Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ฉบับที่ 15                                               Volume 15 / 2553  ...
Editorialหากจะกล่อางจากมีการนำเทคโนโลยีมาชวสยในทุสแกลขัว้นตอนของธุรกิจนับบวตัา้งมีแตทบาทที่สำคัญอยางมาก เนื    ...
What’s new!                       RFID                       และ      ...
COVER story e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ปจจุบนแนวโนมการแขงขันทีเ่ ขมขนขึนอันเนืองมาจาก    ั ...
COVER storyนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนำไ...
COVER story จากขอมูล World Bank รายงานวา ประเทศไทยมีการ พัฒนาทางดานโลจิสติกสอันดับที่ 108 จากการจัดอันดับ ทั้งสิ้น 189...
COVER story         ขณะที่ ดร.ชยกฤต เจริญศิรวฒน ประธานคณะทำงาน                      ิั  ...
Goverment Facility                                          การทาเรือฯ มีหนาที...
Goverment Facility                                                ระบบศุลก...
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"

1,781 views

Published on

Published in: Technology

Smart Industry Vol.15/2010 "Logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทย"

 1. 1. ฉบับที่ 15 Volume 15 / 2553 Free copy Logistics เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของเอสเอ็มอี ไทย การทาเรือฯ เตรียม “e-Port” “ไอซ โซลูชั่น” ซอฟตแวรโลจิสติกส “ระบบโลจิสติกส” หัวใจความเพิ่มศักยภาพการใหบริการ สัญชาติไทย...อีกหนึ่งตัวชวยเอสเอ็มอี สำเร็จของ “ออฟฟศเมท” กรมศุลกากร หนวยงานหลัก Netbay ผูใหบริการซอฟตแวรและ “สุวรรณไพศาลขนสง” ติดปกขับเคลือนการแขงขันโลจิสติกสของไทย โซลูชั่นดานโลจิสติกสครบวงจร ่ ธุรกิจดวยไอที
 2. 2. Editorialหากจะกล่อางจากมีการนำเทคโนโลยีมาชวสยในทุสแกลขัว้นตอนของธุรกิจนับบวตัา้งมีแตทบาทที่สำคัญอยางมาก เนื วถึงภาพรวมของระบบโลจิ ติก ซัพพลายเชนนั บ กระบวนการ Contentผลิต การขนสงสินคา การสต็อกสินคา จนถึงการบริหารสินคาและการสงตอถึงผูบริโภคซึ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารที่ดีแลว จะสามารถลดตนทุนในการดำเนินงานของธุรกิจไดดวยอยางไรก็ตาม สิ่งที่ทำใหซัพพลายเชนแตกตางจากการบริหารแบบดั้งเดิมคือ การมีการวางแผนที่มี ความรวมมือและเชื่อมโยงกัน (Collaborative Planning Flow) ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการทางดานการบูรณาการ (Integration) ขึ้น โดยสิ่งเหลานี้จะตองมีเรื่องประสิทธิผลเขามาเกี่ยว ที่จะพิสูจนใหเห็นวา กระบวนการทำงานลาชาเปนอยางไร และกอ RFID และ 3 Supply Chain Managementใหเกิดความเสียหายเพียงใด ตองคำนึงถึงการวางแผนความรวมมือกัน (Collaborative อาวุธลับสำหรับ e-logisticsPlanning) ดวยวาตางฝายรวมมือกันมากนอยเพียงใด ในสวนของการวัดผลนั้นจะตองมีเรื่องของกระบวนการภายใน (Internal) และกระบวนการภายนอก (external) ซึ่งจะ 4ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางซัพพลายเออร (Supplier) และลูกคาดวยสิ่งที่จะตองคำนึงถึงตอมาคือ ชองทางการจัดจำหนาย (Channel of Distribution)รวมถึง การจัดการแค็ตตาล็อก (Category Management) ที่สอดรับกันอยางมีระบบทำใหลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซอน มีการนำระบบบารโคด เขามาบันทึกขอมูลภายในองคกร เพื่อใหไปสูมาตรฐานสากลและลดความผิดพลาดของการทำงานดวย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถลดตนทุนในการดำเนินการไดมากขึ้น ขณะเดียวกันองคกรก็สามารถที่จะมี e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นดวย เพื่อใหเกิดความพอใจสำหรับลูกคา คูคา และนักธุรกิจอื่นๆ ที่เราติดตอดวย 8ในยุคของการแขงขันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเสริมศักยภาพและสรางความสามารถในการแขงขันของธุรกิจที่มีการนำมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกสไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ SupplyChain ในกระบวนการโลจิสติกส ซึ่งจะยังสงผลใหธุรกิจสามารถที่จะลดตนทุนและขับเคลื่อน เตร�ยมบร�การ “e-Port”ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ��มศักยภาพการใหบร�การSmart Industry จึงขอนำเสนอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส(Logistics) บทบาทของหนวยงานภาครัฐในการสรางศักยภาพในการแขงขันดวยระบบโลจิสติกส (e-logistics) ที่มีการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสทางการคาเพื่อเพิ่ม 10ศักยภาพการนำเขาสงออก หรือ National Single Windows (NSW)นอกจากนี้ยังนำเสนอความคืบหนาของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการนำ “ไอซ โซลูชั่น”เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส นับตั้งแตกรมศุลกากรมีการพัฒนา ซอฟตแวรโลจิสติกสสัญชาติไทย...ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสไรกระดาษ หรือ ระบบงานพิธีการศุลกากรไรกระดาษ อีกหนึ่งตัวชวยเอสเอ็มอี(Paperless Customs System) ซึงผูประกอบการสามารถยืนคำขอผานระบบคอมพิวเตอร ่  ่ในรูปแบบหนาตางเดียว หรือระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูนำเขาและสงออกเพื่อรองรับการคาระหวางประเทศที่มีมูลคามหาศาล “ระบบโลจ� ส ติ ก ส ” หั ว ใจความสำเร� จ ของ 12 กองบรรณาธิการจุลสารขาว Smart Industryจัดทำโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)99/31 อาคาร Software Park ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-9992 โทรสาร 0-2583-2884www.smartindustry.org www.swpark.or.th www.tmc.nstda.or.th www.nstda.or.th
 3. 3. What’s new! RFID และ Supply Chain Management อาวุธลับสำหรับ e-logisticsในหวงโซอปทานของระบบโลจิสติกส การนำเทคโนโลยี ุ นอกจากนี้ ผูประกอบการยังหันมาใหความสำคัญกับเทคโนโลยี RFID ซึงเปน  ่สารสนเทศมาชวยในการบริหารงานและลดตนทุนการ ระบบที่ชวยเพิ่มความรวดเร็วและถูกตองแมนยำในการตรวจสอบประเภทดำเนินธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ การนำเทคโนโลยี Radio ่ และปริมาณของสินคาคงคลัง การใชระบบ Global Positioning SystemFrequency Identification (RFID), และ Supply Chian (GPS) ในการติดตามสถานะของรถบรรทุกสินคา รวมทั้งการวิเคราะหManagement เปนเทคโนโลยีทเ่ี ขามาชวยเพิมศักยภาพ ่ เสนทางการเดินรถทำใหประสิทธิภาพในการขนสงดียิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีในการแขงขันในดานโลจิสติกส หรือ e-logistics เพื่อให ตางๆ เหลานี้จะชวยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา และความผิดพลาดการดำเนินธุรกิจอยูในระดับสากลและเปนอาวุธทางการคา  ในการดำเนินงาน อันจะสงผลตอการเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกลูกคาที่ทรงพลังในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจและ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการคาปลีกไดดวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยในสวนของ RFID เปนระบบเก็บขอมูลลงบน TagElectronics ที่มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณ และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งRFID เปนนวัตกรรมในการสนับสนุนระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการสงและรับขอมูลขาวสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของกับความ Supply Chain Management (SCM)ปลอดภัย (Security and Access Control) ในการขนสง เปนระบบบริหารหวงโซอุปทานของธุรกิจโลจิสติกส ที่มีการนำเทคโนโลยีสินคาขามประเทศ ใหมๆ เขามาชวยในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการและธุรกิจ โดยระบบ  Supply Chain มีระบบอัตโนมัติเขามามีบทบาทสำคัญ ตั้งแต การผลิตผูประกอบการและธุรกิจมีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช สินคา การเลือกสินคา รูปแบบการผลิตที่ตองการ การจายเงิน รวมไปถึงในการขนสงสินคา การตรวจสอบสถานะสินคา และรถ การจัดสงอยางเปนระบบของผูประกอบการและธุรกิจสามารถเห็นการสงถาย ขนสง รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินคาเพื่อชวยเพิ่ม และบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วสูง สามารถโตตอบกันไดความรวดเร็ว และความถูกตองแมนยำในการตรวจสอบ แบบเรียลไทม (Real Time) และมีตนทุนทีตำ ซึงเปนผลดีชวยใหการทำงาน  ่่ ่ ประเภทและปริมาณสินคาคงคลัง เนื่องจากการขนสง และประสานกันของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการสินคาจำเปนตองมีการวางแผนเสนทางการขนสงที่ดีเพื่อ พึงพาซึงกันและกัน สามารถนำทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะขอมูลเทคโนโลยี ่ ่ประหยัดคาใชจายทีตองสูญเสียไปกับการเดินทาง รวมถึง  ่ สารสนเทศ (Information Technology) มาใชประโยชนรวมกันในการตองประหยัดเวลาในการสงสินคา วางแผน คาดการณ หรือตัดสินใจ นอกจากนี้ Supply Chain Management และ e-Supply Chain ยังทำให บริษัทหรือองคกร รวมทั้งคูคาที่มาทำธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะนำไปสูทีมที่มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และนาเชือถือ ทำใหไดเปรียบคูแขงขัน อยางไรก็ตาม ่  บริษัทหรือองคกร รวมทั้งคูคาที่มาทำธุรกิจรวมกันจะตองมีเปาหมาย อยางเดียวกัน เพื่อที่จะไดเปรียบคูแขงขัน สามารถเอาชนะ และอยูรอด เปนเบอรหนึ่งหรืออยูแถวหนาได Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 3
