CLOUD THAILAND ALLIANCE (CTA)       เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)มีวตถุประสงค์ในการส่งเสริ มให้ ...
CTA ประกอบไปด้วย Cloud Service Provider 5 รายดังนี ้ 1.  บริ ษัทเอนิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากด  ั 2.  บริษัท ดาต้าโปร ...
In collaboration withบริษัทเอนิส เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด                ํ      Anise Asia (Thailand...
บริษัท คลาวด์ ครี เอชั่น จํากัด      คลาวด์ครี เอชัน ได้ กําเนิดขึ ้นในต้ นปี 2011 ถือเป็ นผู้นําระดับต้ นในการนําเทค...
บริษัท ดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด (ดีซีเอส)                  บริ ษัท ดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซ...
(Disaster Recovery Center)   บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)          ํ        TOT Internet Data Center (TO...
บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ าเซ็นเตอร์ จํากัด      บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ าเซ็นเตอร์ จํากัด หรื อ True IDC ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cloud Thailand Alliance

3,306 views

Published on

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cloud Thailand Alliance (CTA)

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cloud Thailand Alliance

 1. 1. CLOUD THAILAND ALLIANCE (CTA) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)มีวตถุประสงค์ในการส่งเสริ มให้ เกิด SaaS ที่มีมาตรฐาน โดยให้ ัความร้ ูและความตระหนกทางด้ าน ั Cloud Computingแก่อตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาอยางตอเนื่อง ุ ่ ่ ซอฟต์แวร์พาร์คได้ร่วมกบผ้ ให้บริการทางด้าน Cloud ในประเทศไทย โดยการจัดตัง้ ั ูกลม Cloud Thailand Alliance (CTA) ุ่ CTA คือกลม Local Cloud Service Provider ที่มี Data Center ที่ได้ รับมาตรฐานระดบโลก ุ่ ัมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี มีตลาดของตนเอง เช่น ตลาดองค์กรในประเทศ และ ตลาดนานาชาติด้วยการรวมตวกนของ CTA มีวตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริ ม และ สนับสนุนให้ เกิด SaaS อย่างมีมาตรฐาน ั ั ัและเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ เกิดผ้ ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่สนใจ ูการพฒนาซอฟต์แวร์ด้วยคลาวด์เทคโนโลยีอีกด้ วย ัพันธกิจ: เพื่อร่วมกนพฒนาตลาด SaaS และสร้างมาตรฐานในการให้บริการของ Cloud Service ั ัProvider ในประเทศ ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติวัตถุประสงค์:1. เพื่อให้ ผ้ ประกอบการไทยสามารถผลิตซอฟต์แวร์ ด้วยคลาวด์เทคโนโลยีได้ โดยเน้ นเพื่อให้ เกิดความ ูเชื่อมัน Cloud Service Provider ในไทย ่ 1.1 ให้ คําแนะนําและให้ การสนับสนุนผ้ ประกอบการซอฟแวร์ในด้ านการตลาดทังในและต่างประเทศ ู ้ 1.2 ให้ คําแนะนําและให้ การสนับสนุนด้ าน Technology 1.3 ให้ คําแนะนําและให้ การสนับสนุนด้ านมาตรฐานทางด้ าน Cloud Computing2. เพื่อให้ เกิดมาตรฐานการให้บริการด้าน Cloud Service โดยส่งเสริ มให้ CTA เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ3. เพื่อช่วยให้ คําแนะนํานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ Cloud Computing กบหนวยงานตาง ๆ ั ่ ่
 2. 2. CTA ประกอบไปด้วย Cloud Service Provider 5 รายดังนี ้ 1. บริ ษัทเอนิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากด ั 2. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซสเต็มส์ จํากด (ดีซเี อส) ิ ั 3. บริ ษัทคลาวด์ครีเอชัน จํากัด ่ 4. บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ าเซ็นเตอร์ จํากัด 5. บริ ษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)CTA 2012 Road Map Month Activities June 2012 • Press Release • Cloud Focus Group#1 August 2012 CTA Forum#1 October 2012 CTA Forum#2 December 2012 Cloud Focus Group#2
