Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מדינת ישראל‬                ‫ראמ"ה‬‫המזכירות הפדגוגית‬           ‫משרד החינוך‬         ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                    Ò Ú Ô Ú              ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬      Ô      Ó  Ú Ô       Ú Ô     Ô Ò Ò    vKŽ ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                       Ô  eL¹UÒ²�« dN½ w� WÒOzU�d³...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬Î  Î   Ô                    Ú  ÓöJý® WLzö� W³łuÚ�«...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬                                      ...
‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�«                                      ...
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Arabic5pnimibook
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arabic5pnimibook

423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arabic5pnimibook

 1. 1. ‫מדינת ישראל‬ ‫ראמ"ה‬‫המזכירות הפדגוגית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הרשות הארצית‬ ‫למדידה והערכה בחינוך‬ ‫אגף המפמ"רים‬ ‫‪qOz«dÝ≈ W�Ëœ‬‬ ‫—«�‪U‬‬ ‫«��‪W¹uÐd²�« W¹—UðdJ‬‬ ‫‪WOÐd²�« …—«“Ë‬‬ ‫«��‪W¹dDI�« WDK‬‬ ‫��‪s¹e�d*« 5A²H*« r‬‬ ‫�‪WOÐd²�« w� rOOI²�«Ë ”UOIK‬‬ ‫מס זהות‬ ‫כיתה + מס כיתה‬ ‫שם משפחה‬ ‫סמל מוסד‬ ‫שם פרטי‬ ‫מקצוע‬ ‫שם ביה"ס‬ ‫‪Ò Ò‬‬ ‫«�²×‪f�U)« nBK� WOÐdF�« WGÒK�« w� ÊU‬‬ ‫‪Ò‬‬ ‫מבחן בערבית לכיתה ה‬ ‫‪Ò‬‬ ‫—�‪ Ø WLzUI�« w� W?ØV�UD�« r‬מס התלמיד/ה באלפון‬ ‫___________________‬ ‫‪Ò‬‬ ‫«‪ Ø W?ØV�UD�« rÝ‬שם התלמיד/ה‬ ‫___________________‬ ‫‪Ò Ò‬‬ ‫«�‪ Ø nB‬הכיתה‬ ‫___________________‬ ‫«‪ Ø WÝ—b*« rÝ‬שם ביה"ס‬ ‫___________________‬ ‫«�³‪ Ø …bK‬היישוב‬ ‫פנימי‬ ‫«�²×‪ WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊU‬מיצ"ב‬ ‫50-700-700-20-10-10-50-10-14‬
 2. 2. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� Ò ¨V�UD�« Íe¹eŽ Î Ï  Ï Æ©WIO�œ 90® nB½Ë WŽUÝ ÊUײ�ô« …b�   ÔÒÔ ÆUNÒK� WK¾Ý_« sŽ ÁU³²½UÐ Vł√ rŁ ¨’uBÒM�« lOLł sFL²Ð Ú √d�«  Ú Ú  Ú Ò  Ó Ì Ò^  Ó Ó  Ú  Ú Î ÆUN³Oðdð V�×Ð WK¾Ý_« sŽ WÐUłùUÐ U�eK� X�� Ó Ó  ÆWłU×Ú�« V�Š `=K�Ë ¨ÊUײ�ô« rOK�ð q³� pðUÐUł≈ «bÒOł h×�«   Î Ú‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬  ] Ô   Ú Ô Ô Ô  Æp�c� hB�LÚ�« ÊUJLÚ�« w� UNÚ³Ô²�Ô« ≠ WÐUłù« WÐU²� UNO� pM� VÓKD¹ w²]�« WK¾Ý_« w� Ú Ì Ò Ì Ì ≠  UÐUł≈ …bŽ sOÐ s� …bŠ«Ë WÐUł≈ —UO²š« UNO� pM� VÓKD¹ w²]�« WK¾Ý_« w�  Ú Ô Ô Ô  ÆUN³½U−Ð …—Uý≈ l{Ë W×O×B�« WÐUłù« dÓ²š« Ó Ú Ó Ó Ò Ó Ú  Ì Ó Ú Ó ÆÈdš√ WÐUł≈ V½U−Ð × …—Uý≈ l{Ë   Ò ∫WO�UÒ²�« WI¹dD�UÐ U¼d=OG� pÓ²ÐUł≈ d=OGð Ê√  œ—√ «–≈ Ú :1 ‰U¦� Ô Ú Ô Ô   ød³�_« Êu³ÒK�« Ê«uO×Ú�« u¼ WO�UÒ²�«  U½«uO×Ú�« Í√ ^ qOHÚ�Ó« Ô dNÒM�« ”d�  Ô  u(Ó« Ô Ú 3 W�«—e�Ó« Ô Ò :2 ‰U¦� WIOIŠ 2 Í√— Î  Ò ÆWIO�œ 60 błu¹ WŽU��« w� Æ√ Ô WIOIŠ Í√— 1 ÌÓ  Æb¹ WŽUÝ f³� qCHLÚ�« s� Æ» Ô  ] Ó Ò Ò °ÕU−M�« p� vML²½ 3 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 3. 3. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ Ò Ú Ô Ú Ô‰Ë_« qBH�Ó« ∫tOKð w²Ò�« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ sFLӲРw�UÒ²�« hÒM�ß« √d�«   Ú  Ú  ] Ì ^Ó Ó ] ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ò ^ ^  Àö¦�« v�b�« dÝv�–Ó_« ·dF¹Ë ¨t²ÒOŽ— œ«d�√ sײL¹ Ê√ œ«—√ „uKLÚ�« bŠÓ√ Ê√ vJ×¹ Ú Ó Ó  Ó Ó Ú Ó  Ô Ó ] Ô (1) Ì Î Ô   Ô Ó Ó Ò Ú ÔÓ Ô  Ó   WNÐUA²� v�œ ÀöŁ lÚMBÐ d�Q� ¨‰Ë_« Ád¹“Ë tM� qF−O� ¨rNMOÐ s� ÆqJ ÒA�«Ë Ê“uÚ�«Ë ÊuÒK�«Ë r−×Ú�« YOŠ s� Ô Ô Ô Ô Ô pKLÚ�« nÒK� vÒ²Š ¨öF� WNÐUA²� X½U�Ë ¨v�b�«  e−½Ô√ Ê≈ U� Ô Ó Î Î Ú Ò  Ó  Ú  Ò     Ô  ¨ÀöÒ¦�« v�b�« vKŽ  ö¹bFÒ²�« iFÐ ‰UšœSÐ tŽUÒM� dN�√ s� «bŠ«Ë (5) Î   ªUNKJý Ë√ UN½“Ë w� ôË ¨UN½u� w� ôË ¨UNL−Š w� ô dOOGð Í√ ÊËœ  Ì = Ó  Ï Ô Ó  ¡Uł ULMOÐ ¨WKOK� UNÔ²LO� WO½UÒ¦�«Ë ¨UN� WLO� ô U¼«bŠ≈  ¡Uł YO×Ð Ú Ô  Ô ÆWLOIÚ�« …dO³� W¦�UÒ¦�« ÓÓ ] Ó Ô Ó Ò  Ò Ô Ò pKLÚ�« Ê√ ÊËœUMLÚ�« sKŽ√Ë W�UFÚ�« WŠU��« w� ÀöÒ¦�« v�b�« XF{Ë Ô Ò  ßÓ   Ó Ú Ó  Ó s� v�b�« Ác¼ sOÐ ·ö²šô« ¡«—Ë s�UJÚ�« d��« nA²J¹ s� Ô T�UJÔOÝ (10) Ó ] Ò Ô  Ô Ô ÆUNMOÐ ULO� oÐUDÒ²�« qÐ ô ¨tÐUAÒ²�« «c¼ s� ržd�« vKŽ ¨UNÔ²LO� YOŠ Ó  Ò Ô ¨U½UÒ³ýË U ΚuOý ¨¡U�½Ë ôUł— ¨WŠU��« v�≈ ÊËb�«u²¹ ”UÒM�« Ó √bÐ Î Ô Î Î  Ò Ó Ô Ú ÎÒ Ò ß = Ò  w� `−M¹ r� rNM� U¹√ sJ� ¨d��« ·UA²�UÐ fHÒM�« wÒML¹ rNM� yq�Ë Ó Ô ß Æp�– Ô ß Ó Ú Ô Ú Ô Ò Ú  Ò¨w�Òc�« sODHÚ�« p�– dNE¹ Ê√ ÊËœ dNý_«Ë lOÐUÝ_«Ë ÂU¹_«  d� ^ Ó Ô (15)  Ó Ú Ô Ô ÆÁ—uNþ w� q�_« bIH¹ pKLÚ�« œU�Ë Ó 4(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 4. 4. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� Ó Ó  y Ó Ò Ó  Ò Ú  s� »d²�«Ë ¨dLFÚ�« q³Ó²I� w� »Uý WŠU��« q�Ë ÂU¹_« bŠ√ w�Ë s� Ê–Ô√ q� w� VÚIŁ œułË kŠö� ¨ÊUF�SÐ UNB×H²¹ Õ«—Ë v�b�« Ì = Ì Ó Ó Ó Ì Ô Ò Ó Ò  ÆX��« UN½«–¬ = Ò‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ÈbŠ≈ Ê–Ô√ w� tÓK ÓšœÓ√Ë ¨UÎMÒO�Ë ö¹uÞ ¨UFO�— «œuŽ »U ÒA�« cš√  Ô Î Ó Î Î ^ Ó (20)   Ò   Ãd Óš WO½UÒ¦�« WO�b�« Ê–√ w� tÓKšœ√ UL�Ë ¨UNL� s� œuFÚ�« Ãd�� ¨v�b�« Ò Ô Ò   Ú  w� wH²�¹ tÐ Ó Tłu� W¦�UÒ¦�« Ê–√ w� tÓKšœ√ sOŠË ¨ÈdšÔ_« UN½–√ s�  Ó ÆdŁÓ√ t� dNE¹ Ê√ ÊËœ ¨WO�b�« sDÐ Ï Ó Ó  Ò  nA� lOD²�¹ t½√ ”«d×ÚK� sKŽ√ rŁ ¨UÎÒOK� d�_« w� »U ÒA�« dJ� Ó Ô Ò  Ò Ó Ò  Ú ^ ÓÒ ÆpKLÚ�« …dCŠ w� ‰u¦LÚ�UÐ t� «u×L�¹ Ê√ VKÞË ¨d��« (25)  Ó   Ô Ó = Ò ∫‰U�Ë ¨Îôöł≈ pKLÚK� »U ÒA�« vM×½« Ó  ^ Ó Ô Ï  ¨dA³Ú�« dAF� s×½ ¨UMÐ WNO³ý ¨W�ö−Ú�« VŠU� U¹ ¨v�b�« Ác¼ Ê≈ ≠ Ó Ò ßÒ  Ô ÓÓÚÔ Ó Ú Ô Ú Ô Ò —«dÝ_« s� dÝ vKŽ sLðR¹ Ê≈ U� ÍcÒ�« ÊU�½ù« t³Að