 4. 4. COVER story e-logistics เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ปจจุบนแนวโนมการแขงขันทีเ่ ขมขนขึนอันเนืองมาจาก ั ้ ่ กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งมีการเปดเสรี ทางการคามากขึ้น ผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ทั้งการ ลดตนทุนธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อนำเสนอลูกคา การบริหารจัดการกระบวนการนำสงสินคาและบริการ จากผูผลิตถึงผูบริโภคตลอดหวงโซอุปทาน หรือการ บริหารจัดการโลจิสติกส จึงเปนเปาหมายสำคัญที่ ผูประกอบการสามารถใชเปนแหลงทีมาของความไดเปรียบ  ่ ในการแขงขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ลดตนทุน และเพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพทางการ โดย e-logistics เปนการนำสารสนเทศมาใชเปนเครืองมือในการดำเนินงาน ่ แขงขันทางดานโลจิสติกส สำนักงานคณะกรรมการ ทีเ่ กียวของกับการนำสินคาและบริการทีลกคาตองการไปยังสถานทีทถกตอง ่ ู่ ่ ่ี ู พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่ ในเวลาที่เหมาะสม สรางความพอใจสูงสุดใหลูกคา โดยที่ผูประกอบการจะ เกี่ยวของ จึงไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ไดรับผลกำไร และประหยัดคาใชจาย เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ โลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ขึ้น และ โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำใหตนทุนในเรื่องของการเคลื่อนยาย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดังกลาว การขนสงทางเรือ ทางอากาศ และทางบก การคลังสินคา การรักษาสินคาต่ำ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เพื่อเปนการเปดโอกาสให สามารถตอสูกับคูแขงขันและยืนหยัดอยูในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงได ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเขามามี สวนรวม ไดมีสวนผลักดันใหมีการนำยุทธศาสตรไปสู แมวา จากการศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงสถานภาพของระบบ การปฏิบตเิ พือใหเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนการสนับสนุน ั ่ โลจิสติกสไทยในปจจุบัน พบวา ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของ ใหมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในระบบโลจิสติกส ี ไทยยังต่ำกวาประเทศคูคา ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโนมเศรษฐกิจการคาโลก ของประเทศ หรือ e-logistics และการที่กิจกรรมการขนสงสินคาของไทย รอยละ 88 ใชรถบรรทุกซึ่งเปน รูปแบบที่มีตนทุนการใชพลังงานสูง ทำใหเปนภาระตนทุนกับภาคธุรกิจและ ภาระทางการคลังกับภาครัฐ เกิดเปนความจำเปนที่จะตองทบทวนรูปแบบ การขนสงหลักของประเทศอยางจริงจัง ดร.สมนึก คีรโี ต ผูอำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลาวาแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 เปนประเด็นยุทธศาสตรทสำคัญในการ ่ี ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมทัง ้ กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรใหไทยมีระบบโลจิสติกสทไดมาตรฐานสากล ่ี (World Class Logistics) รวมถึงเปนศูนยกลางโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน (Regional Logistics Hub)4 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 5. 5. COVER storyนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนำไปสูการลดตนทุนโลจิสติกส(Cost Efficiency) 2. เพิมขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ ่ของลูกคา (Responsiveness) 3. เพิมความปลอดภัยและความเชือถือไดในกระบวนการ ่ ่นำสงสินคาและบริการ (Reliability and Security) 4. สรางมูลคาเพิมทางเศรษฐกิจ ่จากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งนี้ รัฐบาลมีเปาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกสตอผลผลิตมวลรวมประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการดำเนินGross Domestic Product (GDP) จากประมาณรอยละ 19 ในป 2548 ใหเหลือ เอกสารเพื่อการสงออกหรือนำเขาลดลง คาใชจายรอยละ 16 ในป 2554 โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก (Strategic Agenda) ของผูประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อสงออก-ประกอบดวย 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ในภาคการผลิต นำเขาลดลง จำนวนแบบฟอรม