Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015.03.21

707 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015.03.21

 1. 1. 10 psl.ß 2015m. kovo 21 - 27 d. Nr. 11 (516) Kaina 0,52€ / 1,8 Lt www.laisvaslaikrastis.lt „Achema“ atsisakė mokėti reketininkams už D.Grybauskaitės sugalvotą aferą 7 psl.ß SENŲJŲ TEISĖSAUGOS VILKŲ SAULĖLYDIS: Daktaro bylos fiasko? Kodėl buvo bandoma nužudyti LL redaktorių? 2 psl. Buvęs Valstybės saugumo departamento darbuotojas Aurelijus Beržinis, atskleidęs generalinio prokuroro Algimanto Valantino nusikaltimus, interviu "Laisvam laikraščiui" pasakoja savo nuomonę apie tai, kodėl buvo bandoma nužudyti "Laisvo laikraščio" redaktorių Aurimą Drižių. "Todėl, kad jie žinojo, kad tik per "Laisvą laikraštį" ir tave eis visa ši medžiaga ir šis demaskavimas Lietuvoje, - sakė A.Beržinis, - jie suprato, kad nors dar sėdi Seime, tačiau jau traukiasi iš savo postų ir užleidžia save vietas (tik Darbo partija ir Paulauskas dar kažko spyriojasi, niekaip neatsisako noro tapti prezidentu), kad visa ši medžiaga jiems yra labai nepalanki. Ir tu esi jiems nepalankus. Todėl ir bandė tave nužudyti, suorganizuodami avariją. Prie to prisidėję ir kiti džentelmenai". LL pirmą kartą apie A.Beržinį parašė dar 2009 m., kai šis buvęs VSD darbuotojas pateikė įrodymus, kad tuometis generalinis prokurorasAlgimantasValantinas(šiuometuVilniausapygardos teismo teisėjas) asmeniškai pridengė vieno nužudymo aplin- kybes, kad atsakomybės išvengtų. Tuo metu A.Valantinas vadovavo Jonavos prokuratūrai, ir jis as- meniškai kuravo baudžiamąją bylą dėl vietos gyventojo Serge- jaus Repjovo nužudymo. Šį žmogų, būdamas girtas, partrenkė ir mirtinai sužalojo tuometis Jonavos kelių policijos šefas, dabar- tinis Jonavos priešgaisrinės tarnybos viršininkas Vygaudas Čižauskas, ir pabėgo iš įvykio vietos. Prokuroras A.Valantinas puikiai žinojo, kas padarė šį nusikaltimą, tačiau sąmoningai jį slėpė. Teismas išteisino D. Ulbinaitę, nors ji pati Prezidento rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje patvirtino, kad nutekino valstybės paslaptį 4 psl.ß Disidentas Stasys Stungurys: „Delandsbergizacija arba Tautos ir valstybės išnykimo kelias?..“ 8 psl.ß sauksmas.lt
 2. 2. 2 n u o m o n ė LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 Aurimas DRIŽIUS Buvęs Valstybės saugumo depar- tamento darbuotojas Aurelijus Beržinis, atskleidęs generalinio prokuroro Algi- manto Valantino nusikaltimus, interviu "Laisvam laikraščiui" pasakoja savo nuomonę apie tai, kodėl buvo bandoma nužudyti "Laisvo laikraščio" redaktorių Aurimą Drižių. "Todėl, kad jie žinojo, kad tik per "Laisvą laikraštį" ir tave eis visa ši medžiaga ir šis demaskavimas Lietu- voje, - sakė A.Beržinis, - jie suprato, kad nors dar sėdi Seime, tačiau jau traukiasi iš savo postų ir užleidžia save vietas (tik Darbo partija ir Pau- lauskas dar kažko spyriojasi, niekaip neatsisako noro tapti prezidentu), kad visa ši medžiaga jiems yra labai nepa- lanki. Ir tu esi jiems nepalankus. Todėl ir bandė tave nužudyti, suorganizuo- dami avariją. Prie to prisidėję ir kiti džentelmenai". LL pirmą kartą apie A.Beržinį pa- rašė dar 2009 m., kai šis buvęs VSD darbuotojas pateikė įrodymus, kad tuo- metis generalinis prokuroras Algiman- tas Valantinas (šiuo metu Vilniaus apygardos teismo teisėjas) asmeniškai pridengė vieno nužudymo aplinkybes, kad atsakomybės išvengtų. Tuo metu A.Valantinas vadovavo Jonavos prokuratūrai, ir jis asmeniškai kuravo baudžiamąją bylą dėl vietos gyventojo Sergejaus Repjovo nužu- dymo. Šį žmogų, būdamas girtas, par- trenkė ir mirtinai sužalojo tuometis Jonavos kelių policijos šefas, dabartinis Jonavos priešgaisrinės tarnybos virši- ninkas Vygaudas Čižauskas, ir pabėgo iš įvykio vietos. Tačiau V.Čižausko vairuojamą "Volgą" atsitiktinai sustabdė jo paval- diniai, vienas jų net pasakęs: "Jūs pa- tekote į autoįvykį, šefe". Tačiau V.Či- žauskas liepė visiems policininkams sakyti, kad šie nepavijo įtariamojo au- tomobilio, ir parašė pranešimą policijai, kad jo vairuota "Volga" neva buvo pavogta. Matyt, kad ta istorija taip ir būtų pasibaigusi, nes net penki kelių policininkai žinomai melagingai pa- liudijo, kad V.Čižauskas nevairavo to automobilio. Vėliau teisme vienas po- licininkas prisipažino, kad "visas ko- misariatas žinojo, kad tą žmogų suva- žinėjo V.Čižauskas", tačiau tylėjo ir šios bylos "tyrimą" kontroliavusiam Jonavos apylinkės vyr. prokurorui A.Valantinui surasti žudiką buvo ne- išsprendžiamas galvosūkis. Tik kai po mėnesio nuo žmogžudystės į šį tyrimą įsijungė VSD darbuotojas Aurelijus Beržinis, A.Valantinas "skilo:. "Jis ži- nojo visas šio nusikaltimo detales, - LL sakė A.Beržinis, - tačiau pradžioje maivėsi, kad neva nėra įtariamųjų ir sunku juos rasti. Tačiau man buvo aišku, kad jis dengia šį nusikaltimą". Vėliau V.Čižauskas buvo nuteistas dviem metams laisvės atėmimo, tačiau Jonavos teismo pirmininkė J.Damulienė atleido jį nuo bausmės. Į V.Čižausko vairuojamą "Volgą" susėdo visi Jonavos teisėtvarkos organų viršininkai - rajono Priešgaisrinės ap- saugos ir vietos policijos vadovai". Tačiau kadangi jau buvo žiemos vakaras, Jonavoje budėjęs kelių poli- cijos patrulis nepažino savo viršininko perdažytos "Volgos", kuri viršijo greitį, ir ėmė ją stabdyti. Kelių policijos vir- šininkas, numojęs ranka, nuvažiavo toliau - atseit, paskui išsiaiškinsime. Kelių patrulis ėmė vytis savo viršininkų "Volgą", o pastaroji, važiuodama di- deliu greičiu, sugebėjo partrenkti per gatvę einantį jonavietį dviejų vaikų tėvą Riabjovą, ir mirtinai jį sužalojo. Tačiau V.Čižauskas, net ir užmušęs žmogų, paliko jį merdėti ant kelio, ir kartu su visais Jonavos policijos va- dovais nuskriejo tolyn. Policijos patrulis juos toliau persekiojo, tačiau galingesnė "Volga" nuo policininkų atitrūko, ir vienoje sankryžoje "Volga" išmetė "desantą" - visus jau minėtus girtus pareigūnus. Prie vairo liko vienas V.Čižauskas, kurį prisivijo policijos patrulis. Kelių policininkai nustebo, kai pamatė, kad prie "Volgos" vairo - jų viršininkas V.Čižauskas. Pastarasis iš karto pasakė savo pavaldiniams, kad jis viską sutvarkys, ir pareikalavo, kad patruliai paliudytų, kad jie nieko nematė. Kitą dieną policijos raportuose at- sirado panešimai, kad jie vijosi "Volgą", tačiau jos nepagavo, o į policiją prisi- statė ir pats V.Čižauskas kartu su savo draugu - Jonavos kriminalinės policijos komisaru Alfredu Ostreika. V.Čižauskas parašė pareiškimą, kad vakar kažkas pavogė jo "Volgą", o komisaras A.Ost- reika paliudijo, kad po vagystės pas jį atėjo pats V.Čižauskas ir pranešė apie vagystę - taip neva garantuodamas V.Čižausko alibi, kad jis nusikaltimo naktį pats nevairavo savo "Volgos". Policijos patruliai parašė žinomai me- lagingus raportus, kad jie vijosi nusi- kaltėlį, tačiau šis pabėgo". "A.Valantinas žinojo visas šio nu- sikaltimo detales, - LL sakė A.Beržinis, - kai aš nuėjau pas jį į kabinetą, ir pradėjau klausinėti, kodėl iki šiol ne- nustatytas kaltinamasis, A.Valantinas pradėjo maivytis - atsieit, žinote, tokia situacija, nėra įtariamųjų ir sunku jį rasti. Jis buvo toks įsijautęs pasako- damas, kad labai nustebo, kai paklau- siau, ar prokuratūra tiria tik tokią ver- siją? Mat aš dar prieš tai buvau pasi- skaitęs policijos žiniaraštį apie autoį- vykius. Apie minėtą autoavariją buvo parašyta, kad "girtas vyriškis ėjo vi- duriu gatvės, šlitinėjo ir buvo par- blokštas "Volgos". Paklausiau, kas įrašė tą pranešimą ir kas matė, kad auka ėjo neblaivi viduriu gatvės. Pa- reikalavau, kad prokuratūra iškviestų tą policininką, kuris padarė tą įrašą - juk kaip policininkai galėjo žinoti, kad tas parblokštas vyriškis ėjo viduriu gatvės - juk tai galėjo žinoti tik "Vol- gos" vairuotojas. Kai uždaviau šį klau- simą, A.Valantinas labai pasimetė - "tiksliai sako, mes nepagalvojome, kas įrašė tokias detales?". Tačiau lietuviška teisėsauga, kitaip sakant, mafija, niekaip neatleido tokio tyrimo ir demaskavimo Aurelijui Ber- žiniui - Kauno prokuratūra greitai su- veikė melagingą liudininką Kęstutį Taurą, kuris parašė pareiškimą policijai, kad neva A.Beržinis jam grasino pis- toletu. Prokurorai tuo sučiupo A.Ber- žinį, uždarė jį į kalėjimą, ir ten pralaikė pusantrų metų. Nors prokuratūra žinojo, kad K.Tauro skundas melagingas, A.Beržinis buvo kankinamas kalėjime. Vėliau jis bent 15 metų siekė tei- singumo, nors visa prokuratūros ir teismų sistema, arba tikroji mafija, o ne ta, apie kurią mums pasakoja A.Pau- lauskas ar koks nors dargis, klastojo savo nutartis ir veikė kaip organizuotas nusikalstamas susivienijimas. Apie tai LL redaktoriui Aurimui Drižiui papasa- kojo pats A.Beržinis: - Kodėl nepavyko niekaip rasti teisingumo dėl melagio Kęstučio Tau- ro bylos? - Buvo teismo sprendimas paneigti melagingą K.Tauro skundą, dėl kurio aš pusantrų metų praleidau kalėjime. T.y. jis turėjo nueiti į prokuratūrą, ir parašyti pareiškimą, kad jo skundas buvo melagingas. Dėl šio skundo man buvo iškelta baudžiamoji byla, aš buvau tampomas, laikomas kalėjime maždaug pusantrų metų, buvau atleistas iš darbo VSD. Ta visa istorija vyko dar 2000 m., prokuratūra jau tada žinojo, kad tas skundas yra melagingas, tačiau man bylos nenutraukė, ir mane tampė dar trejus metus. Nors aš prašiau tą bylą tirti toliau, ir nesutikau, kad ji būtų nutraukta dėl senaties, prokuratūra to- liau tempė gumą, ir atėjo 2003 m. Ta pati publika, kuri aš manau, tau surengė auto avariją, 2003 m. pa- keitė įstatymus ir taip padarė, kad su- ėjus senaties terminas, jeigu nukentėjęs prašo toliau tirti bylą, tai byla turi būti nutraukta, ir daugiau jokie veiks- mai neatliekami. Aš visą laiką prašiau, kad ši byla būtų nutraukta ne dėl senaties, o dėl Kodėl buvo bandoma nužudyti LL redaktorių? Visa teismų ir prokuratūros sistema dirba nusikaltėliams Generalinis prokuroras ir Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algimantas Valantinas padarė viską, kad žudikas išvengtų atsakomybės, tačiau vis tiek buvo demaskuotas A.Beržinio. Nuo to laiko„teisinė sistema“, tiksliau mafija, keršija A.Beržiniui Buvęs VSD darbuotojas A.Beržinis už tai, kad sąžiningai atliko savo pareigas, buvo kalinamas ir kankinamas kalėjime pagal žinomai melagingą skundą