 3. 3. In collaboration withบริษัทเอนิส เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด ํ Anise Asia (Thailand) เป็นบริษัทสาขาของ Anise Asia ในประเทศมาเลเซีย ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัท Joyent ใน ้สหรัฐอเมริ กา ให้ เป็ นผู้จดจําหน่าย Cloud Management Software ชื่อ SmartDataCenter (SDC) และให้ บริ การ Public Cloud ใน ัภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ StarAnise Cloudโดยได้ เปิ ดให้ บริ การแล้ วในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกําลังจะเปิ ดให้ บริ การในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมนี ้ เพื่อเชื่อมโยงกับ Joyent Public Cloud ที่ให้บริการมานานกว่า 7 ปี ในสหรัฐอเมริกายโรป และตะวนออกกลาง ุ ั บริษัท Joyent เป็นผ้ ูคิดค้นและพฒนา SmartDataCenter (SDC) โดยทีมวิศวกรที่เคยทํางานในบริ ษัทชันนําระดับโลก ั ้เช่น Sun Microsystems, Oracle, Intel, Google, Apple, Amazon Web Services, IBM, AT&T, Sprint, และ Verizon ในประเทศไทย Anise Asia (Thailand) ได้ร่วมกับบริษัท Internet Thailand Company Limited (INET) ให้ บริ การPublic Cloud ภายใต้ ชื่อ StarAnise ในรู ปแบบ IaaS และ PaaS โดยรองรับระบบปฏิบติการทัง Open Solaris, Linux, FreeBSD ั ้และ Windows ที่มีความโดดเด่นเรื่ อง Performance โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Web Application (Apache, MySQL, PHP) ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบน เช่น Moodle, Drupal, Joomla ตลอดจนภาษาและเทคโนโลยีบน Unix Platform เช่น Java, Python, Perl, C, C++ ัและโดยเฉพาะ Node.JS Platform ที่บริการของเราสนับสนุนเป็ นพิเศษ ซึงสามารถให้ Performance ในการประมวลผลได้ สูงขึ ้น 20 ่เทา่ Service Package และ ค่ าบริการรายเดือน Small Medium Large PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 RAM (in GB) 0.25 0.5 1 2 4 8 Storage (in GB) 10 20 30 60 120 240 VCPU 1 1 1 1 2 2 SmartOS/Plus Price 1,100 1,400 1,900 3,200 6,400 11,400 MySQL/PaaS Price 1,100 1,400 1,900 3,200 6,400 11,400 Linux Price 1,900 3,200 6,400 11,400 Windows 2008 Std. License 4,200 7,400 12,400 Windows 2008 Ent. License 5,200 8,400 13,400 หมายเหตุ: ราคาค่าบริ การข้ างต้ นยังไม่รวมภาษี มลค่าเพิ่ม และเป็ นราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านัน ู ้ 333 อาคารเล่าเปงง้วน 1 ชัน 27A ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 ้ Tel: +662-6188638 Fax: +662 6188640 Email: support@aniseasia.co.th Website: www.aniseasia.co.th Facebook: aniseasia (thailand)
 4. 4. บริษัท คลาวด์ ครี เอชั่น จํากัด คลาวด์ครี เอชัน ได้ กําเนิดขึ ้นในต้ นปี 2011 ถือเป็ นผู้นําระดับต้ นในการนําเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ ้ง อันเป็ นสุดยอด ่นวตกรรมที่กําลงได้รับความนิยมอย่างสง ซึงว่ากันว่าเป็ นคอนเซปท์การลงทุนระบบไอทียคใหม่ ที่กําลังจะเข้ ามาเปลี่ยนโฉมระบบ ั ั ู ่ ุโครงสร้ างพื ้นฐานและบริ หารจัดการระบบไอทีในองค์กรเป็ นอย่างมาก โดยคลาวด์ครี เอชันมุ่งนํามาสนองตอบลูกค้ าด้ วยนวัตกรรม ่ด้านบริการ โดยถือเป็ นพับลิคคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบที่สดเป็ นแห่งแรกของประเทศไทย สามารถให้บริการครอบคลมครบทกรูปแบบ ุ ุ ุของคลาวด์คอมพิวติ ้ง ไม่ว่า จะเป็ น IaaS, PaaS และ SaaS ด้ วยระบบความปลอดภัยที่ครบครันคลาวด์ครี เอชันมีความตังใจแน่ว ่ ้แน่ที่จะให้บริการด้าน Cloud Services ก็โดยปรัชญาองค์กรที่ต้องการม่งเน้นการตอบสนองทกภาคส่วนธุรกิจในรูปแบบส่งเสริม