เอกสารที่ใชใน(Business Logistics Improvement) 2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและ กระบวนการลดลง (Paperless) จากเดิมทีมแบบฟอรม ่ีโลจิสติกส (Transport and Logistics Network Optimization) 3. การพัฒนาธุรกิจ ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการนำเขาและโลจิสติกส (Logistics Service Internationalization) 4. การปรับปรุงสิ่งอำนวย สงออกมากกวา 300 ประเภท ใหสามารถพัฒนาความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) และ 5. การพัฒนา เปนแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดระยะเวลาในกำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) การติดตอกับหนวยงานราชการทั้ง 35 หนวยงาน ปรับปรุงระบบภาษี และพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับในสวนของ e-logistics นั้น อยูภายใตยุทธศาสตรการปรับปรุงสิ่งอำนวยความ การขนสงสินคาสงออก-นำเขา และการขนสงสินคาสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) ซึ่งเปนยุทธศาสตร ที่ 4 ถายลำใหเอื้ออำนวยตอกระบวนการสงออก-นำเขาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 2550-2554 ลดตนทุนการจัดทำเอกสารและการนำสงขอมูลและ มีการเชื่อมโยงขอมูล ทั้งระหวางหนวยงานผูใหโดยที่เปาหมายหลักในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดตนทุน บริการภาครัฐทีเ่ กียวของ รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ ่ของผูประกอบการในการทำธุรกรรมเพื่อการสงออกและนำเขาโดยมีโลจิสติกสของ (G2G, G2B และ B2B) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสประเทศ และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปรับปรุงอำนวย เปนตนความสะดวกทางการคาหนวยงานภาครัฐนี้จึงมีความเกี่ยวของกับ 35 แหง อาทิกรมศุลกากร กระทรวงพานิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตร ดร. สมนึก เลาตอวา แผนยุทธศาสตรโลจิสติกสและเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน ประเทศไทย เปนความพยายามที่จะสรางขีดความ สามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีการตั้งโดยแผนยุทธศาสตรดังกลาว มีกลยุทธหลัก คือ การพัฒนาระบบการนำสง และ คณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแลกเปลียนขอมูลขาวสารในกระบวนการโลจิสติกสใหเปนอิเล็กทรอนิกส (e-Logistics) ่ ของประเทศในทุกดาน เพื่อเสริมศักยภาพการและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เปนศูนยกลางของระบบ แขงขันทุกดานของประเทศ ทังดานการคา เศรษฐกิจ ้สำหรับใหบริการเพื่อการสงออก-นำเขาและโลจิสติกส การคา สังคม การลงทุน และกรรมการ ไดทำการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง SWOT Analysis ของ ประเทศไทยวาอยูตรงไหน เพื่อเสริมจุดแข็ง ลบจุด ออน โดยเนนที่อุตสาหกรรมอาหาร ทองเที่ยว แฟชัน และโลจิสติกส โดยปจจุบนรัฐบาลไดพฒนา ่ ั ั ระบบ e-logistics หรือ NSW เพื่อรองรับการสง แบบฟอรมเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสและ รัฐบาลโดยกรมศุลกากรในฐานะเจาภาพไดมีการ พัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับระบบโลจิสติกสที่ เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ หรือ ASEAN Single Window Agreements และการ เตรียมพรอมเพื่อรองรับกลุมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีการเปดเสรีทางการคาสินคา ในป 2558 Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 5
 6. 6. COVER story จากขอมูล World Bank รายงานวา ประเทศไทยมีการ พัฒนาทางดานโลจิสติกสอันดับที่ 108 จากการจัดอันดับ ทั้งสิ้น 189 ประเทศทั่วโลก ในป 2007 โดยใชเวลาในการ สงออกสินคานับตังแตไดรบใบสังซือจากตางประเทศ 24 วัน ้ ั ่ ้ มีตนทุนคาใชจาย 848 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร ใน ปน้ี หลังจากทีมระบบ NSW ทีอำนวยความสะดวกในการสง ่ี ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางการคาเพื่อการนำเขาและสงออก ทำใหประเทศไทยสามารถลดเวลาการสงออกลงเหลือ 14 วัน มีตนทุนคาใชจาย 625 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร ทำใหผูประกอบการสามารถลดตนทุนโลจิสติกสลง 223 เหรียญสหรัฐตอตูคอนเทนเนอร และ World Bank ไดจัด อันดับศักยภาพการแขงขันทางดานโลจิสติกสของไทยมาอยู ที่อันดับ 12 ซึ่งสงผลใหการขนสงสินคาผานตูคอนเทนเนอร ซึงมีกวา 3.5 ลานตูตอป สามารถทีจะลดตนทุนทังการนำเขา ่  ่ ้ สงออกกวา 40,000 ลานบาทตอป ทั้งนี้ ปจจุบันกรมศุลกากรในฐานะเจาภาพในการพัฒนา มองภาพรวมโลจิสติกส ไทย ระบบ National Single Window ของประเทศ ไดจดทำราง ั แผนปฏิบัติการ (National Action Plan) พ.