΢οφία Παπαδημητρίου
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραςη
Δημιουργώντασ βίντεο ςτο ςχολείο:
μια ομαδική δραςτηριότητα μάθηςησ
Θϋλετε να δημιουργόςετε ϋνα βύντεο μαζύ με τουσ μαθητϋσ ςασ και να εκφρϊςετε
τισ απόψεισ, ςκϋψεισ και ιδϋεσ ςασ πϊνω ςε μι...
Ιδϋα Σενϊριο Βύντεο
Βήμα 1ο – η ιδέα
 Ανταλλϊξτε ιδϋεσ για να ςκιαγραφόςετε τη γνώςη των
μαθητών πϊνω ςτο θϋμα.
 Καταγρϊψτε τισ ερωτόςεισ, τ...
 Οι μαθητϋσ διερευνούν το θϋμα και τουσ προβληματιςμούσ
τουσ, κϊνοντασ ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο, βιβλύα, πηγϋσ.
Οι μαθητϋσ με καταιγιςμό ιδεών, προβληματιςμό και
διϊλογο, ςκϋπτονται και επιλϋγουν την ιδέα που θα γύνει
ςενάριο.
τόποσ
• Ποιο θέμα μασ αφορά ςε αυτή τη γειτονιά,
ςε αυτή την πόλη;
χρόνοσ
• Σι ςυμβαίνει αυτή τη χρονική περίοδο που
μασ α...
Βήμα 2ο – το ςενάριο
Δόλωμα
Έλκουμε την προςοχή
Δημιουργούμεένταςη
Ψυχαγωγία, Έκπληξη
Δομή ςεναρίου
Ερωτήματα ςε 3 ενότητεσ:
 Πού και πότε (χωροχρόνοσ/περιβϊλλον)
 Ποιόσ και γιατύ (όρωασ/χαρακτόρασ)
 Τι κα...
Ένασ ήρωασ / χαρακτήρεσ
Μια ςύγκρουςη / ςυμβάντα
H ροή του ςεναρίου
Αποφαςίςτε μαζί πάνω ςτον τρόπο εργαςίασ.
Καλέςτε τουσ μαθητέσ να μοιραςτούν τισ εργαςίεσ ςε ομάδεσ:
 ...
 Διερευνόςτε τισ διαθϋςιμεσ τεχνολογύεσ για το γύριςμα (κάμερα, smartphone,
μικρόφωνο, ακουςτικά) και την επεξεργαςύα (υπ...
Αν εύναι απαραύτητο, εικονογραφόςτε τη ροό του ςεναρύου
(storyboard)
Βήμα 3ο - το γύριςμα
Οι μαθητϋσ γυρύζουν το βύντεο ςύμφωνα με τη ροό του ςεναρύου.
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού:
εμψυχωτικόσ,...
Βαςικάςτοιχεία τησ
κινηματογραφικήσέκφραςησ
• γενικό,
• μεςαύο,
• κοντινό και
• κϊδρο-αμόρςα
κλίμακεσ
κάδρων
• πλονζϋ,
• κ...
Βήμα 4ο – η επεξεργαςία
;
Εύναι η μουςικό ελεύθερη πνευματικών δικαιωμϊτων;
Ειςαγωγό των πολυμεςικών ςτοιχεύων
Σύνθεςη, ...
Ελεύθερα προγράμματαεπεξεργαςίασ
πολυμεςικώνςτοιχείων
Βίντεο
 Microsoft Movie Maker
 Windows Live™ Movie Maker
 Blender...
Μουςική ελέυθερηή με πολύμικρήχρέωςη
http://freemusicarchive.org/
http://ccmixter.org/
http://www.mobygratis.com/film-musi...
Βήμα 5ο - η γνώμη των άλλων
 Πριν ολοκληρωθεύ το βύντεο, οργανώςτε μια προβολό και
παρουςιϊςτε το βύντεο ςε μια ομϊδα φύλ...
Δημοςίευςη και διάδοςη του βίντεο
 www.youtube.com
 www.vimeo.com
 www.dailymotion.com
 www.sch.gr/vod
 www.teachertu...
Ενςωμάτωςη του video ςε
διαδικτυακάπεριβάλλοντα μάθηςησ
Πρόςθετεσ Πηγέσ
 http://www.edutubeplus.info/resources/virtual-workshop/
Εικονικό εργαςτόριο για γύριςμα, ςύλληψη , επεξε...
sofipapadi@gmail.com
@sofipapadi
Sofia Papadimitriou
Ευχαριςτώ!
΢οφία Παπαδημητρίου
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης

