Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leonardo da vinci. tapyba

812 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leonardo da vinci. tapyba

 1. 1. Paskutinė vakarienėPaskutinė vakarienė
 2. 2. ApreiškimasApreiškimas
 3. 3. ““Giokonda” – patsGiokonda” – pats garsiausias paveikslasgarsiausias paveikslas pasaulyje, kuriamepasaulyje, kuriame pavaizduota Mona Lisa,pavaizduota Mona Lisa, Francesco del GiocondoFrancesco del Giocondo žmona.žmona.
 4. 4. Madona su verpste.Madona su verpste. Kūdikėlis JėzusKūdikėlis Jėzus pavaizduotaspavaizduotas žaidžiantis su motinosžaidžiantis su motinos verpste: jos formaverpste: jos forma primena kryžių.primena kryžių.
 5. 5. Šv. Mergelė Marija, Šv.Šv. Mergelė Marija, Šv. Ona, Kūdikėlis Jėzus irOna, Kūdikėlis Jėzus ir Šv. Jonas Krikštytojas.Šv. Jonas Krikštytojas.
 6. 6. Madona grotoje.Madona grotoje. Vėliau Leonardas nutapėVėliau Leonardas nutapė antrą to paties siužeto versiją.antrą to paties siužeto versiją.
 7. 7. Piešinys “Arno slėnis”.Piešinys “Arno slėnis”.
 8. 8. Kunigaikščio altana – nutapyta Sforzų rūmuose Milane.Kunigaikščio altana – nutapyta Sforzų rūmuose Milane.
 9. 9. Kunigaikščio altanosKunigaikščio altanos fragmentas.fragmentas.
 10. 10. Leda su vaikais.Leda su vaikais.
 11. 11. Leda su gulbinu.Leda su gulbinu.
 12. 12. Andrea del VerokjasAndrea del Verokjas – Kristaus krikštas.– Kristaus krikštas. Leonardas da VinčiLeonardas da Vinči nutapė angeląnutapė angelą kairėje irkairėje ir gamtovaizdį.gamtovaizdį.
 13. 13. Kristaus krikštas. Fragmentas.Kristaus krikštas. Fragmentas.
 14. 14. Šv. Jonas Krikštytojas.Šv. Jonas Krikštytojas.
 15. 15. Šv. Jonas Krikštytojas.Šv. Jonas Krikštytojas.
 16. 16. IšminčiųIšminčių pagarbinimaspagarbinimas
 17. 17. Šv. Jeronimas.Šv. Jeronimas.
 18. 18. Muziko portretas.Muziko portretas.
 19. 19. Cecilios GalleraniCecilios Gallerani portretas.portretas. Dama laiko ant rankųDama laiko ant rankų šermuonėlį,šermuonėlį, simbolizuojantį kilnumąsimbolizuojantį kilnumą ir intelektą.ir intelektą.
 20. 20. Paslaptingoji dama.Paslaptingoji dama.
 21. 21. Ginevros BenciGinevros Benci portretas.portretas. Už merginosUž merginos nugaros į dangųnugaros į dangų kyla kadagys.kyla kadagys.
 22. 22. Raudono granitoRaudono granito fone nupieštafone nupiešta kadagio šakelė, okadagio šakelė, o virš jos lankuvirš jos lanku sueina palmės irsueina palmės ir lauro šakelės; jaslauro šakelės; jas tris jungiatris jungia kartušas su užrašukartušas su užrašu “Virtutem forma“Virtutem forma decorat” (Grožisdecorat” (Grožis puošia dorybę).puošia dorybę).
 23. 23. Isabella d’Este.Isabella d’Este.
 24. 24. Grumtynės. Leonardo kūrinio kopija, vadinamasis “DoriaGrumtynės. Leonardo kūrinio kopija, vadinamasis “Doria paveikslas” vaizduojantis pagrindinį “Angjario mūšio” epizodą –paveikslas” vaizduojantis pagrindinį “Angjario mūšio” epizodą – negailestingas grumtines dėl vėliavos.negailestingas grumtines dėl vėliavos.
 25. 25. Angjario mūšis.Angjario mūšis.
 26. 26. ““Moteris sutaršytaisMoteris sutaršytais plaukais”.plaukais”.
 27. 27. Skraidyklė.Skraidyklė.
 28. 28. Nors Leonardas karąNors Leonardas karą vadino ”baisiavadino ”baisia beprotybe”, bet visbeprotybe”, bet vis tiek suprojektavotiek suprojektavo keletą išradingiausiųkeletą išradingiausių ginklų.ginklų.
 29. 29. Žonglierius.Žonglierius. Manoma, kadManoma, kad Leonardas buvoLeonardas buvo žonglierius.žonglierius. Šis menas buvoŠis menas buvo neatskiriama karnavalųneatskiriama karnavalų ir pobūvių dalis.ir pobūvių dalis.
 30. 30. Sugebėdamas išvysti visą panoramą bei atskiras detales,Sugebėdamas išvysti visą panoramą bei atskiras detales, Leonardas mokėjo braižyti neįtikėtinai tikslius žemėlapius.Leonardas mokėjo braižyti neįtikėtinai tikslius žemėlapius.
 31. 31. Leonardo da Vinci (1452 –Leonardo da Vinci (1452 – 1519) buvo ypatingai1519) buvo ypatingai talentingas. Jo išradingatalentingas. Jo išradinga vaizduotė sukūrėvaizduotė sukūrė neprilygstamo gyvybingumoneprilygstamo gyvybingumo ir grožio paveikslus.ir grožio paveikslus. Jis puikiai išmanė anatomiją,Jis puikiai išmanė anatomiją, botaniką, skulptūrą,botaniką, skulptūrą, architektūrą, muziką, optikąarchitektūrą, muziką, optiką ir daugybę kitų dalykų.ir daugybę kitų dalykų. Todėl tiek daug jo paveikslųTodėl tiek daug jo paveikslų ir projektų liko nebaigtų.ir projektų liko nebaigtų.

×