Successfully reported this slideshow.
Σχέση γονέα-παιδιού
ΟΜΑΔΑ ΄ΔΚΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ νκάδα καο αζρνιήζεθε κε ηηοζρέζεηο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδησλθαη πσο εμειίρζεθε ζην πέξαζκα ησλρξόλσλ.Γηα ην ζέκα απηό αλ...
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1) Γηαβάδεη ν θαζέλαο μερσξηζηά ην θείκελν. 2) Γηαβάδνπκε ηηο εξσηήζεηο θαη δίλεη ν θαζέλαο ηελ δηθή ηνπαπάλ...
Της νύφης που κακοπάθησεΤν δεκνηηθό ηξαγνύδη «ηεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε» αλήθεη ζηηοπαξαινγέο θαη εμηζηνξεί κηα νηθνγελεηαθ...
θξπθαθνύζεη.Έηζη αθνύεη ηελ Διέλε λα δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεοθαη θαηαιαβαίλνληαο όηη είλαη ε θόξε ηεο ηξέρεη ζπγ...
Τα ψάθινα καπέλαΤν δηήγεκα απηό,ηεο Μαξγαξίηαο Λπκπεξάθε,κηιάεη γηα ηελέθεβε Καηεξίλα,ε νπνία είλαη θαη ε αθεγήηξηα,αιιά θ...
Οι πρώτες ενθυμήσειςΤν βηβιίν απηό απνηειεί ηελ απηνβηνγξαθία ηεοΠελειόπε Γέιηα.Σ’απηό ε Πελειόπε καο κηιάεη γηα ηεδσή ηεο...
Γιατί σκότωσα την καλύτερη μου φίληΖ Ακάληα Μηραινπνύινπ ζην κπζηζηόξεκα ηεο «Γηαηί ζθόησζα ηελθαιύηεξε κνπ θίιε»,αθεγείηα...
Μέζα από ηελ εξγαζία απηή κάζακε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηώλθαη πσο αιιάδνπλ απηέο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ.Σηελ π...
ΤΕΛΟΣ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

D omada

1,786 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

D omada

 1. 1. Σχέση γονέα-παιδιού
 2. 2. ΟΜΑΔΑ ΄ΔΚΑΝΤΑΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 3. 3. Ζ νκάδα καο αζρνιήζεθε κε ηηοζρέζεηο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδησλθαη πσο εμειίρζεθε ζην πέξαζκα ησλρξόλσλ.Γηα ην ζέκα απηό αληιήζακεπιεξνθνξίεο από απνζπάζκαηαινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, ηα νπνία ήηαλ:«Τεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε», «Ταςάζηλα θαπέια», «Οη πξώηεοελζπκήζεηο» θαη «Γηαηί ζθόησζα ηελθαιύηεξε κνπ θίιε».Απνθαζίζακε λα αζρνιεζνύκε κε ηνζέκα απηό γηαηί καο ελδηέθεξε λακάζνπκε γηα ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπονηθνγελεηώλ θαη γηαηί πηζηεύνπκε όηηείλαη έλα ζέκα πνπ καο αθνξά άκεζα.
 4. 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1) Γηαβάδεη ν θαζέλαο μερσξηζηά ην θείκελν. 2) Γηαβάδνπκε ηηο εξσηήζεηο θαη δίλεη ν θαζέλαο ηελ δηθή ηνπαπάληεζε ζε κνξθή ζεκεηώζεσλ ζε θάζε κία από απηέο . 3)Τν θάζε κέινο ιέεη ηηο απαληήζεηο πνπ έγξαςε θαη ηηοζπδεηάκε . 4) Τέινο, θξαηάκε ηα πην ζσζηά ζηνηρεία θαη δηακνξθώλνπκεηελ απάληεζε.