ศ. 2554-2558 ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสมาคมขนสงสินคาและ การพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศ โลจิสติกสไทย เลาวา โลจิสติกส เปนสวนทีเ่ ชือมโยง ่ สำหรับการนำเขา การสงออก และโลจิสติกสรองรับการ สนับสนุนกิจกรรมการคาตางๆ สามารถที่จะนำ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ สิ น ค า จากต น น้ ำ ผ า นโรงงานการผลิ ต ไปจนถึ ง ในภูมิภาคอื่นๆ ดวย และ รัฐบาลไดมีการจัดตั้งคณะ ผูบริโภคในขั้นตอนสุดทาย กิจกรรมเหลานี้มีการ กรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ รวบรวม จัดเก็บ เคลื่อนยาย กระจายสินคา สิ่งที่ บริการของประเทศ (กบส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เรามองในอดีตเปนแคกระจายสินคา ตอมาเปนเรื่องของขอมูล การเงิน ซึงหนวยงานนีเ้ ปนหนวยงานถาวรทีจะมาดูแลเรืองการพัฒนา ่ ่ ่ ความรวมมือ แตในมิติหลักที่เราจับตองไดคือ สินคา การเคลื่อนยาย National Single Windows ของประเทศ สินคา จากตนน้ำ แหลงวัตถุดิบ จากฟารม เหมือง เขาสูโรงงานผลิต มีการสงมอบสินคาไปยังคาปลีก หรือเปนอุตสาหกรรมตอเนืองขันปลาย ่ ้ Banking และสงตอไปที่ผูบริโภค ขั้นโลจิสติกสจึงเปนกิจกรรมที่เอาทุกสวนมา & รอยตอกัน และ e-logistics มีบทบาทสำคัญอยางมากในการลด Insurance ขั้นตอนการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานราชการและการขอใบ Industry อนุญาตการนำเขาและสงออก ซึ่งสงผลใหธุรกิจมีความคลองตัวมาก Trading Transport ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพทางการแขงขันของ Community Industry สมาชิกผูประกอบการโลจิสติกส สมาคมฯ อยูในระหวางการจัดทำ National โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานขนส ง (Transportation Single Management System) สำหรับผูประกอบการซึ่งจะชวยลดปญหา การวิ่งรถเที่ยวเปลาของผูประกอบการ ซึ่งสูญเสียรายไดจำนวนมากใน Window ASEAN/ จากการวิ่งรถเที่ยวเปลาในแตละป ซึ่งคาดวาจะสามารถแลวเสร็จ Other International ในปหนา Goverment Link Agencies e-Customs “ผมมองวา e-logistics และไอที เปนเรื่องใกลตัวที่เลี่ยงไมได ทั้งนี้ e-Declaration e-Container เนื่องจากไอทีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา ควบคุมตนทุน e-Manifest ในการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหเราแขงขันได และผูประกอบการเมือมีระบบนีเ้ คาจะไดรบความสะดวกสบายมากขึน”  ่ ั ้ ชุมพล กลาว6 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 7. 7. COVER story ขณะที่ ดร.ชยกฤต เจริญศิรวฒน ประธานคณะทำงาน ิั กระตุนผูประกอบการไทยเสริมศักยภาพ   จัดทำ Roadmap โลจิสติกสอุตสาหกรรมเครื่องใช บุคลากร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลาวา e-logistics เปนความ พยายามของภาครัฐทีพยายามปรับปรุงระบบโลจิสติกส ่ ดร.กฤษฎ ฉันทจิรพร ที่ปรึกษาอาวุโส ของไทย และหนวยงานที่เริ่มตนเปนรูปแบบที่สุดคือ สมาคมไทยโลจิสติกส และการผลิต กรมศุลกากร ซึ่งมีการพัฒนาระบบ e-custom ซึ่งเปน เลาวา e-logistics เปนการนำระบบหนวยงานนำรอง นอกจากนี้ ยังมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร สารสนเทศมาเปนเครืองมือเสริมศักยภาพ ่กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการตั้งสำนักโลจิสติกส มีกิจกรรมทางดาน ของกระบวนการหลักของธุรกิจ ในเรื่องสนับสนุนโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรม เปนตน และประเทศไทยเริ่มการ ของการควบคุมการขนสง ปฎิบัติงาน การวางแผนการผลิตทำโลจิสติกส เพื่อจะกาวไปสู e-supply chain เชื่อวาอีก 2-3 ป จะมี การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนลวงหนาของวัตถุe-supply chain มาแทนที่ e-logistics โดย e-logistics จะเนนการจัด ไหลเขาไหลออกในมุมมองของโลจิสติกส เพื่อใหเกิดจุดขายการการขนสง transportation management system และ Warehouse ใหมากขึ้นในหวงโซอุปทานManagement System (WMS) แบบเปนชวงๆ แต e-supply chain จะมองการไหลของสินคาตั้งแตตนจนจบ อยางไรก็ตาม เพื่อรองรับการแขงขันการคาเสรีที่กำลังจะ เกิดขึ้น ผูประกอบการควรจะเพิ่มศักยภาพของบุคลากร“เมือโลจิสติกสเขามามีบทบาทในการลดคาใชจาย 1 เปอรเซ็นตของตนทุน ่  เพื่อใหมีทักษะในการทำงาน บริหารงานมากขึ้นเพื่อรองรับอาจจะหมายถึ ง กำไรเพิ ่ ม ขึ ้ น 25 เปอร เ ซ็ น ต ก ็ ไ ด ยิ ่ ง สิ น ค า มี ก ำไร การแขงขันทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยผูประกอบการโลจิสติกสจะมีบทบาททำใหเห็นกำไรมากขึ้นในทางอุตสาหกรรม แตคน