Presentatie Onderzoek Cultuurraden

589 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kwalitatief cultuurbeleid: deskundigheid, in plaats van te nemen wat op je afkomt, doelstellingen op langere termijn opstellen. Waar willen we met ons cultuurbeleid naartoe? Integraal cultuurbeleid: een cultuurbeleid dat uitgaat van de samenhang tussen de verschillende cultuurbeleidsdomeinen met aandacht voor erfgoed, sociaal-cultureel werk (verenigingsleven, amateurkunsten, bibliotheken, cc,...).
 • Maatschappelijk draagvlak creëren De burger krijgt gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen de plannen die een nadelig gevolg zouden kunnen hebben voor hun leven. 3. Inwoners beschikken over een eigen ervaringsdeskundigheid; ze weten beter dan wie ook hoe lokale gebeurtenissen of problemen in elkaar zitten,...
 • De gemeente MOET via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten de ruimere bevolking betrekken, al dan niet via adviesraden. De gemeente MOET in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie advies vragen aan de adviesorganen over alle culturele aangelegenheden (niet over de begroting, ook niet over jeugd en sport want die hebben aparte raden). Via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten zal de gemeente al dan niet door bemiddeling van de adviesraden de ruimere bevolking erbij betrekken. Naast de hoofdtaak ook ruimte voor informatie en raadpleging en mogelijke bijkomende taken zoals bijvoorbeeld de organisatie van culturele evenementen.
 • 1. Eén gemeentelijke cultuurraad met adviserende bevoegdheid over alle culturele materies voor de hele gemeente. 2. De oprichting van sectorale deelraden, met (autonome) adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie voor de hele gemeente. Vertegenwoordigers van elke deelraad vormen daarnaast een overkoepelende gemeentelijke cultuurraad met adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het gemeentelijk cultuurbeleid. 3. Een voorbeeld van een sectorale deelraad is ‘kunsten’ Art. 62. Ter ondersteuning van de adviesraden wijst de gemeente een medewerker aan. Indien de gemeente beschikt over een gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator, wordt die uitgenodigd op alle vergaderingen van de adviesorganen. Voorlaatste puntje: Zo is de cultuurraad op de hoogte waarom het gemeentebestuur al dan niet kan ingaan op hun advies. Laatste puntje: algemene vergadering – bestuur, een aparte verenigingenraad (hierdoor wordt beleidsadvisering en ontmoetingsfunctie van elkaar gescheiden, deze raad schenkt primordiaal aandacht aan de belangen van en aan de rol en functies van het verenigingsleven, advisering gebeurt vanuit het oogpunt van de verenigingen), sectorale deelraden, territoriale deelraden, ...
 • Afstemming met jeugdwerkbeleidsplan, intergemeentelijk en provinciaal beleid. Een cultuurbeleidsplan bepaalt algemene doelstellingen voor ene volgende beleidsperiode en maakt daarbij keuzes en stelt prioriteiten op. De situatieschets en de daarop uitgevoerde analyse is een belangrijk onderdeel van het beleidsplan. De evaluatie van de uitvoering van het vorige cultuurbeleidsplan is ook een wezenlijk onderdeel vanaf het tweede plan. De CR brengt officieel advies uit bij de opstelling van het
 • Cubelco: coördineert alle aspecten ivm beleidsplan; organiseert overleg en inspraak met schepenen, werkveld en doelgroepen; heeft eventueel de leiding van het gemeenschaps- of cultuurcentrum
 • Taken cubelco: - De begeleiding van de processen die verbonden zijn met de opmaak, uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan Via nauw overleg betrekken van de direct betrokkenen, zijnde de schepen van cultuur, het culturele werkveld en de vertegenwoordigers van de beoogde doelgroepen - het initiëren en stimuleren van samenhang tussen de verschillende betrokkenen, zoals het cc, de bib, de burgers, het verenigingsleven, private culturele actoren,... Lokale dynamiek op gang brengen door het ondersteunen van lokal actieve actoren Het bevorderen van inspraak en participatie Het verhogen van betrokkenheid in de culturele adviesorganen Het verhogen van betrokkenheid van de bevolking via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten
 • Denk algemeen maar hou je werking in het achterhoofd.