1,399 views

Published on

Η δημιουργία βίντεο στο σχολείο σαν ομαδική δραστηριότητα μάθησης: παρουσίαση στη διημερίδα "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη" 15/3/2014

Published in: Education

Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης

 1. 1. ΢οφία Παπαδημητρίου Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραςη Δημιουργώντασ βίντεο ςτο ςχολείο: μια ομαδική δραςτηριότητα μάθηςησ
 2. 2. Θϋλετε να δημιουργόςετε ϋνα βύντεο μαζύ με τουσ μαθητϋσ ςασ και να εκφρϊςετε τισ απόψεισ, ςκϋψεισ και ιδϋεσ ςασ πϊνω ςε μια θεματικό ενότητα που ςασ ενδιαφϋρει;
 3. 3. Ιδϋα Σενϊριο Βύντεο
 4. 4. Βήμα 1ο – η ιδέα  Ανταλλϊξτε ιδϋεσ για να ςκιαγραφόςετε τη γνώςη των μαθητών πϊνω ςτο θϋμα.  Καταγρϊψτε τισ ερωτόςεισ, τουσ προβληματιςμούσ και τισ αμφιβολύεσ των μαθητών.
 5. 5.  Οι μαθητϋσ διερευνούν το θϋμα και τουσ προβληματιςμούσ τουσ, κϊνοντασ ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο, βιβλύα, πηγϋσ.
 6. 6. Οι μαθητϋσ με καταιγιςμό ιδεών, προβληματιςμό και διϊλογο, ςκϋπτονται και επιλϋγουν την ιδέα που θα γύνει ςενάριο.
 7. 7. τόποσ • Ποιο θέμα μασ αφορά ςε αυτή τη γειτονιά, ςε αυτή την πόλη; χρόνοσ • Σι ςυμβαίνει αυτή τη χρονική περίοδο που μασ αφορά; που είναι ςημαντικό για εμάσ; οπτικό • Από ποιά πλευρά θα δούμε το θέμα; με ποιά οπτική;
 8. 8. Βήμα 2ο – το ςενάριο Δόλωμα
 9. 9. Έλκουμε την προςοχή
 10. 10. Δημιουργούμεένταςη
 11. 11. Ψυχαγωγία, Έκπληξη
 12. 12. Δομή ςεναρίου Ερωτήματα ςε 3 ενότητεσ:  Πού και πότε (χωροχρόνοσ/περιβϊλλον)  Ποιόσ και γιατύ (όρωασ/χαρακτόρασ)  Τι και πώσ (μύθοσ/δρϊςη) Tips  Σύνδεςη λόγου και εικόνασ  Προφορικόσ λόγοσ/όχι γραπτόσ  Μικρϋσ προτϊςεισ/απλό ςύνταξη «Το ςενϊριο» – Στϊθησ Βαλούκοσ
 13. 13. Ένασ ήρωασ / χαρακτήρεσ
 14. 14. Μια ςύγκρουςη / ςυμβάντα
 15. 15. H ροή του ςεναρίου Αποφαςίςτε μαζί πάνω ςτον τρόπο εργαςίασ. Καλέςτε τουσ μαθητέσ να μοιραςτούν τισ εργαςίεσ ςε ομάδεσ:  έρευνα,  ανάπτυξη ςεναρίου,  ςκηνικά,  φωτογράφιςη Τι εργαςύεσ μπορεύ να αναλϊβει ο καθϋνασ;
 16. 16.  Διερευνόςτε τισ διαθϋςιμεσ τεχνολογύεσ για το γύριςμα (κάμερα, smartphone, μικρόφωνο, ακουςτικά) και την επεξεργαςύα (υπολογιςτήσ, προγράμματα).  Προετοιμαςτεύτε για το γύριςμα του βύντεο: τοποθεςία, ηθοποιοί, διάλογοι, αντικείμενα.
 17. 17. Αν εύναι απαραύτητο, εικονογραφόςτε τη ροό του ςεναρύου (storyboard)
 18. 18. Βήμα 3ο - το γύριςμα Οι μαθητϋσ γυρύζουν το βύντεο ςύμφωνα με τη ροό του ςεναρύου. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού: εμψυχωτικόσ, ςυμβουλευτικόσ, εποπτικόσ