 3. 3. LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 n u o m o n ė 3 to, kad mano veiksmuose nebuvo jo- kios nusikaltimo sudėties, ir patraukti atsakomybėn tuos policijos ir proku- ratūros darbuotojus, kurie man iškėlė bylą, ir mane suėmė, laikė, tyčiojosi, ieškojo pistoleto, kurio aš neturėjau ir t.t. Žodžiu, 2003 m. įstatymas buvo pakeistas, ir aš nebegalėjau reikalauti tokio dalyko, kad byla būtų tiriama toliau, kad būtų nustatyti mane perse- kioję pareigūnai. Nebegalėjau reikalauti ištirti, kas mane žinomai melagingai ir specialiai įskundė – tuo pasirūpino įstatymus pakeitę tos pačios gaujos nariai. O tam skundo autoriui proku- rorai specialiai bylos nekėlė, tik tempė laiką. Tada kreipiausi į teisėją Mekšrai- tienę, kad nustatytų terminą, per kurį jis turi paneigti tą šmeižtą. Nes pro- kurorai net nebuvo perdavę to spren- dimo vykdyti net du metus, nors turėjo išsiųsti antstoliui. Pagal naują CPK, nuo 2003 m. pats asmuo ateina į teismą, ir paima vykdomąjį raštą, kurį įteikia antstoliui. Prokurorai atsiprašė, parašė, kad susirinkime kažkas įspėtas, gavau tokį raštą. Nuo 2002 m. sprendimą paneigti melagingą skundą vykdo toks antstolis Petrovskis (tas pats, kuris atiminėjo ir D.Kedžio dukrą Garliavoje). Vyksta žaidimas – tam K. Taurui kasmet buvo skiriamos baudos už sprendimo ne- vykdymą, tačiau jis nieko nedaro, nieko nepaneigė, ir nieko man nemo- kėjo už padarytą žalą. Tas antstolis Petrovkis niekaip ne- galėjo surasti K. Tauro. Tada kreipiausi į teismus dėl sprendimo nevykdymo. Vilniaus apygardos teismas net atsisakė priimti tokį pareiškimą, o Apeliacinis teismas persiuntė skundą Panevėžio apygardos teismui. Tas teismas irgi jokios bylos K. Taurui nekėlė už tyčinį sprendimo nevykdymą, nes neva dar nepraėjo pakankamai ilgas laikas. Nors tai vyko jau 2008 m., t.y. praėjus 8 metams po neteisėto perse- kiojimo. Galiausiai nutarta, kad "..šio sprendimo neįvykdymas neturi reikš- mės baudžiamųjų bylų išnagrinėjimui, nes liudytojo pareiškimas turėjo būti įvertinti nustatyta tvarka, o ne atskiroje civilinėje byloje". Jeigu civilinėje byloje nustatyta, kad K.Tauras meluoja, tai reiškia, kad jo parodymai baudžiamojoje byloje – taip pat melas. Galiausiai 2008 m. tei- smas nusprendžia, kad baudžiamosios atsakomybės klausimas turi būti spren- džiamas civilinėje byloje nagrinėjant sprendimo nevykdymą. Tačiau jau pra- ėjo aštuoni metai. Tik 2010 m. Kauno apygardos teismas kreipiasi į proku- ratūrą dėl bylos už šio sprendimo ne- vykdymą ir bent aštuonių teismo nu- tarčių nevykdymą. Tada Kauno miesto prokuratūra nežinojo, ką daryti su savo sėbru, kuris padarė paslaugą prokurorams, ir todėl prokurorai bijo, kad tas K.Tauras nepapasakotų, kas jį privertė rašyti melagingą skundą. - O ko tam K.Taurui bijoti? - O jeigu jis pradės šnekėti apie tai, kaip buvo kurpiama byla man? Juk K.Tauras gali pasakyti labai pa- prastai – tą skundą aš parašiau proku- ratūros užsakymu, kad pradėti mano persekiojimą. - Tačiau kas patikės tuo Tauru? Vieną kartą pagautas meluojantis, jis vėl meluos? - Visi patikės, nes jis davė žinomai melagingus parodymus prieš mane. Kokią naudą jis iš to turėjo? Jokios. O prokuratūrai būtinai reikėjo K.Tauro melo, kad pašalinti mane iš VSD, kad mane sukompromituoti prieš visuome- nę, ir tam, kad prokuratūra toliau galėtų nevaržomai daryti nusikaltimus. Tas K.Tauras buvo neteisėtai ir savavališkai užėmęs savivaldybės butą, tačiau prokuratūra jam jokios bylos nekėlė iš to buto nemetė. Buvo vei- kiama per generalinio prokuroro Pau- lausko pavaduotoją Pėstininką – Sa- kalas su juo važiavo į Kauno savival- dybę ir galiausiai tą butą paliko Taurui. Štai jums ir motyvas. Kitas dalykas, kad prokuratūrai reikėjo kaip nors su manimi susidoroti ir kažkaip mane sustabdyti. Kaip tave stabdo – kelia tau baudžiamąsias bylas už teismo sprendimo nevykdymą, ir tada sako, kad tas laikraštis nepatiki- mas, nes redaktorius teistas. Reikia mesti šešėlį, kad prieš visuomenę ne- kaip atrodytum, kad tas laikraštis neva nesąmones rašo. - Tai kaip baigėsi ta istorija dėl K.Tauro? - Gavusi teismo nutartį pradėti ty- rimą dėl teismo sprendimo nevykdymo, Kauno prokuratūra tą bylą nutraukia, ir parašo: "nu ir kas kad tas Tauras nevykdo teismo sprendimo". Rašo, kad neva suėjo teismo sprendimo ne- vykdymo senatis. Nors neįvykdytiems teismų sprendimams jokios senaties nėra, jie turi būti vykdomi bet kada, ir už jų nevykdymą bet kada galima pa- traukti atsakomybėn. Prokuratūra nutraukė bylą dėl se- naties, nors tai prieštarauja Apeliacinio teismo nutarimams. Prokuroras Čirpus, geras prokuroro Bagdonavičiaus drau- gas, palieka galioti prokuratūros nutartį, tačiau ją naikina Kauno apylinkės tei- smas. Beje, prokuratūra man specialiai neatsiuntė tos nutarties nutraukti bylą, todėl aš apie ją sužinau tik po metų, ir apskundžiau. O toje civilinėje byloje, kur K.Tauras įpareigotas paneigti savo melagingą skundą, Kauno teismas nu- sprendžia ją nutraukti, nes kiek gi ga- lima, jau praėjo 13 metų. Antstolis Petrovskis neranda K.Tauro, nors šis oficialiai darbuojasi vienoje Kauno bendrovėje. 2013 m. Kauno apygardos teismo teisėjas Bu- zelis naikina visus tuos atsisakymus, nes visi teismo sprendimai turi būti vykdomi, ir panaikina "išieškojimo negalimumo aktą", ir nurodo byloje toliau tęsti veiksmus. Tada prasideda byla prieš K.Taurą dėl sprendimo nevykdymo. Tas K.Tau- ras sėdi byloje Kauno apylinkės teisme, gerai žinodamas, kad nieko jam nebus, ir viskas suderinta su Kauno prokura- tūra. Teismas nusprendžia K.Taurą pri- pažinti kaltu, ir atleisti nuo atsakomy- bės, "nusikalstamai veikai praradus pavojingumą". Mat K.Tauras parašė savo skundo paneigimą, t.y. dalinai įvykdė teismo sprendimą. Tačiau iš to pareiškimo man akivaizdu, kad tai ne jo rašyta, nes tas paneigimas parašytas gražiu moterišku šriftu, visai ne tokiu, kokiu rašo K.Tauras. Ir parašas jo padirbtas ant to pareiškimo. Nors įstatymai numato, kad atleisti galima nuo atsakomybės "nusikalstamai veiklai praradus pavojingumą" tada, kada iki bylos nagrinėjimo teisme jis būtų įvykdęs teismo sprendimą. O te- isminio nagrinėjimo metu tokie pokštai nebeveikia. Tačiau K.Taurui tai galioja - jo 13 metų neranda antstolis, negali išieškoti skolos, nors jis vaikšto į kiekvieną te- ismo posėdį. Aukščiausias teismas nusprendžia, kad "dėl baudžiamojo nusižengimo padarymo Baudžiamasis kodeksas ne- numato žalos atlyginimo". Todėl faktas, kad 14 metų Tauras nepaneigė savo melagingo skundo, man jokios žalos nepadarė, ir jokios neturtinės žalos iš jo priteisti negalima. Tau tai bus labai naudinga, nes Aukščiausias teismas nusprendė, kad dėl baudžiamojo nusi- žengimo jokia žala nukentėjusiajam negali būti atlyginta. Tada, kai gavau K.Tauro paneigi- mą, kreipiausi dėl baudžiamosios bylos jam iškėlimo. Juk dėl melagingo K. Tauro skundo buvo sužlugdytas mano gyvenimas, praradau darbą, pusantrų metų buvau laikomas kalėjime. Nors prokuratūra parašė raštą, kad jie dar 2000 m. žinojo, kad K. Tauro veiks- muose yra nusikaltimo požymių, tačiau jokios bylos jam nekėlė. Nors prašiau, kad man bylą nu- trauktų ne dėl senaties, o dėl aiškaus melagingo skundo, prokurorai Čirpus ir Biriukovas aiškina, kad jiems buvo aišku, kad K. Tauras melavo, tačiau dabar jau neva suėjo senatis šiam nu- sikaltimui. Kas tą K. Tauro melagingo skundo bylą vilkino 14 metų, ir nekėlė jam bylos dėl melagingo skundo? Tei- sėja Mekšraitienė. VSD ir policija savo laiku pagavo, kad teisėja Mekšraitienė leido Gintarui Petrikui išvaistyti EBSW koncerno pi- nigus, ir kad pinigų neatgautų koncerno kreditoriai. G.Petriką dėl akių nuteisė, kad žmonės nesipiktintų, tačiau pinigų niekas neatgavo, nes prokuratūra fak- tiškai vadovavo EBSW pinigų išplo- vimui. Teisėja Mekšraitienė gavo pro- kuratūros nurodymą vilkinti Kęstučio Tauro bylą kiek įmanoma ilgiau, už tai jai nekėlė baudžiamosios bylos. Apie tokią bylą K. Taurui imta šnekėti tada, kai jau suėjo senaties terminas. Tada prokurorai pašalina iš pareigų teisėją Mekšraitienę, kuri vil- kino visą šią bylą tiek, kiek reikėjo prokuratūrai. Tada aš vėl kreipiausi su ieškiniu teismą dėl dalinio teismo įvykdymo, kad šis mane apšmeižęs pilietis ne tik man neatlygino žalos, nors jis dirba UAB "Daugvilė". Tačiau antstoliui nieko nepavyko iš jo išieškoti, ir nepavyko jo rasti. Tada kreipiausi į teismą, kad jeigu antstolis nesugebėjo per 14 metų nieko išieškoti, kad man padaryta žala būtų išieškota iš valstybės. Pridedu visas teismų nutartis dėl baudų K.Taurui skyrimo ir dėl žalos man padarymo, nes nė cento tas pilietis man padarytos žalos neatlygino. Bylos imasi Vilniaus apygardos teismo teisėja Gerasičkinienė. Kai ir dera šiai Vilniaus kriminalinei institu- cijai, teisėja Gerasičkinienė paskiria posėdį, į kurį kviečia mane, kaip nu- kentėjusįjį. Tačiau ko man dalyvauti, jeigu ten visas aišku? Savo civilinį ieškinį nusiunčiau, pridėjau skaičiavi- mus, kokia neturtinė ir turtinė žala man padaryta, ir paprašiau skundą nagrinėti man nedalyvaujant. Nieko nežinau, kada vyks posėdis, tačiau toks posėdis įvyksta, ir byloje atsiranda informacija, kad aš neatvykau į posėdį, atsiųsdamas pranešimą teismui be parašo. Sužinau, kad teisėja Gera- sičkinienė man į kitą posėdį paskyrė atvesdinimą, nors aš esu nukentėjęs šioje byloje, ir paprašiau, kad bylą nagrinėtų man nedalyvaujant. Teisėja nurodo, kad "gautas pranešimas, kad atvesdinti nepavyko, pranešta apie po- sėdį žmonai, kuri informavo, kad man pasakys". Todėl man vėl neatvykus, teisėja Gerasičkinienė paskyrė 260 litų baudą. Nukelta į 5 psl. Piliečio K.Tauro melagingas pareiškimas, kad Beržinis jam grasino - prireikė 18 metų, kad melagis jį paneigtų Kvietimą į teismo posėdį, vykusį vasario 13 d., A.Beržinis gavo kovo 13 d. Dėl to, kad neatvyko, teisėja Gerasinčikienė paliko skundą nenagrinėtą, nors Beržinis prašė skundą nagrinėti jam nedalyvaujant Viena turtingiausių teisėjų Liuetuvoje Laima Gerasičkinienė atvirai klastojo savo nutartis
 4. 4. 4 p o l i t i k a LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Šventės baigėsi – Lietuvos pardavimas tęsiamas“ Tai - kvietimas susimąstyti. Krei- piuosi dėl mums valdžios primetamo siekio priversti mus nemąstyti, aklai gyventi pagal skelbiamus ura-patrioti- nius šūkius. Euro įvedimu pavadintas Lietuvos išvalstybinimas, ekonomikos valdymą perduodant viršvalstybinėms institucijoms tiesiogiai paveikė ir Lie- tuvos piliečių perkamąją galią. Prieš metus viešai klausiau Prezidentės, Sei- mo Pirmininkės ir Ministro Pirmininko, ar jie asmeniškai garantuoja mūsų žmonėms dėl santaupų nuvertėjimo, įvedus euro? Atsakymas buvo tyla, nors per 12 mėnesių ši valiuta nuvertėjo net 23% JAV dolerio atžvilgiu. Tik šiemet euro atpigo net 12% ir tai sparčiai tęsis, nes mūsų valdytojas ECB paskelbė 1,1 trilijardų nepadengtų euro emisiją po 60 mlrd. kas mėnesį superkant iš komercinių bankų euro zonos valstybių skolas. Atvirai pa- skelbta, kad dirbtinai didinama euro infliacija vartojimo skatinimui. Ir niekas mūsų nuomonės neklausė. Lietuvos valdžia tai žinojo, tik mums melavo ir klusniai mus nuvedė į euro zoną, atidavė ECB sistemai net 107% litą dengiančias valstybės atsar- gas. Kodėl mes tokie dosnūs ne val- džios žmonių, o valstybės sąskaita? Gi galėjome pasinaudoti unikalia si- tuacija atrišti litą nuo euro, ir visi bū- tume netrukę pamatyti lito stiprėjimą euro atžvilgiu. Suklestės mūsų eks- portas į JAV? Nurimkime. Ne tik dėl šio eksporto apimties, bet ir dėl to, kad niekada pramonės lygiu nepavy- sime Vokietijos, kuriai trumpalaikėje perspektyvoje tai naudinga. Valdžia net neperspėjo mūsų žmonių, kad spar- čiai nuvertės jų santaupos ir pajamos eurais. Pagrindinė euro silpnėjimo prie- žastis – euro zonos skolų krizė. Tiek Graikija, neturinti vokiško pramonės potencialo, tiek Lietuva, nuolankiai imanti ES kompensacijas už pramonės ir žemės ūkio uždarymą, šio reiškinio nepakeis. Tik vis daugiau mokėsime į ESM už akivaizdžiai bankrutuojančią Grai- kiją ir iš paskos jai einančias Italiją, Airiją, Portugaliją, Kiprą, Ispaniją ir net Prancūziją, nors mokėti nėra iš ko. Lietuvos Seimas tik tęsią šią iš- valstybinimo programą – kovo 12-ąją nutarė, kad tris didžiausius Lietuvos komercinius bankus tiesiogiai priežiūrės ECB, net ne jo sistemos dalis, vis dar vadinama Lietuvos banku, kurio Lie- tuva niekaip nebegali įtakoti. Netrukus Seimas apsispręs ir dėl euro zonos valstybių sutarties su Grai- kija ratifikavimo bei nuostolių nura- šymo (anot, R. Šadžiaus ir V Vasi- liausko, pelningos Lietuvos investi- cijos į ESM praradimo). Matant ženk- liai padidėjusią Lietuvos skolą, norė- tųsi žinoti, kiek jau sumokėjome į ESM nuo sausio 1 d. ir kiek jau nu- rašysime. Bet tai sužinoti, anot „Anties“ dai- nos – vėlgi ne mums, Martynams, šis mėlynas dangus. Pabandykime per šių įvykių pri- zmę pažiūrėti į įvykius Ukrainoje. Be ura-patriotizmo kaukės. Dar 1992 m. pasirašytoje Mastrichto sutartyje dėl ES kūrimo visa tai numatyta – kova dėl rinkų iki valstybių likvida- vimo. Todėl ES su p. D. Grybauskaite priešakyje 2013 m. lapkrityje forsuo- dama Ukrainos prispaudimą už sim- bolinius 65 mln. EUR pasirašyti sutartį dėl sienų atvėrimo ES kapitalui ir Ukrainos tapimo kitos muitų sąjungos nare, negalėjo neišprovokuoti konf- likto