Successfully reported this slideshow.

การพัฒนาคุณภาพในการทำงานชุมชน

12,418 views

Published on

- การพัฒนาและคุณภาพ การทำงานในชุมชน
- ทำความเข้าใจชุมชน
- การทำงานชุมชนในทัศนะทางสังคมมานุษยวิทยา
- บทบาทของเราที่จะพัฒนาการทำงานในชุมชนให้มีคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพในการทำงานชุมชน

 1. 1. การพัฒนาคุณภาพในการทำงานชุมชน
 2. 2. เนื้อหาที่นำเสนอ <ul><li>การพัฒนาและคุณภาพ การทำงานในชุมชน </li></ul><ul><li>ทำความเข้าใจชุมชน </li></ul><ul><li>การทำงานชุมชนในทัศนะทางสังคมมานุษยวิทยา </li></ul><ul><li>บทบาทของเราที่จะพัฒนาการทำงานในชุมชนให้มีคุณภาพ </li></ul>
 3. 3. การพัฒนาการทำงานชุมชน <ul><li>ชุมชน - หมู่บ้าน กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน </li></ul><ul><li>พัฒนา - การเจริญ ก้าวหน้า งอกงาม </li></ul>
 4. 4. สิ่งจำเป็นในการพัฒนา <ul><li>รู้จักชุมชน </li></ul><ul><li>รู้จักการทำงานชุมชน </li></ul><ul><li>รู้จักคุณลักษณะของการทำงานชุมชน </li></ul><ul><li>ทำอย่างไรให้งานในชุมชน มีความเจริญ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>คุณภาพและการพัฒนา </li></ul>
 6. 6. คุณภาพ (Quality) ของบริการสุขภาพ คืออะไร ? <ul><li>ระดับของความสามารถ ของ การทำงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือข้อกำหนด (Requirement) ที่ตั้งไว้ ตลอดจนความจำเป็นทางสุขภาพและความคาดหวังของผู้รับผลงาน (Customers’ health needs and expectations) </li></ul><ul><ul><li>ความต้องการหรือข้อกำหนดอะไร และ ของใคร ? </li></ul></ul><ul><ul><li>ความ จำเป็นและความคาดหวังอะไร และของใคร ? </li></ul></ul>
 7. 7. คุณภาพในการทำงานชุมชน <ul><li>1 . คุณภาพด้านการบริการ </li></ul><ul><li>2 . คุณภาพด้านสังคม </li></ul><ul><li>3. คุณภาพด้านการจัดการ </li></ul>
 8. 8. 5. ปฏิบัติตาม แผน & สังเกต 2. ปฏิบัติตามแผน & สังเกต 6. สะท้อนการปฏิบัติ 3. สะท้อนการปฏิบัติ 1. วางแผน 4. ปรับปรุงแผน วงจรการพัฒนา <ul><ul><li>คนมีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี มีหลักประกันสุขภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>ทำความเข้าใจชุมชน </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Like a Family, </li></ul><ul><li>a Community is more than sum of its parts. </li></ul><ul><li>McClaran J. In Working with the Family in Primary Care </li></ul>ชุมชนก็เป็นเช่นเดียวกับครอบครัว ชุมชนเป็นมากกว่าการมารวมกันของส่วนต่างๆ
 11. 11. ชุมชนเป็นบริบทของครอบครัว <ul><li>ครอบครัว มีผลต่อนิสัย การกิน การออกกำลังกาย ค่านิยมทางวัฒนธรรม </li></ul><ul><li>ชุมชน ก็สะท้อนถึงแบบแผนข้องพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน </li></ul>
 12. 12. ชุมชน <ul><li>แหล่งรวมของผู้มีสุขภาพดีและผู้มีความเจ็บป่วย </li></ul><ul><li>เป็นทรัพยากรทางความรู้ที่สำคัญของบุคลากรทางด้านสุขภาพ </li></ul>
 13. 13. แนวทางการประเมินชุมชน <ul><li>เลือกชุมชน </li></ul><ul><li>ศึกษาและทำความเข้าใจ </li></ul><ul><li>สร้างความเชื่อถือต่อกัน </li></ul><ul><li>รุ้ถึงความคาดหวังเพื่อ </li></ul><ul><li>ป้องกันความผิดพลาด </li></ul>
 14. 14. การให้บริการในชุมชน <ul><li>บุคลากรสาธารณสุขเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทรัพยากรสุขภาพที่มีมากมายในชุมชน </li></ul><ul><li>ยังเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่สำคัญอีกมากมายในชุมชน </li></ul><ul><li>และมีผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้หลากหลายวิธี </li></ul>
 15. 15. เครือข่ายของบริการในชุมชน <ul><li>ศูนย์เด็กเล็ก </li></ul><ul><li>บริการสุขภาพในโรงเรียน </li></ul><ul><li>บริการสุขภาพในโรงงาน </li></ul><ul><li>บริการทางสังคมจิตวิทยา </li></ul><ul><li>บริการผู้สูงอายุ </li></ul><ul><li>บริการสุขภาพที่บ้าน </li></ul><ul><li>สถานพักฟื้น </li></ul><ul><li>กลุ่มอาสาสมัคร ชมรม </li></ul><ul><li>และบริการพื้นฐานต่างๆ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>การทำงานชุมชนในทัศนะทางสังคม - มานุษยวิทยา </li></ul>
 17. 17. เห็นแต่ตัวเลข ไม่เห็นความเป็นมนุษย์ เห็นแต่ปัญหา ไม่เห็นศักยภาพชุมชน ปัญหาการศึกษาชุมชนที่ผ่านมา ?
 18. 18. ปัญหาการศึกษาชุมชนที่ผ่านมา ทักษะและความรู้ เป็นของส่วนตัว ศึกษาแบบแยกส่วน ขาดการเชื่อมโยง
 19. 19. ปัญหาการศึกษาชุมชนที่ผ่านมา เน้นผลลัพธ์ จึงไม่เกิดปิติและความสุขจากการทำงาน เมื่อไม่สัมพันธ์กับชุมชนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ละเลยกระบวนการ
