Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร

5,498 views

Published on

เอกสารบรรยายงานอบรม หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 วันที่ 18 เมษายน โดย ผอ. Software Park

 • Be the first to comment

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร

 1. 1. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร Assoc.Prof. Dr. Thanachart Numnonda Director Software Park Thailand 18 April 2012
 2. 2. Technology Trends
 3. 3. สิ่งที่เด็กที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2011 อาจไม่รู้จักVideo tapeTravel AgentsPaper mapsLong distance callWired phonesYellow and White Pages:etc..
 4. 4. Did you know?
 5. 5. iPhone
 6. 6. iPad
 7. 7. iCloud
 8. 8. SmartPhones
 9. 9. SmartPhone Market Shares Q3 2011Source :Gartner 2011
 10. 10. Global smartphones annual sales will growabout 46 percent to 687.9 million units this year and will touch 1.05 billion units in 2014 [Credit Suisse; Apr 2012]
 11. 11. Tablets
 12. 12. Tablet Sales Prediction
 13. 13. We no longer need to be tethered to a desktop computer in order to use the Internet to Interact with the world around us. [Hamilton Chan, CEO & Founder, Paperlinks]Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
 14. 14. 2014 Mobile will become the most common way of accessing the InternetSource :Trending the future: Mobile Trends 2011
 15. 15. เข้าสู่ยุค Post-PCSource: wikipedia
 16. 16. PCs are important for getting work done. We still need them.Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
 17. 17. Mobile devices will not replace PCs, but they will exponentially expand the reach of technology into our physical world with newfound utility and meaning.Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
 18. 18. Impacts of Digital Technology
 19. 19. การปฎิวัติของ Digital TechnologyInternetMobile TechnologySocial NetworkDigital Economy
 20. 20. Sector: Digital TechnologyCurrent Status: * (i.e. Market share globally / regionally)• ประชากรโลกจำนวนกว่า 73% หรือ 5 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ• ประชากรโลกจำนวนกว่า 29% หรือ 2 พันล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต และกว่า 45% เป็นประชากรในทวีปเอเชีย• ประชากรไทยเพียง 26.1% หรือ 17.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตTrend: * (i.e. growth vs global / regional growth )• Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยจะมีสัดส่วนถึง 60-65% ของ ตลาดโทรศัพท์มือถือ (จาก 18 % ในปี 2553) ซึ่งจะทำให้มีผู้ใช้งานMobile Internet เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา• ตัวเลขคนไทยกับ e-Commerce มีเพิ่มขึ้นในปี 2012 คนไทยในปี 2011 – 2012 นี้มีอัตราการใช้งาน ระบบ e-Commerce ประมาณ 67% และ M-Commerce (Mobile Commerce) สูงถึง 34% เฉลี่ย รวมแล้วเป็นอัตราสูงสุดในเอเซีย
 21. 21. Digital Life Style
 22. 22. Digital Revolution
 23. 23. การเปลี่ยนแปลงของ Digital Economyโอกาสทางการทำงานมากขึ้นสะดวก สบาย รวดเร็วมีความเป็นสากลมากขึ้นอาชีพบางอาชีพอาจเปลี่ยนแปลงธุรกิจและบริการต่างๆต้องปรับตัว
 24. 24. ผลกระทบThe Future is social.Everything is everywhere.Everything is changing fast.Everything is mobile.Everything is fast.
 25. 25. องค์กรในยุค 2012 Mobile Worker Global (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร) Anywhere, Anytime การทำงานอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) การเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดิจิตอล (Digital Life Convergence)Source : http://www.rickscloud.com/