ุ ุความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity) เพื่อช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจของลูกค้ า, ตอบสนองธุรกรรมด้านการค้าครบทกรูปแบบ ุ(Commercialization), ขณะเดียวกันตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ดีตอสังคม (Customer ่Social Response - CSR) มี ส่วนอย่างยิ่งในการสนับสนุนภาคธุรกิจของไทย ให้มีโอกาสใช้ไอทีทดเทียมนานาประเทศ ั คลาวด์ครี เอชันได้ วางตําแหน่งที่จะเป็ นช่องทางและเครื อข่ายที่น่าเชื่อถือ สําหรับ ่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทงภายในและข้ ามประเทศ ั้ เราต้ องการเป็ นผู้นําในการร่ วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาระบบงานและให้ บริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Business) ด้วยการให้บริการเชื่อมตอระบบงาน ่ระหว่างหน่วยงาน (Gateway Services) ระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2B and B2G) ซึงปั จจุบนจัดอยู่ในฐานะเป็ นผู้นําในการ ่ ัให้บริการในฐานะ e-Customs Gateway นอกจากนี ้ยงเป็นผ้ นําในการให้บริการ e-Payment Gateway ด้วยการเชื่อมตอตรงไปยง ั ู ่ ัธนาคารพาณิชย์ตางๆ กว่า 14 แหง และเรากําลงก้าวส่การเป็นผ้ ให้บริการ e-Business Solution Portal Hub ให้ กบธุรกิจใน ่ ่ ั ู ู ัหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจค้ าปลีกห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ คลาวด์ครีเอชนเน้นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรโดยประสานประโยชน์ให้กบลกค้าให้ได้มากที่สด โดยอาศยความ ั่ ั ู ุ ัชํานาญของตนเองในด้าน e-Logistics โดยเฉพาะโซลชนส์สําหรับ traders ในขบวนการนําเข้ าและส่งออก และที่เกี่ยวข้ องกับกรม ู ั่ศลกากรอาทเิ ช่น e-Customs Paperless Gateway, e-Payment Gateway, e-Manifest Gateway, ShippingNet สําหรับ การออก ุใบขนออนไลน์, Air Sea Road (ASR) Portal สําหรับภาคขนส่งในทุกพาหนะของการขนส่ง, Cargo Permit, Marine tradeinsurance เป็ นต้ น โดยพร้ อมที่จะผนวกกับ software Vendor ที่พร้ อมที่จะมาเป็ นพันธมิตรในการต่อยอด ธุรกิจให้ ครบวงจร คลาวด์ครี เอชันยินดีให้ การสนับสนุนซอฟต์แวร์ ไทยสู่คลาวด์คอมพิวติ ้ง ทังนี ้ความร่ วมมือกับซอฟต์แวร์ พาร์ คได้ เกิดขึ ้น ่ ้ตงแต่ การเร่งสร้างความเข้าใจ การสร้างผ้ เู ชี่ยวชาญในเชิงปฏิบตแก่ผ้ ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ การ ั้ ัิ ูจัดสรรระบบคลาวด์ให้ ได้ ทดลองใช้ และให้ คําปรึกษาพร้ อมช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อสร้างทางเลือกการขายในรูปแบบ Pay perUse มากกว่าการขายลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ คลาวด์ครี เอชันพร้ อมให้ บริ การคลาวด์สมบูรณ์แบบด้ วยเทคโนโลยีชนนําของไอบีเอ็ม IBM ่ ั้CLOUD POWER Platform พร้อมระบบชนความลบและระบบรักษาความปลอดภยข้อมลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ั้ ั ั ูขณะเดียวกนพยายามสนบสนนให้ซอฟแวร์ไทย ได้มีโอกาสใช้ Standard Software Development Platform เพื่อก้าวส่ความเป็น ั ั ุ ูสากล โดยสนบสนนการเป็น Cloud Hosting Base ให้ กบนักพัฒนาของซอฟแวร์ เฮาส์ไทย เราพร้ อมที่จะช่วยผลักดันให้ เกิดขึ ้นเพื่อ ั ุ ัเป็นประโยชน์ตอประเทศโดยรวม ่ 719/8-9 Rama VI Rd., Wangmai, Pat◌umwan, Bangkok 10330 ้ Tel: +66(0)2 219 5558-9 Fax: 66(0)2 612 3513 www.cloudcreation.co.th
