Successfully reported this slideshow.

Lecture3 12 1-2012

760 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture3 12 1-2012

 1. 1. Σσαμασίνα Αναςσοπούλοτ (PhD)
 2. 2. Collaborative load(Dillenbourg & Betrancourt, 2006)
 3. 3.  Τι πποςυέπει η οπγάνψςη σψν ςτνεπγασικών αλληλεπιδπάςεψν ςσα πλαίςια μίαρ ομάδαρ μαθησετόμενψν; ◦ Επιπλέον επγαςία ή ετκαιπίερ για ανάπστξη δεξιοσήσψν; ◦ Τι θεσικά τπάπφοτν;
 4. 4.  Ένσονερ διαππαγμασεύςειρ ◦ π.φ. επεξηγήςειρ, επιφειπημασολογίαςε ςφέςη με Κασάςσαςη επίλτςηρ ςτγκπούςεψν ποτ απαισούν από σοτρ ςτνεπγαζόμενοτρ να πποςπαθούν πιο ςκληπά για να φσίςοτν μία κοινή λύςη
 5. 5.  Κασαμεπιςμόρ πόλψν και επγαςιών Λεκσική απόδοςη σηρ ςκέχηρ Δημιοτπγία κοινήρ κασανόηςηρ Διαμόπυψςη κοινήρ αναπαπάςσαςηρ για σο σι ξέποτν, κάνοτν ή λένε όλα σα μέλη σηρ ομάδαρ
 6. 6.  Ομάδα: Γνψςσικέρ και μεσα-γνψςσικέρ επγαςίερ κασανέμονσαι ςσα μέλη vs Άσομο: Ατσο-διαφειπιζόμενερ επγαςίερ Άσομο ςσην ομάδα: Υποςσήπιξη μίαρ ακπαίαρ θέςηρ ςε πολύπλοκα θέμασα vs Άσομο μόνο σοτ: ςύνσαξη μιαρ έκθεςηρ ποτ πεπιλαμβάνει όλερ σιρ θέςειρ
 7. 7.  Ομάδα: αύξηςη σηρ πποςπάθειαρ ποτ υαίνεσαι μέςψ ◦ Παύςεψν, διςσαγμών, απγοποπία ςσην ολοκλήπψςη σοτ έπγοτ. Εξαπσάσαι από σο βαθμό εναςφόληςηρ για επεξηγήςειρ ◦ Ατσό-εξήγηςη vs εξηγήςειρ ςσην ομάδα Η ατσό-εξήγηςη είναι βοηθησική όφι λόγψ σηρ εξψσεπίκετςηρ αλλά λόγψ ◦ σηρ εξαγψγήρ εξηγήςεψν από παπαδείγμασα και ◦ σην εννοιολογική γνώςη ποτ αποκσάσαι (Van Lehn, Jones, Chi, 1992)
 8. 8.  Χπειάζεσαι επιπλέον πποςπάθεια; Εξαπσάσαι από σην εμπειπία σψν φπηςσών και σο φπόνο ποτ διαθέσοτν. ◦ Φτςική επαυή: κασαλαβαίνειρ σι κασαλαβαίνει ο διπλανόρ ςοτ καθώρ μιλάρ vs ◦ ηλεκσπονική επαυή: ςκέυσεςαι ππιν ςσείλειρ σο μήντμα
 9. 9. ◦ Η ανάγκη μιαρ αναπαπάςσαςηρ για σο πώρ κασαλαβαίνοτν οι άλλοι ατσά ποτ λέμε◦ Η αναπαπάςσαςη μποπεί να βαςίζεσαι ςε cliché σψν πόλψν ή λεπσομέπειερ ςφεσικέρ με σο έπγο◦ Η ανηςτφία για σο πώρ ο ςτνεπγάσηρ κασαλαβαίνει ατσά ποτ λέμε οδηγεί ςε μία καλύσεπη κασανόηςη ατσών ποτ λέμε.  Σα να ςκευσόμαςσε ςσεπεουψνικά, δηλ., να κοισάμε σιρ έννοιερ από δύο διαυοπεσικέρ γψνίερ
 10. 10. Εξαπσάσαι από Τη υύςη σηρ δπάςηρ Τη ςύνθεςη σηρ ομάδαρ Τα φαπακσηπιςσικά σοτ cscl πεπιβάλλονσορ Τιρ αλληλεπιδπάςειρ σψν παπαπάνψ
 11. 11. Η πποςπάθεια ποτ εμπλέκεσαι μία ομάδα για να δημιοτπγήςει από κοινού μία ςτλλογική μνήμη καθώρ [η ομάδα] αποκσά από κοινού μία ατξημένη κασανόηςη σοτ πόλοτ σηρ κάθε πληπουοπίαρ ςση διαδικαςία επίλτςηρ πποβλήμασορ.
