Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vision For The Future: Primary Care Experience From Canada

2,019 views

Published on

Vision For The Future: Primary Care Experience From Canada

By Dr.Orawan Tawaytibhongs , Department of Social Medicine , Ratchaburi Hospital

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vision For The Future: Primary Care Experience From Canada

 1. 1. Dr.Orawan Tawaytibhongs Department of Social Medicine, Ratchaburi Hospital Vision For The Future: Primary Care Experience From Canada
 2. 3. หลักประกันสุขภาพของแคนาดา (Canada Health Act) <ul><li>&quot; to protect, promote and restore the physical and mental well-being of residents of Canada and to facilitate reasonable access to health services without financial or other barriers .&quot; </li></ul>
 3. 4. Requirements of the CHA <ul><li>เป็นงานของรัฐ (Public Administration) </li></ul><ul><li>จัดสรรทุกด้าน (Comprehensive) </li></ul><ul><li>บริการทุกเพศทุกวัย (Universality) </li></ul><ul><li>มั่นใจทั่วประเทศ (Portability) </li></ul><ul><li>เบ็ดเสร็จทุกเวลา (Accessibility) </li></ul>
 4. 5. คำถาม <ul><li>การบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>การขึ้นทะเบียนประชากร ทำอย่างไร เหมือนบ้านเราหรือเปล่า </li></ul><ul><li>แพทย์เฉพาะทางตรวจคนไข้ทั่วไปหรือไม่ </li></ul><ul><li>ระบบการส่งต่อระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เฉพาะทาง </li></ul><ul><li>ระบบ Home Health Care </li></ul><ul><li>ปัญหาของ Primary Care และ ข้อเสนอแนะ </li></ul>
 5. 6. การบริหารจัดการ <ul><li>รัฐเป็นผู้จ่ายเงินให้กับแพทย์โดยตรง โดยคิดตามครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ เรียกว่า fee for service ไม่ใช่ได้เป็นเงินเดือน </li></ul><ul><li>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าที่ดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้านทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขภาวะทุพพลภาพ กายภาพบำบัด </li></ul><ul><li>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถทำงานในโรงพยาบาลทุกขนาดตั้งแต่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นของรัฐทั้งหมด หรือ คลินิกส่วนตัว (private practice) ซึ่งแบ่งเป็น solo practice หรือ group practice แม้จะเรียกว่า คลินิกส่วนตัว แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคนไข้ แต่จะใช้วิธีเรียกเก็บจากต้นสังกัดแทน </li></ul><ul><li>การจ่ายยา จะใช้วิธีเขียนใบสั่งยา แล้วให้คนไข้นำไปที่ร้านขายยา แม้กระทั่งในโรงพยาบาล ก็จะไม่มีห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก </li></ul>
 6. 7. การบริหารจัดการ <ul><li>ถ้ารักษาแบบผู้ป่วยนอก แพทย์จะคิดเฉพาะค่ารักษา ( เรียกเก็บจากส่วนกลางของแต่ละมณฑล ) ผู้ป่วยจะต้องไปจ่ายยาเอง ซึ่งบางแห่งจะครอบคลุมค่ายาบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด ผู้ป่วยจึงต้องจ่ายค่ายาส่วนเกินเอง หรือ ซื้อประกันเพิ่ม </li></ul><ul><li>หากเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน จะเบิกจากรัฐทั้งหมด ( ซึ่งก็จะมี guideline สำหรับการรักษาที่จำเป็นและเหมาะสม ) </li></ul><ul><li>โรงพยาบาลจะมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ ที่ไม่ได้มีเฉพาะแพทย์เท่านั้น แต่จะมีผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน และ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ร่วมด้วย </li></ul><ul><li>ทีมผู้บริหารจะมีส่วนในการคัดเลือกแพทย์ประจำโรงพยาบาล </li></ul>
 7. 8. ประชากรที่ได้รับความคุ้มครองจาก CHA <ul><li>all &quot;insured persons&quot; (basically, legal residents of Canada,including permanent residents) are entitled to receive &quot;insured services&quot; without copayment </li></ul><ul><li>ประชาชนทุกคน ที่อยู่ในประเทศแคนาดาอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงผู้อพยพอย่างถูกกฎหมาย จะได้รับสิทธิความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาลที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย </li></ul>