 • Grotere gemeenten vullen meer de vragenlijst in dan kleinere gemeenten.
 • Een CR heeft gemiddeld 3,2 deskundigen in haar rangen. De deskundigen staan duidelijk positiever tegenover hun aanwezigheid in de cultuurraad dan de vrijwilligers van de verenigingen.
 • 4/10 is lid van een socio-culturele vereniging, 1/5 is tevens bestuurslid 33% actief lid of bestuurslid van een vereniging, 23,4% min. twee verenigingen, 30% minsten drie verenigingen BEPERKTE KENNIS: - 10% geeft aan zowel een gemeenschapscentrum als een cultuurcentrum op zijn grondgebied te hebben, terwijl dit volgens het decreet niet mogelijk is. Voorzitters en bestuursleden geven een ander antwoord op de vraag of er binnen hun CR gewerkt wordt met sectorale deelraden. Banden met politieke partijen: 25% van de leden in de CR is in het bezit van een partijkaart; 16% is zelfs actief lid of bestuurslid van een partij.
 • Het belang dat gehecht wordt aan de vertegenwoordiging van de sectoren in de CR ligt in dezelfde lijn als de huidige samenstelling. (dat kan natuurlijk liggen in het feit dat als gevolg van de aanwezigheid in de CR, meer mensen uit die sectoren de vragenlijst invulden, en natuurlijk zullen zij het belang van hun aanwezigheid hoog plaatsen).
 • Het belang dat gehecht wordt aan de vertegenwoordiging van de sectoren in de CR ligt in dezelfde lijn als de huidige samenstelling. (dat kan natuurlijk liggen in het feit dat als gevolg van de aanwezigheid in de CR, meer mensen uit die sectoren de vragenlijst invulden, en natuurlijk zullen zij het belang van hun aanwezigheid hoog plaatsen).
 • ADVIEZEN: ¾ van de adviezen gaan over de subsidieverdeling, straatnamen is eveneens een populair onderwerp. Over het cultuurbeleidsplan werd er in de meeste CR een advies uitgebracht Advies over de cultuurbegroting in 45% van de gevallen (terwijl dit niet meer verplicht is in het decreet). ½ van de CR adviezen over infrastructuur en verhuurreglementen
 • Taken gericht op verenigingen: Coördineren van activiteiten van verenigingen, organiseren van activiteiten in belang van verenigingen, Ontmoeting en overleg tussen verenigingen mogelijk maken, subsidiereglement opstellen, informeren krijgen wel veel aandacht.
 • Volgens die leden zelf VASTSTELLING: activiteiten kunnen organiseren vinden ze minder belangrijk, alhoewel ze dat in de praktijk vaak moeten doen
 • Puntje twee: Het maatschappelijk debat voltrekt zich in toenemende mate buiten de politieke partijen om en de aanwezigheid van politiekers op buurt- en wijkbijeenkomsten wordt soms als storend ervaren. Puntje drie: VOLGENS VOORZITTERS : als de informatie al niet doorgegeven wordt aan de eigen vereniging, zal de kans dat die info via de verenigingen tot bij de brede bevolking raakt, klein zijn. INFORMATIE DOORGEVEN Wanneer er een bel. Thema op de agenda staat, heeft 65% van de leden contact met de vereniging die hen afvaardigt. Nadien is dit 85,5%.
 • Inzet gemeentebestuur: Qua relatie worden de minste punten ook gegeven aan de relatie van de algemene vergadering met de schepen, het schepencollege en met de gemeenteraad.