โลจิสติกสควรจะไดรับการรับรองดานวิชาชีพสูระดับสากลสวนใหญไมใสใจ มีการมองกันวาใน 5 ป จะลดคาโลจิสติกสลงปละ 3 เพือเปนแนวทางหนึงในการผลักดันผูประกอบการไทยพัฒนา ่ ่ เปอรเซ็นตของตนทุนทั้งหมด ซึ่งทำใหธุรกิจสามารถมีกำไรมากขึ้น” ตนเองสูศักยภาพระดับสากล ทำใหผูประกอบการมีการใหชยกฤต กลาว บริการที่มีประสิทธิภาพดังนั้น หากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี) มองวาโลจิสติกส ดังนั้นจึงเปนสิ่งยืนยันวา e-logistics ไมเพียงเปนการเปนคาใชจายที่ตองจายถาเอสเอ็มอีมีการวางแผนจะไดประโยชนที่สุด เพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ แตยังสงผลสามารถที่จะลดตนทุนได และถามีการทำงานรวมกันเปนแบบ Supply ใหผูประกอบการสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำchain จะทำใหลดตนทุนไดมากขึ้นอีก อยางไรก็ตาม เอสเอ็มอีจะตองมี ธุรกิในภาพรวมดวยแรงกระตุนจากลูกคารายใหญ อาทิ ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต จึงเปนหนาที่ของภาครัฐในการใหความรูกับเอสเอ็มอีไทย Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 7
 8. 8. Goverment Facility การทาเรือฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและประกอบการทาเรือที่สำคัญ 2 แหงของประเทศไทย คือ ทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง นอกจากนียงรับ ้ั หนาที่ในการบริหารทาเรือภูมิภาค ไดแก ทาเรือระนอง ทาเรือเชียงแสน และ ทาเรือเชียงของ เปนตน โดยไดมการปรับปรุง เปลียนแปลง และพัฒนาแนวทาง ี ่ การดำเนินงานมาตามลำดับ เพือใหทนตอสภาวะแวดลอมทังภายในและภายนอก ่ ั ้ เตร�ยมบร�การ “e-Port” องคกร รวมถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อลดตนทุน เพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ “เดิมทีกระบวนการทำงานแบบไมบรณาการกันงานสวนใหญยงใชระบบเอกสาร ่ ู ั เพ��มศักยภาพการใหบร�การ และใชคนมาเดินเอกสาร ยังไมมีการเชื่อมโยงระบบใหเปนหนึ่งเดียว และไมได มีการนำไอทีมาใช ทำใหผูประกอบการไดรับบริการที่ลาชา” ปฏิเสธไมไดวา “โลจ�สติกส” เปนหัวใจหลักของธุรกิจนำเขา และสงออกซ�่งเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดคิดเปน 70-80 สมกลาววา จากแนวคิดนี้ การทาเรือฯ ก็พบวาถึงเวลาแลวที่จะตองนำไอที มาเปนเครื่องมือชวยในการขับเคลื่อนการทำงานใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งก็คือโครงการ เปอรเซ�นตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถ “e-port” ซึ่งเปนการวางระบบและกระบวนการขนสงสินคาผานพิธีการของ ในการแขงขัน รวมถึงตนทุนของการแขงขัน สำหรับธุรกิจนี้ การทาเรือฯ เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตขอมูลที่นำเขามาจากผูใหบริการ ข�้นอยูกับความสามารถและความพรอมทางดานโลจ�สติกส ขนสง หรือ Logistic Service Provider ผูที่เกี่ยวของกับการนำเขาและสงออก เปนสำคัญ ซ�่งการทาเร�อแหงประเทศไทยเล็งเห็นถึงความ ทังหมด อาทิ ไมวาจะตองสงเอกสาร ขอใชทาเรือ หรือใชตสนคา รวมถึงขอมูล ้   ู ิ สำคัญตรงนี้จ�งไดดำร�ใหเกิดโครงการ “e-Port” ข�้นมาเพ��อ ขนาดของเรือ อาทิ เรือลำนี้จะเขามาเมื่อใด เปนตน เปนตัวชวยหลักสำคัญใหกับผูประกอบการลดตนทุนการ “ขอมูลนีเ้ ปนประโยชนในการวางแผนจัดทาเทียบเรืออยางมากเพราะเราสามารถ ดำเนินการ และเพ�มประสิทธิภาพในการแขงขันกับตางประเทศ � รูไดวาคนเขาตรงไหนอยางไร สามารถที่จะวางแผนในเรื่องพื้นที่ ลานตูเปลา สม จันสุทธิรางกูร นักบริหาร 15 ประจำผูอำนวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย จนกระทั่งเครื่องมือตางๆ กอใหเกิดประโยชน และเมื่อขอมูลเขามาเรา เลาวา โครงการ e-Port เกิดขึ้นจากความตองการที่จะชวยประเทศลดตนทุนดาน สามารถกระจายไดทงหมด ฉะนัน ในคลังสามารถทีจะวางแผนในคลังได ทางลาน ้ั ้ ่ โลจิสติกสตามนโยบายรัฐบาลที่ตองการลดตนทุนดานโลจิสติกส (Logistic) ซึ่ง สามารถที่จะเตรียมแตละจุดได ฉะนั้น ขอมูลการที่เรือหรือสินคาเขามาจะ การทาเรือเปนขอตอขอตอหนึ่งในหวงโซอุปทานของทางดานการขนสง เนื่องจากวา เกี่ยวของกับศุลกากร ก็จะมีการเชื่อมโยงขอมูลไปที่ศุลกากร หรือแมกระทั่ง การนำเขาสงออกมากกวา 90 เปอรเซ็นตอยูทการขนสงทางน้ำ การทาเรือฯ พยายาม  ่ี ตรวจคนเขาเมือง หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะมีการเชื่อมโยงขอมูลของ สรางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทำใหเกิดการขนสงนำเขาและออกใหเร็วที่สุด ทาเรือและสวนราชการที่เกี่ยวของไดทั้งหมด ดังนั้น จะมีการตรวจสอบขอมูล เพราะความเร็วของการจัดการพิธีการขนสงทางเรือมีผลตอตนทุนคาเชาคลังสินคา ระหวางกันจะมีการบูรณาการขอมูลที่เกิดขึ้น” (Inventory) ของผูประกอบการก็จะเพิ่มสูงตามดวย