su Rusija. Nes tuo pat metu Uk- raina buvo ir tebėra kitos muitų są- jungos su Rusija, Baltarusija, Ka- zachstanu ir kt. nare. Civilizuotai taip nesielgiama. Teigti, kad ES nesuprato, ką daro, gali tik naivus ar labai pa- tiklus žmogus. Galimi tik du paaiškinimai – ES, veikdama drauge su JAV, sąmoningai provokavo situaciją (jau nekalbant apie 2010 m. Rusijos ir JAV sutarties dėl strateginės puolamosios ginkluotės bei Įprastinės ginkluotės Europoje su- tarties galimus pažeidimus), arba vei- kiama buvo pagal viešai dar nežinomą naują pasaulio ar bent jau Europos pasidalinimą. Rusija tokiu atveju, be abejo, yra viena tokio susitarimo šalis. Vienaip ar kitaip Ukrainai ir mums nuo to nesaldžiau. O susimąstyti vertė jau prieš metus įvykęs Ruhr-Gaz ir Gazprom išėjimas iš Lietuvos ir kitų Rytų Europos rinkų – rizikingų rinkų. Galėtų Lietuvos Prezidentė paaiškinti mums, kas buvo sutarta dėl Ukrainos ateities 2013 m. rugsėjo mėn. Jaltos pasitarime, kuriame ir ji dalyvavo. Tada ir mums būtų lengviau suprasti jos viešus pareiškimus, kuriuos, deja, tenka vertinti kaip avantiūrą. Suprantu tuos, kurie vis dar mano, kad tik Rusija kalta dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Taip paprasčiau. Bet ar iš tikrųjų taip geriau – aklai tikėti atvirai kasdien meluojančia mūsų Prezidente? Gal geriau pradėti mąstyti ir suvokti, kodėl Lietuvoje keliama karo isterija? „Mes patys Europos Sąjungoje prisi- dėjome prie Ukrainos konflikto“, - pareiškė Britanijos Nepriklausomybės partijos lyderis Naidželas Faradžas (Nigel Farage), Europos Parlamente komentuodamas Europos Komisijos vadovo Žano-Klodo Junkerio (Jean- Claude Juncker) pasiūlymą kurti ES armiją. Beje, skaičiuojant, kiek dar suve- reniteto liko Lietuvos valstybėje, be valstybės simbolikos telieka kariuo- menė, į kurią jau viešai gviešiasi ES. Tiesa, liko svarbiausias mūsų argu- mentas – nepakeistas Lietuvos Res- publikos Konstitucijos I skyrius, ku- riame įtvirtinta nuostata, jog Lietuva yra nepriklausoma demokratinė res- publika ir kad suvereno teisės priklauso mūsų Tautai. Tik tiek mums beliko. Tuos, kurie vis dar mano, kad Uk- rainoje tik vienas blogis – Rusija, pra- šau atsakyti į klausimus. Kodėl Ukraina be šūvio atidavė Rusija Krymą, kuria- me buvo 23000 Ukrainos kariuomenės? Kodėl Ukraina neskelbia karo padėties? Kodėl Ukraina nenutraukia su Rusija pasirašytos taikos ir bendradarbiavimo sutarties ir neatšaukia iš Rusijos savo ambasadoriaus ir nepaskelbia Rusijos ambasados Ukrainoje darbuotojų per- sonomis non-grata? Kodėl Ukraina nepasitraukia iš vieningos muitų sąjungos su Rusija? Kodėl anglį perka ne iš Donbaso, o Rusijos? Kodėl Ukrainos Prezidentas P. Porošenko pernai rugsėjyje privertė paleistą Aukščiausiąją Radą per vieną dieną priimti įstatymą dėl Lugansko ir Donecko sričių savarankiškumo ir kodėl šiemet vasario 14 d. pateikė naujai Aukščiausiajai Radai įstatymą dėl dar didesnio šių sričių savarankiš- kumo? Kodėl ne paruošta kariuomenė, o savanoriai siunčiami į frontą ir nai- kinami jau net penkiuose „katiluose“ (Lietuvos žiniasklaida skelbė tik apie Ilovaisko ir Debalcevės „katilus“)? Kodėl į visus aukščiausius valdžios postus Ukrainoje susodinti oligarchai? Kodėl oligarchams leidžiama turėti savo armijas, o oligarchui ir Dnepro- petrovsko gubernatoriui I. Kolomois- kiui leidžiama suburti alternatyvinį Ukrainos kariuomenės generalinį štabą, nepaklūstantį tikrajam generaliniam štabui? Kodėl Ukrainai leidžiama nai- kinti pačiai save pilietiniame kare, su- kursčius pačius žemiausius instinktus ir remiant ginklais abi puses? Kodėl siekiama Ukrainos ekono- minio kolapso? Kodėl tik dabar atsi- tokėjo Vokietija ir Prancūzija dėl taikos Ukrainoje siekio? Kodėl šios taikos nereikia Ukrainos oligarchams ir Uk- rainos didvyrei p. D. Grybauskaitei? Todėl, kad Vokietija ir Prancūzija su- prato, jog aklas JAV siekių kariauti geopolitinius karus su Rusija rėmimas pražūtingas visai ES. O oligarchai ir įvairūs statytiniai tik padeda galingie- siems dalintis Ukrainą, skaičiuoja savo „trupinius“ nuo šio dalybų stalo. Bijau, kad pagrindinė priežastis yra ne tik Ukrainos kaip valstybės ir ekonominės galios sunaikinimo siekis, jos pasidalinimas, bet ir labai žemiškas tikslas – karas yra didžiausias ir grei- čiausias verslas, padedantis paslėpti visus galus. Ir Ukrainoje, deja, ir Lie- tuvoje. Nematome, kas vyksta Lietu- voje? Aptarkime be emocijų kai kuriuos, manau, svarbius faktus. Joks sąžiningas Lietuvos pilietis neteigs, kad jam nu- sispjauti į Sausio 13-osios bylą. Tačiau viešai nepasigyrusi Generalinė pro- kuratūra su raštišku Prezidentės „nu- siplovimu“ pernai lapkričio 3 d. tai padarė net 9-iuose šios bylos epizo- duose, prieš tai panaikinusi įtarimus net 15-ai kolaborantų! Mat jie patys nešaudė. Prieššventinėmis dienomis rašiau skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria tei- smas atmetė mano skundą dėl šio iki- teisminio tyrimo nutraukimo. Teismas nenagrinėjo nė vieno mano skundo dalykinio argumento dėl Ge- neralinio prokuroro pavaduotojo D. Raulušaičio nutarimo šiuo klausimu! Tik pasakė, kad sutinka su prokurorų nuomone. Kur prokurorų ir teismo profesinė savigarba? Nebekalbu apie pareigą įstatymui ir valstybei, nuken- tėjusiesiems. Man, kaip byloje pripa- žintam nukentėjusiam, prokuroras leido susipažinti su byla, tačiau tik dalyje dėl mano sumušimo. Su kitomis bylos dalimis susipažinti neleido, nes aš te- isme turėsiu liudyti. Atsiprašau, ponai prokurorai, tos bylos dalys, kurių tyrimas nutrauktas, nebekeliaus į teismą! Prokuroro argu- mentas ne tik nelogiškas, bet nepadorus – kodėl neleidžiate susipažinti su bylos dalimis, kurios nebekeliaus į teismą ir nebėra ikiteisminio tyrimo dalimis? Kodėl slepiate net nuo nukentėjusiojo tų laimingų 15-os kolaborantų, kurių atžvilgiu nutraukėte tyrimą, pavar- des r bylos medžiagą? Ukrainos didvyre, p. Dalia Gry- bauskaite, vyksite į Kijevą atsiimti didelio Ukrainos apdovanojimo – neužmirškite mums draugiškai Uk- rainos valdžiai priminti, kad ne tik Rusija, Baltarusija, bet ir Ukraina mums neišduoda Sausio 13-osios „didvyrių“. Štai toks TSRS vidaus kariuomenės divizijos Vilniuje vadas A. Žitnikovas, kurio įsakymu jo pa- valdiniai mus talžė Maironio gatvės spaustuvėje Vilniuje, taip pat prie- globstį rado Ukrainoje. Vytautai Landsbergi, Didysis Uk- rainos ir Lietuvos gynėjau, kokia Jūsų nuomonė dėl nutraukiamos Sausio 13-osios bylos? Šiemet sausio 12-ąją Seime susirinkę parlamento gy- nėjai į šį mano klausimą atsakė, kad ši byla yra Lietuvos garbė. Ar V. Landsbergiui ši byla jau nebėra Lietuvos garbė? Buvusio Aukščiau- siosios Tarybos pirmininko tylėjimo neužteks. Jei p. D. Grybauskaitės „tylėjimą“ suprasti galiu – pagal šios bylos duomenis ji buvo viena 800 kolaboranto M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP/TSKP samdomų darbuotojų, tai V. Landsbergis vis tik buvo šioje barikadų pusėje. Todėl V. Landsbergio tolimesnį tylėjimą dėl Sausio 13-osios bylos nutrauki- nėjimo teks vertinti, kaip jo perėjimą į kitą barikadų pusę – M. Gorbačiovo ir M. Golovatovo versijų rėmimą. Tai dar viena Lietuvos išdavystė ir vei- kimas Rusijos reakcingųjų jėgų nau- dai. Suprantu siekį bylą nutraukti dėl TSPK CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos ir įvykių Maironio gatvėje Vilniuje, kur buvo sumuštas ir Zigmas Vaišvila, tyrimo. Taip ir sakykite. Ta- čiau kodėl byla nutraukta kituose epi- zoduose, kuriuose nėra nei D. Gry- bauskaitės, nei Z. Vaišvilos? Maironio gatvėje nukentėjo ir kiti. Generalinė prokuratūra nusprendė, kad netirs ir mano prašymo dėl iki- teisminio tyrimo dėl tikrųjų D. Ulbi- naitės bylos „didvyrių“, kuriuos nustatė net teismas ir kurie Prezidento rūmuose bei pačios Prezidentės kabinete ruošė p. D. Grybauskaitės „skiepus“ nuo ta- riamo Rusijos antpuolio – VSD vadovo G. Grynos ir departamento vadovo, Prezidentės patarėjo J. Markevičiaus ir pačios Prezidentės. V. Landsbergis šioje skiepytojų kompanijoje teismo nepaminėtas. Tačiau matėme jo viešą benefisą ta tema LRT eteryje. Proku- ratūra nei pradėjo ikiteisminį tyrimą, nei atsisakė tai daryti – atseit teismas tai nagrinėja. Nagrinėja, tačiau tik at- pirkimo ožio – D. Ulbinaitės veikas. Teismas ją išteisino, nors D. Ulbinaitė Prezidento rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje patvirtino, kad ji tai padarė. Tad, p. D. Grybauskaite ir p. V. Landsbergi, paaiškinkite, kodėl gar- siais žodžiais Jūs prieš Rusiją, o dar- bais ar savo neveikimu remiate pačias reakcingiausias Rusijos jėgas? Teismas išteisino D. Ulbinaitę, nors ji pati Prezidento rūmuose vykusioje spaudos konferencijoje patvirtino, kad nutekino valstybės paslaptį
 5. 5. LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 p o l i t i k a 5 Kovo 10-ąją Vilniaus apygardos administ- racinis teismas iš dalies tenkino mano skundą ir įpareigojo Vyriausybę atsakyti į mano, sig- nataro, prašymą pradėti karo provokatoriaus Lietuvos ambasadoriaus JAV Ž. Povilionio at- leidimo procedūrą. Tačiau teismas netenkino šio skundo dalyje dėl Prezidentės, kuri nesiteikė net atsakyti į šį prašymą, įpareigojimo. Gyve- name šalyje, kurioje įstatymai p. D. Grybaus- kaitei negalioja. Kur taip nueisime? Jau ne paslaptis, kad Ž. Povilioniui rikiuojamas Lietuvos „Medve- devo“ vaidmuo. Todėl jis neliečiamasis. Jį gi vasario 23-ąją Lietuvos ambasadoje JAV iškil- mingai Gruzijos garbės ordinu apdovanojo jau pusantrų metų Gruzijos nebe Prezidentas M. Saakašvilis, kurio ieško Gruzijos teisėsauga. Svarbu, kad jis Ukrainos Prezidento patarėjas, drauge su mūsų A. Šemeta „išgyvendinantys“ kariaujančioje Ukrainoje korupciją. Jau nebe- juokinga. Patyčias išgyvendinti būtina ne tik mokyklose. Kodėl mes sutinkame gyventi Kreivų veid- rodžių karalystėje? Tiems, kurie griežia dantimis dėl signatarų Kreipimosi vardan Lietuvos – ne dėl jo turinio, bet dėl pačio fakto, kurie tyliai šnypščia apie mano tariamą veikimą prieš Lietuvą (drąsinčiau kolegas signatarus viešai paremti R. Rastauskienės – Juknevičienės kry- žiaus žygį prieš mane), smūgiuosiu tiesiai į kietą kaktą. Iškart po Krymo įvykių ne Prezi- dentė, ne V. Landsbergis, ne R. Rastauskienė – Juknevičienė, o „Rusijos naudai veikiantis“ signataras Z. Vaišvila 2014-03-25 raštu kreipėsi į Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę, Seimą ir Vyriausybę dėl šauktinių kariuomenės ir alternatyvios tarnybos atkūrimo. Pažeidžiant LR Konstitucijos 139 str. reikalavimus, 2008 m. nuspręsta sustabdyti šaukimą į privalomąją karo tarnybą, o alternatyvoji tarnyba tiesiog numarinta. Mat reikėjo rūpintis ne Tėvynės gynyba, o tarptautinėms misijomis. Prezidentės vardu gavau G. Lukaševičienės atsakymą, kad Prezidentė susipažino su mano siūlymu. Seimo NSG komiteto primininkas A. Paulauskas paaiškino, kad formaliai privalomas šaukimas nepanaikintas - jis vykdomas, kai atitinkamiems kalendoriniams metams nusta- tomas didesnis negu nulis tokių karių ribinis skaičius. Gudru – formaliai nepanaikinta, tik skaičius - nulis. Pvz. 2014 m. nustatyta, kad privalomąją pradinę 9 mėn. karinę tarnybą turėjo atlikti nulis karių, 3 mėn. bazinius karinius mokymus – nuo 700 iki 1000, aukštųjų mokyklų studentų mokymuose jaunesniaisiais karininkais – nuo 350 iki 590. Krašto apsaugos ministerijos atsakyme primintas 2009-09-24 Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo paaiš- kinta, jog šaukimo atsisakymas neprieštarauja LR Konstitucijai, jei numatomos kitos prie- monės, užtikrinančios kitas veiksmingas prie- mones piliečių rengimui ginti valstybę. Kons- titucinio Teismo gebėjimus viską paaiškinti taip, kaip valdžiai reikia, žinome. Tačiau tie politikai, kurie yra tikri demagogai šiuo klau- simu, turi atsistatydinti. Deja. Po metų