 • Top down: Het bestuur, de cultuurambtenaar en de schepen prijken bovenaan en sturen de adviesverlening ten nadele van de inspraak door de gemeenteraad en de bevolking. Nochtans is een cultuurraad een middel tot het mogelijk maken van basisdemocratie en zou de beweging in dit licht beter bottom-up zijn, van onder naar boven. Mogelijke verklaring hiervoor: beslotenheid van bestuur met weinig communicatie. Slechts 1/10 krijgt én schriftelijk én mondeling antwoord Volgens de leden is het zelfs 1/5 die nooit een antwoord krijgt van het schepencollege.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Een lid van de cultuurraad wil in de eerste plaats het culturele veld vertegenwoordigen, op de tweede plaats de eigen vereniging en pas daarna de bevolking.
 • Presentatie Onderzoek Cultuurraden

  1. 1. Kansen en mogelijkheden in het ‘lokaal cultuurbeleid’ Voor organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk
  2. 2. Programma 2. Het decreet lokaal cultuurbeleid 3. Hoe gaat het nu eigenlijk met de cultuurraden? 4. Overleg en uitwisseling 1. Doe de test!
  3. 3. Programma 2. Het decreet lokaal cultuurbeleid 3. Hoe gaat het nu eigenlijk met de cultuurraden? 4. Overleg en uitwisseling 1. Doe de test!
  4. 5. Programma 2. Het decreet lokaal cultuurbeleid 3. Hoe gaat het nu eigenlijk met de cultuurraden? 4. Overleg en uitwisseling 1. Doe de test!
  5. 7. Inleiding <ul><li>Waarom lokaal cultuurbeleid </li></ul><ul><li>Waarom inspraak en participatie </li></ul><ul><li>Het decreet ‘lokaal cultuurbeleid’ </li></ul><ul><ul><li>a. Een adviesorgaan voor cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Het cultuurbeleidsplan </li></ul></ul><ul><li>Opbrengsten voor lokale afdelingen van verenigingen? </li></ul>
  6. 8. 1. Waarom lokaal cultuurbeleid? <ul><li>Kwaliteit (doel) en samenhang tussen verschillende domeinen </li></ul><ul><li>Ondersteuning van verenigingen structureel en planmatig aanpakken (subsidies, infrastructuur, inspraak en advies, cultuurdienst, ...) </li></ul>
  7. 9. 2. Waarom inspraak en participatie? <ul><li>Democratisering van beleid </li></ul><ul><li>Rechtsbescherming van de burger </li></ul><ul><li>Bevordert de kwaliteit van beleid </li></ul>
  8. 10. 3. Het decreet ‘lokaal cultuurbeleid’ <ul><li>Wat moet? </li></ul><ul><ul><li>Een bibliotheek in elke gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Streekgericht bibliotheekwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Een adviesorgaan voor cultuur in elke gemeente </li></ul></ul><ul><li>Wat mag? </li></ul><ul><ul><li>Een gemeentelijk cultuurbeleidsplan (inclusief plan cultuurcentrum en bibliotheek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Intergemeentelijke samenwerking </li></ul></ul>
  9. 11. 3a. Een adviesorgaan voor cultuur <ul><li>Hoofdtaak: de organisatie van het overleg en de inspraak bij het cultuurbeleid(splan). ADVISEREND </li></ul><ul><li>Wie? </li></ul><ul><ul><li>Vrijwilligers uit culturele verenigingen en organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionals uit culturele organisaties en instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Deskundigen </li></ul></ul>
  10. 12. <ul><li>Géén politieke mandatarissen </li></ul><ul><li>Eén medewerker ter ondersteuning </li></ul><ul><li>De schepen voor cultuur als waarnemer </li></ul><ul><li>Ofwel één gemeentelijke cultuurraad ofwel sectorale deelraden </li></ul><ul><li>Vormen van wijkoverleg of werkgroepen hebben geen autonome adviesbevoegdheid </li></ul><ul><li>Gemeenten moeten afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren </li></ul><ul><li>Verschillende structuren </li></ul>
  11. 13. 3b. Het cultuurbeleidsplan <ul><li>Ingediend door een gemeente (of samenwerkingsverband van gemeenten) </li></ul><ul><li>Bepaalt keuzes en stelt prioriteiten voor een periode van 6 jaar. </li></ul><ul><li>Een ruim participatieproces </li></ul><ul><li>Afstemming met andere plannen </li></ul><ul><li>In ruil voor subsidies voor de uitvoering van het plan. </li></ul>
