Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้...
มีการส่งเสริมสมาชิกให้เข้ารับการอบรมและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก
เช่น การสอนในชันเรียนของต้ารวจ (โครง...
จัดตัง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ภายใต้แนวคิด“ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มีกิจกรรมสร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TO BE NUMBER ONE

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

TO BE NUMBER ONE

  1. 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การรณรงค์ปลุกจิตส้านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ ได้ด้าเนินการจัดตังชมรม TO BE NUMBER ONE ขึนเมื่อปีการศึกษา 2551 โดยมี สมาชิกเป็นนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ประกอบในการด้าเนินงานตามหลัก 3 ก ได้แก่ 1. กรรมการ แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ใส่รูป ครู+นักเรียน) 2) ฝ่ายสอดส่องดูแล (ใส่รูป ครู+นักเรียน) 3) ฝ่ายจัดหาทุน (ใส่รูป ครู+นักเรียน) 4) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ใส่รูป ครู+นักเรียน) 2. กิจกรรม กิจกรรมสร้างและพัฒนา
  2. 2. มีการส่งเสริมสมาชิกให้เข้ารับการอบรมและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก เช่น การสอนในชันเรียนของต้ารวจ (โครงการ D.A.R.E ) การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพศศึกษาของ รพ.สต.ห้วยน้าพุและ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ การเข้าร่วมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น ผลการด้าเนินงาน สมาชิกได้รับความรู้และน้าความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้สมาชิกในโรงเรียนได้รับทราบ และสามารถจัด กิจกรรมต่างๆ ภายใต้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และให้สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนสมาชิก ที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขท้าให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีทักษะในการ ด้ารงชีวิตที่ดี สามารถหาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาของตนได้ กิจกรรมสร้างกระแส เป็นกิจกรรมที่สร้างกระแสนิยม ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างในการท้ากิจกรรม สร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และสังคม รวมทังเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน สารเสพติด ชมรมได้ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกปี กิจกรรมรณรงค์งด สูบบุหรี่โลก ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม TO BE เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ที่ โรงเรียนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาพักเที่ยง กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ วาดภาพ ท้าพวงมะโหตร กิจกรรมดนตรี ได้แก่ ร้องเพลง ดนตรีไทย กิจกรรมกีฬาต่างๆ ในโรงเรียน เป็นต้น ผลการด้าเนินงาน สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึน สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติดได้ รวมทังยังเป็นการให้โอกาสสมาชิกที่หลงผิดได้กลับตัวกลับใจ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและ สังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทังปัญหาทางเพศ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ใส่รูปท้าพวงมะโหตรสัก1-2รูปนะคะ) กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
  3. 3. จัดตัง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ภายใต้แนวคิด“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มีกิจกรรมสร้างสุขให้กับสมาชิกหลายรูปแบบ มีมุมเล่นเกม มุมอ่านหนังสือ มุมดู หนังฟังเพลง เป็นต้น เพื่อให้น้องๆ สมาชิกได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพ ติด และโรงเรียนมีการส่งเสริมสมาชิกให้เรียนธรรมะทุกสัปดาห์(ป.6) นั่งสมาธิในตอนเช้าเพื่อฝึกจิต และ ท้าบุญตักบาตรในวันส้าคัญต่างๆ ผลการด้าเนินงาน ท้า ให้แกนน้ามีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถน้า ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้สมาชิกอย่างถูกต้อง สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้มี พฤติกรรมที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตในการด้ารงชีวิตที่ถูกต้อง กลุ่มเสี่ยงได้รับค้าแนะน้า การให้ค้าปรึกษาอย่าง เหมาะสมจากอาสาสมัครประจ้าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในลักษณะเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนน้อง รวมทังครูแนะ แนวและครูที่ปรึกษาซึ่งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. กองทุน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ รพ.สต.ห้วยน้าพุ และส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

×