ελώ όινη πξνηηκνύλ ηηο ηνύξηεο θαη ηηο πάζηεο.
 11. 11. Γπκλάζην Μειηγαιά Τκήκα Α1 Μαζεηέο Γεξηηκάλε Σηαπξνύια Γππαηίδε Αγγειηθή Γθόηζε ΓεσξγίαΒιαράθεο Κσλζηαληίλνο Καλειόπνπινο Σπκεώλ

×