 19. 19. Βαςικάςτοιχεία τησ κινηματογραφικήσέκφραςησ • γενικό, • μεςαύο, • κοντινό και • κϊδρο-αμόρςα κλίμακεσ κάδρων • πλονζϋ, • κοντρ-πλονζϋ οπτικέσ γωνίεσ • πανοραμύκ, βερτικϊλ-τιλτ, • τρϊβελινγκ εμπρόσ και πύςω, τρϊβελινγκ λατερϊλ, ζουμ και • μηχανό ςτο χϋρι βαςικέσ κινήςεισ μηχανήσ
 20. 20. Βήμα 4ο – η επεξεργαςία ; Εύναι η μουςικό ελεύθερη πνευματικών δικαιωμϊτων; Ειςαγωγό των πολυμεςικών ςτοιχεύων Σύνθεςη, μουςικό ϋρευνα  Μουςικό επϋνδυςη (soundtrack)  Διόρθωςη όχου Εφφϋ μεταβϊςεων Τύτλοι Δημοςύευςη
 21. 21. Ελεύθερα προγράμματαεπεξεργαςίασ πολυμεςικώνςτοιχείων Βίντεο  Microsoft Movie Maker  Windows Live™ Movie Maker  Blender  Avid-Free DV  Wax  Pinnacle Video Spin  Adobe Premiere Pro 2.0 Εικόνα  Photoshop CS2  Gimp  videoPad  Windows Live™ Photo Gallery Ήχοσ  Audition 3.0  Audacity
 22. 22. Μουςική ελέυθερηή με πολύμικρήχρέωςη http://freemusicarchive.org/ http://ccmixter.org/ http://www.mobygratis.com/film-music.html http://www.jamendo.com/en/ http://www.audionetworkplc.com/content/uk /help/performing-rights-fees http://forums.myspace.com/t/4259495.aspx?f useaction=forums.viewthread
 23. 23. Βήμα 5ο - η γνώμη των άλλων  Πριν ολοκληρωθεύ το βύντεο, οργανώςτε μια προβολό και παρουςιϊςτε το βύντεο ςε μια ομϊδα φύλων, ειδικών, ςυμμαθητών και ζητόςτε την γνώμη τουσ.  Αν εύναι εφικτό, επεξεργαςτεύτε ξανϊ το βύντεο.
 24. 24. Δημοςίευςη και διάδοςη του βίντεο  www.youtube.com  www.vimeo.com  www.dailymotion.com  www.sch.gr/vod  www.teachertube.com Ανεβϊζοντασ το βύντεο ςε μια από τισ πιο πϊνω πλατφόρμεσ, μπορεύτε να ενςωματώςετε και μοιρϊςετε το ϋργο ςασ ςε όλα τα web2.0 περιβϊλλοντα
 25. 25. Ενςωμάτωςη του video ςε διαδικτυακάπεριβάλλοντα μάθηςησ
 26. 26. Πρόςθετεσ Πηγέσ  http://www.edutubeplus.info/resources/virtual-workshop/ Εικονικό εργαςτόριο για γύριςμα, ςύλληψη , επεξεργαςύα, δημοςύευςη  http://www.olympiafestival.gr/paideia/kinimatografiki_glossa.htm Στοιχεύα τησ κινηματογραφικόσ γλώςςασ  Σκηνοθετώντασ μια ταινύα, Πατϊκησ 1998  www.karposontheweb.org Οδηγύεσ και ςυμβουλϋσ για μια μαθητικό ταινύα, Μϋνησ Θεοδωρύδησ, Μαρύα Λεωνύδα  http://www.medeanet.eu/webinars Webinars “Ψηφιακϊ Μϋςα και Μϊθηςη»  http://www.ebitsvideo.com/category/resources/  http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Επιςτημονικό Πεδύο: Πολιτιςμόσ — Δραςτηριότητεσ Τϋχνησ — πρόταςη β´ Oπτικοακουςτικό Έκφραςη — Δημοτικό-Γυμνϊςιο  http://www.akascope.com/2011/07/15/free-video-editing-software/ Τα 10 καλύτερα ελϋυθερα προγρϊμματα επεξεργαςύασ βύντεο
 27. 27. sofipapadi@gmail.com @sofipapadi Sofia Papadimitriou Ευχαριςτώ! ΢οφία Παπαδημητρίου

×