สมยังบอกวา “รถบรรทุกทุกคันที่วิ่งเขาออกทาเรือตองมามาลงทะเบียน และ “ประเทศไทยยังมีตนทุนอยูที่ 19 เปอรเซ็นตของรายไดมวลประชาชาติ (จีดีพี) เมื่อ ติดบัตร RFID และการลงทะเบียนจะเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรืออีฟอรม จีดีพีของประเทศขึ้นอยูกับธุรกิจนำเขาและสงออกเปนตัวที่อันตรายพอสมควร (e-form) สามารถทำผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดเลย ไมตองเดินทางมาที่ ผูนำเขาสงออกแขงขันไมได มีผลตอผูบริโภค สินคา ภาษีนอยลง” การทาเรือฯ ซึ่งชวยลดตนทุนเรื่องการขนสง ในขณะที่กระบวนการนำเขาและ หากมองภาพโดยรวมแลวการจัดการทางดานโลจิสติกส ก็คอ การบริหารกระบวนการไหล ื สงออกจะเร็วขึ้น” (Flow) ของสินคาหรือวัตถุดบจากจุดเริมตนไปยังจุดทีมการใชสนคาหรือวัตถุดบนัน ิ ่ ่ี ิ ิ ้ นอกจากนี้ยังมีระบบ Automatic Identification System เปนระบบบริหาร ทังขันตอนของการเตรียมวัตถุดบ การเก็บสินคาคงคลัง ซึงกิจกรรมตางๆ ลวนเกียวของ ้ ้ ิ ่ ่ จัดการจราจรทางเรือ เรือแตละลำเขามาจะตองบอกวาตัวเองนั้นอยูตรงไหน และสงผลตอการเพิ่มของกำไร จากความสามารถในการลดตนทุน และเพิ่มระดับ และจะไปไหนอยางไร โดยพิกัดที่บอกจะปรากฏบนแผนที่ซึ่งสามารถชวย การใหบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ทั้งนี้ โลจิสติกสประกอบดวย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่บนฝงจะมีสถานีฐานที่สามารถรูวามีเรือกี่ลำ สวนประกอบ 3 สวนหลักที่เปนปจจัยหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดปจจัยตนทุนรวมของ ที่อยูในรัศมี คือเตรียมที่จะเขามาเทียบทาแลวซึ่งทำใหสามารถที่จะบริหารงาน โลจิสติกสมากทีสด 3 กิจกรรม ไดแก การจัดซือ (Purchasing) คลังสินคา (Inventory) ุ่ ้ และการบริหารเรือดวยลวงหนาอีกดวย และการขนสง (Transportation) และโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของหวงโซทางธุรกิจ “ทุกอยางตอไปนี้ใชออนไลนหมด การนำระบบอินเทอรเน็ตมาใชเปนแนวคิด (Supply Chain) ใหมทจะใชเทคโนโลยีอนเทอรเน็ตเพือเสริมการใหบริการงานทางดานโลจิสติกส ่ี ิ ่ จากแนวคิดและความพยายามของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการเชื่อมโยง มีศักยภาพมากขึ้น ฉะนั้น พนักงานภายในเองจะมีการเปลี่ยนวิถีการทำงาน ระบบเครือขายโลจิสติกสในปจจุบันใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม พอสมควร และจะตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมวาจะเปนผูที่มี โดยรวมของประเทศ การทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สวนเกี่ยวของ” ที่มีศักยภาพ มีความพรอม และมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขนสงและคลังสินคา การเปลี่ยนตรงนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนที่ใหญหลวง นั่นคือประโยชนตอหวงโซ เปนตน จึงมีแนวโนมที่จะสามารถใหการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสได ธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับการขนสงทางน้ำซึ่งการทาเรือฯ มีเปาหมายวาจะเปน เปนอยางดี พันธกิจของการทาเรือฯ สวนหนึ่งของการกาวไปสูบริการ National Single Windows (NSW) ของ คือจะตองนำเขาและสงออกเร็วทีสดุ่ ประเทศ ซึงทาเรือเปนหนวยงานหนึงในระบบการเชือมโยง การทาเรือฯ ตองการ ่ ่ ่ เพื่อที่จะลดตนทุนไมตองมาพักคอย ทีจะเปนตนแบบทีดในการเชือมตอกับหนวยงานของรัฐ ทำให National Single ่ ่ี ่ ทีคลังสินคา เพราะไมไดสรางมูลคา ่ Windows เกิดขึ้นอยางแทจริง ใหกับสินคา8 SMART INDUSTRY Volume 15/2010
 9. 9. Goverment Facility ระบบศุลกากรไรเอกสารถือเปนกาวสำคัญของการพัฒนา “กรมศุลกากร” ระบบและการใหบริการของภาครัฐ ซึ่งกรมศุลกากรถือเปน ผูนำทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ในการนำ เทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาใชเพื่อปรับปรุงการใหบริการได : หนวยงานหลักขับเคลื่อน รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส มากที่สุด การแขงขันดานโลจ�สติกสของไทย และลาสุด กรมศุลกากรในฐานะเจาภาพในการพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศ ไดจัดทำราง แผนปฏิบัติการ (National Action Plan) พ.