v�Ë_« WO�b�U� Ú Ó > ßÔ = Ô Ô  Ò  «c¼ q¦�Ë ÆÌqO³Ý dÐUŽ qJ� tÓOAÚH¹Ë o¹dD�« WŽ—U� vKŽ nI¹ vÒ²Š  Ó ÓÔ Ì Ó Ô Ô  Ë√ dG� ¨¡wý vKŽ sLðR¹ Ê√ sJL¹ ôË ¨WIÒ¦�UÐ d¹bł dOž ÊU�½ù« (30) Ì Ô  Ú Ó Ó Ò  ßÒ ÆUN� WLO� ô WO�b�« Ác¼ ÊS� UM¼ s�Ë ¨dÔ³� Ó  Ô] Ô  Ô Ô Ô Ò Ò tO�≈ ÂbI¹ ULÐ cšQ¹ ô ÍcÒ�« ÊU�½ù« t³A²� WO½UÒ¦�« WO�b�« U�√Ë Ó Ú Ô ¨r¹uIÚ�« o¹dD�« v�≈ Ábýd¹Ë tNłu¹ sL� wGB¹ ôË ¨`zUB½ s�   Ò ÔÔ ÔÔ Ò Ú Ó Ô Ó Ú Ó Ô  Ô Ô   Ò ¨ÈdšÔ_« s� Ãd�¹Ë ¨t½–√ s� qšb¹ ÂöJÚ�U� ¨rOI²�LÚ�« ◊«dB�«Ë Ó Ú Ó Ó Ò  ßÒ …bzU� ôË ¨UNM� ÈËbł ô WO�b�« Ác¼ ÊS� UM¼ s�Ë ¨ÌdOŁQð Í√ ÊËœ (35) = Ó ÆUNM� vłdð Ô 5 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 5. 5. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ Ô Ó Ú Ô Ú Ô Ô Ò Ò vKŽ rÒ²J²¹ ÍcÒ�« ÊU�½ù« t³AÔ²� ¨Ô…dOš_«Ë W¦�UÒ¦�« WO�b�« U�√ = Ï Ú ßÔ Ô Ú  qJÐ d¹bł ÊU�½ù« «c¼ q¦�Ë ¨UNOAH¹ ôË ¨UNEH×O� ¨s¹dšü« —«dÝ√  Ô ÓÔ] Ô Ó Ó Ò Ò ß Ì Ì—bIð ô W¦�UÒ¦�« WO�b�« ÊS� «cN�Ë Æ¡wý q� vKŽ sLðR¹ Ê√ sJL¹Ë ¨WIŁ = Ó Ô Ô ÆsL¦Ð (40) Ì ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ó Ò Ú ÔÓ Ô Ó Ó =  ¨‰Ë_« Ád¹“Ë tMÒOŽË ¨¡UDFÚ�« t� ‰eł√Ë ¨»U ÒA�« ¡U�cÐ pKLÚ�« Õd� Ô Ó  =  ÆÁbNŽ w�Ë WOÐdð vKŽ ·dALÚ�«Ë Á—UA²��Ë Ó ÔÓ 6(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 6. 6. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 1 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó øt²ÒOŽ— œ«d�√ s� v�–_« ·dF¹ Ê√ pKLÚ�« œ«—√ «–UL�   Ú Ó Ô Ó‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ] Ô Ó ÁbNŽ w�Ë tM� qF−O�  ÓÀöÒ¦�« v�b�« tÓODFO� Ò Ô ‰Ë_« Ád¹“Ë tÓKF−O� Ó Ò Ú ÔÓ Ô Ó Ó Ó v�b�« l½U� …—UN� h×HO� Ò  2 ‰«R��« Ò ø ÔÀöÒ¦�« v�b�« tÐUA²ð «–ULÐ Ò ÔÓ  3 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫w�  dÒOž v�b�« vKŽ XKšœÔ√ w²Ò�«  ö¹bFÒ²�« Ú Ò Ú Ô Ú ÆjI� UN²LO� Ú ÆjI� UNL−Š  ÆUN�uÞË UN½“Ë  Ó ÆUN½u�Ë UNKJý  7 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 7. 7. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 4 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ß  ∫u¼ ©14 dD��«® ¢p�–¢ WLKJÐ œuBILÚ�« Ò Ô ÆWŠU��« v�≈ ‰u�uÚ�«  Ò Ô ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Æv�b�« vKŽ ‰uB×Ú�« Ò Ô Ô Ô Æ pKLÚ�« WKÐUI� Ò Ò Ô Æd��« ·UA²�« 5 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó  Ò Ì Ô] Ô Ó Ó Ò Ò ß ¨©40-39 Ê«dD��«® ¢sL¦Ð —bIð ô W¦�UÒ¦�« WO�b�« ÊS� «cN�Ë¢ ∫»U ÒA�« ‰uÓ� Ò Ô Ú Ï øWIOIŠ Â√ Í√— ‰uIÚ�« «c¼ q¼ Ï Ô WIOIŠ Í√— 6 ‰«R��« Ò Æ©20 dD��«® ¢UFO�— «œuŽ »U ÒA�« cš√¢ ∫WKLł w�  uFMLÚ�«Ë XFÒM�« s=OŽ Ò Î Î ^ Ó Ó Ó  ∫u¼ XFÒM�« Æ√ ∫u¼  uFÒML�« Æ» Ô 8(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 8. 8. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 7 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó  ∫błu¹ WKL−Ú�« Ác¼ w� ¢dAÓ³Ú�« q¦� »U ÒA�« Í√— w� ÀöÒ¦�« v�b�« Ê≈¢ Ô = Ò Ò‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ÆV−FÓð Ò Æl−Ý Ú Ó ÆÂUNH²Ý« ÆtO³AÓð 8 ‰«R��« Ò  Ì Ó Ú Ó Ò Ô øWIÒ¦�UÐ d¹bł dOž v�Ë_« WO�b�« t³A¹ ÍcÒ�« ÊU�½ù« d³²F¹ «–UL� Ô Ú Ô Ô 9 ‰«R��« Ò ¨©18 dD��«® ¢UNB×H²¹¢ qFHÚK� ©—c−Ú�«® WŁöÒ¦�« WÒOK�_« ·Ëd×Ú�« Ò Ô Ò Ú Ô ∫w¼ 10 ‰«R��« Ò ÆpÓ²ÐUł≈ qÒKŽ øpI¹b� ÊuJ¹ Ê√ V×ð ÀöÒ¦�« v�b�« s� WO�œ Í√ q¦� Ô Ó ^ Ò Ó Ì Ò 9 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 9. 9. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 11 ‰«R��« Ò = Ò  Ó ^ Ó ÚÓ Æd��« ·UA²�« bFÐ »U ÒA�« ULNOKŽ qBŠ sOðbzU� V²�« Ú -1 ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ -2 12 ‰«R��« Ò WO�UÒ²�« qL−Ú�« s� WKLł q� V½U−Ð ¢`O×� dOž¢ Ë√ ¢`O×�¢ V²�«   Ó Ì =  Ú ÆhÒM�« V�×Ð =  ÆrNHÚ�« ¡wDÐ »U ÒA�« Æ√  Ô ^  ÆWEŠöLÚ�« oO�œ »U ÒA�« Æ» Ô ^  Ò Æ—«dIÚ�« –U�ð« w� Ÿd�²� »U ÒA�« ÆÃ Ï Ò ^ Æw�– »U ÒA�« Æœ y ^ 13 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫u¼ ¢ÀöÒ¦�« v�b�« dÝ¢ hÒM�« Ÿu½ Ò ^ = Ô Ï W�UÝ— Ï W¹UJŠ ÊöŽ≈ Ï Ï Ó W�UI� 10(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 10. 10. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� Ò Ô w½U¦�« qBHÚ�Ó« ∫tOKð w²Ò�« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ sFLӲРw�UÒ²�« hÒM�« √d�«   Ú  Ú  ] Ì ^Ó Ó ]‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ÏÒ ÏÒÒ Ï Ô Ò Ò W¹d×ÐË W¹dÐ WF²� ÆÆÆÔWOzU�d³Ú�« …—UO��Ó « Ò Ô Ì Ó Ì Ì dFA¹ …d²� bFÐË ¨WÒOKŠUÝ WM¹b� w� tð—UÒOÝ œuI¹ UB�ý qÒO�ð ÔÓ Ô Î Ú (1)  ^  Ô Ó ÌÒ Ó Ì tOKŽ U� q�Ë ¨tð—UÒOÝ s� ‰eÚM¹ ö� ¨W¹d×Ð W¼eMÐ ÂuI¹ Ê√ b¹d¹ t½QÐ Ó Ó Ô ÔÒ Ó Ì Ò Ó  jGC¹Ë ¨WBB�� s�U�√ s� ÁUOLÚ�« v�≈ tð—UÒO�Ð t−Ò²¹ Ê√ u¼ tÔKF�  Ó  Ô ÁeM²¹ Ê√ sJL¹ ¨»—UIÚ�« t³A¹ U� v�≈ …—UÒO��« ‰uײ²� ¨s]OF� —“ vKŽ Ó] Ô Ó Ô Ô Ò Ò Ì >  Æ¡ULÚ�« `DÝ ‚u� tÐ (5)  Ó Ò Ú  Ò Ò  Ô Ô ∫WOzU�d³�« …—UO��« lM� W¹«bÐ …—UÒO��« Ác¼ v�≈ q�uÒ²K� »—U−Ò²�« s� b¹bFÚ�« X¹dłÔ√ b� X½U�  Ò  ß  Ò  Ó Ô  Ú     Ú Ó Ò ß   …—b� ÂbŽ V³�Ð qAHÚ�UÐ  ¡UÐ »—U−Ò²�« sJ�Ë ¨…b¹dHÚ�« WÒOzU�d³Ú�«  Ú    Ò   …d ÓAŽ sŽ ¡ULÚ�« w� WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO��« WŽdÝ …œU¹“ vKŽ sOÒOÒMHÚ�« Ó Ì ] Ò Ï  Ò ÕUÒ³Ý Í√ Ê√ YO×Ð ¨«Î bł W¾ODÐ WŽdÝ w¼Ë ¨WŽU��« w�  «d²�uKO� (10) Ò Ï Ì  °t³½U−Ð ¢`³�ð¢ X½U� «–≈ U¼“ËU−²¹ Ê√ tÔMJL¹ d¼U� Ô Ú Ó Ô Ì bI� ¢«œ«u�√¢ rÝ« UNOKŽ oKÞÔ√ w²Ò�« …b¹b−Ú�« …—UÒO��« Ác¼ U�√ Ú Ô Ó Ô Ô Ò  ß Ò Î  «d²�uKO� 160 WŽd�Ð dO��« vKŽ …—œU� w¼Ë ¨«d²Kâ½≈ w� XFM�  Ò Ï Ó Ú Ô Î Ó  Ô  w� «d²�uKO� sO�Lš v�≈ ¡ULÚ�« w� UNÔ²ŽdÝ qBð UL� ¨W�ÐUOÚ�« ‚u� Ó    Ú Ó Ô ] Ô  Ò s�Ë ¨ UDO×LÚ�«Ë —U׳Ú�«Ë —UN½_« »U³Ž oAð Ê√ lOD²�ðË WŽU��« (15) Î ÎÒ ÎÒÒ Ì ÔÔ Ô Î Î ]Ó WFz«— W¹d×ÐË W¹dÐ  U¼e½ dÒ�uð ¨WÒO{U¹— WÒOzU�dÐ …—UÒOÝ ÊuJ²Ý rŁ Î Ô ÆUNOM²I¹ sL�11 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 11. 11. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬   Ô eL¹UÒ²�« dN½ w� WÒOzU�d³Ú�« ¢«œ«u�√¢ …—UÒOÝ WÐd−ð «dOš√ rð b�Ë  Î ] Ú Ô Ô  ∫UN−²Mð w²Ò�« W�d ÒA�« d¹b� UNMŽ ‰uI¹ UL�Ë ¨UNð¡UH� X²³Ł√Ë ¨ÊbMKÐ Ô Ô ÓÓ Ú Ó  Ó Ï ] …—UÒOÝ ÊuJð Ê√ vKŽ W¹«b³Ú�« s� WLLB� UN½_ ¨Ï…b¹d� …—UÒOÝ UN½≈¢ (20) Î Ò Ï Ò  Ï Î Ú Ú Ó Î jI� UNMJL¹ …—UÒOÝ Ë√  ö−Ž t� UЗU� X�O� Ê–≈ wN� ¨WÒOzU�dÐ Î ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬  ¢Æ¡ULÚ�« w� œuLB�« Ô Ò  Ò Ò  ß ÔÒ ∫…—UO��« Ác¼ qLŽ WOHO�  Ï Ó Ô   ·UO�√ s� ŸuMB� UNÔKJO¼Ë ¨bŽUI� WŁöŁ …b¹b−Ú�« WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO�K�  Ò Ï Ò ß ÔÒ  ÔÒ …œËe� w¼ p�c�Ë ¨qL×Ò²�« …u�Ë Ê“uÚ�« WHš UN� d�«u²²� ÊuÐdJÚ�« (25)  Ò Ó Ó Ì Ì ÚÓ Ò  Ì Ò ‚u� UÎO�UÞ vI³¹ UNL�ł qF−ð vÒ²Š …dO³� l�œ …u�  «–  U�d×LÐ Ó Ó  Æ¡ULÚ�« X×ð fDG¹ ôË ¨`D��« Ó Ó Ò 12(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 12. 12. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 14 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫u¼ hÒM�« s� v�Ë_« WKL−Ú�« w� VðUJÚ�« tÔ³ÞU�¹ ÍcÒ�« h� ÒA�« Ó = Ó Ú  Ô Ô Ô‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ÆtzU�b�√ bŠ√  Ô ÆhÒM�« Ô ∆—U� = Æd׳Ú�« w� ÁeM²LÚ�«  Ô= Æ…—UÒO��« ÔozUÝ Ò 15 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ô ø¢WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO��«¢ ∫rÝUÐ …—u�cLÚ�« …—UÒO��« XOLÝ «–UL� Ô Ò  Ô Ô Ò Ò Ô Æ¡ULÚ�« »d� ULz«œ dO�ð UNÒ½_ Ó Î Ô Æ¡ULÚ�«Ë d³Ú�« Ó‚u� dO�ð UNÒ½_ = Ô Æ¡ULÚ�« …uIÐ dO�ð UNÒ½_ Ò Ô Ú  ÆjI� ¡ULÚ�« ‚u� dO�ð UN½_ Ó Ô Ò 16 ‰«R��« Ò   Ò   Ó Î Î WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO��« sŽ t¦¹bŠ bMŽ WÒOKŠUÝ WM¹b� VðUJÚ�« —U²š« «–UL� Ô Ó øv�Ë_« …dIHÚ�« w� Ú 13 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 13. 13. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 17 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó  Ó Ó] Ô  Ô  `DÝ ‚u� tÐ ÁeM²¹ Ê√ sJL¹¢ WKLł w� ¢tТ WLK� w� ¢t?¢ dOLC�« Ô Ò Ô Ò  ∫v�≈ œuF¹ ©5-4 Ê«dD��«® ¢¡ULÚ�« ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Æ…—UÒO��« ozUÝ Ò  ÆsÒOF� —“ Ì > Æ¡ULÚ�« `DÝ  Æ»—UIÚ�« t³A¹ U� Ó Ô 18 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫U¼UMF� ©8 dD��«® ¢qAHÚ�UÐ  ¡UТ …—U³FÚ�« Ò  Ú Ô Æ`−Mð r� Ú ÆXFł— Ú Æ —uDð Ú Ò Æ—dJ²ð r� ÚÒ 19 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ó Ô Ó Ó Ò Ò Ú   ∫`Ó³�¹ Ê√ tÔMJL¹ d¼ULÚ�« ÕUÒ³��« Ê√ ©11-6 dDÝ_«® WO½UÒ¦�« …dIHÚ�« s� rNH½ Ó Ô  Ò  Ó ÆWŽU��« w� Ì «d²�uKO� …dAŽ sŽ b¹eð WŽd�Ð Ô Ì  Ó ^ Ì ÆWŽU��« w� Ì «d²�uKO� …dAŽ sŽ qIð WŽd�Ð  Ò  Ò Ó Ó ÆWŽU��« w� Ì «d²�uKO� …dAŽ ÍËU�Ôð WŽd�Ð Ì ÆWŽU��« w� «d²�uKO� sO�Lš ÍËU�ð WŽd�Ð  Ò Î Ó Ì 14(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 14. 14. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 20 ‰«R��« Ò WO�UÒ²�« qL−Ú�« s� WKLł q� V½U−Ð ¢`O×� dOž¢ Ë√ ¢`O×�¢ V²�«   Ó Ì =  Ú ÆhÒM�« V�×Ð = ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬  Ò  Ò Ô ∫WŽU��« w� ¢«œ«u�√¢ …—UOÝ WŽdÝ Î  Æ«d²�uKO� 50 v�≈ ¡ULÚ�« w� qBð Æ√ Ô Î Ú  Æ«d²�uKO� 160 sŽ ¡ULÚ�« w� b¹eð Æ» Ô Æ«d²�uKO� 160 dÓ³Ú�« w� mK³ð Æà Π= Ô Ì  Æ «d²�uKO� 10 sŽ ¡ULÚ�« w� qIð Æœ ^ 21 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ò Ô Ò  Ò  Ô Æ©11 dD��«® ¢`³�ð¢ UN½≈ …—UÒO��« sŽ VðUJÚ�« ‰U� Ó ∫błu¹ ‰uIÚ�« «c¼ w�  Æ—«dJð Ï ÆhO�Að Ï Æl−Ý Ï Ï Ô Æ·œ«dð15 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 15. 15. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 22 ‰«R��« Ò Æ¢«œ«u�√¢ …—UÒO�Ð ÔoÒKF²ð hÒM�« s� Ì U�uKF� ÓÀöŁ V²�«  = Ó Ú -1 ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ -2 -3 23 ‰«R��« Ò øb¹b×Ú�« s� WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO��« qJO¼ lMB¹ ô «–UL� Ó   Ò Ô Ô Ô 24 ‰«R��« Ò    Ó Ô …dO×Ð w� ¡ULÚ�« `DÝ Ó‚u� dO�ð Ê√ WÒOzU�d³Ú�« …—UÒO��« lOD²�ð q¼ Ô Ò Ô Ú ÆqÒKŽ øU¹d³Þ Ú Ò 16(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 16. 16. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 25 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫u¼ ©17-12 dDÝ_«® W¦�UÒ¦�« …dIHÚK� rzöLÚ�« Ê«uMFÚ�« Ú   Ô Ô‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ú Ô ÆÔ…b¹b« ¢«œ«u�√¢ …—UÒOÝ Ô ÆWL¹bIÚ�« ¢«œ«u�√¢ …—UÒOÝ Ô ÔÒÒ Ô ÆW¹d³Ú�«  U¼eÒM�« Æ UDO×LÚ�«Ë —UN½_« Ô Ô Ú 26 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ô Ì Î  Ì lOD²�ð …—UÒOD� ULÝ« Õd²�« ¨¢WÒOzU�dТ …—UÒOÝ vMF� X�dŽ Ê√ bFÐ Ó Ó Ó  ∫wK¹ U� sÚOÐ s� ¡ULÚ�« vKŽ dO�ðË u−Ú�« w� dODð Ê√ Ó Ô = Ó ÏÒÒ Ï W¹uł …—UÒOÞ Ï Ï WÒOzU�dÐ …—UÒOÞ Ï Ï WÒOzU� …—UÒOÞ Ï Ó Ï WÒOzU�uł …—UÒOÞ 27 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫h½ u¼ ¢WÒOzU�d³�« …—UÒO��«¢ h½ y Ò ^ ÆwðU�uKF� y ÆwBB� y ÆwŽUM�≈ y ÆÍœUý—≈ y17 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 17. 17. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 28 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ø¢WÞuÐd� ¡Uð¢?Ð wN²Mð UNM� Í√Ë ¢¡U¼¢?Ð wN²Mð WO�UÒ²�«  ULKJÚ�« s� Í√ y  Ó y ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ WÞuÐd� ¡Uð ¡U¼ Ï Ô WŽdÝ Æ√ WÞuÐd� ¡Uð ¡U¼ t³A¹ Æ» Ô Ô WÞuÐd� ¡Uð ¡U¼ ÁeM²¹ Æà ÔÒ WÞuÐd� ¡Uð ¡U¼ Ï WÒO{U¹— Æœ 29 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ô ∫w¼ ©12 dD��«® ¢w²Ò�«¢ WLK� Ò ÆÌ…—Uý≈ rÝ« Ô Ï Æ‰u�u� rÝ« Ï Ï ÆqBHM� dOL{ Ï Ï ÆqBÒ²� dOL{ Ï 18(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 18. 18. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� Ô Ò Ô Ú Y�U¦�« qBH�Ó« ∫tOKð w²Ò�« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ sFLӲРw�UÒ²�« hÒM�ß« √d�«   Ú  Ú  ] Ì ^Ó Ó ]‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ú  ÓÚ ÔÒÒ ‰UHÞÓú� —uDH�« WOL¼Ó√  Ó  Ó  Ò Ó Ó Ï Ê√ ÊËœ WÝ—bLÚ�« v�≈ Êu³¼c¹ —UGB�« s� UNÐ ”QÐ ô W³�½ (1) 3 Ó Ô Ò Ô Ô Î  ( 1 ) YKŁ Ê√ v�≈ ZzU²ÒM�« dOAðË ÆUŠU³� rN¼«u�√ w� UξOý «uFC¹  Ï Ó ßÒ Ô Ó W¹UGÚK� W¾ÒOÝ …œUFÚ�« Ác¼ Ê√ l�«uÚ�«Ë Æ—uDÓHÚ�« W³łË Êu�ËUM²¹ ô ‰UHÞ_« Ó  Ú  Ò  Ò   qHD�« W×� WOŠU½ s� ¡«uÝ ÁU³IŽ bL×ð ô U� U¼¡«—Ë nÒK�ð b� UN½_ Ï Ô ÔÓ Ô Ó Ô Ô Ò Ò   ÆwÝ«—b�« tKOB×ð WOŠU½ s� Ë√ (5) Ò Ò  Ò Ò Ô   Ò Ò ÏÒ  Ó UN½√ UL� ¨Á—uDðË ÁuL½ qł√ s� qHDK� Ϋbł WLN� —uDÓHÚ�« W³łË Ê≈ Ò Ò Ó Î ÎÒ …uIÚ�« d�UMŽ dOGBK� wDFð wJ� ¨WÒOÝUÝ√ qÐ ô ¨W¹—Ëd{ d³²Fð  Ò Ó Ô Ô Ô  Ò  Ò v�≈ ÀU×Ð_« dOAðË ÆWÒOÝ«—b�« WB×Ú�« ‰öš tFL�¹Ë Á«d¹ U� rNH� Ú Ô Ó ÔÔ Ô  Î Î Ô  Ó s� UÐUFO²Ý«Ë «eO�dð d¦�√ u¼ Á—uD� W³łË ‰ËUM²¹ ÍcÒ�« qHD�« Ê√ Ô Ó Ò Ò  Ò ß Î Î Ó  tðU�öŽ ÊS� ¨p�– v�≈ W�U{≈ ÆUŠU³� UξOý ÊuK�Q¹ ô s¹cÒ�« t½«dÚ�√ (10) Ô   Ó Ú   «—U³²šô« X²³Ł√ UL� Æs¹dšü«  U�öŽ s� `{«Ë qJAÐ vKŽ√ ÊuJð Ì Ì Ô  Î Ú Ô Ó w� Ÿu�uÚK� W{dŽ d¦�√ ÊuJ¹ UŠU³� UξOý q�Q¹ ô ÍcÒ�« dOGB�« Ê√ Ô Î Ô Ó Ò Ò Ó Ó  Æ—uDHÚ�« «u�ËUMð s¹cÒ�« tzö�“ s� QD Ó�Ú�«   Ú Ó Î Î Ò   Ò Ô Ò  r�−Ú�« s×ý w� …dO³� WÒOL¼√ —uDÓHÚ�« W³łu� Ê√  UÝ«—b�« XMÒOÐË   Ò Ò Ò Ó Ô Ó ÆU¼dOžË  UMO�U²OçÚ�«Ë  U¹dJ��« s� t�eK¹ ULÐ (15) ]   Ó Ó Ì bÐ ô qÐ —uDHÚ�« WÐU¦LÐ ÊuJO� ¡wý Í√ ‰ËUM²¹ Ê√ qHDK� wHJ¹ ôË ] Ó  Ò19 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 19. 19. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬Î Î Ô  Ú  ÓöJý® WLzö� W³łuÚ�« ÊuJð wJ� qHD�« sDÐ qšb¹ U� v�≈ ÁU³²½ô« s� Ó  Ò Ó Ô Ò Ò  s� W¹—ËdC�« WÒOzß«cGÚ�« d�UMFÚ�« q� vKŽ Íu²×ð YO×Ð ©U½uLC�Ë  = Ô Î  Ì Ì Ì Ó Ì Ì qO³Ý vKF� ¨Âu×ýË  UMO�U²OÑË  UMOðËdÐË d�UJÝË Õö�√Ë ¡U� Î  Ò Ó Ó  ÚÔ  vKŽ WÒO³KÝ «—UŁ¬ „d²¹ qHD�« bMŽ s�eLÚ�« b¹b×Ú�« hÚI½ Ê≈ ¨‰U¦LÚ�« (20) Î Ô Ó Ó ] ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬  Ú Ó nF{ v�≈ wCH¹ hIÒM�« «c¼ Ê≈ ¨U�uB Ôš qIFÚ�«Ë U�uLŽ r�−Ú�« Ô Ó ßÒ Î  Î Ô   ß —œU� dOž qHD�« qF−¹ b� b¹b×Ú�« hIM� ¨p�– s� d¦�√ qÐ ô ¨eO�dÒ²�« Ì Ó Ó Ò Ô Ô Ó Ò   Ê≈ ÆWÝ—bLÚ�«Ë WÝ«—b�«Ë ”—b�UÐ oÒKF²¹ U� q� ÁdJÓO� rÒKFÒ²�« vKŽ Ò  Ò Ô ] Ô    Ò Ô Ó Ó Ó ∫WO�UÒ²�«  U½uJLÚ�« s� nÒ�Q²ð Ê√ V−¹ UŠU³� —uDHÚ�« W³łË Ô Î    ÆtðUÒI²A� bŠ√ Ë√ VOK×Ú�« ≠ (25)   ÆWK�UJÚ�« »u³×Ú�«Ë e³�Ú�« ≠      ÆdzUBFÚ�« bŠ√ Ë√ WN�UHÚ�« ≠  ]ÓÔ Æq�FÚ�«Ë  UOÐdLÚ�« ≠  Ò   ^ ÆÊu²¹e�« X¹“ Ë√ …bÐe�« ≠ Î Ô Ò Ó = Ò Ó Ï