 12. 12.  Βπίςκεσαι ςση μέςη ενόρ διπολικού ςτνεφέρ Στνεπγαςίερ με λίγερ γνψςσικέρ Στνεπγαςίερ διαδικαςίερ, φψπίρ ςκοπό και φψπίρ πποςπάθεια νόημα ποτ από σοτρ δημιοτπγούν ένσονο ςτνεπγάσερ γνψςσικό υοπσίο όφι ανεπστγμένερ επεξηγήςειρ
 13. 13. Η μνήμη ςε επίπεδο ομάδαρ έφει ◦ υτςική τπόςσαςη (ςτνήθψρ μέςψ μιαρ αναπαπάςσαςηρ), ◦ έφει μεγαλύσεπη φψπησικόσησα και ◦ είναι πιο πολύ οπασή παπά ακοτςσική.Επεκσείνει σιρ γνψςσικέρ δτνασόσησερ σόςο σοτ ασόμοτ όςο και σηρ ομάδαρ καθώρ ◦ απουοπσώνοτν (offload), ◦ οπγανώνοτν και ◦ ανανεώνοτν ση διαθέςιμη πληπουοπία ςσην ομάδα.
 14. 14.  Πολύ-παπαγονσική δομή ◦ επηπεάζεσαι από σα άσομα, σο πεπιβάλλον ποτ βπίςκονσαι, σοτρ διαθέςιμοτρ πόποτρ κλπ Σσο κένσπο είναι οι ςτζησήςειρ-αλληλεπιδπάςειρ μέςψ σψν οποίψν σα μέλη σηρ ομάδαρ δημιοτπγούν ένα κοινό μέςο διαμόπυψςηρ γνώςηρ (knowledge-building agency, Stahl, 2010)
 15. 15. ομάδαάσομα πεπιβάλλον
 16. 16. 1. Διαλέξσε ένα θέμα από σα παπακάσψ: ◦ Η δίαισα ςε παφαίνει ◦ Το κάπνιςμα ςε δημόςιοτρ φώποτρ ◦ Η φπήςη ζώψν για ςποπ και διαςκέδαςη2. Χψπιςσείσε ςε ομάδερ και ςτζησήςσε σα επιφειπήμασά ςαρ ή σιρ ιδέερ ςαρ.3. Πψρ θα βεβαιψθείσε όσι θα θτμάςσε σι έφεσε ςτζησήςει;
 17. 17.  Μη ςκέυσεςαι σι θα πειρ μεσά Άκοτ σον άλλον Όσαν μιλάρ, περ σα αιςθήμασα ςοτ με λέξειρ και όφι με σον σόνο σηρ υψνήρ ςοτ Διάλεξε σα λόγια ςοτ πποςεκσικά Σεβάςοτ σι λέει ο άλλορ Δώςε φπόνο ςσοτρ άλλοτρ να μιλήςοτν
 18. 18.  Πώρ ήσαν οι πόλοι ςαρ Πψρ ήσαν να εκυπάζεσε σιρ ςκέχειρ ςαρ; Κασά πόςο αναπσύξασε μια κοινή κασανόηςη σοτ θέμασορ? Έφεσε δημιοτπγήςει κάποια αναπαπάςσαςη;
 19. 19.  http://adapterrex.hcii.cs.cmu.edu:8090/lasa d/
 20. 20. Interdisciplinarity (Hoadley, 2009)
 21. 21.  Η ομαδοςτνεπγασική μάθηςη πποςπαθεί να ενςψμασώςει απόχειρ από διαυοπεσικέρ πεπιοφέρ, σεφνολογίερ, ππακσικέρ, μεθοδολογίερ και θεψπίερ. Π.φ. ◦ διαυοπέρ μεσαξύ επιςσήμηρ σψν Η/Υ και επιςσημών σηρ αγψγήρ. ◦ Έπετνα γύπψ από 1. σο πώρ τποςσηπίζοτν οι Η/Υ σον άνθπψπο ή σην ομάδα και 2. ςτνεπγασικέρ – μαθηςιακέρ αλληλεπιδπάςειρ ◦ Μεσασόπιςη από σην επίπσψςη σηρ σεφνολογίαρ ςση μάθηςη ςση μελέση σηρ φπήςηρ σηρ σεφνολογίαρ ςε μία σάξη (με ςτγκεκπιμένη κοτλσούπα - κανόνερ). Τα επετνησικά άπθπα εςσιάζοτν ςε μία ςτγκεκπιμένη σεφνολογία αλλά με έμυαςη ςε παιδαγψγικούρ ςσόφοτρ και μελεσά σιρ διαδικαςίερ ςτνεπγαςίαρ.