 8. 9. การบริหารด้านงบประมาณ <ul><li>70% ของค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขมาจากรัฐ ที่เหลือมาจากระบบประกันเอกชน และที่ผู้ป่วยจ่ายเองโดยไม่มีประกัน </li></ul><ul><li>99% ของแพทย์มีรายได้จากรัฐ และ 90% ของรายได้โรงพยาบาลมาจากรัฐเช่นกัน </li></ul><ul><li>แพทย์ไม่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลโดยตรง เพราะรายได้มาจาก fee for service </li></ul><ul><li>โรงพยาบาลส่วนใหญ่ขึ้นกับองค์กรทางศาสนา </li></ul><ul><li>ระบบ Medicare นี้ จึงเป็นลูกผสมระหว่าง Public และ Private </li></ul><ul><li>มีความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละมณฑล </li></ul>
 9. 10. บริการที่ไม่ครอบคลุมด้วย CHA <ul><li>Outpatient drug coverage and Rehabilitation </li></ul><ul><li>Dental care program </li></ul><ul><li>Vision and eye care </li></ul><ul><li>Mental health </li></ul><ul><li>Long term care </li></ul><ul><li>บริการเหล่านี้จะถือเป็น additional program ซึ่งขึ้นกับพื้นที่ โรคที่ได้รับการวินิจฉัย (HIV, cystic fibrosis, cancer) อายุ ( เด็ก , คนชรา ) รายได้ และ การซื้อบริการเพิ่มเติมเอง </li></ul>
 10. 11. Dental, eye care, other services <ul><li>Dental care แล้วแต่ประกันสุขภาพที่สำนักงานนั้นมีให้ บางคนต้องจ่ายเองทั้งหมด </li></ul><ul><li>บางมณฑลจะมีโปรแกรมดูแลเด็กและผู้สูงอายุต่างหาก </li></ul><ul><li>The Canadian Association of Public Health Dentistry track programs สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีประกันเรื่องรักษาฟัน </li></ul><ul><li>Vision care จะมีการ cover ในส่วนที่เกิดจากความเจ็บป่วย เช่น cataract surgery, diabetic vision care, some laser surgeries required as a result of disease but not the purpose to replace eyeglasses </li></ul><ul><li>การแพทย์ทางเลือกมักจะไม่ได้รับการ cover เช่น Chiropractic ในบางพื้นที่ </li></ul><ul><li>Psychiatric services โดยจิตแพทย์ได้รับการ cover แต่ถ้าเป็นการดูแลในชุมชน จะไม่ได้รับการ cover </li></ul>
 11. 12. บริการที่ครอบคลุม <ul><li>การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล </li></ul><ul><li>ค่าตรวจของแพทย์ (doctor’s fee) </li></ul><ul><li>การบริการโดยบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ เช่น กายภาพบำบัด chiropractors อาชีวบำบัด ที่ทำในโรงพยาบาล </li></ul><ul><li>แต่ละมณฑลสามารถบริหารจัดการเพิ่มเติมเองได้ เช่น เรื่องประกันราคายา จ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกบางส่วน การตามจ่ายบางส่วนถ้ามีนักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องที่บ้าน </li></ul>
 12. 13. การจัดการด้านการรักษาพยาบาล <ul><li>ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ </li></ul><ul><li>สามารถติดต่อหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวได้เอง </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่ จะแนะนำต่อๆกันไป </li></ul><ul><li>มีข้อจำกัดตรงที่ แพทย์แต่ละคนจะรับคนไข้ได้จำนวนจำกัด เพราะทางรัฐจะมีการตรวจสอบประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล </li></ul><ul><li>เกิดปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอ </li></ul>
 13. 14. <ul><li>“ [Family physicians] are the doctors closest to people. They heal most of the broken-hearted, repair more of the injured and deprived, and live with the poor and dying who are without hope. Adaptation is the juice of family medicine-the FP adapts to the needs of people, or closes up shop.” </li></ul><ul><li>Dr. William Victor Johnston ( First Executive Director of the CFPC, 1956-1965 ) </li></ul>