 5. 5. Της νύφης που κακοπάθησεΤν δεκνηηθό ηξαγνύδη «ηεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε» αλήθεη ζηηοπαξαινγέο θαη εμηζηνξεί κηα νηθνγελεηαθή ηζηνξία κε πνιιά δξακαηηθάζηνηρεία.Σπγθεθξηκέλα κηιάεη γηα κηα θνπέια,ηελ Διέλε,ε νπνία αθήλεηηνπο γνλείο ηεο θαη θεύγεη ζηα μέλα γηα λα παληξεπηεί,αιιά ηειηθά απηήθαη ν άληξαο ηεο ράλνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη ε ίδηα απνθαζίδεη λαγπξίζεη πίζσ ζηνπο γνλείο ηεο.Σην ηξαγνύδη απηό,ε ζρέζε γνλέα-παηδηνύθαίλεηαη θαζαξά ζε δύν ζεκεία.Τν έλα είλαη ζηελ αξρή,όηαλ γίλεηαηαλαθνξά ζηελ πξνίθα ηεο Διέλεο,ε νπνία απνηειείηαη από αξκαησκέλαπινία,πνπ ηεο έδσζε ν παηέξαο ηεο,θνξησκέλα θαξάβηα από ηα αδέξθηαηεο θαη από δέθα ρηιηάδεο θαη έλα ρξπζό ζξνλί θαη κήιν,πνπ ηεο έδσζε εκεηέξα ηεο. Βιέπνπκε όκσο,όηη γηα ηελ ίδηα ηελ Διέλε,όρη ηόζν ηα δώξαηνπ παηέξα ηεο,αιιά ηεο κεηέξαο ηεο είλαη πην ζεκαληηθά,θαζώο έρνπλζπλαηζζεκαηηθή αμία θαη δείρλνπλ ην πόζν δεκέλε ήηαλ καδί ηεο.Τνδεύηεξν ζεκείν είλαη ζην ηέινο,όηαλ ε Διέλε γπξίδεη ζπίηη ηεο θαη δεηάεηδνπιεηά,ρσξίο λα απνθαιύςεη ηελ αιεζηλή ηεο ηαπηόηεηα.Βιέπνπκε ηελαγάπε πνπ ηεο είρε ε κεηέξα ηεο,ε νπία ππνςηάδεηαη θαη δελ παύεη λαειπίδεη όηη αύηε είλαη ε θόξε ηεο.Γηα λα κάζεη ηελ αιήζεηα,ηεο δίλεηδνπιεηά ζηνλ αξγαιεηό θαη θξύβεηαη πίζσ από κηα πόξηα γηα λα
 6. 6. θξπθαθνύζεη.Έηζη αθνύεη ηελ Διέλε λα δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεοθαη θαηαιαβαίλνληαο όηη είλαη ε θόξε ηεο ηξέρεη ζπγθηλεκέλε λα ηελαγθαιηάζεη.
 7. 7. Τα ψάθινα καπέλαΤν δηήγεκα απηό,ηεο Μαξγαξίηαο Λπκπεξάθε,κηιάεη γηα ηελέθεβε Καηεξίλα,ε νπνία είλαη θαη ε αθεγήηξηα,αιιά θαη γηα ηεδσή ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κεηά ηνλ ρσξηζκό ησλ γνληώλ ηεο.Απν ηναπόζπαζκα πνπ κειεηήζακε θαηαιάβακε όηη ε ζπγγξαθέαοεζηηάδεη θπξίσο ζηε ζρέζε πνπ είρε ε Καηεξίλα κε ηε κεηέξαηεο.Απηή ε ζρέζε θαίλεηαη έληνλα κέζα ζην θείκελν.