Prezidentė ir jai iš paskos visa valdžia „pabudo“. Loteriją organizuos, ką kviesti. Dar vienas visuomenės supriešinimas. Kodėl nepradedate taip, kaip Latvija, nuspren- dusi kviesti, visų pirma, jau patirtį turinčius savanorius. Estija šaukiamųjų neatsisakė, jai psichologiškai lengviau. Tačiau mūsų valdžia privalo paaiškinti tikslą. Labiausiai šitoje veidmainiškoje situa- cijoje man nepatinka dviejų NATO šalių - Lenkijos ir Lietuvos - bendro su ne NATO ša- limi Ukraina bataliono steigimas. Koks to tikslas? Jei Lietuva nutartų siųsti Jungtinių Tautų mėlynuosius šalmus į Ukrainą atskirti kariaujančiųjų, nuoširdžiai tai sveikinčiau. Ta- čiau JT Saugumo Tarybos narė Lietuva nesiūlo taikos - kertasi su Vokietija ir strategine vadi- nama partnere Prancūzija (ar atsimenate Pre- zidentės D. Grybauskaitės Paryžiuje pasirašytą sutartį apverstos Lietuvos vėliavos fone?), kai- tina karo atmosferą. Kodėl niekas nieko neaiš- kina? Kreipiuosi į tuos, kurie išgirdę apie signatarų Kreipimąsi vardan Lietuvos užverda pykčiu. Įkvėpkite ramiai ir perskaitykite šį Kreipimąsi. Jei kas neaišku, tai dar kartą perskaitykite. Jei šių signatarų ar Zigmo Vaišvilos vardas jums yra kaip raudonas skuduras jaučiui, bus sunkiau. Tačiau vis tiek perskaitykite Kreipi- mąsi. Kad nenutiktų taip, kaip šiauliečiams – paminklą 1863 m. sukilėliams prieš carinę Rusiją išsiuntė į Grūto parką kaip „sovietinį“ paminklą. Beje, išmokite ir žodį „sovietinis“ versti iš rusų į lietuvių kalbą. Jei valstybę atkūrėme tam, kad ją „savo noru“ negrįžtamai atiduotume abstrakčioms institucijoms, o mainais gautume „tinkamas vertybes“, tai su tuo nesutiksiu. Neturiu net teisės taip elgtis, net jei to norėčiau. Turiu teisę ir sakyti bei ginti savo nuomonę, o signa- taro vardas įpareigoja gerbti savo ir rinkėjų 1990 metų Kovo 11-osios sprendimą. Ir sąžine neprekiauju, ir kolaborantus į Respublikos Prezidentus nesiūlau. Tauta niekam nesuteikė teisės atidavinėti valstybės suverenitetą jos vardu. Kodėl bijoma referendumo? Todėl, kad valdžia meluoja Tautai ir slepia nuo jos tiesą, kur ją veda. Todėl, kad nepakeistas LR Kons- titucijos I skyrius. Todėl, kad suvereniteto ati- davimui reikia Tautos pritarimo – 75% visų Lietuvos Respublikos piliečių balsų. Kuo Pre- zidentė ir dabartinis Seimas skiriasi nuo 1940 metų Liaudies Seimo? Tik tuo, kad 1940 metais Liaudies Seimo nariai tai darė fizinio susidorojimo grėsmės akivaizdoje, o dabar tik už pinigus? Kodėl, visų pirma, toks neviešas pyktis prieš mane? Todėl, kad visuose pagrindiniuose valstybės atkūrimo etapuose buvau ir žinau, kas yra tiesa ir kas melas. Jei V. Landsbergis ir D. Grybauskaitė KGB „kortą“ nuspręstų pa- miršti ir nedaryti išimčių savųjų „ratui“, su- prasčiau tai. Tačiau karo kurstymo isterija, kurią kasdien skelbia Respublikos Prezidentė, pati nenusivilkusi kolaboravimo munduro ir aršiai gynusi Liustracijos įstatymo reikalavimus pažeidusį Lietuvos kriminalinės policijos vadovą A. Matonį, iš KGB etatų peršokusį į mūsų po- liciją per keturias dienas po pučo Maskvoje žlugimo, patvirtino, kad atsitiktinumų nėra. Jei V. Putino valdomam Kremliui, 2009 metais savo svetainėse raginusiam mus Res- publikos Prezidentu rinkti p. Dalią Grybauskaitę, reikia preteksto susidorojimui su Lietuva, tai p. D. Grybauskaitė ir V. Landsbergis puikiai tam kuria sąlygas. Diskusijų vengiančio V. Landsbergio viešai klausiu, kodėl po Audriaus Butkevičiaus sulaikymo 1991 m. kovo 19-ąją vertėte mūsų VRM šturmuoti OMON bazę Vilniuje? Netikiu, kad nesupratote tada, ką da- rėte. Pasekmės būtų buvusios rimtesnės nei pernykščiai Maidano aikštės įvykiai. Todėl tie, kurie mano darbą tarptautiniame Jungtinių branduolinių tyrimų institute Dubnoje nori palyginti su veikla KGB ar GRU, ir net darbu TSKP CK Visuomeninių mokslų akade- mijoje Maskvoje, mielai kviečiu į viešą disku- siją. Beje, apie mano linksmą studentišką nuo- tykį – atsiradimą Dubnoje pernai išsamiai pa- pasakojau LNK televizijai, o dar anksčiau įrašą padarė VU TSPMI tyrimo „Sąjūdžio fe- nomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos stu- dija“ (2009-2011 m., vadovė – Ainė Ramonaitė). Tačiau oponentams ši tiesa nenaudinga, todėl ir neskelbiama. Nebijojau ir nebijau viešų dis- kusijų. Mielai padiskutuočiau ir apie tai, ką p. D. Grybauskaitė 1991 m. veikė JAV, kodėl tai ji slepia. Visus bailius, apkalbančius mane, kviečiu išlįsti į viešumą. Esmė yra ta, kad valdžia, bijanti Tautos, neturi jokios perspektyvos. Klausimas tik vienas – kokią kainą ir kada Tauta sumokės už tokios valdžios neteisėtus sprendimus? Todėl nuoširdžiai kviečiu burtis ir pasirašyti taip valdžią sudirginusį Kreipimąsi vardan Lietuvos. Atkelta iš 3 psl. Toks sprendimas - skirti nukentėjusiajam atvesdinimą ir baudą už neatvykimą - prie- štarauja bet kokiems įstatymas. Tačiau aš jokio šaukimo negavau, jokio fakso be parašo į teismą nesiunčiau, nors to neaišku kieno at- siųsto fakso pagrindu teisėja Gerasičkienienė man paskyrė baudą už neatvykimą. Mano žmona man pasakė, kad policija buvo atvažiavusi, tačiau ji neprisiėmė jokių įsipareigojimų man perduoti žinią apie teismo posėdį. Reiškia, kad policija suklastojo do- kumentą, parašė, kad man paskelbta paieška. Suklastojo mano vardu pranešimą, išsiuntė į teismą be mano parašo, ir tuo pagrindu man skyrė baudą. Nors esu nukentėjęs, ir prašiau bylą nag- rinėti man nedalyvaujant. Dėl tokio teismo elgesio iškėliau jiems civilinę bylą, paprašiau išsiaiškinti, iš kur ir kas išsiuntė tą pranešimą mano vardu, tačiau ši byla nejuda iš vietos. Mano fakso aparatas rodo, kad tą dieną jokio pranešimo aš nesiunčiau. Žodžiu, teisėja Gerasičkinienė krečia tokius cirkus, ir dar nubaudžia mane už tai, kad mane 18 metų neteisėtai persekioja. Pa- siūliau Gerasičkinienei nusišalinti, tačiau teisėja atmetė prašymą. Galiausiai gavau pranešimą, kad posėdis paskirtas vasario 13 d. Tą pranešimą aš gavau kovo 13 d., ant pašto vokų yra antspaudai. Teisėja Gerasičkinienė nutaria palikti mano ieškinį nenagrinėtu, nes neatvykau į posėdį. - Dabar grįžkime į pačią pradžią - tai šita mafija keršija už prokurorą A.Valanti- ną? - Atsakysiu taip - kodėl sistema taip "ėdė" Rolandą Paksą vien už žodį "Tvarka ir Teisingumas". Matyt, bijojo, kad jis ateis, ir galbūt, kažką rimčiau pajudins šioje sistemoje. Todėl tai sistemai R.Paksą reikėjo pašalinti bet kokia kaina, nes jis nebuvo šios sistemos dalis. Tačiau galutinio atsakymo dar nežinau - tikiuosi, kad tai žinosiu greitu laiku. R.Paksas buvo šalinamas tam tikros grupuotės, už kurios stovi tam tikri asmenys, tačiau viskas susiveda į vieną asmenų grupę, kuri Lietuvoje praktiškai valdo viską. Jie ir daro tokius fo- kusus - Pociūnas iškrenta pro langą, nes žinojo kai ką daugiau, ko bijojo prasitarti, tai avariją tau padaro. Viskas prasidėjo ne nuo A.Valantino. Čia prisidėjo žmonės, kurie sėdi Seime, ir priiminėja įstatymus. Tikiuosi, greitai įvie- šinsiu jų pavardes. Dėl to ir tau taip nesiseka - mušiesi kaip žuvis į ledą, tačiau vis tiek nieko nepasieki. Apie Valantiną aš daugiau papasakosiu - visi tie veikėjai susiję, nes aš ir toliau esu persekiojamas iš visų pusių, ir kaip tik galima. Nes sistema dirba taip - jie tave laužia bet kokiomis priemonėmis, kol palaužia. Pažiūrėsime, ką jie dabar darys, kai pamatys, kad jie patys giliai įklimpę. - Tada sistema ima mėtyti žmones per galvą? - Taip, tada prasideda tokie fokusai. Ko- dėl tave norėjo nugalabyti? Todėl, kad jie žinojo, kad tik per "Laisvą laikraštį" ir tave eis visa ši medžiaga ir šis demaskavimas. Jie suprato, kad jie, nors dar sėdi Seime, ta- čiau jau traukiasi iš savo postų ir užleidžia save vietas (tik Darbo partija ir Paulauskas dar kažko spyriojasi, niekaip neatsisako noro tapti prezidentu), kad visa ši medžiaga jiems yra labai nepalanki. Ir tu esi jiems nepalankus. Todėl ir bandė tave nužudyti, suorganizuo- dami avariją. Prie to prisidėję ir kiti džentel- menai. - Tačiau nejaugi Grybauskaitė negali pravalyti šios mafijos? Ar ji neturi intereso? - Kitą kartą apie tai papasakosiu. Pridedame A.Beržinio pareiškimą „kriminali- nei“ institucijai Vilniaus apygardos teismui PAREIŠKIMAS 17 spalis 2014 Civilinėje byloje Nr2-4293- 431/2014 CPK 65-69str.pagrindu 17 10 2014 13 valandos nurodytos civilinės bylos teismo posėdyje prašau ieškinį nagrinėti man nedalyvaujant ir reiškiu nušalinimą nuo šios civilinės bylos nagrinėjimo kriminalinei institucijai visam Vilniaus apygardos pseu- doteismui ir jo pseudoteisėjai L.Gerasičkinienei ir prašau man nedalyvaujant dėl atsakovo kriminalinės Lietuvos vykdomos nusikalstamos veikos LR BK l00 str. pagrindu mano ir mano artimųjų atžvilgiu perduoti išnagrinėti nušalinimo pareiškimą aukštesnei pagal kom- petenciją kriminalinei institucijai apeliaciniam pseudoteismui dėl sekančių motyvų: 1. kriminalinė institucija Vilniaus apy- gardos teismas ir pseudoteisėja L.Gerasički- nienė yra tiesiogiai suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi kaip organizuotos kriminalinės grupuotės kriminalinės Lietuvos teritorijoje dalis /CPK 65str./. Ieškinys minėtoje civilinėje byloje pa- tvirtina ir jrodo organizuotus nusikaltimo po- žymius kriminalinės Lietuvos pseudoteismų, pseudoteisėjų, pseudoantstolių ir "teisingumo" ministerijos bei kitų organizuotoje nusikals- tamoje veikoje tyčia neįvykdant 31 10 2000 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-5566/2000 ir tokiu būdu dengiant nuo baudžiamosios at- sakomybės policijos ir prokuratūros informa- torių K.Taurą atsidėkojant už melagingą įskun- dimą, kad būtų galima sufabrikuoti ir realizuoti baudžiamas bylas Nr.l-64/99, Nr.l-105/2005 prieš mane ir taip vykdyti nebaudžiamą LR BK l00 str. veiką mano ir mano artimųjų at- žvilgiu. Kriminalinė institucija Vilniaus apygardos teismas ir pseudoteisėja L.Gerasičkinienė ci- vilinėje byloje Nr.2-84-431/2009, Nr.2-7605- 178/2009 ir kitose dengė ir dengia nuo bau- džiamosios ir civilinės atsakomybės krimina- linės Lietuvos pseudopolicijos, pseudoproku- ratūros, pseudoteisėjų nusikalstamus veiksmus, kad man nebūtų atlyginta padaryta žala už mano automobilio su fiktyviais numeriais naudojimą ir negrąžinimą iš kriminalinės ins- titucijos Klaipėdos miesto apylinkės teismo pseudoteisėjo J.Špelverio ir kt. Apie nusikalstamos kriminalinės institu- cijos Vilniaus apygardos ir jo pseudoteisėjų vykdomą pseudoteisingumo manufaktūrą faktų visų neišvardinsiu, kadangi žmogbeždžionių išsivystymą pasiekę tokie pseudoteisėjai dar nesuvokia, kad toks teisingumas yra nusi- kalstamas ir todėl negali nagrinėti šios civilinės bylos ir toliau vykdyti nusikalstamą LR BK l00 str. pagrindu veiką mano ir mano artimųjų atžvilgiu. 2. yra aplinkybės, kurios kelia pagrjstų abejonių kriminalinės institucijos Vilniaus apygardos teismo ir pseudoteisėjos L.Gera- sičkinensė nešališkumu /CPK 66str./. Net kriminalinės Lietuvos seimas nepa- tvirtino antrą kartą kriminalinės institucijos Vilniaus apygardos teismo pirmininko krimi- nalinės Lietuvos aukščiausio teismo pseudo- teisėju, nes kriminalinė institucija Vilniaus apygardos pseudoteismo pseudoteisėjai vykdo nusikalstamo pseudoteisingumo manufaktūrą kriminalinės Lietuvos teritorijoje ir yra kri- minaliniai nusikaltėliai ir bailiai, ką patvirtina kitų civilinių bylų nagrinėjimo eiga ir proce- siniai sprendimai. Todėl kriminalinė institucija Vilniaus apy- gardos teismas ir jo pseudoteisėjai, kurie daro nusikaltimus ir dengia vieni kitus nuo atsakomybės negali nešališkai išnagrinėti šios civilinės bylos. Aurelijus Beržinis
