Yysmaliin orchin

1,187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yysmaliin orchin

  1. 1. Дархан-Уул аймагОд цогцолбор сургууль Бэлтгэсэн багш П. Даваахүү
  2. 2. Амьд организм хүн, амьтан, ургамал янз бүрийнуусмалуудыг байнга хэрэглэж байдаг. Иймээсуусмалын орчинг тодорхойлох аргын талаархойлголтыг мэдэх хэрэгцээ гарч байдаг. Уусмалын орчинг дараах аргуудаар тодорхойлдог.Үүнд:
  3. 3. Практикт устөрөгчийн ионы концентрацийн хасахзэрэгтэй тоогоор тооцоо хийхэд тохиромжгүй байдагтул уусмалын орчинг устөрөгчийн илтгэгчхэмжигдэхүүнээр илэрхийлдэг. Устөрөгчийн илтгэгчгэдэг нь устөрөгч ионы концентрацийн утгаас хасахтэмдэгтэй арав суурьтай логарифм авсан утгабөгөөд рн гэж тэмдэглэдэг. PH>7 PH=7 PH<7 • ХҮЧИЛЛЭГ ОРЧИН
  4. 4. Ходоодны шүүс рн=1,7 Цус pн=7,4 Шүлс рн=6,8 Èõýâ ëýí õ¿íñíèé íîãîî, æèìñ öàãààí áóäàà, çàðèì ñîðòûí óëààíáóóäàé íü ø¿ëòëýã îð èíã (рн=7-8) ¿¿ñãýäýã õ¿íñ þì. Èéì òºðëèéíõ¿íñèéã èõýýð õýðýãëýâýë áèäíèé áèåèéí îð èí ñóë ø¿ëòëýãõýâýýðýý áàéõ áîëíî. Õàðèí áèäíèé ìýäýõ âèòàìèí, ýðäñ¿¿ä, óóðàã,ººõ òîñ àãóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í íü èõýíõäýý õ¿ èëëýã îð èíòîé(рн=5-6) áàéäàã áàéíà. ªºðººð õýëáýë,òýäíèéã èäñэíýýð áèäíèé áèåäýõ ãèäðîêñèë èîíû õýìæýýã áóóðóóëäàã. Áèäíèé ¿ñíèé îð èí ñóë õ¿ èëëýã (рн=5-6) áàéäàã áàéíà.Ýíý ¿åäýý ¿ñ íü 纺ëºí, áàò áºõ áàñ ìýäýýæ ýð¿¿ë áàéäàã þì. Õàðèí¿ñýý öýâýðõýí áàéëãàõûí òóëä õýðýãëýäýã øàìïóíèóäûí èõýíõ íüø¿ëòëýã îð èíòîé (рн=7-8) áàéäàã. Ш¿ëò íü ¿ñèéã ãýìòýýäýãáîëîõîîð, áèä ¿ñýý óãààñíû äàðàà çààâàë äàõèí çàéëæ áàéõ ¸ñòîé.¯ñíèé àíãèæðóóëàã èä íü ¿ñèéã õýâèéí, áàéõ ¸ñòîé îð èíä íüýðã¿¿ëýí îðóóëäàã. Èõýíõ ¿ñíèé àíãèæðóóëàã èä íü ¿ñýíä ¿ëäñýíèë¿¿äýë ø¿ëòèéã ñààðìàãæóóëàõàä õ¿ðýëöýõ¿éö õýìæýýíèéíèìáýãíèé õ¿ èë ãýõ ìýòèéí õ¿ ë¿¿äèéã àãóóëæ áàéäàã áàéíà.
  5. 5. Уусмалын орчинг илрүүлэгч буюу индикаторбодисоор илрүүлж болдог. Дараах хүснэгтэндиндикаторын өнгөний өөрчлөлтийг харуулав. Табүхэн сайн тогтоож нүдлээрэй. Уусмалын орчин саармаг1 Лакмусын цаас шар улаан шар хөх2 метилоранж Улбар шар Улаан шар шар ягаан3 фенолфталейн өнгөгүй өнгөгүй өнгөгүй Хөх ягаан
  6. 6. Уусмалын орчинг тодорхойлох тооцоонд дараах томьѐог ашиглана.1. Устөрөгчийн илтгэгч : рн = -lg [ H+]2. Мөн гидроксид ионы концентрацийн утгаас хасах тэмдэгтэй аравсуурьтай логарифм авсан утга бөгөөд рон гэж тэмдэглэдэг. рон= -lg [OH] рн+рон=14 байдаг.3. Усны ионуудын үржвэр [ H+]*[ ОH-]=10 -14 байдаг.Жишээ нь: Бодлого1: Уусмал дахь устөрөгч ионы концентраци нь10 –3 м/л бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.А. Уусмалын рн , орчинг тодорхойлно уу?Б. Гидроксид ионы концентрацийг олно уу?В. Индикаторын өнгөний өөрчлөлтийг тодорхойлоорой.Бодолт: а. рн=-lg 10 –3 м/л рн=3 энэ уусмал хүчиллэг орчинтой байна. б. [OH] = 10 -14 / [ H+] = 10 -14 / 10 –3 =10 -11 м/л в. лакмус метилоранж фенолфталейн өнгөгүй
  7. 7. Бие дааж дараах бодлогуудыг бодоорой.1. Хэрэв [ОН-] ионы концентраци (м/л) а. 4*10-10 б.1,6*10-13 устөрөгч ионы концентрацийг олоорой.2. Хэрэв [Н+] ионы концентраци (м/л) а. 10-8 б.2*10-4 гидроксид ионы концентрацийг олоорой.3. Хэрэв [Н+] ионы концентраци (м/л) а. 10-5 б.2*10-7 уусмалын орчин тодорхойлно уу.4. Хэрэв [ОН-] ионы концентраци (м/л) а. 6,5*10-6 б.9*10-9 уусмалын орчин тодорхойлно уу.5. Уусмалын рн=4 бол устөрөгч ионы концентрацийг олно уу.6. Уусмалын рн=9 бол гидроксид ионы концентрацийг олно уу.7. Уусмалын рон=8 бол устөрөгч ионы концентраци ба рн-ийг олно уу.8. 0,01м ба 0,05 м давсны хүчлийн (α=1) уусмалын рн ба рон-ийг олоорой.

×