ศ. 2554-2558คงปฏิเสธไมไดวา “พ�ธีการศุลกากร” หร�อ หนาดาน (Gateway) สำคัญ การพัฒนาระบบ National Single Windows ของประเทศในหวงโซของระบบการขนสงสินคาสำหรับผูประกอบการทังนำเขาและสงออก  � สำหรับการนำเขา การสงออก และโลจิสติกสรองรับการรวมถึงธุรกิจอื่นที่ไมไดดำเนินธุรกิจนำเขา-สงออกแตตองอาศัยวัตถุดิบ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจากตางประเทศ และระบบพ�ธการศุลกากรของกรมศุลกากรทีมประสิทธิภาพ ี ่ ี ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนายอมชวยเกื้อหนุนใหธุรกิจตางๆ ดำเนินไปอยางสะดวกและราบร�่น ระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งหนวยงานนี้กอนหนาที่กรมศุลกากรจะเริ่มปฏิวัติบริการพิธีการศุลกากรจากกระดาษมาสูระบบอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนหนวยงานถาวรที่จะมาดูแลเรื่องการพัฒนา Nationalธุรกิจตางตองเผชิญปญหาเรื่องความลาชาในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรจนสงผลกระทบตอการดำเนิน Single Windows ของประเทศธุรกิจ แตตั้งแตป 2549 เมื่อกรมศุลกากรเริ่มพัฒนาระบบงานพิธีการศุลกากรไรกระดาษ (PaperlessCustoms System) และพัฒนาเรื่อยมาจนสามารถใหบริการไดเต็มรูปแบบในปที่ผานมา ระบบพิธีการ โดยในรางแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 5 กลยุทธ 17ศุลกากรของไทยจึงเปนที่ยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการบริการ กลยุทธ ไดแก 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และ ขับเคลือนแผนปฏิบตการเพือกำกับการพัฒนาบริการเชือมโยง ่ ัิ ่ ่ ขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจแบบบูรณาการให บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและความตกลงระหวางประเทศ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT อาทิ หองทดลองปฏิบัติการ และระบบการเชื่อมโยงขอมูล แบบบูรณาการและไรเอกสาร 3) ยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบบริการแบบบูรณาการและเปนสากล เพื่ออำนวย ความสะดวกและเพิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดาน ่ การคาระหวางประเทศ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนากฎระเบียบ รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการ เชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการ เชื่อมโยงขอมูลระหวางประเทศ และ 5) ยุทธศาสตร พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและ ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อยกระดับความรูและอำนวย ความสะดวกการคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ทั้งนี้ ระบบพิธีการศุลกากรไรกระดาษนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของพิธีการศุลกากร ตั้งแตการผานพิธี แผนฯ ดังกลาวมีเปาหมายวาจะตองผลักดันใหตนทุนดานการศุลกากรสงออก (e-Export) การผานพิธีการศุลกากรขาเขามาในราชอาณาจักร (e-Import) โลจิสติกสของประเทศไทยลดลงปละ 80,000-100,000กรมศุลกากรไดนำระบบ e-Customs มาใชในการควบคุมการนำเขาและสงออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลานบาทตอป ภายในอีก 5 ปขางหนาในการบริหารงานศุลกากรใหเปน Best Practice ตามมาตรฐานสากล และเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับการคาระหวางประเทศ ซึ่งระบบดังกลาวถูกเชื่อมเขากับระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกสe-licensing หรือการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส e-Certificateผูประกอบการสามารถยื่นคำขอผานระบบคอมพิวเตอรที่เรียกวาพิธีการ ไดที่ “หนาตางเดียว” การใหบริการหนาตางเดียว (Single Window) ซึ่งถือเปนสุดยอดของระบบ One Stop Service ที่นอกจากจะทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแลวยังเปนการประหยัดทรัพยากรและเวลา รวมถึงขจัดปญหาของการติดตอระหวางคนดวยกัน รวมทั้งลดตนทุนใหกับผูประกอบการเพื่อใหรองรับระบบการคาไรเอกสาร(Paperless Trading) บริการแบบเบ็ดเสร็จจากจุดเดียวอำนวยความสะดวกใหกบผูประกอบการทีจะตอง ั  ่ อยางไรก็ดี ในสวนของผูประกอบการจึงจำเปนจะตองผานพิธีการศุลกากรไดอยางมาก เตรียมความพรอม ในการเขาสู และใชระบบศุลกากร ไรเอกสารนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นในอนาคต ดวยผูประกอบการสามารถดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตตน คือ ตั้งแตเขามาขอแบบฟอรม เหตุผลที่วา ตอไประบบนี้จะไมมีการใชกระดาษ ทุกอยางคำขอกลาง (Central e-Forms) จนจายเงินคาภาษีศุลกากร ซึ่งสามารถชวยลดปริมาณงานที่ซ้ำซอน จะคุยกันดวยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไมไดลดการใสขอมูลซ้ำ (Re-key) ซึงชวยลดความผิดพลาด ทังยังลดเวลาการเดินทาง เพราะผูประกอบการ  ่ ้  ก็คือ “ความถูกตอง” ที่ตองมาพรอมกับ “ความรวดเร็ว”สามารถใชบริการไดทั่วไทยผานหนาจออินเทอรเน็ตเนื่องจากระบบพิธีการศุลกากรไรกระดาษนี้ทำงาน ที่ธุรกิจตางแขงขันกันอยางมากในปจจุบันอยูบนโครงสรางของ Web-Based Application Volume 15/2010 SMART INDUSTRY 9

×