 6. 6. 6 p o l i t i k a LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 Vos kelioms dienoms po rinkimų viešai išgirstame buvusių nepaklibi- namų vadų prisipažinimus. Artūras Zuokas žada niekuomet daugiau ne- kovoti už Vilniaus miestą, nebesijau- dinti dėl kažkieno šiukšlių dėžių. O Andrius Kubilius paleidžia Partijos vairą, tegu vairuos Landsbergio anūkas. Taigi visur tvyro nesuvaldoma baimė, kas bus toliau. Bet patyrę kapitonai tegu neužmiršta, kad skęstantį laivą paliks paskutiniai. Kitaip juos apkaltins išdavus tautą, jiems patikėtas romias aveles. Mes neturėjome išgalių stebėti sa- vivaldybių rinkimus visoje Lietuvoje. Tiesiog tai pernelyg milžiniškas darbas, neapsiginklavusiam šiuolaikine skai- čiavimo technika. Pasitenkinome Vil- niaus rinkimine apžvalga. Manau kad tai irgi gana nenuobodus įvy¬kis, lem- siantis ne tik Sostinės bet ir visos Lie- tuvos artimiausią ateitį. Pasitikrinome kaip laikėsi mūsų pažįstamos apylinkės iš praeitų prezidentės laimėtų rinkimų. Vėl jos darbą užbaigė tik paryčiais, ir pelnė sėkmingam Šimašiui balsų prie- auglį nuo vidur¬nakčio 30% iki galu- tinio 34%. Šių apylinkių jau visai ne- daug, bet balsų prieauglis pas jas net 56874 balsai, t. y. 3.1% nuo visų 437989 balsavusių Vilniaus mieste. Galėtume ir pasigirti kad tokia žval- gomoji žūklė lyg ir pasisekė, tik kelios didesnės lydekos ir liko nepastebėtos. Ne tik šventieji gali puodus lipdyti, net nežymiai prirašius naujų balsų ga- lime pasiekti gana pavydėtinų laimė- jimų. Aš surašysiu kiek kuri apylinkė prisidėjo prie Šimašiaus procentų pa- didėjimo, ir koks lankytojų srautas buvo priešpaskutinę balsavimo valandą. Deja kaip matysime vėliau 19 : 00 pa- rodytas apsilankiusiųjų pro¬centas ne- žymiai sukeltas, kad liktų mažiau balsų paskutinei valandai, taip paslepiant balsus sumestus po 20 : 00. Tai jau būtų Z. Vaigausko komandos sėkmingai atlikta užduotis, aišku su Respublikos aukščiausios valdžios pritarimu. Apylinkėje 59. Konstitucijos balsų prieauglis 156, paskutinėmis valando- mis lan¬kytojų srautas 171; 2. Gedi- mino 379 ir 186; 214. Pavilionių 79 ir 189, vis tiek paskutinę valandą nubal- savo 254; 200. Balsių 293 ir 227; 215. Bajorų 180 ir 125; 111. Sruogos 197 ir 186, 109. Švyturio 166 ir 146; 309. Pašilaičių 203 ir 243; 301. Rygos 11 ir 134; 62. Naugarduko 248 ir 141; 469. Koloso 175 ir 225; 156. Raitininkų 91 ir 117; 104.Sapiegos 152 ir 112, paskutinę valandą nubalsavo 309; 413. Bukčių 529 ir 217; 415. Oslo -10 ir 165. Pabaigoje įdėjome dvi apylinkes Bukčių ir Oslo kurios įsikūrusios tos pačios mo¬kyklos Ąžuolyno progim- nazijos viename koridoriuje. Skiriasi tik apylinkės komisijų sudėtis ir matyt jų požiūris į Šimašių. Antrame rate kova tarp dviejų ga- limų merų darosi dar įspūdingesnė. Deja mes kol kas neturime galutinių paskaičiavimų. Pateiksime tik keletą dėmesio vertų pastabų. Labai įdomūs skaičiai pateikti rinkimų dienos vakare 19 : 57. Tai procentai nuo rinkėjų skaičiaus. Apylinkėje 59. Konstitucijos šis skaičius kiek sumažintas per 50, bet atėjusių 19 : 00 procentas tiek iš- didintas kad viršija net visų lankytojų skaičių po 20 : 00 net per 284. Tas pats atsitiko ir apylinkėje 2. Gedimino, ten lankytojų skaičius 19 : 00 viršija visų atėjusių balsuoti iki 20 : 00 skaičių net per 732. Nemanau kad VRK lankytojų procentus skaičiuoja su rankomis. O programos klaida dirba visais atvejais. Tai rodytų kad VRK tyčia sukelia priešpaskutinės valandos 19 : 00 lankytojų skaičių, kad pridengtų po 20 : 00 įmestus balsus. Mažai tikė- tina kad VRK darbą iškraipė kokie nors užsienio diversantai. Nors neįti- kėtinų pakeitimų buvome pastebėję ir per prezidentės rinkimus, tik tie pa- keitimai buvo Dalios Grybauskaitės naudai. Apylinkė 214. Pavilionių ir dabar netilpo į paskutinės valandos limitą. Lan¬kytojų srautas paskutinėmis va- landomis buvo 83, o nubalsavo pa- skutinę valandą 100 žmonių. Ūdrys aiškino kad VRK pasiruošusi skelbti ir visos dienos 20 : 00 lankytojų skaičių, bet jiems to neleidžia įstatymas. Įdomu kam buvo reikalinga tokia rin- kimų klastojimo landa. Matyt tiems kurie valdo didumą rinkiminių apy- linkių. Ją sėkmingai iki šiol naudojosi konservatoriai Kauno mieste, matyt ir Lenkų Sąjunga Vilniaus rajone. Dabar šią spragą naudojasi Šimašių remian- čios jėgos. Gal taip eisis ir greit bū- siančiuose Seimo rinkimuose? Galėtų kiekvienoje apylinkėje sto- vėti kasos aparatas, panašiai kaip banko lanky¬tojams, ir gautas popie- riukas su numeriu pasiliktų pas balsa- vusi, būtų matomas VRK tinkle, o dar galėtų būti užrašytas prie balsavusio parašo. Kad galėtume pasitikrinti kokie piliečiai balsuoti atėjo paskutinę va- landą. Kol taip nėra, balsavimo var- žovams nereiktų nuleisti rankų, ir pa- prašyti kad balsai būtų perskaičiuoti bent įdomesnėse apylinkėse. Mano manymu rinkimus bent Vilniaus mieste reiktų atšaukti, jau vien dėl dabar pa- teiktų įtarimų. Jau seniai abejojama šios VRK norais ir gebėjimais užsi¬mi- nėti balsavimų ir referendumų vadyba. Tik kažkodėl valdantiesiems trūksta valios, gyvena tikėdamiesi kad blogiau nebus. GintarasValiukevičius Lietuvos politikus verčia rinkimų sukelta vėtra Andrius DZIDOLIKAS Nuo šių metų balandžio pirmosios – melagių šventės – laisvosios Lietuvos Respublikos bau- džiamojo proceso kodekse atsiras toksai visiškai nekaltas straipsnis: "3. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarp- tautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose gali būti nustatomos ir kitokios bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo bei vykdymo ar kitos pro- cesinės taisyklės, negu numato šis Kodeksas". Skamba lyg visai nieko tokio: na, numato, tai numato, ką padarysi. Jei su Briuseliu ar Wa- šingtonu kažką susitarėme, privalome laikytis. Deja, Seimas ir "Durniškės" ne šiaip sau a.a. Vytauto Petkevičiaus buvo pavadinti susisie- kiančiais indais. Vien pasižiūrėjus, kokias teisės aktų pataisas praeitą savaitę siūlė "nusipelnęs gyventi geriau" Artūras Paulauskas, šiurpas pa- gaugais nueina. Yra toks Lietuvos Dalios labai mėgiamas karo padėties įstatymas. Kovo ketvirtąją A. Pau- lauskas pasiūlė, mano jauna galva žiūrint, sugrįžti į A. Smetonos autoritarinio-fašistinio režimo ga- dynę. Tik įsiklausykime į pataisos esmę: "Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip: [...] "kai ikiteisminio tyrimo įstaigos negali atlikti joms Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pavestų funkcijų, jas atlieka karo policija, o jei [karo policija] savo funkcijų atlikti negali, – karo komendanto paskirti asmenys. Teritorijoje, kurioje karo policija ir karinės komendantūros negali atlikti savo funkcijų, ikiteisminį tyrimą atlieka šioje teritorijoje vei- kiančio ar dislokuoto karinio dalinio ar kito karinio vieneto vado paskirti asmenys. Ikiteis- minio tyrimo pareigūnais, esant galimybei, turi būti paskirti asmenys, turintys teisinį išsilavi- nimą“. Ech, kad trenkė ponas Paulauskas, maža, taip sakant, nepasirodė. Mūsų mielieji saugumiečiai taipogi neliko užmiršti. Tą pačią kovo 4-ąją Paulauskas sukurpė ir alternatyvų minėto karo padėties įstatymo 26 straipsnio variantą. Mieli skaitytojai, rekomen- duoju įkvėpti giliau: "Kai ikiteisminio tyrimo įstaigos negali atlikti joms Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pavestų funkcijų, jas atlieka[...] Valstybės saugumo departamento padaliniai [...]" Taip, mieli skaitytojai, VSD gerieji padaliniai. Ir ką gi tai galėtų reikšti? Kadangi melagių dieną įsigalios naujas BPK straipsnis, pagal kurio stebuklingą kombinaciją BPK kai kurios funkcijos deleguojamos kitiems subjektams, tai, kilus kariniam konfliktui Lietu- voje, teisiškai saugumiečiams atsivertų visi keliai apsaugoti "brangių Lietuvos žmonių" ramų miegą. Mano galva, visi viršuje minėtų įstatymų pakeitimai daromi ne atsitiktinai. Spėrieji Maidano organizatoriai Ukrainoje jau pasimokė, jog nuo pasaulio nepavyko nuslėpti neteisėto Rados ir Ukrainos prezidento nuvertimo. Todėl karinio konflikto metu visiems Lietuvos kairiesiems pa- skelbus karą, pastarieji sėkmingai papultų į ne- saugumo departamento nagus, o Monikutė "Delfi" pirmajame puslapyje po keleto metų sukergtų pusmečio naujieną: "Žilvinas Razminas, Giedrius Grabauskas, kiti socialistinio fronto nariai žuvo priešindamiesi teisėtėms VSD reikalavimams". O Liudukas "Lietuvos ryte" pakrautų užzombintoms avims "ant viršaus", atsiprašant, kad Lietuvos Dalios tikrieji ketinimai liktų daugumos nepastebėti: "Generalinė prokuratūra nustatė, kad VSD karo metu neviršijo įgaliojimų". Viršuje nurodytų įstatymų pataisos nejaudintų mano jaunos širdelės, jei straipsnių pakeitimų redakcijose išvysčiau tokius žodžius: "Teritorijoje, kurioje karo policija ir karinės komendantūros negali atlikti savo funkcijų, iki- teisminį tyrimą atlieka šioje teritorijoje veikiančio ar dislokuoto karinio dalinio ar kito karinio vieneto vado paskirti civiliai asmenys. Ikiteisminio tyrimo pareigūnais, esant galimybei, turi būti paskirti asmenys, turintys teisinį išsilavinimą. Civiliai asmenys, paskirti atlikti ikiteisminio ty- rimo veiksmus, konkrečioje karo veiksmų zonoje, savo gyvenamosios vietos teritorijoje privalo turėti vietinių gyventojų pasitikėjimą, būti gar- bingi, neteisti Lietuvos Respublikos piliečiai. Kitų šalių piliečiams ikiteisminių įstaigų funkcijos gali būti paskirtos tik su civilių gyventojų prita- rimu". Prieš keletą metų Prezidentė Dalia Grybaus- kaitė Vilniuje atidarė Europos namus, vėliau su Estijos prezidentu laimino Užupio respubliką, kurioje apsistojęs didysis Lietuvos kairiųjų "gy- nėjas", propagandisto Rimvydo Valatkos "pa- maina" Andrius Bekelnis. Pamenu, eteryje skam- bėjo tiesiog fantastiškos frazės: "Lietuva gerbia kiekvieną jos pilietį; Europa – atviri namai kiek- vienam jos gyventojui". Tai jau tikrai, kad gyvename laisvoje, de- mokratinėje valstybėje, jei Seimo teisės departa- mentas kovo 13-ąją, už poros dienų po kovo 11- osios, sugeba priimti teisės specialistų išvadą dėl A. Paulausko viršuje minėtų pataisų. Apie magiškąjį 26 straipsnio pakeitimą išvadoje – nei žodžio. Išvadą surašę departamento direktorius Andrius Kabišaitis, nariai J. Meškienė, E. Sa- dauskienė A. Paulausko pasiūlyme jokių grėsmių nacionaliam saugumui neįžvelgė. Nepastebėjo A. Paulausko "perliuko" nei "Delfi", nei "Lietuvos rytas". Kad ir kiek ieškojau, Monikutės redaguojamame "interneto naujienų lyderio" portale taip ir nesuradau, kad nors vienas apžvalgininkas būtų susidomėjęs p. Pau- lausko lunatizmu. Juk valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, drauge Paulauskai! Kaip jums ne "ajajai"? "Komsomolkės" eteryje kovo 14 dieną Pre- zidentą Rolandą Paksą nuvertęs saugumo "raši- nėlių" karalius Mečys Laurinkus kažką pezėjo, koks mūsų saugumas puikus ir atviras visuomenei: "Siaurąja prasme saugumas yra analitinė ir ope- ratyvinė tarnyba, plačiąja – teisėsaugos institucija, atliekanti operatyvinius veiksmus net kriminali- nėse bylose ir pati vykdanti ikiteisminius tyri- mus". Taip, jums, saugumiečiams, viskas galima. Karo metu patikėti ne karo policijai, o karinių dalinių paskirtiems asmenims ar tuo labiau – VSD padaliniams – vykdyti teisingumą tegalima arba stipriai išgėrus, arba susipykus su sąžine. Nustokite kepti įstatymus kaip blynus, pone Paulauskai. Pats rašytoją V. Petkevičių kadaise vadinote "tėvu" (nes anas jus rinkimuose rėmė?)! Kaip manote, ar nesivarto šitas Lietuvos šviesuolis kape, jūsų teisinio nihilizmo vaisius raškyda- mas? Robertas Davidas Steelas, dvidešimt metų išdirbęs karinėj jūrų žvalgyboj ir centrinės žval- gybos valdyboj, amerikiečiams aiškiai pasakė, jog kiekvienas teroro aktas Amerikoje įvykdomas vyriausybės arba FTB savo informatorius priverčia taip pasielgti. Tikiuosi, neišvysiu karo nusiaubtos Lietuvėlės, kad kokiam karo lauko saugumiečių "troikos" teisme nereikėtų atsiklaupus ant kelių maldauti pasigailėjimo. Artūras Paulauskas remia nusikalstamą Grybauskaitės režimą?