 26. 26. Digital Life ของคนทำงาน 2012คนทำงานแบบ Mobileมีความเป็นสากล (ลูกค้า ผู้ร่วมงาน พันธมิตร)ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการทำงานการเปลี่ยนแปลงของสู่ Digital Lifeเส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเริ่มเปลี่ยนแปลง
 27. 27. ชีวิตดิจทัลMobile DevicesPlay & WorkSocial NetworkMobile ShoppingFinancial / PaymentE-Government ServicesE-BookingE-Learning
 28. 28. การใช้ ICT ในประเทศไทยจำนวนผู้ใช้ Internet 24 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 69 ล้านรายจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ Broadband 1.66 ล้านรายยอดขาย Smartphone 2011 > 2.5 ล้านรายจำนวนผู้ใช้ Facebook มากกว่า 13 ล้านราย
 29. 29. ประเทศไทยมี Smartphone 6 ล้านเครื่อง
 30. 30. มีจำนวน Tablet มากกว่า 450,000 เครื่อง ในประเทศไทย
 31. 31. การใช้ Mobile Internet
 32. 32. E-Book / Newspaper
 33. 33. e-Booking
 34. 34. e-Commerce
 35. 35. e-Commerce
 36. 36. Internet Banking
 37. 37. Mobile Banking : Example
 38. 38. Your BankSource : @2009 Tieto Corporation
 39. 39. กรมสรรพากร
 40. 40. สำนักงานประกันสังคม
 41. 41. Social Media
 42. 42. ข้อมูล Facebook• ก่อตั้งเมื่อปี 2003• จำำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมำกกว่ำ 500 ล้ำนคน• มำกกว่ำ 50% ของผู้ใช้มำล็อกอินอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งทุกวัน• กลุ่มผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในอัตรำสูงสุดคือกลุ่มอำยุ 35-44 ปี• เนื้อหำมำกกว่ำ 3.5 พันล้ำนเรื่องถูกแบ่งปันทุกสัปดำห์• แปลเป็นภำษำต่ำงๆมำกกว่ำ 70%• ปัจจุบันมีผู้ใช้ในประเทศไทย 7 ล้ำนคน
 43. 43. Facebook : Company Page
 44. 44. Facebook : Fan Page
 45. 45. ข้อมูล Twitter• กำรให้เรำสำมำรถส่งข้อควำมสั้น ไปยังกลุ่มคนที่ติดตำม เรำ ได้อย่ำงรวดเร็ว (Internet SMS)• จำำกัดข้อควำม 140 ตัวอักษร• เรำสำมำรถติดตำมผู้อื่นได้ (Follow)• คนอื่นๆที่ติดตำมเรำคือ Follower• สิ่งที่เรำ Tweet จะส่งไปยัง Follower ของเรำ• ก่อตั้งเมื่อ สิงหำคม 2006มีจำำนวนผู้ใช้มำกกว่ำ 50 ล้ำนคน มีข้อความมากกว่า10Billion+ ที่ถูก Tweet
 46. 46. Social MediaTwitter on Media• นิตยสำร Time เดือน มิถุนำยน 2009• Twitter จะเปลี่ยนแปลง โฉมหน้ำของกำร สื่อสำร ออนไลน์ออกไปอย่ำงสิ้นเชิง
 47. 47. ReTweet
 48. 48. ข้อมูล YouTube• YouTube ก่อตั้งโดยพนักงำนจำก PayPal สำมคนในเดือน กุมภำพันธ์ 2005• YouTube ถูกซื้อโดย Google ด้วยเงิน $1.65พันล้ำน• ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 ภำษำ• เป็น website ทีมีผู้เข้ำเป็นอันดับสำม รองจำก Google และ Facebook
 49. 49. ข้อมูล Blogger• Blogger ก่อตั้งในเดือน สิงหำคม 1999• เว็บไซต์ที่ให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ• เป็น website ทีมีผู้เข้ำเป็นอันดับแปดของโลก (ข้อมูลจำก Alexa)• เว็บบล็อกในประเทศ • www.exteen.com บล็อกที่นิยมมำกที่สุดในเมืองไทย • www.bloggang.com ส่วนหนึ่งของเว็บพันทิพ • www.oknation.net บล็อกของค่ำยเนชั่น
 50. 50. ข้อมูล Slideshare• Web 2.0 สำำหรับกำรแชร์ Presentation• มีผู้เข้ำเยี่ยมชมมำกกว่ำ 25 ล้ำนต่อเดือน• Business Media เว็บไซต์สำำหรับแชร์ presentations, documents และ pdfs• สำมำรถที่จะฝั่ง (embedded) slideshow ในเว็บของเรำได้• สำมำรถทำำ Slidecast เพื่อ sync audio กับ slide
 51. 51. ข้อมูล Wikipedia• Wikipedia เป็น free,[3] web-based, collaborative, multilingual encyclopedia project• ก่อตั้งเมื่อปี 2001โดย Jimmy Wales และ Larry Sanger• มีบทควำมมำกกว่ำ 16 ล้ำนบทควำม (3.3 ล้ำนเป็นภำษำ อังกฤษ) ในทั้งหมด 272 ภำษำ• Thai Wikipedia ก่อตั้งเมือเดือนธันวำคม ปี 2003 มี บทควำมมำกกว่ำ 60,000 เรื่อง