 22. 22.  Σση ςφέςη μεσαξύ ςφεδιαςσή και φπήςση, η σεφνολογία έπφεσαι να επηπεάςει σιρ ςφέςειρ μεσαξύ ◦ Μαθησετόμενψν ◦ Επγαλείψν ◦ Πεπιβάλλονσορ όποτ ο εκπαιδετσικόρ έφει σο πόλο σοτ διετθτνσή οπφήςσπαρ (ενοπφηςσπψσή)
 23. 23. Διαυοπά μεσαξύ ςφεδίαςηρ σεφνολογίαρ και σηρ φπήςηρ σηρ και τλοποίηςηρ σψν δπαςσηπιοσήσψν ςε ππαγμασικέρ ςτνθήκερΟπόσε πποκύπσοτν νέερ μεθοδολογίερ έπετναρ (βλ. design-based research) η τλοποίηςη είναι ανσικείμενο μελέσηρ και ενημεπώνει ση ςφεδίαςη
 24. 24. Η ςφεδίαςη επισπέπει άμεςη ππακσική ευαπμογή ακόμα και αν δεν είναι πποβλέχιμερ οι ςτνέπειερ σψν ππάξεψν ποτ ςφεδιάςσηκαν. Μαρ υέπνει ανσιμέσψποτρ με ση διαυοποποίηςη σοτ σι θέλοτμε να γίνει και σι ππαγμασικά γίνεσαι, δημιοτπγεί πποβλήμασα ςε πειπαμασικέρ μεθοδολογίερ (επαναληχιμόσησα, ςφέςη αισίαρ και αισιασού).
 25. 25.  Τι πποκαλεί ση μάθηςηκαι σι είναι σο αποσέλεςμα σηρ μάθηςηρ Μάθηςη-διδαςκαλία (πόλορ και ςφεδίαςη) Ππόθεςη –δπαςσηπιοποίηςη (πόλοι ποτ πποκύπσοτν ή έφοτν οπιςθεί από σο ςφεδιαςσή) Σφεδίαςη – τλοποίηςη (ομαδική δπάςη- ασομική αξιολόγηςη)
 26. 26.  Σε ποιο βαθμό και πψρ θα ππέπει να καθοπίςοτμε σοτρ πόλοτρ σψν μελών σηρ ομάδαρ; ◦ Να σοτρ αυήςοτμε να αναδτθούν ή να σοτρ καθοπίςοτμε από σην απφή (π.φ. ςτλλογή πληπουοπίαρ, επεξεπγαςία πληπουοπίαρ, μάνασζεπ κλπ); ◦ Ακόμα και αν σοτρ καθοπίςει ο ςφεδιαςσήρ, οι μαθησέρ και εκπαιδετσικοί έφοτν σοτρ σπόποτρ για να σοτρ διαυοποποιήςοτν
 27. 27.  Πόςο ςσαθεποί μένοτν οι πόλοι και κάθε πόσε αλλάζοτν? ◦ Μέγεθορ Μονάδαρ και διάπκεια σψν μεσπήςεψν Ομαδικέρ διαδικαςίερ και αποσελέςμασα ◦ Στγκεκπιμένοι παπάγονσερ παπάγοτν ςτγκεκπιμένα αποσελέςμασα (effects paradigm) ◦ Κασανόηςη όσι αν αλλάξειρ έναν παπάγονσα θα αλλάξει όλο σο ςκηνικό (conditions paradigm) ◦ Εςσίαςη ςση μελέση διαδικαςιών και ποτ δεν ανήκοτν ςσην απφικέρ ςτνθήκερ (interaction paradigm)
 28. 28.  Πψρ οι πόλοι ςσην ομάδα μαρ εξηγούν σο πέπαςμα από σο ομαδικό ςσο ασομικό και ανάποδα; Αν μία ομάδα έφει πάει καλά πψρ θα εγγτηθείρ όσι όλα σα μέλη σηρ έφοτν μάθει;
 29. 29. Σσαμασίνα Αναςσοπούλοτ sanastop@ppp.uoa.gr

×