 7. 7. LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 p o l i t i k a 7 Koncernui „Achemos grupė“ priklau- sančios Jonavos trąšų ir chemijos pro- duktų gamintojos „Achema“ atstovai teigia, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ kreipimasis į Kauno apygardos teismą gali būti suprastas kaip tiesioginis spaudimas Konstituciniam Teismui, kuris imsis rytoj nagrinėti suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo saugu- mo dedamosios mokesčio konsti- tucingumą. Dalios Grybauskaitės proteguotas Klai- pėdos Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas, kuris neva turėjo garantuoti „energetinę nepriklausomybę“ nuo rusų, ir smarkiai atpiginti gamtines dujas, iš tiesų veža dujas, kurios yra bent trečdaliu brangesnės, nei rusiškos. Natūralu, kad „Achema“ atsisakė mokėti už SGD dujas, kadangi jų nenaudoja. Seimo Artūro Skardžiaus vadovaujama laikinoji tyrimo komisija nustatė, kad Bermuduose registruota „ofšorinė“ kom- panija Hoegh LNG Ltd 10 metų už 1 mlrd. 800 tūkst. Lt „Klaipėdos naftai“ iš- nuomavo plaukiojančią saugyklą su išdu- jinimo įranga (FSRU), kai tuo tarpu pati „ofšorinė“ įmonė FSRU iš Pietų Korėjos kompanijos nusipirko už 250 mln. JAV dol. (apie 612 mln. 500 tūkst. Lt). Šios „verslo“ pelno marža grubiai yra 1,2 mlrd. litų, kuriuos susišluos ta neaišku kieno įsteigta Bermudų ofšorinė kompanija. Skiriamasis „ofšorinių“ bendrovių bruožas yra tas, kad jų steigėjų beveik neįmanoma nustatyti, kaip neįmanoma gauti ir finan- sinių ataskaitų apie jų veiklą. Ne veltui A. Kubilius pareikalavo, kad A. Skardžiui būtų iškelta baudžiamoji byla net pagal kelis straipsnius, tarp jų ir tėvynės išdavimas. Turint omenyje, kad konservatoriai jau turi nemažą patirtį, įgy- vendindami „strateginius projektus“ su ofšorinėmis bendrovėmis, galima spėti, kad tikrieji tos Bermudų įmonės steigėjai yra A. Kubiliaus ar D. Grybauskaitės sta- tytiniai. Mat „Mažeikių nafta“ buvo atiduota ne JAV energetikos milžinei „Williams“, bet Delavaro valstijoje įteigtai „ofšorinei“ bendrovei „Williams International Com- pany“ su 10 tūkst. dolerių kapitalu. „Tai, kas vyksta šiuo metu, galima laikyti tiesiog neetišku spaudimu teismams. „Achemos“ gamykla visada tinkamai ir laiku mokėjo ir moka už naudojimąsi gamtinių dujų perdavimo sistema. SGD terminalas šiuo metu gamyklai neteikia jokių paslaugų, už kurias turėtu- mėme mokėti, tą pripažino Europos Ko- misija. Svarbu pasakyti, kad gamtinės dujos gamyklai yra būtent žaliava pro- dukcijai ir tai niekaip nėra susiję su pačiu terminalu ar jo energetiniu saugumu “, - sakė „Achemos“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas. Anot R.Miliausko, SGD terminalo priedas yra nustatytas neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos, kaip teisinės valstybės, esminius konstitucinius principus, todėl savo teises gamyklos atstovai gina teisiniu keliu. „Terminalas neabejotinai yra visos valstybės energetinio saugumo garantas, tačiau užtikrinant jo veiklą per didelė našta uždedama tik ant dalies Lietuvos ūkio ir vartotojų, tai reiškia, kad valstybė nusprendė eiti lengvesniu keliu – nusavinti keleto ūkio subjektų nuosavybę“, - ko- mentavo „Achemos“ generalinis direkto- rius. Teigiama, kad vien 2013 metais „Achema“ turėjo sumokėti beveik 50 mln. Lt (14,48 mln. EUR) SGDT mokes- čio, kai tuo tarpu visų kitų mokesčių į valstybės ir savivaldybių biudžetus „Ache- ma“ sumokėjo apie 59 mln. litų (17,08 mln EUR). R.Miliauskas pabrėžia, kad nelogiška, jog taip vadinamą SGD terminalo saugumo priedą turi mokėti gamtinių dujų perdavimo paslaugos naudotojai nepriklausomai nuo to, ar priedo mokėtojas naudosis paties terminalo paslaugomis, ar ne. „Papildant tai, SGD terminalu gali naudotis ir tie subjektai, kurie net nemokėjo minėto saugumo priedo. Pavyzdžiui, remiantis viešai skelbiama informacija, per terminalą bus tiekiamos gamtinės dujos į Estiją, ūkio subjektams, kurie 2013 metais neprisidėjo prie infrast- ruktūros, kuria šiuo metu naudosis, įren- gimo“, - sakė R.Miliauskas. Terminalas teikia naudą bet kuriam ūkio subjektui, nepriklausomai nuo to, ar jis mokėjo saugumo priedą, ar ne, o fi- nansinė infrastruktūros įrengimo našta buvo perkelta tik tiems ūkio subjektams, kurie 2013 metais naudojosi gamtinių dujų perdavimo paslauga Lietuvoje, ir net nepriklausomai nuo to, ar jie naudosis terminalu ateityje. Anot „Achemos“ vadovo R.Miliausko, tuo pažeidžiama Konstituci- joje įtvirtinta sąžiningos konkurencijos laisvė, ūkio subjektų lygiateisiškumas ir teisėtų lūkesčių principai. AB „Achema” – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų ga- mintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse. Bendrovėje dirba apie 1440 žmonių. Pagrindinė įmonės veikla – azoto trąšų, birių trąšų mišinių, skystų trąšų kambario ir lauko augalams, amoniako, azoto rūgšties, metanolio, formalino, KF dervų, klijų (PVAD), angliarūgštės, de- guonies, azoto, bazinio aliuminio sulfato tirpalo gamyba ir prekyba. Teisininkų argumentai: 1. AB „Achema“, priešingai nei teigia AB „Klaipėdos nafta“, visada tinkamai ir laiku moka už naudojimąsi gamtinių dujų perdavimo sistema. SGDT šiuo metu AB „Achema“ neteikia jokių paslaugų, už ku- rias turėtumėme mokėti. Tą pripažino ir Europos Komisija. 2. AB „Achema“ laikosi pozicijos, kad SGDT priedas yra nustatytas neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos, kaip teisinės valsty- bės, esminius konstitucinius principus ir savo teises gina teisminiu keliu. Atitinkami kreipimaisi pateikti teismams daug ankščiau nei „Achemai“ kilo kokios nors pareigos mokėti SGDT priedą. 3. AB „Achema“ visada palaikė SGDT projekto įgyvendinimą ir ne kartą siūlė prisidėti prie projekto. Kaip yra žinoma, koncernas „Achemos grupė“, kurios narė yra AB „Achema“, yra AB „Klaipėdos nafta“ akcininkas. AB „Achema“ ne kartą viešai pasisakė, kad yra pasirengusi skolinti lėšas SGDT projektui įgyvendinti. 4. SGDT yra visos valstybės energeti- nio saugumo garantas. Tačiau užtikrinant SGDT veiklą neproporcinga našta užde- dama tik ant dalies Lietuvos ūkio ir varto- tojų. Paprasčiau tariant, valstybė nusprendė eiti lengvesniu keliu – nusavinti keleto ūkio subjektų nuosavybę. 5. Iš esmės beveik vien ant „Achema“ pečių uždedama SGDT statyba ir eksp- loatavimas. Palyginimui, pvz., vien 2013 m. „Achema“ turėjo sumokėti beveik 50 mln. Lt (14,48 mln. EUR), kai tuo tarpu visų kitų mokesčių į valstybės ir savival- dybių biudžetus „Achema“ sumokėjo apie 59 mln. litų (17,08 mln. EUR). 6. SGDT įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reguliavimas nurodo, kad SGDT projektas yra finansuojamas iš Projektą įgyvendinančios bendrovės nuosavų lėšų ir (ar) skolinto kapitalo. Tuo tarpu SGDT įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta galimybė Projekto dalį finansuoti SGDT priedo lėšomis vertintina kaip priemonė, kuri gali būti naudojama tik tuo atveju, jei Projekto įgyvendinimui nepakanka ben- drovės nuosavų ir skolintų lėšų, t.y. ultima ratio priemonė. 7. SGDT priedą turi mokėti gamtinių dujų perdavimo paslaugos naudotojai ne- priklausomai nuo to, ar SGDT priedo mo- kėtojas naudosis SGDT ar ne (t.y. SGDT priedo mokėtojas, pirkdamas gamtines du- jas iš kitų nei SGD terminalo šaltinių, taip pat turi mokėti SGDT priedą). Tuo tarpu SGDT gali naudotis ir tie subjektai, kurie nemokėjo SGDT priedo. Pavyzdžiui, pagal viešai skelbiamą in- formaciją http://litgas.lt/litgas-tieks-dujas- jau-treciajai-estijos-imonei/ per SGDT bus tiekiamos gamtinės dujos į Estiją, ūkio subjektams, kurie 2013 m. nemokėjo SGDT priedo ir taip neprisidėjo prie inf- rastruktūros, kuria šiuo metu naudosis, įrengimo. Taigi, sukurta infrastruktūra teikia nau- dą bet kuriam ūkio subjektui, nepriklau- somai nuo to, ar jis mokėjo SGDT priedą ar jo nemokėjo, o finansinė infrastruktūros įrengimo našta buvo perkelta tik tiems ūkio subjektams, kurie 2013 m. naudojosi gamtinių dujų perdavimo paslauga Lietu- voje, nepriklausomai nuo to, ar jie naudosis SGDT. Tuo pažeidžiama Konstitucijoje įtvirtinta sąžiningos konkurencios laisvė ir ūkio subjektų lygiateisiškumas. „Achema“ atsisakė mokėti reketininkams už D.Grybauskaitės sugalvotą aferą "Achemos" vadovas Ramūnas Miliauskas INFORMACIJA apie UAB „Gutronikas“ planuojamos ūkinės veiklos „ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IŠPLĖTIMAS GEOLOGŲ G. 6, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.” galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Gutronikas“, Rodūnios kel. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2310123. 2.Planuojamosūkinėsveiklospavadinimas:Atliekųtvarkymo veiklos išplėtimas Geologų g. 6, Vilniuje, Vilniaus m. sav. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilnius, Geologų g. 6. 4. Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros Taršos pre- vencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – Vilniaus skyrius) priimta atrankos išvada (2015-01-28 rašto Nr. (15.8)-A4-780): UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklai Geologų g. 6, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimas nepri- valomas. 5. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Vilniaus VSC) 2015-02-28 raštu Nr. 12(12.37)-2-1558 kreipėsi į Vilniaus skyrių persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad pateikta prieštaringa informacija apie vykdomą ir planuojamą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, nepateikta informacija apie nustatytąsanitarinėsapsaugoszonąirjostikslinimą,planuojamos ūkinės komercinės veiklos keliamus triukšmo lygius ir jų sklaidą esamoje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje, esamą ir perspektyvią aplinkos oro taršą nagrinėjamoje teritorijoje, su planuojama ūkine komercine veikla susijusį kvapo poveikį artimiausių gyvenamųjų teritorijų gyventojams ir jo sklaidą. 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 1. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas – Vilniaus VSC pritaria dėl neprivalomo planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo. PŪV užsakovas tolesniuose PŪVplanavimoetapuoseįsipareigojoatliktipoveikiovisuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Jų metu bus nustatyta sanitarinė apsaugos zona. 2. Visuomenės pastabų dėl planuojamos ūkinės veiklos Vilniaus skyriui pateikta nebuvo. 3. PŪV numatoma vietoje, kurioje šiuo metu jau yra vykdoma juodojo metalo laužo ir jo atliekų, elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių laikymo bei tvarkymo veikla. PŪV metu didinami jau tvarkomų atliekų kiekiai bei išplečiamos atliekų rūšys. PŪV metu pavojingų atliekų laikymo kiekis nesikeis. Naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas.PŪVmetubusnaudojamasiesamainfrastuktūra, papildomasinžinerinėsinfrastruktūrosįrengimasnenumatomas. 4. PŪV objekto gretimybėse nėra PŪV poveikiui jautrių teritorijų. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomas, kultūros paveldo objektų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ter- itorijas. PŪV nepatenka į rekreacines teritorijas. Nuo PŪV vietos yra pakankamai (420 m) nutolusi gyvenamoji aplinka. 5. Nepavojingų atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma as- faltuotoje aikštelėje su įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į miesto lietaus kanalizacijos tinklus. Veiklos metu vanduo gamybinėms reikmėms nebus naudojamas. Dėl PŪV aplinkos tarša nuotekomis nenumatoma. 6. PŪV metu sukaupus ekonomiškai naudingą atliekų kiekį, jos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 7. PŪV metu dirvožemio tarša ar erozija nenumatoma, kadangi pavojingos atliekos bus laikomos uždarame pastate – sandėlyje, nepavojingos atliekos bus tvarkomos asfaltuotoje aikštelėje su įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema. 8. PŪV atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, PŪV teritorija patenka į verslo, gamybos ir pramonės teritorijas. PŪV atitinka žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė, pramonės ir sandėliavimo teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorija). 7. Priimta galutinė atrankos išvada (2015-03-18 Nr. (15.8)- A4-2770): UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklai Geologų g. 6, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 8. 8. 8 k o m e n t a r a s LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 Kristina SULIKIENĖ Paulauskas, Kliunka, Sadeckas, Grigaravičius: jeigu anksčiau šios pa- vardės turėjo kelti pasigėrėjimą, ir ko- vos su organizuotu nusikalstamumu asociacijas, dabar tai tėra žilstančių vaikinų pavardės. Ir jie ne tik žyla. Jie jau net nebe- gali ir nebemoka apginti savo „teisuo- lių“ pozicijų. Šiandien LNK studijoje vykusiame specialios laidos skirto Henriko Daktaro neteisėto laikymo Lukiškėse be jokio galiojančio ir įsiteisėjusio teismo nuo- sprendžio filmavime „Yra kaip yra“, kurią vedė Giedrius Drukteinis, į vedėjo klausimą bei pakartotinį ragi- nimą atsakyti, kurį uždavė kita vedėja – ekspertė Gurevičiūtė, Kliunka nesu- gebėjo atsakyti. O klausimas buvo paprastas: ar tiesa, jog šioje byloje net nėra lavo- nų? Paprastas klausimas į kurį Algi- mantas Kliunka neturėjo atsakymo. Alvydas Sadeckas iš viso nukrypo į tolimus laikus, ir pradėjo kalbėti apie sovietmečio kriminalinius tyri- mus. Jog esą dar 1985 –aisiais jis sakęs Henrikui, baik savo nusikalstamą veiką, ir dirbk. „Ir trisdešimt metų, jau 30 metų...Ir gauja...“ Kilo natūralus klausimas – tai ką visus tuos trisdešimt metų veikė šitie buvę sistemos vilkai, galiūnai, darbo pirmūnai, jeigu nesugebėjo sukurpti bent įtikinamos bylelės? Paskutiniai laidos akordai skambėjo komiškai: buvo kalbama apie kažkokį Henriko raštelį iš rūsio, kad neva jis prašydamas atvežti jam česnakų, tokiu būdu organizavo Sigito Čiapo nužu- dymą. Ne veltui šios pasakėlės autorių A.Kliunką ir visą jo skyrių aš vadin- davau savo straipsniuose „juodojo kūbo pasakorių iš rūsio klubas“. Yra netgi anekdotas, apie nesusi- kalbėjimą tarp tautų, jog „chrien tibie dam“ rusai piktai atšauna, o anglas gali suvokti, jog bus atsiskaityta dar- žovėmis. Taip ir čia: kažkoks raštelis apie česnakus ir kopūstus, kad rūsio kame- roje negera, ir norisi daržovių – tai Sigito Čiapo, kuris buvo nušautas kitą po česnakų raštelio dieną – nužudymo organizavimo įrodymas. Neva česnakų raštelyje galima iš- skaityti žodžius, jog Čiapas mane par- davė. Na, pardavė tai pardavė, bet prie ko čia pritempimas prie nusikaltimo organizavimo, ir dar sėdint rūsy? Ir dar atseit dedant raštelį į Kliunkos ki- šenę, kurį, jis dievagojosi studijoje, niekur neperdavė, grąžino. Tačiau Henrikas Daktaras Klaipė- dos apygardos teismo buvo nuteistas dėl Čiapo nužudymo – nors joks mo- bilus ryšys tuo metu Vilniaus centre neveikė, o kad joks raštelis iš rūsio niekur neišėjo, šiandien TV laidoje patvirtino pats pats A.Kliunka. Artūro Paulausko pasirodymas bu- vo labai blankus, nes jis nesugebėjo paaiškinti, kodėl Ramutės Daktarienės sesers sodybėlė Zarasuose turi būti griaunama, aiškino kažką apie turto konfiskaciją, nors ten vykdomas susi- dorojimas su pačia sodyba per viešojo intereso gynimo ieškinį. Nors į studiją atvykęs Seimo narys Dambrava nurodė, jog pats savo ranka pasirašė faktinių aplinkybių nustatymo aktą, kad sodyboje akivaizdžiai stovėta pastatų. Todėl sodybėlės atstatymas buvo legalus. Alvydas Sadeckas nenorėjo veltis į problemas, ir atsisakė, kaip ir daugelis kitų laidos dalyvių, senų vilkų, minties, kad Henrikas Daktaras – nusikalstamo susivienijimo dalyvis. Buvo pereita – pirmą kartą turbūt šmeižto ir purvo pylimo kampanijoje – prie termino „Daktaras ir draugai“, labai gražiai nuskambėjo Grigaravičiaus pasiūlytas terminas „bendrija“. Iki tol juk griaudėjo reportažai, jog akivaizdu, jog Daktaras ir gauja ir susivienijimas. Dabar visi pajuto, ir apsvarstė, ką reiškia kalbėti TV eteryje apie žmogų, kuriam galioja nekaltumo prezumpcija. Henrikas Daktaras savo ruožtu iš kalėjimo šypsojosi, ir vykdė tarsi me- ninę akciją: apsirengė kalinio – mirti- ninko drabužiais, užsimaukšlino ir žie- minę kepurę. Išrinktasis Alytaus meras Grigara- vičius nelabai ką galėjo papasakoti. Studija moterų Daktarienių klau- simus apie tai, kodėl Henrikas būdavo suiminėjamas pačiais brutaliausiais metodais ir jėgos demonstravimu, su- tiko plojimais ir švilpimu: paaiškėjo, jog Lietuvos teisėsauga naudojo bru- talią jėgą ir prieš Ramutės seserį – trobelės ant vištos kojelės byloje. Išsivežė iš vaikų darželio matant mažamečiams, kaip didžiausią nusi- kaltėlę – trys vyrai, gerai dar, kad maišo ant galvos nemovė. Po laidos prodiuseris dar kaman- tinėjo Jadvygą Daktarienę, kokia jos nuomonė apie Kliunkos pasirodymą laidoje, tai ji drąsiai išrėžė: „Man jau jis suvaikėjęs žinokite atrodo“. Na, kaip kitaip paaiškinti jo išsi- sukinėjimą dėl lavonų, kurių byloje nėra, arba raštelio apie česnakus. Labai šauniai pasirodė advokatai Girdziušas ir Sirvydis, kurie nurodė, jog visa šita byla yra politinis farsas, joje nesivadovaujama teise, teisingumo principais. Vytautas Sirvydis gana audringai nurodė vedėjui, jog Lietuvoje galioja nekaltumo prezumpcija, ir šiuo metu Henrikas Daktaras nėra nuteistas, todėl nekaltas. Tai sukėlė šoką Giedriui Druktei- niui, tačiau jis pernelyg nesiginčijo. Pastebėta, ir ne kartą, jog Lietuvos žurnalistams labai sunku suvokti ne- kaltumo prezumpcijos sąvoką, ir tuo labiau ją taikyti, neformuojant mela- gingos nuomonės apie visiškai dar nenuteistą asmenį. Prisiminkime, kaip antrojoje ins- tancijoje buvo išteisinti tiek Kusaitė, kuriai prokurorai irgi siūlė vos ne iki gyvos galvos, ir „teroristas“ Kempbe- las, kuris mano kaime esančiame po- ligone kaip koks glušius, tikėdamas, jog bendrauja su teroristais, matavosi ginklus. Abidvi mokyklinukų lygio teroristų bylos baigėsi paleidimu teismo salėje – tačiau atkalėjus prieš tai kalėjimuose, tiesa, Kusaitei teko mažiau. TV laidoje pasigirdo nuojautos, jog Henrikas Daktaras gegužės mėnesį gali būti išteisintas, ir jis gali važiuoti namo. Laidos vedantysis, tarsi būtų Ja- nutienė II, pradėjo piktintis: tai kur visuomenės teisės? Tik Giedrius neišgirdo, ką sakė Vytautas Sirvydis: jog išteisinimas by- loje, kurioje nėra nei lavonų, nei jokių kitų įrodymų, ir būtų visuomenės nuo- monė ir lūkestis. Henriko Daktaro asmeninį puslapį FB skaito arti 100 000 žmonių. Gal juos visus Paulauskas ir kiti įvardys kaip nusikalstamą susivieniji- mą, vien dėl to, kad jie turi nuomonę? Ir kodėl teisės profesionalai, teisi- nės minties galiūnai šiandien laidoje atrodė išsigandę? Kodėl jiems atrodo normalu nuteisti žmogų be jokių lavonų UŽ NUŽU- DYMĄ, nors nėra nė ką tirti. Ir kaip atrodo teisingumą vykdan- tieji, trojkė, kai jiems akis teismo po- sėdyje atvirai išdrasko buvęs Kauno 6-ojo skyriaus komisaras Tepelys? Kuris atvirai paklausė: atsiprašau, teisėjai, jūs baigę teisę ar ne? Aš nekėliau bylos dėl Mongolo nužudymo, nes nebuvo jokio lavono. Tai kokią jūs čia bylą nagrinėjate? Kur lavonas? Mes čia teisininkai ar ne? Tai kai visi tik rėkia, kad teisingu- mą vykdo teismai – tai gerai, tegul vykdo, bet kodėl atėjęs liudytojas, kuris yra teisininkas, tiesiai į akis įvardija, jog ši trojkė neturi jokios kompetencijos vykdyti teisingumą. Gaila, kad laidoje neleido pasisa- kyti Ramutės Daktarienės šalininkams, kurie būtų papasakoję, kaip viso teismo proceso metu teisėja Garnelienė tiesiog kikendavo, juokdavosi, kaip ji klausi- nėdavo liudytojus tendencingai. Kaip kiti du teisėjai demonstruoja, jog byla jiems tik formalumas, o sprendimas neva jiems yra jau aiškus. Tai ar tuomet mes turime teisę vadintis teisine ir demokratine vals- tybe, jeigu teismų darbas pas mus kad ir Henriko Daktaro byloje tėra fikcija? SENŲJŲ TEISĖSAUGOS VILKŲ SAULĖLYDIS: Daktaro bylos fiasko? Policija krėtė žurnalisto, parašiusio straipsnį apie H.Daktarą, namus Algimantas Kliunka Policjos komentaras Laba diena, 2015-01-15 Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 121 str. Baudžiamojo kodekso 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla Tas, kas kūrė organizacijas ar ginkluotas grupes, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorijos vientisumą, arba dalyvavo tokių organizacijų ar grupių veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų. 2015-01-16 ikiteisminis tyrimas išsiųstas Klaipėdos apygardos proku- ratūrai. Ikiteisminio tyrimo medžiaga Klaipėdos aps. VPK gauta 2015-01-20 ir tolimesnis tyrimas pavestas Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybai. Atliekant šį tyrimą, atliekami procesiniai veiksmai. Daugiau informacijos prašome teirautis Klaipėdos apygardos prokura- tūroje. Pagarbiai, Lina Nemeikaitė Policijos departamento prieVRM Komunikacijos skyrius Kaip vos kelioms sekundėms tegalėjęs prisikambinti žurnalistas Giedrius Grabauskas informavo, jo namuose nuo 7 ryto vykdoma krata. Kol kas jis tik prisiskambino savo advokatui, ar kratytojai leidžia turėti atstovą, neaišku. Man jis skambino, bet nespėjau išklausinėti, dėl ko krata, nes jo žiniomis, joks tyrimas jo atžvilgiu nepradėtas. Jeigu tai galimai paranojinė "valstybės priešo" byla, prašome sustabdyti neteisėtus veiksmus. Vakar Giedrius Grabauskas dalyvavo TV laidoje, ten buvo Artūras Paulauskas, ir galėjo visus, kurie jam atrodo kaip valstybės priešai, įspėti, ką daryti, kad tie žmonės, daugiausiai kurie kovoja dėl žmogaus teisių, nebūtų valstybės priešais. Kadangi prieš mano šeimą jau buvo išpuolis, dėl kurio nebuvo jokios revizijos - 2014 12 10 įsilaužę du policininkai mane sumušė, Tutlys su Raudžiu, apsimetė, jog ieško kažkokio pagrobto žmogaus, prašome sužinoti, kas ten vyksta Grabausko namuose, ir sustabdyti neteisėtus veiksmus. Kristina Sulikienė