 20. 20. แผนที่เดินดิน
 21. 21. องค์กรเรียนรู้ เครือข่าย การจัดการ ระบบข้อมูล เครื่องมือ สร้างความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ การทำงานชุมชน การปฏิบัติ กลุ่มแกนนำ
 22. 22. Appreciative Skill Healthy Working Relationship Interactive Learning through Action 1. สามารถชื่นชมและรักผู้อื่นเป็น 2. มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี 3. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หัวใจความสำเร็จ การสร้างงานชุมชน
 23. 23. <ul><li>บทบาทของเรา </li></ul><ul><li>ที่จะพัฒนา </li></ul><ul><li>ในการทำงานชุมชน </li></ul>
 24. 24. บริการปฐมภูมิ หลักการ และแนวทางพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาบริการสาธารณสุข จุดกำเนิดของบริการสาธารณสุขปัจจุบัน พ . ศ . 2521 The WHO Alma Ata Declaration ( 1978 )
 25. 25. อุดม การ ณ์ บริการปฐมภูมิ ( prima ry care) ความเสมอภาค ( Equity ) และ เป็นธรรม ( Justice ) ดร . อภิชัย พันธเสน
 26. 26. บริการปฐมภูมิ หลักการ และแนวทางพัฒนา “ Essential health care based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community be means acceptable to them and at a cost that the community and the country can afford to maintain at every stage of their development in a spirit of self-reliance and self-determination. It forms an integral part of both the country’s health system of which it is the central function and the main focus of the overall social and economic development of the country. It is the first level of contact of individuals, the family and the community with the national health system, ringing health care as close as possible to where people live and work and constitutes the first element of a continuing health care process”. PRIMARY HEALTH CARE : The WHO Alma Ata Declaration ( 1978 )
 27. 27. บริการปฐมภูมิ หลักการ และแนวทางพัฒนา วิเคราะห์องค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐาน บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานควรต้องสามารถปฏิบัติได้ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และสังคมยอมรับได้ สามารถเข้าถึงบริการฯได้ถ้วนหน้า ด้วยราคาที่รับได้ และบริการฯสามารถธำรงได้ บูรนาการในระบบสาธารณสุข และเป็นเป้าหมายสำตัญ ของการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ เป็นบริการด่านแรกที่อยู่ใกล้บ้าน และสถานที่ทำงาน บริการฯสามารถพึ่งตนเอง และกำหนดการดำเนินงานได้เอง เป็นบริการเบื้องต้นของกระบวนการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่อง 1 2 3 4 5 6
 28. 28. ยุทธศาสตร์การ จัดบริการ ปฐมภูมิ ( prima ry care) <ul><li>ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค </li></ul><ul><li>( Prevention & Promotion ) </li></ul><ul><li>ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ( Community Participation ) </li></ul><ul><li>ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ( Self Reliance ) </li></ul><ul><li>ประสานกับหน่วยงานอื่นให้บรรลุเป้าสุขภาพดีของ ประชาชน </li></ul><ul><li>( Inter-sectoral Co-operation ) </li></ul><ul><li>การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>( Appropriate Technology ) </li></ul>
 29. 29. คุณลักษณะที่สำคัญในการทำงานชุมชน <ul><li>มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพของตน </li></ul><ul><li>มีความสามารถทางการสื่อสาร - สัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ทำงานในชุมชน </li></ul><ul><li>เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชน </li></ul>
 30. 30. อยู่ร่วมในหมู่ชนด้วยดี ด้วยสาราณียธรรม <ul><li>เมตตากายกรรม ทำต่อกันด้วยเมตตา </li></ul><ul><li>เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา </li></ul><ul><li>เมตตามโนกรรม ติดต่อกันด้วยเมตตา </li></ul><ul><li>สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันใช้ </li></ul><ul><li>สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา </li></ul><ul><li>ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ </li></ul>
 31. 31. ทำอย่างไรจึงจะทำให้ งานพยาบาล ในชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพ มีใจรัก พากเพียรทำ เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อิทธิบาท 4 คือ คำตอบ P Plan A Act C Check D DO
 32. 32. สวัสดี

×