 5. 5. บริษัท ดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด (ดีซีเอส) บริ ษัท ดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด (ดีซีเอส) เป็ นผู้ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ ธุรกิจแบบครบวงจร มายาวนานกว่า 25 ปี และด้วยประสบการณ์กวา 10 ปี ในการบริหารจดการดาต้า ่ ั เซนเตอร์ ผนวกกบการให้บริการบนมาตรฐาน สากล ISO 20000 IT Service Management และ ISO ็ ั 27001 Information Security Management ทําให้ดีซีเอสให้บริการดาต้าเซนเตอร์ได้อย่างมี ็ประสิทธิภาพ เชื่อมันได้ ถงความต่อเนื่องในการให้ บริ การพร้ อมความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์การใช้ งานประสิทธิภาพสูงที่มี ่ ึปริมาณเพียงพอตอความต้ องการของลูกค้ าอยู่เสมอ อีกทัง้ ยังไร้ ข้อจํากัดในการเข้ าถึงของผู้ให้ บริ การระบบเครื อข่ายในประเทศไทย ่ ดาต้าเซนเตอร์ของดีซีเอส ตังอยู่ที่อาคารพรี เมียร์ เพลส ถนนศรี นคริ นทร์ เป็ นอาคาร 6 ชัน ที่ ็ ้ ้อย่หางไกลจากความเสี่ยงทงปวง ไม่วาจะเป็นครัวภายในอาคาร สายไฟฟาแรงสูง แหล่งชุมชนรวมถึง ู ่ ั้ ่ ้การไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอทกภยที่ผ่านมา ุ ั อาคารพรี เมียร์ เพลส ถือครองโดยบริ ษัท พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น บริษัท ัดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด 100% ทําให้ ดาต้ าเซ็นเตอร์ ของดีซีเอส มีความมังคงในการบริ หารจัดการและควบคุม ่อาคารสถานที่ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้ อบังคับที่บริ ษัทต้ องการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้ บริ การแก่ลกค้ า ูดีซีเอสให้ ความมันใจกับผู้พฒนาระบบงานบน Cloud ด้วยบริการโดยบคลากรมืออาชีพ ที่จะร่ วมให้ คําปรึกษาและแนะนําขัน ตอน ่ ั ุ ้ตางๆตลอดกระบวนการขึ ้น ระบบงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น และก้าวส่การให้บริการแบบ Software as a Service อย่าง ่ ูแท้ จริ ง พร้ อมการดูแลอย่างใกล้ ชิด ตราบเท่าที่ระบบงานนัน ยังอยู่บน Cloud ของดีซีเอส ้ Cloud Technology : Hyper-V, VMware Supports : First tier service desk support (option) Autoscaling : Yes IT Managed Service - System, network, database, and security (option) Base Plan Details : CPU : 1vCPU, RAM : 1 GB, Disk : 60 GB for OS, 20 GB for Data, Load Balancing : Network load balance on web servers, Bandwidth : Share based, Operating others can be provided upon requirement system : MS Windows 2008R2 Monitoring : 24 x 7 System Operator for the monitoring Processor : 64 bits Programming Languages Supported : Java, PHP, .Net programming Security Infrastructure Enterprise Firewall with clustering and : Root Access : For particular customer to perform tasks of intrusion prevention system its own virtual server Computing Category : IaaS : Windows Server. PaaS : . Java, PHP, Virtual Private Servers : VPS in secure environment as needed .Net Backup System : Tape backup and replicate to DR site Control Interface : Virtual server that independently interface to each server บริษัท ดาต้ าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซ.ี เอ. ชน 12, 18, 20 ถนนสาทรใต้ ◌้ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ั้ ่ โทร. 02-684-8484 ต่อ 792 www.datapro.co.th
 6. 6. (Disaster Recovery Center) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ํ TOT Internet Data Center (TOT IDC) คือ หนึงในความภาคภูมิใจที่บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู้ให้ บริ การด้ าน ่ โทรคมนาคมของประเทศ บริการ TOT IDC อยู่ภายใต้ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มลติมีเดียให้ บริ การด้ านข้ อมูลและอินเทอร์ เน็ตแบบ ั ครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในหลายรูปแบบ ปัจจุบนมีศนย์ TOT IDC กระจายทกภมิภาคทวประเทศ เพื่อนําความ ั ู ุ ู ั่ ทันสมัย รวดเร็ ว และการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง ศนย์ TOT IDC ทกแหงได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลระดบสง โดยมีระบบไฟฟา ระบบสํารองไฟฟาและระบบ ู ุ ่ ั ู ้ ้ ปรับอากาศออกแบบเฉพาะสําหรับใช้งานกบ Data Center มีระบบโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตขนาดใหญ่ตอบรับทุก Application ของ ั ท่าน ผสานกับโครงข่ายไฟเบอร์ ออฟติกของ ทีโอที ที่ครอบคลมทวประเทศสนบสนนเสถียรภาพ และความปลอดภย เพื่อให้อปกรณ์ ุ ั่ ั ุ ั ุ ICT และข้ อมูลสําคัญของท่าน สามารถใช้ งานได้ ตอเนื่องไม่สะดุดบนพื ้นฐานความปลอดภัยระบบสูง เหมาะสําหรับการใช้ งานแบบ ่ Co-location รองรับระบบ Cloud Computing หรื อเป็ นศูนย์สํารองข้ อมูล กรณีเกิดภัยพิบติ (Disaster Recovery Center) ัCloud Service Offer:Cloud AppStore (SaaS) Cloud Connect • Online Software Department Store • Hi-speed Internet พร้ อมความเร็ ว upload ข้อมลสง ออกแบบ ู ู • TOT Contactless สังซื ้อใช้ งานได้ ทนที ไม่ต้องติดต่อกับ ่ ั สําหรับการเชื่อมต่อสู่ Cloud โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที่ Value Added Services • เรียกเก็บค่าบริ การ ได้ ตามจํานวนครังที่ใช้ งาน (Pay Per Use) ้ • Firewall • สามารถสังให้ ตดตัง้ App บน Shared Server หรือ VM ส่วนตัว ่ ิ • AntivirusCloud AppEngine (PaaS) • Backup Snapshot • บริการ Payment Gateway • Extra IP Addresses • บริการ Database as a Service • Load Balancer • ระบบ Member Portal • VPN • ระบบ Authentication, Authorization and Accounting • Domain Name RegistrationCloud VM Store (IaaS) • Reverse Proxy • บริการ Virtual Private Server สามารถสงซื ้อ เพิ่ม /ลด ั่ 24x7 Managed Service & Alerts ทรัพยากรออนไลน์แบบอัตโนมัติ • Online Self Service (OSS) ตรวจสอบสถานะ, Console • เลือก OS ของ Server ได้ ทงแบบ Linux และ Windows ั้เลือกชนิดของ Server ได้ ตาม Application ที่ต้องการ บริ ษท ทีโอที จากด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจงวฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพ 10210 ั ํ ั ้ ั Telephone: 1100 Email: idc@totbb.net Website: www.totidc.net
 7. 7. บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ าเซ็นเตอร์ จํากัด บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ าเซ็นเตอร์ จํากัด หรื อ True IDC ก่อตังขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน 2546 เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของ 3 ้ องค์กรระดับประเทศได้ แก่ บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต จํากัด ในเครื อ TRUE และ LGU+ องค์กรเทคโนโลยีการสื่อสารจากเกาหลี ซงมี ึ่ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตรายใหญ่และเชื่อมต่อทัวโลก ่ True IDC เป็ นบริ ษัทแรกในธุรกิจ Data Center ประเทศไทย ที่ได้รับการรับการรับรองคณภาพบริการ ISO ถึง ุ 2 มาตรฐานสําคัญคือ IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM – ISO/IEC 20000-1:2005 และ INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISO/IEC 27001:2005 เกี่ยวกับสินค้ าและบริการ True IDC เป็นหนงในผ้ นําการให้บริการการให้บริการเก็บรักษาข้อมลและอปกรณ์ ICT (Co-location Service) และ ึ่ ู ู ุ บริการเสริมตาง ๆ อาทิ บริการสํารองข้อมล (Back-up), บริการปองกนความปลอดภยข้อมล (Security & Firewall), บริการการ ่ ู ้ ั ั ู จัดการประชุมทางงไกล (Managed VDO Conference) และเป็ นผู้ให้ บริการ Cloud Computing (Public Cloud) รายแรกใน ประเทศไทย ซึงทาง True IDC มิเคยหยุดนิ่งในการพัฒนาบริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด ่Cloud Service Offer: 18 True Tower, Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310 [ Tel : +66(0) 2699-1400, Website:www.trueidc.co.th or cloud.trueidc.co.th, E-Mail : cloud.trueidc.co.th][Facebook page: Cloud Thailand ]

×