 14. 15. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าที่ <ul><li>“ รับมือกับโรคที่ไม่จำเพาะเจาะจง , จัดการกับความไม่แน่นอน และช่วยลดการใช้ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขอย่างไม่เหมาะสมหรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ” </li></ul><ul><li>The Future of General Practice. Statement of the Royal College of General Practitioner. London, Engl, Sept 2004 </li></ul>
 15. 16. หลักการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ( แคนาดา ) <ul><li>ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และคนไข้ and the needs of our patients are central to all we do. </li></ul><ul><li>เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในทางคลินิก providing and coordinating a broad range of evidence-based health care for individuals and families throughout their lives. </li></ul><ul><li>เป็นแพทย์ที่ทำงานกับชุมชน responding to patient and community needs in our offices, hospitals, patients’ homes, and other community settings. </li></ul><ul><li>เป็น resource person ของกลุ่มประชากรที่ตนเองดูแลอยู่ promoting health to prevent illness, providing and explaining health information, collaborating and facilitating access to other caregivers, and advocating for patients throughout the health care system. </li></ul>
 16. 17. ข้อมูลเชิงประจักษ์ <ul><li>ประมาณร้อยละ 80 บอกว่าชอบการเข้าถึงบริการที่ผ่านเเพทย์ประจำครอบครัว </li></ul><ul><li>ประมาณร้อยละ 88 เห็นด้วยที่การมีเเพทย์ประจำครอบครัวทำให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการต่างๆ </li></ul><ul><li>มากกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าคุณภาพการบริการของเเพทย์ประจำครอบครัวอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม </li></ul><ul><li>มากกว่าร้อยละ 66 ระบุว่าเเพทย์ประจำครอบครัวเป็นผู้ดูเเลด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาเเละครอบครัว </li></ul>
 17. 18. ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ <ul><li>มหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ไม่ทันต่อความต้องการ เพราะเกิด “สมองไหล” </li></ul><ul><li>ระบบการเรียนแพทย์ จะต้องจบปริญญาตรีมาก่อน และเข้าเรียนแพทย์เป็นระดับ post-graduate ใช้เวลาเรียนอีก 4 ปี </li></ul><ul><li>เมื่อจบแล้ว จะต้องเลือกเรียนว่า จะเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เฉพาะทางสาขาอื่นๆ </li></ul><ul><li>มีการกำหนดสัดส่วนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เฉพาะทางไว้ที่ 50:50 </li></ul><ul><li>แต่ระยะหลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว </li></ul>
 18. 19. การขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว <ul><li>มีผู้เรียนน้อยลง </li></ul><ul><li>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ทำงานแบบ focused มากขึ้นในบาง area เช่น การทำเฉพาะด้านสูติ - นรีเวช </li></ul><ul><li>ค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น </li></ul>
 19. 20. ระบบการส่งต่อระหว่างแพทย์ <ul><li>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหน้าที่ประสานงานให้กับผู้ป่วย หากต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง </li></ul><ul><li>ผู้ป่วยสามารถเข้าไปพบแพทย์เฉพาะทางได้ แต่จะค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนหากไม่มีการส่งตัว </li></ul><ul><li>แพทย์เฉพาะทางจะไม่ค่อยอยากตรวจผู้ป่วยทั่วไป เพราะเบิกเงินได้เท่ากับแพทย์ทั่วไป </li></ul><ul><li>การส่งต่อใช้ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย ระบบ IT และมีการตอบกลับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษา </li></ul><ul><li>แพทย์ส่วนใหญ่จะทำงานประสานกันในทีม </li></ul>
 20. 21. ระบบ Home Health Care <ul><li>ทีมงานประกอบด้วย พยาบาลทั้ง registered nurse และ license practice nurse นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักอาชีวบำบัด นักจิตวิทยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ </li></ul><ul><li>รัฐเป็นผู้ให้บริการทั้งหมด </li></ul>
