Jerome bruner

2,483 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jerome bruner

 1. 1. เจอร์โ รม บรูเ นอร์ 1
 2. 2. บรูเ นอร์ เป็น นัก จิต วิท ยาแนวพุท ธิป ัญ ญาชาวอเมริก ันและเป็น ศาสตราจารย์แ ห่ง มหาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด บรูเ นอร์เ น้น ความสัม พัน ธ์ระหว่า งวัฒ นธรรม(สิง แวดล้อ ม) ่ 2
 3. 3. พัฒ นาการทางสติป ัญ ญาและการคิดของมนุษ ย์อ อกเป็น 3 ขั้น 1. Enactive representation ซึง่เปรียบได้กับขั้นประสาทรับรู้และ การเคลื่อนไหว ของเพียเจท์ 2. Iconic representation ซึ่งเปรียบได้กับขั้นก่อนปฏิบติการคิด ั ของเพียเจท์ 3
 4. 4. ข้อ แตกต่า งระหว่า งทฤษฎีข อง เพีเพีย เจต์ละบรูเ นอร์ โ รม บรูเ นอร์ ย เจต์แ เจอร์ (Piaget) (Jerome Bruner) พัฒนาการ  มิได้คำานึงถึงทางสมองของเด็กมีขั้น อายุตอนซึงขึ้นอยูกับอายุ ่ ่ คำานึงถึง  คำานึงถึงในแง่พัฒนาการทางสมอง ของกระบวนการในแง่ของความ (process) ที่ต่อเนื่องสามารถในการกระทำา ไปตลอดชีวิตสิงต่างๆ ในแต่ละวัย ่ 4  เน้นความ
 5. 5. แนวคิด ของบรูเ นอร์ท ี่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การศึก ษาจากขั้น พัฒ นาการต่า งๆทีบ รูเ นอร์ ่เสนอไว้ไ ด้น ำา ไปสู้แ นวความคิด ในการจัด การศึก ษาในระดับ ต่า งๆดัง นี้ ระดับอนุบาลและระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย 5 ระดับมัธยมศึกษา
 6. 6. แนวความคิด ทีส ำา คัญ ของบรูเ นอร์ ่เกี่ย วกับ หลัก สูต รและการสอนนั้น อาจสรุป ได้ 4 ประการใหญ่ๆ คือ 1. เกี่ยวกับโครงสร้างของความรู้( Structure of Knowledge ) 2. เกี่ยวกับความพร้อม( Readiness) 6 3. เกี่ยวกับการคิดแบบสหัชญาณ
 7. 7. บรูเ นอร์เ ชือ ว่า วิธ ีท บ ุค คลจะ ่ ี่เกิด การเรีย นรู้ใ นสิ่ง ใดสิง หนึ่ง ่นั้น มีอ ยู่ 3 วิธ ีด ้ว ยกัน คือ 1. โดยการกระทำาสิงนัน ( ซึ่งเป็น ่ ้ลักษณะของการเรียนรู้ ของเด็กในขั้น Enactiverepresentation ) 2. โดยการรับรู้ภาพและจินตนาการ ( ซึ่งเป็นลักษณะของ 7
 8. 8. การจัด เข้า พวกตามความคิด ของบรูเนอร์น ั้น มี 2 ประเภท คือ 1. ประเภทเหมือนกัน ( IdentityCategory ) คือการจัดของอย่างเดียวกันแต่มีขนาดหรือลักษณะต่างๆกัน เข้าเป็นพวกเดียวกัน 2. ประเภทแทนกันหรือเท่ากัน 8( Equivalence Category )
 9. 9. 2.1 การจัดการประเภทโดยอาศัยการรับรู้ที่พบเห็นจริงในขณะนั้น ( Perceptual EquivalenceCategories )2.2 การจัดประเภทโดยพิจารณาตามหน้าที่ ( Functional EquivalenceCategories )2.3 การจัดประเภทโดยคำานึงถึงการกระตุ้นอารมณ์ 9 ( Affective Equivalence
 10. 10. 2.5 การจัดประเภทโดยบอกแต่เพียงว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นเป็น พวกเดียวกัน หรือไม่ใช่พวกเดียวกัน โดยไม่อธิบายเหตุผล ที่เป็นพืนฐานในการแบ่งกลุ่มนั้นๆ ้ ( Fiat EquivalenceCategories ) 10