Ô UÐËdA� qHD�« ‰ËUM²¹ Ê√ Í—ËdC�« s� q¼¢ ∫bŠ√ ‰Q�¹ b� (30) Î Ì Ì Ó ] ] UŠU³� sšUÝ »ËdA� cš√ Ê√ w� pý ô ¢øÕU³B�« w� UÎMšUÝ  Ò   Ò   Ò  wDF¹ t½√ UL� œ—U³Ú�« fID�« WNł«uL� ¡·b�« YFÐ vKŽ bŽU�¹ Ô Ò Ô Î Ô Ó ßÒ ß  Ò  UÎ ÒOÐU−¹≈ Èb� b−ð ô b� …œUFÚ�« Ác¼ sJ�Ë ¨WŠ«d�«Ë WF²LÚ�UÐ UÝU�Š≈ Î Ó Ó Ú Ó Ò Ó   Ì Ó …œ—U³Ú�« WÐdý_« ÊuKCH¹ s¹cÒ�« ‰UHÞ_« s� qOK� dOž œbŽ bMŽ UN� Ú Ó Ì Ó Ó ^  ÔÒÒ  Ò Ô Ó Ô  »«d ÒA�« fO� rNLÚ�U� ¨—UO²šô« W¹dŠ qHDK� „d²¹ UM¼Ë ÆWMšU��« vKŽ (35) Ò = Ó Ô  Ô q� vKŽ Íu²×ð Ê√ V−¹ w²Ò�« —uDHÚ�« W³łË UL½≈Ë œ—U³Ú�« Ë√ sšU��« Ò Ó  Ó ÒÆ«d¹ U� qC�√ vKŽ wÝ«—b�« ÂuOÚ�« dÚOÝ s�Š ÊULC� qHD�« ÂeK¹ U� Ô Ô  = Ò   Ó  Ô  Ó Ò Ô  Ô   U³łuÐ oÒKF²¹ ULO� WO�UÒ²�« —u�_UÐ UMÔ�UHÞ√ r²N¹ Ê√ qCHLÚ�« s�Ë  Ú Ò  Ò Ó 20(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 20. 20. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� ∫—uDHÚ�«   Æ‰eMLÚ�« w� —uDHÚ�«  U³łË ‰ËUMð ≠ (40) Ô Î Î Ò Ô ÆWÒONýË WŽuM�  U³łuÚ�« ÊuJð Ê√ …—Ëd{ ≠ Ó Ô   Ô‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ô Ò   tOKŽ Vðd²¹ «c¼Ë ¨—uDHÚ�« W³łË ‰ËUM²� w�UJÚ�« X�uÚ�« cš√ …—Ëd{ ≠ ß Ô Ú  ÆdJ³LÚ�« ÿUIO²Ýô« ÔÒ21 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 21. 21. WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« ‫מיצ"ב‬ 30 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó ∫wMFð ©2-1 Ê«dD��«® ¢rN¼«u�√ w� UξOý «uFC¹ Ê√ ÊËœ¢ ∫Ô…—U³FÚ�«  Ò  Ó ÆUξOý «uÐdA¹ Ë√ «uK�Q¹ Ê√ ÊËœ Ó ‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ ÆUξOý «u�uI¹ Ê√ ÊËœ Ó Ô Ò Ô ÆrNÓ½UMÝ√ «u�dH¹ Ë√ «uHEM¹ Ê√ ÊËœ Ó ÆrN¼«u�√ «uK�G¹ Ê√ ÊËœ Ó Ó 31 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó —uDHÚ�« ‰ËUMð ÂbŽ s� UÎ ÒO³KÝ dŁQ²ð Ê√ sJL¹ qHD�« w� wŠ«uÒM�« Í√    ÓÒ Ô  Ò ^ øhÒM�« V�×Ð =  Ô t�öš√Ë tÔ²×� Ò wÝ«—b�« tÔKOB×ðË t�u½ ^ Ò Ô wÝ«—b�« tÔKOB×ðË tÔ²×� ^ Ò Ò tÔ�öš√Ë wÝ«—b�« tÔKOB×ð ^ Ò 22(5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò 41-01-05-01-01-02-007-007-05
 22. 22. ‫ מיצ"ב‬WÝ—b*« w� ¡ULM�«Ë WŽU−M�« fO¹UI� ÊUײ�« W?ØV�UD�« r�— WLzUI�« w� 32 ‰«R��« Ò Êu�ËUM²¹ ô s¹cÒ�« rNzö�“ sŽ —uDHÚ�« Êu�ËUM²¹ s¹cÒ�« ‰UHÞ_« nK²�¹ Ó Ó   Ó Ó Ó Ô Ú Ô WO½UÒ¦�« …dIHÚ�« vKŽ «bL²F� UNM� sO²MŁ« d�–« ¨◊UI½ …bŽ w� —uDHÚ�«   Î  ÚÓ  Ì Ò‫מבחן 14 בערבית, כיתה ה‬ Ú ∫©13-6 dDÝ_«® -1 -2 33 ‰«R��« Ò  Ò  Ú ] Ó ÆW×O×B�« WÐUłù« lÐd� qš«œ × …—Uý≈ l{ Ó Ú Ó Ò    Ô Ò Ú Ô ∫UN½√ s� —uDHÚ�« W³łË ‰ËUM²� ÈuBÔIÚ�« WÒOL¼_« l³Mð  Ì Ì Ó Ú Ô = ÆÂuÒM�« w� …b¹bý W³ždÐ r�« œËeð Î Ô Ó ÆWMLÝ d¦�√ r�−Ú�« qF−ð Ó Ô Æ ÎUÒO{U¹— r�−Ú�« qF−ð Ó Ô  Ò ÆW�“ö�«  UMO�U²OçÚ�«Ë dJ��UÐ r�−Ú�« œËeð Ò Ò Ó Ô Ò23 f�U)« nBK� WÒOÐdF�« WGÒK�« w� ÊUײ�« Ò Ò (5) ‫בערבית לכיתה ה‬ 41 ‫מבחן פנימי‬ 41-01-05-01-01-02-007-007-05

×