 9. 9. LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m. kovo 21-27 Nr. 11 k o m e n t a r a s 9 Giedrius GRABAUSKAS Pirmame šio ciklo straipsnyje buvo pateikti kai kurie esminiai šios bylos faktai. Antrame straipsnyje toliau tę- siamas šios paslaptingos bylos nagri- nėjimas, siekiame rasti atsakymus į klausimus, kas tie įteisinti liudytojai, kurių žodžiais šventai tikima? Kokiu būdu žmogus gali dalyvauti nužudyme, jei nėra rasta tariamai nužudytų žmonių kūnų ir egzistuoja prielaidos, jog šitie asmenys iš tiesų sėkmingai išvyko iš Lietuvos? Kaip galima dalyvauti nužudymo organizavime, kai esi suimtas ir įka- lintas kalėjimo rūsyje, o prie kameros budi ginkluota apsauga? Neužilgo po pirmo straipsnio pasirodymo vie- šoje erdvėje, kovo 2 dieną Vilniuje, Apeliaciniame teisme įvyko teismo posėdis, kuriame H.Daktaras tarė paskutinį žodį (tai aprašyta straips- nyje ,,Henriko Daktaro procesas. Ar pradės byrėti sufabrikuota byla?“). O gegužės 21 dieną šiame teisme paskutinį žodį tars Henriko bičiulis E.Abarius. Klaipėdos apygardos teismas 2013 metais nuteisė H. Daktarą dėl nusi- kalstamo susivienijimo organizavimo, dėl pasikėsinimo nužudyti R.Petraitį, del bendrovės ,,Dobilas“ savininkų R.Preikšos ir S. Vaičikausko turto prievartavimo, dėl A.Mikštos turto prievartavimo ir kai kurių kitų su nu- žudymais nesusijusių nusikaltimų. Ir nuteisė dėl nusikaltimų, kurie siejasi su tikrais ar tariamais nužudymais - dėl R.Ganusausko nužudymo, dėl V.Se- neckio nužudymo, dėl S. Čiapo ir V. Varno nužudymo. Teismas išteisino H. Daktarą dėl R.Borcherto nužudymo. Visi tie kalti- nimai, dėl kurių nuteistas H. Daktaras, skamba grėsmingai, tačiau čia ir verta stabtelėti bei išsamiai pasiaiškinti - ar kaltinamasis tikrai dalyvavo tuose nu- sikaltimuose ar visa ši plačiai nu- skambėjusi byla yra sufabrikuota? Įteisintų liudytojų kultas. Kaip fabrikuojamos bylos? Šioje byloje pastovus remiamasi įteisintų liudytojų parodymais. H.Dak- taro advokatas Kristupas Ašmys bei kai kurie kiti teisininkai pagristai pa- stebi, kad tokia padėtis, kai remiamasi tik įteisintų liudytojų parodymais ir neegzistuoja kiti konkretūs duomenys, kurie įrodytų H.Daktaro kaltę, sudaro galimybes piktnaudžiavimui. Būtent R.Žilinskas (Taisonas), V.Silvestravi- čius, S.Vaitukaitis, V.Gudzinskas (Gu- zas) bei dar keli asmenys pateikė apie H.Daktarą daug parodymų, kuriais rė- mėsi teismas. Bet jokių kitų svarių H.Daktaro kaltės įrodymų nepateikta. Patys liu- dininkai - ,,Taisonas“, ,,Guzas“ ir kiti yra atleisti nuo bausmių už daugelį nusikaltimų, ir jie nubausti itin švel- niomis bausmėmis už kai kuriuos pa- vojingos nusikalstamos veiklos epi- zodus. Štai ir dėl S.Čiapo ir V.Varno nu- žudymo iš esmės remiamasi įteisintų liudytojų parodymais. Teismas kons- tatavo, kad H.Daktaras ir V.Gudzinskas (Guzas) sukūrė planą S.Čiapą nužudyti Maskvoje, tam neva pasitelkė ,,Guzo“ pusbrolį L.Gudzinską ir dar vieną as- menį. Šie turėjo susitikti su čečėnais, kurie turėjo vykdyti S.Čiapo nužudymą. Tačiau neva su čečėnais nesutarta. To- liau pinamos įvairios aplinkybės, kurias sunku patikrinti, ir galų gale suvedama į tai, kad H.Daktaras prisidėjo prie S.Čiapo ir jo vairuotojo nužudymo, nors tuo metu buvo jis buvo įkalintas kalėjimo rūsyje. Dėl V. Seneckio – kas jį nužudė. Ir ar iš vis nužudė? Būtent dėl V.Seneckio (Turisto) nužudymo kyla daugybė klausimų. Iš esmės remiamasi V. Gudzinsko paro- dymais, kad neva H.Daktaras organi- zavo ir dalyvavo ,,Turisto“ nužudyme. Bet šio asmens kūno nerasta. Tuo tarpu Liudytojas A.Marma nurodo: ,,Paskutinis pasimatymas su V.Seneckiu buvo 1993 metų vasaros pabaigoje. Su draugu K.Litvinu buvau atvažiavęs į ,,Vilijos“ restoraną papietauti. Prisė- dome lauke prie staliukų. Kieme sėdint, po kokių 10-15 minučių išėjęs Senec- kis, priėjo prie staliuko, pasisveikino ir nuėjo prie šalia stovinčio tamsios spalvos automobilio. Kadangi žinojau jo artimus ryšius su rusais, manęs tai nestebino. Jis greičiausiai su jais išva- žiavo, daugiau jo nebemačiau“. Tokiu būdu paties V.Seneckio la- vono nėra, yra iš viso keturios versijos. Advokatas K. Ašmys mano, kad remtis vien V.Gudzinsko parodymais negali- ma, jo parodymu patikimumu neįsiti- kinta, jo pateikiamos versijos niekas nepatvirtina. Dėl tariamo ,,Mongolo” nužudymo Vienas iš pagrindinių, spaudoje bei TV laidose tiražuojamų tariamų H.Daktaro nusikaltimų, tai ,,Mongolo“ nužudymas. Tačiau nagrinėjant bylos medžiagą vėlgi pagrinde remiamasi suinteresuotų asmenų liudijimais. Štai pateikiamas Deivido Ganusausko liu- dijimas, tačiau kad jo liudijimus galima buti vertinti kritiškai, nes jis yra R.Ga- nusausko brolis. Liudytoja V.Tumosienė (R.Ganu- sausko pusseserė) teigė, kad turi duo- menų apie tai, jog R.Ganusauskas buvo matytas po 1993 metų Kalėdų, kada jis neva nužudytas. Panašiai teigė ir liudytojas V. Glinskas. O liudytoja A.Kaminskienė nurodė: ,,Ganusauską mačiau 1994 metais. Tai atsimenu, nes po 2 metų Ganusauskienė išsi- kraustė į kitą butą“. Panašių duomenų yra pateikusi ir Ana Užpicaitė. Yra būtina apklausti ir A. Užpicaitės brolį Samuelį Užpicą, kuris gyvena Kaune. Gynybai yra žinomas tik Anos Užpi- caites telefono numeris, ji jau seniai gyvena JAV. Liudytojas A.Strankauskas nurodė: ,,D.Ganusauskas kalbėjo, kad jo pusbrolis yra Pietų Amerikoje, jis gyvas ir išėjęs iš kalėjimo Deividas su juo susitiks“. Byloje regimas ir skandalingų veikėjų pėdsakas Kaltinamasis H. Daktaras buvo teisiamas ir dėl tokio epizodo, kad jis neva reketavo R.Preikšą. Nagrinėjant bylos duomenis - matosi, kad galai nesueina, kaltinimų pagrįstumas abe- jotinas. Pats R.Preikša yra įsivėlęs į skandalingas istorijas - dėl banko lėšų grobstymo stambiu mastu, dėl įsivėlimo į skandalingas schemas dėl draudimo išmokų, dėl didžiulių ir iš esmės ne- pagristų pretenzijų žinomam medikui prof. G. Kazanavičiui. Net ir bausmė- šešeri metai kalėjimo už tariamą R.Preikšos ir jo verslo partnerio reketą skandalinga. Šiais laikais šešerių-aš- tuonerių metų bausmes jau dažnai skiria už nužudymus. Kodėl skleidžiami mitai apie neteisėtą Daktarų šeimos praturtėjimą? Viešoje erdvėje - TV laidose, kai kuriuose laikraščiuose, interneto por- taluose jau eilę metų skleidžiami pra- simanymai, Daktarai pristatomi kaip neva pogrindiniai turtuoliai, neva tai pralobę iš nelegalios šešėlinės veiklos. Bet gal verta pasidomėti faktinėmis aplinkybėmis? Nagrinėjant baudžiamosios bylos duomenis, visiškai aišku, kad nėra jokių konkrečių duomenų, jog H.Dak- taras nelegalias lėšas legalizavo per žmoną R.Daktarienę. Byloje yra ir duomenys apie tai, kad Kauno rajone, Užliedžiuose esantis namas yra įgytas 1989 metų gegužės 10 dieną. Šį namą Ramutei Daktarienei padovanojo jos brolis J. Ablonskis. Tokia pati situacija ir su H.Daktaro motina Jadvyga Daktariene. Ji gali pagristi savo turto kilmę, jos įmonę daug kartų tikrino mokesčių inspekcija. J.Daktarienė jau daug metų yra ofi- cialiai veikiančios įmonės ,,Ramunė“ savininkė (tai J.Naujalio gatvėje esanti parduotuvė ir šalia esanti užeiga). Ir nuosprendyje Klaipėdos apy- gardos teismas nurodė, kad byloje dėl H.Daktaro giminaičių įsigyto turto nėra jokių duomenų nenuginčytus ci- vilinius sandorius, ir kad tokio turto negalima vertinti kaip įsigyto už nusi- kalstamu būdu gautas lėšas ir konfis- kuoti. Bet tuo pačiu teismas priėmė sau prieštaraujantį sprendimą-pratęsti nuosavybės teisių apribojimą iki bus įvykdytas nuosprendis dėl turto kon- fiskavimo ir civilinių ieškinių paden- gimo. Iš areštuoto turto sąrašo matyti, kad H.Daktaro nuosavybei priklauso motociklas. Kodėl palikti areštai R.Daktarienės, J.Daktarienės ir J. Ma- saitienės (R.Daktarienės sesers) turtui? Tai klausimas, į kurį sunku rasti atsa- kymą. Tik galime daryti prielaidą, kad šie nuosavybės teisių apribojimai yra specifinė spaudimo forma. Tuo tarpu kai kurie taip vadinami ,,įteisinti liu- dininkai“ pilnai disponuoja savo turtu - štai V.Gudzinskas pardavė savo namą, ir jam jokių kliūčių tai įvykdyti nekilo. Ir kai kurie kiti žymūs ,,pasakoriai“ laisvai tvarko savo turtinius reikalus, jų turtas nėra areštuotas. Ar tiesa nugalės? H.Daktaro bylos aplinkybės pai- nios, tik kai kuriose TV laidose ir spaudos straipsniuose viskas aišku-at- kakliai teigiama, jog neva Daktaras yra nuožmus žudikas. Tačiau pradėjus išsamiai nagrinėti šios bylos peripetijas, bendraujant su įvairiais žmonėmis, su- sipažinus su bylos medžiaga, yla lenda iš maišo - nėra tikrų H. Daktaro kaltės įrodymų. Tad kodėl atkakliai stumiamos ver- sijos apie H.Daktaro dalyvavimą nu- žudymuose? Kodėl stengiamasi pri- mesti įvairius mitus apie Daktarus? Kodėl vykdoma H.Daktaro demoni- zavimo kampanija? Yra daug piliečių, kurie stebėjo H.Daktaro persekiojimą, yra susipažinę su H.Daktaro bylos medžiaga, stebėję jo teismus. Ir tokie piliečiai, kaip teisininkė, žurnalistė Kristina Apanavičiūtė-Sulikienė, su H.Daktaro bylos medžiaga susipažinęs žmogaus teisių gynėjas D.Šulcas, pa- starąją H.Daktaro persekiojimo istoriją nuo 2009 metų išsamiai stebėjęs ir su bylos medžiaga susipažinęs šio straips- nio autorius bei kai kurie kiti teisinin- kai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai teigia – Henriko Daktaro byla ne tik paslaptinga, bet ir skandalinga, nes daugelyje epizodų nėra konkrečių kal- tinamojo kaltės įrodymų, viskas pa- grinde grindžiama taip vadinamų ,,įtei- sintų liudininkų“ parodymais. Nėra tikrų įrodymų - kaip rastų nusikaltimų vykdymų įrankių bei kitų daiktinių įkalčių, konkrečios video ir audio medžiagos, bei kitų tikrų įrody- mų, konkrečiai įrodančių H.Daktaro kaltę. Dar daugiau-nėra rasti ir tariamai nužudytų R.Ganusausko (Mongolo) bei V.Seneckio kūnai, o trečias rastas lavonas nuo „originalo“ skiriasi net 20 metų. Ir į posėdžius kviesti ekspertai negalėjo paaiškinti šito „stebuklo“ (la- vonas be to buvo sukapotas į tris dalis, ir neužantspauduotuose maišuose pateiktas tyrimui – visa tai yra grubūs proceso pažeidimai – K.Sulikienės pa- staba). Klaipėdos apygardos teisme su- byrėjo prokurorų aktyviai stumiama versija apie H.Daktaro dalyvavimą R.Borcherto (Karabaso) nužudyme. Įdomi detalė - prokurorai prašė teismo skirti bausmę H.Daktarui - už tariamą ,,Karabaso“ nužudymo organizavimą skirti įkalinimą iki gyvos galvos. Tačiau teismas jį visiškai išteisino. Prokurorai šį sprendimą apskundė, tik dabar jau prašo kitokios bausmės - 12 metų įka- linimo. Tokios kreivo teisingumo gri- masos. Labai svarbu kad nugalėtų tiesa, nes H.Daktaro byla – tai tipiškas bylų fabrikavimo pavyzdys. Nėra tikrų įro- dymų, kuriami visokie mitai, pramanai, viskas remiasi tik į keleto asmenų pa- rodymus. Ir tie parodymai dažnai pai- nūs, sukeliantys daug abejonių. Ar galima remtis tokių ,,liudininkų“ pa- rodymais, kurie neparemti jokiais sva- riais daiktiniais įrodymais? Yra du keliai - pirmas: teismas į bylos me- džiagą žvelgs formaliai ir abejingai. Ir antras - gal teismas pagaliau atsi- žvelgs į tikras aplinkybes, kurios įrodo Henriko Daktaro nekaltumą? Jei bus einama antruoju keliu, tuomet ir regė- sime tiesos triumfą. Henriko Daktaro bylos paslaptys (2)

×