Αξρηθά,απόηε πιεπξά ηεο,ε κεηέξα αλ θαη αγαπάεη ηε θόξε ηεο,βξίζθεηαη ζεκηα δύζθνιε θάζε ηεο δσήο ηεο,ιόγσ ηνπ ρσξηζκνύ ηεο,κεαπνηέιεζκα λα κελ ηεο ην δείρλεη θαη λα ηελ παξακέιεη.Από ηελάιιε,ε Καηεξίλα αηζζάλεηαη παξακειεκέλε,επεηδή πηζηεύεη όηη εκεηέξα ηεο δε ηελ αγαπάεη.Εεηάεη απεγλσζκέλα ηελ πξνζνρή ηεοθαη θάπνηεο θνξέο θηάλεη ζε ππεξβνιέο γηα λα ηελαπνθηήζεη,όπσο λα εύρεηαη λα αξξσζηήζεη. Γεληθά,ζαραξαθηεξίδακε ηε ζρέζε ηνπο,σο κία ζρέζε κεαιιεινθαηαλόεζεο,αθνύ ε κία δελ θαηαιαβαίλεη ηε ζέζε θαη ηηοαλάγθεο ηεο άιιεο. Δπηπιένλ,έρνπλ θαη κία ζρέζεαληηπαιόηεηαο,θαζώο ε κία πξνζπαζέη λα πξνθαιέζεη ην ζπκόηεο άιιεο.Σηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο απηό ζεκβαίλεη,δηόηη δεβξίζθεηαη ζε θαιή ςπρηθή θαηάζηαζε θαη ζπρλά δξάαζπλείδεηα,ελώ ε Καηεξίλα ζέιεη απιά ηελ πξνζνρή ηεο.Τέινο,δηαθξίλνπκε όηη ππάξρεη θαη κία ζρέζε εμάξηεζεο από ηελπιεπξά ηεο Καηεξίλαο,γηαηί ε ςπρηθή ηεο θαηάζηαζεεπεξξεάδεηαη ζην έπαθξν από ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξα ηεο.
 8. 8. Οι πρώτες ενθυμήσειςΤν βηβιίν απηό απνηειεί ηελ απηνβηνγξαθία ηεοΠελειόπε Γέιηα.Σ’απηό ε Πελειόπε καο κηιάεη γηα ηεδσή ηεο θαη ηα παηδηθά ηεο ρξόληα,θαηά ηε δηάξθεηαησλ νπνίσλ καο παξνπζηάδεη ηε ζρέζε πνπ είρε κε ηνπογνλείο ηεο. Όπσο καο ιέεη ε ίδηα,ε ζπκπεξηθνξά ησλγνληώλ ηεο απέλαληη ζ’απηή θαη ηα αδέξθηα ηεο ήηαλςπρξή θαη ηππηθή,κε απνηέιεζκα λα ηνπο έρεη ζην λνπηεο σο καθξηλέο θαη απόκαθξεο ζεόηεηεο.Από ηε κία,νπαηέξαο αλ θαη ήηαλ «ραξαθηήξαο»,ζύκθσλα κε ηελίδηα,αληηκεηώπηδε ηελ Πελειόπε κε πνιύ ζθιεξό θαηβίαην ηξόπν.Παξ’όια απηά,ηνλ αγαπνύζε κε πάζνοκέρξη ην ζάλαηό ηνπ,ν νπνίνο ηεο πξνμέλεζε κεγάιεζηαλερώξηα.Από ηελ άιιε,όζνλ αθνξά ηε κεηέξα ηεο,εΠελειόπε θαη ηα αδέξθηα ηεο,ηελ θνβόληνπζαλπεξηζζόηεξν από ηνλ παηέξα,γηαηί ηνλ πεξηζζόηεξνρξόλν ηεο ηνλ πεξλνύζε ζην ζπίηη κε ηα παηδηά θαη έηζηηα ηηκσξνύζε ζπρλόηεξα.Ωζηόζν,όπσο θαη ηνλ παηέξαηεο,ιάηξεπε ηε κεηέξα ηεο κε έλαλ αξξσζηεκέλνηξόπν.