 21. 22. Long term facilities-based care <ul><li>บ้านพักคนชรา </li></ul><ul><li>ไม่ใช่หน้าที่หลักของการสาธารณสุข </li></ul><ul><li>เป็นการบริหารจัดการของแต่ละมณฑล </li></ul><ul><li>มีค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องรับผิดชอบเอง </li></ul>
 22. 23. ปัญหาอุปสรรคของ Primary Care in Canada <ul><li>“ การไม่สามารถเข้าถึงบริการอย่างทันท่วงที กลายเป็นปัญหาสำคัญของการสาธารณสุขแห่งแคนาดา ” </li></ul>
 23. 24. 2003 Health Accord <ul><li>&quot;Drawing from this foundation, First Ministers view this Accord as a covenant which will help to ensure that: </li></ul><ul><li>all Canadians have timely access to health services on the basis of need, not ability to pay, regardless of where they live or move in Canada; </li></ul><ul><li>the health care services available to Canadians are of high quality, effective, patient-centred and safe; and </li></ul><ul><li>our health care system is sustainable and affordable and will be here for Canadians and their children in the future.&quot; </li></ul>
 24. 25. <ul><li>The accord set the following priority areas: primary health care, home care, catastrophic drug coverage, </li></ul><ul><li>access to diagnostic/medical equipment and information technology and an electronic health record. The </li></ul><ul><li>extent of progress in meeting reform goals has varied across these areas. </li></ul>
 25. 26. ปัญหาอุปสรรค <ul><li>Wait time </li></ul><ul><li>Health Human Resource </li></ul><ul><li>Parallel Private Debate </li></ul><ul><li>In 2003, the Government in Canada spent $2,998 USD per capita on healthcare as compared to $5,711 USD per capita in the United States, while almost every Canadian citizen is fully covered </li></ul>
 26. 27. Proposed reforms <ul><li>Increase funding </li></ul><ul><li>User premiums: people who earn salaries above $20,000 must pay an annual health care premium ranging from $300–$900 </li></ul><ul><li>Medical clinics: Ontario has increased the number of 24-hour drop-in medical clinic networks </li></ul><ul><li>Alternatives to fee-for-visit or service: พยายามปรับให้เป็น community health care in the early 1990s helped develop many community health care centres, often in low-income areas, which provide both medical and social </li></ul>
 27. 28. Proposed reforms <ul><li>support which combines health care with programs such as collective kitchens, Internet access, anti-poverty groups and groups to help people quit smoking. </li></ul><ul><li>Midwives and hospital birthing reforms </li></ul><ul><li>Privatization </li></ul><ul><li>International medical graduates </li></ul><ul><li>Provincial insurance plan </li></ul>
 28. 29. การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว <ul><li>กำหนดนโยบายระดับชาติที่จะให้ความสำคัญกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ลดความแตกต่างระหว่างแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว </li></ul><ul><li>กำหนดจำนวนอัตราส่วนการผลิตนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวไว้ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านหลากหลายรูปแบบโดยวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งแคนาดา โดยกำหนดให้มีพื้นฐานการเรียนแบบ lifelong learning </li></ul><ul><li>เพิ่ม incentive ในการทำงานในเขตพื้นที่ขาดแคลน </li></ul><ul><li>จัดระบบการให้บริการที่เอื้อต่อการทำงานในพื้นที่ห่างไกล เช่น การใช้ระบบ IT ให้เป็นประโยชน์ </li></ul><ul><li>สร้างทีมงานทำงานในพื้นที่ขาดแคลน </li></ul>

×