 52. 52. ข้อมูล Google Docs• Google Docs เป็น free, Web-based word processor, spreadsheet, presentation, form, and data storage service ของ Google• Google Docs เป็น Googles "software as a service"• ช่วยทำำให้ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงและแก้ไขเอกสำรได้แบบ ออนไลน์• สำมำรถทำำเอกสำรร่วมกัน (collaboration) แบบ Real time
 53. 53. ข้อมูล Google Calendar• บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถ เก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะ เป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลา เหตุการณ์• Google Calendar สามารถทำงานร่วมกันได้• ผู้ใช่สามารถ share Calendar ผ่านอีเมล์ เว็บ• สามารถ Sync ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น มือถือ Tablet Browser Outlook
 54. 54. ข้อมูล Google Tools• Google Trends• Google Realtime• Google Alerts
 55. 55. ข้อมูล Dropbox• Dropbox เหมือนกับ thumbdrive, flashdrive บน อินเตอร์เน็ตที่เราสามารถเอาไฟล์ ใส่ลงไป• สามารถไปเปิดที่ไหนก็ได้ เป็น บริการฟรี ใช้งานง่าย เหมือนกับ เป็น thumbdrive อีกอันจริงๆ• ดังนั้นเราจึงเปิด dropbox ที่ไหน ก็ได้ (รวมถึงบนโทรศัพท์มือถือ ด้วย)
 56. 56. ASEAN ICT
 57. 57. ASEAN
 58. 58. Main Objective of AECSource: Free Flow of Services AEC, Ronnarong Phoolpipat
 59. 59. ASEAN ICT MasterPlan 2015Source: Ministry of Information Communication & Technology
 60. 60. EIU Digital Economy RankingsSource: Economist Intelligence Unit, 2010
 61. 61. IT Industry Competitiveness 2011Source: EIU2011
 62. 62. IT Industry Competitiveness 2011Source: EIU2011
 63. 63. Internet AccessSource: ITU 2010
 64. 64. Mobile GrowthSource: Frost & Sullivan Analysis
 65. 65. e-Government RankingSource: UNPAN 2012
 66. 66. แผน ICT 2020
 67. 67. Thailand ICT 2020Broadband infrastructure to allow access toinformation via broadband Internet forabout 95 per cent of Thailands populationby 2020.Developing ICT human capital and generalIT literacy.Aims for a domestic ICT industry thatrepresents at least 6.5 per cent of GDP by2015, increasing to 7 per cent by 2020Developing ICT for good governance andsmart government.
 68. 68. Thailand ICT 2020Developing and applying ICT in order to liftthe productivity of manufacturing andagricultural industries.Developing ICT for "life-long learning".Developing ICT for a green economy andsociety.
 69. 69. Smart ThailandSmart Network – การขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง – การจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติSmart Government – บริการ Smart – Education – บริการ Smart - Health – บริการ Smart – Government – บริการ Smart - Agriculture
 70. 70. What is next?
 71. 71. สิ่งที่ต้องทำนำ Digital Technology มาใช้ในองค์กรBack-end และ Front-endมากกว่า e-mail และ Web SiteSocial MediaPaperlessMobile Devices (smartphone, tablets)24 Hours Services
 72. 72. บทสรุปดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำเกิด Digital Economy และการเปลี่ยนแปลงอย่างมากองค์กรจำเป็นจะต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง บุคลากร และบริการดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
 73. 73. Thank youthanachart@swpark.or.thtwitter.com/thanachartwww.facebook.com/thanachartwww,facebook.com/softwareparkthailandwww.swpark.or.th

×