 9. 9. Γιατί σκότωσα την καλύτερη μου φίληΖ Ακάληα Μηραινπνύινπ ζην κπζηζηόξεκα ηεο «Γηαηί ζθόησζα ηελθαιύηεξε κνπ θίιε»,αθεγείηαη ηελ ηζηνξία δύν κηθξώλ θνξηηζηώλ,ηεοΜαξίαο θαη ηεο Άλλαο,αιιά θαη ηελ θηιία πνπ αλαπηύζζνπλ κεηαμύ ηνπο,θαζώο θάλεη θαη αλαθνξέο ζε δηάθνξα πνιηηηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλζηελ Αζήλα ηνπ ΄70.Δκείο,κειεηώληαο ην απόζπαζκα πνπ καο δόζεθε,δηαθξίλακε θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία ε ζπγγξαθέαο κηιάεη γηα ηε ζρέζεησλ δύν θνξηηζηώλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο.Γηα αξρή, βιέπνπκε ηελεγσθεληξηθή κεηέξα ηεο Μαξίαο,πνπ παξά ην γεγνλόο όηη αγαπάεη ηελθόξε ηεο,αδηαθνξεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο.Σπγθεθξηκέλα ηελ αληηκεησπίδεησο κία ώξηκε ελήιηθε γπλαίθα,ελώ είλαη κόλν ελληά ρξνλώλ θαη ηεοεπσκίδεη πεξηζζόηεξεο επζύλεο απ’όηη ηεο αλαινγνύλ.Δπηπιένλ,θαίλεηαηαγαλαθηηζκέλε θαη θνπξαζκέλε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Μαξίαο θαη έρεηπςειέο απαηηήζεηο από απηήλ,θαζώο ηεο δεηά έληνλα λα πξνζαξκνζηείζηε δσή ηεο πόιεο θαη λα μεράζεη ηελ Αθξηθή.Όζνλ αθνξά ηε κεηέξα ηεοΆλλαο, θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από ηεο Μαξίαο.Ζκεηέξα ηεο Άλλαο παξνπζηάδεηαη σο κία αξθεηά αλνηρηόκπαιε γπλαίθαπνπ ππνζηεξίδεη ηνπο αγώλεο ελαληίνλ ηνπ θαηεζηεκέλνπ.Δίλαη αξθεηάδεκέλε κε ηελ θόξε ηεο,αλ θαη πξνζπαζεί κε έκκεζν ηξόπν λα ηεο επηβάιεηηε γλώκε ηεο θαη λα ηελ κεηαηξέςεη ζε κία αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνύηεο.Από ηελ πιεπξά ηεο Άλλαο,βιέπνπκε όηη ηελ αγαπάεη πνιύ θαη ληώζεηηπρεξή πνπ ηελ έρεη κεηέξα, γεγνλόο πνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο ιόγνποπνπ ηε δειεύεη ε Μαξία.
 10. 10. Μέζα από ηελ εξγαζία απηή κάζακε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηώλθαη πσο αιιάδνπλ απηέο κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ.Σηελ παιαηόηεξε επνρήδηαπηζηώζακε όηη κέζα ζε κία νηθνγέλεηα ν παηέξαο ήηαλ απηόο πνπ ζπλήζσοέπαηξλε όιεο ηηο απνθάζεηο. Γεληθά, νη γνλείο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ πηνςπρξνί κε ηα παηδηά ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ηνπο αζθνύζαλ βία είηε ςπρηθή είηεζσκαηηθή.Αληηζέησο, ζηηο κέξεο καο νη γνλείο είλαη πην ειαζηηθνί κε ηα παηδηάηνπο θαη ηα αληηκεησπίδνπλ σο ελήιηθεο, αλ θαη απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελππάξρεη θαη ζήκεξα ελδννηθνγελεηαθή βία.Σηελ πξαγκαηηθόηεηα,δε ζα ήηαλαπόιπηα ζσζηό λα ζπγθξίλνπκε ηε ζρέζε γνλέσλ-παηδηώλ ζηε παιαηόηεξε θαηζηε ζύγρξνλε επνρή,γηαηί απηή ε ζρέζε δηαθέξεη ζε θάζε νηθνγέλεηα,αλάινγακε ην ραξαθηήξα θαη ηηο αληηιήςεηο ηόζν ησλ γνληώλ,όζν θαη ησλ παηδηώλ.
 11. 11. ΤΕΛΟΣ

×