 11. 11. กระบวนการเรีย นรู้ต ามทรรศนะของบรูเ นอร์ จะเป็น การผสมผสานกระบวนการต่า งๆ 3 กระบวนการอาจเกิด ขึ้น เรีย งตามลำา ดับ ดัง ต่อ ไปนี้คือ 1. ขันค้นหาความรู้ ้( Acquisition ) 2. ขันดัดแปลงความรู้ ้ 11( Transformation )
 12. 12. ความคิด ของบรูเ นอร์ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ การจัด การศึก ษาเช่น เดีย วกับเพีย เจท์ 1. การจัดวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 2. ผู้เรียนจะต้องมีบทบาท 3. การเรียนที่เรียกว่า ( nonverbalinstruction packages ) 12
 13. 13. ทฤษฎีก ารสอนใดๆก็ต ามควรประกอบด้ว ยคุณ ลัก ษณะ 4 ประการ 1. บอกให้ทราบว่าเด็กวัยก่อนเรียนควรมีพื้นฐานสำาหรับการเรียนในโรงเรียน อย่างไร 2. บอกให้ทราบว่าจะจัดโครงการของความรู้ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายอย่างไร โดยต้องคำานึงถึงลักษณะทั้ง 3 ของการแก้ปญหาของเด็กด้วย คือ ั 13 1) การใช้การกระทำา 2) การ
 14. 14. หลัก สำา คัญ ที่ค วรคำา นึง ในการสอนตามแนวความคิด ของบรูเ นอร์ อาจสรุป ได้ 4 ประการใหญ่ๆ คือ 1. ครูจะต้องยอมรับว่าการสอนจะต้องมีวิธการจูงใจผู้เรียน ี เพื่อให้ผเรียนเกิดความรู้สึกที่อยากจะ ู้เรียนหรือพอใจที่จะเรียน 14
 15. 15. 2. ครูจะต้องพยายามจัดระเบียบรูปร่างหรือโครงสร้างของ เนื้อหาวิชาให้เป็นระเบียบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะประเภท หรือเกิดความคิด รวบยอดได้ดีที่สด ุ 15
 16. 16. 3. กิจกรรมการเรียนการสอนควรจะให้สอดคล้องกับหลัก พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเด็กเล็กๆควรจะได้รับการ สอนในสิงที่เป็นรูปธรรม ต่อมาจึง ่ค่อยๆขยายความคิดรวบ ยอดนั้นให้เกี่ยวกับนามธรรมมาก 16ขึน ้
 17. 17. 4. ควรจะมีการเสริมแรง( Reinforcement ) ในขณะที่สอน เพราะการเสริมแรงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรม และการเรียนรู้ของผู้เรียน 17
 18. 18. เอกสารอ้า งอิง สุรางค์ โค้วตระกูล. 2544. ทฤษฎีการเรียนรู้.จิตวิทยาการศึกษา. สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. สงวน สุทธิเลิศอรุณ. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์ทิพยวิสทธ์. 2532 ุ ประสาท อิศรปรีดา. จิตวิทยาการเรียนรู้กบการสอน. ัมหาสารคาม.สำานักพิมพ์กราฟิคอาร์ต. 2523http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/2545/nong/brune 18kanyhaphorn.blogspot.com/2010/06/bruner.html
 19. 19. สมาชิก ในกลุม ่ 1. นางสาวสาวณี แวนะไลรหัส 405404002 2. นางสาวนิมัสกะห์ สือรีรหัส 405404016 3. นางสาวรอซีดะห์ ประดู่รหัส 405404032 19 4. นางสาวฮามีดะห์ มามะ

×