  12. 14. <ul><li>Een plan VOOR en DOOR de inwoners van de gemeente </li></ul><ul><li>Een werkinstrument/houvast </li></ul><ul><li>In ruil voor subsidies voor de uitvoering van het plan </li></ul><ul><ul><li>€ 25.000 voor gemeenten < 10.000 inwoners </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 50.000 voor gemeenten > 10.000 inwoners </li></ul></ul><ul><ul><li>+ één euro per inwoner voor de ondersteuning van initiatieven ter bevordering van gemeenschapsvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Te gebruiken voor personeelskosten of andere uitgaven ter uitvoering van het plan </li></ul></ul>
  13. 15. <ul><li>Voorwaarden voor subsidie voor uitvoering beleidsplan </li></ul><ul><ul><li>De aanwezigheid van een cultuurbeleidscoördinator </li></ul></ul><ul><ul><li>Een gesubsidieerd cultuurcentrum of gemeenschapscentrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Gesubsidieerde bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Subsidiereglement ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen (min. € 0,8 per inwoner) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen aantonen dat de bevolking betrokken werd bij de opmaak van het plan </li></ul></ul>
  14. 16. <ul><li>Hoe wordt het plan opgesteld? </li></ul><ul><ul><li>Fase 1: gegevensverzameling </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 2: doelstellingen en prioriteiten bepalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 3: nemen van beslissingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 4: uitvoeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 5: evaluatie </li></ul></ul><ul><li>Eens het plan klaar is kan het ten alle tijde opgevraagd worden bij de cultuurbeleidscoördinator of op de cultuurdienst (vaak ook op de website van de gemeente of stad) </li></ul>
  15. 17. 4. Opbrengsten voor lokale afdelingen van verenigingen <ul><li>Cultuurbeleidsplanning </li></ul><ul><ul><li>Via inspraakmomenten en via je aanwezigheid in de cultuurraad heb je inbreng om knelpunten en behoeften aan bod te laten komen en concrete voorstellen uit te werken. </li></ul></ul><ul><li>Cultuurbeleidscoördinator (185 in 2005) </li></ul><ul><ul><li>Is op de hoogte van je werking en partner in wat je onderneemt. </li></ul></ul>
  16. 18. <ul><li>Cultuurraad: actieve participatie </li></ul><ul><ul><li>De afgevaardigde vertegenwoordigt zijn vereniging en koppelt er naar terug en behartigt zo haar belangen en die van andere verenigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoud en thema’s aanreiken (deze kunnen voorbereid worden in de eigen afdeling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meewerken aan het cultuurbeleidsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Wegen op beleid (door adviezen voor te stellen en op te volgen) </li></ul></ul>
  17. 19. Programma 2. Het decreet lokaal cultuurbeleid 3. Hoe gaat het nu eigenlijk met de cultuurraden? 4. Overleg en uitwisseling 1. Doe de test!
  18. 21. Het onderzoek <ul><li>Bevraging in 2004 </li></ul><ul><li>VUB: Prof. Verté en Wiske Verhaest </li></ul><ul><li>Bevraging bestuursleden </li></ul><ul><ul><li>140 van de 308 gemeenten namen deel </li></ul></ul><ul><ul><li>790 mensen stuurden vragenlijst terug </li></ul></ul><ul><li>Bevraging voorzitters </li></ul><ul><ul><li>101 van de 308 gemeenten namen deel </li></ul></ul>
  19. 22. Vaststellingen <ul><li>Profiel leden </li></ul><ul><ul><li>84%van de leden van de AV zijn afgevaardigden van de verenigingen die werken met vrijwilligers. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer dan de helft van de CR heeft geen afgevaardigden van organisaties die werken met beroepskrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijna 1/3 van de CR heeft geen deskundigen tussen haar leden </li></ul></ul>
  20. 23. <ul><ul><li>Deskundigen op cultureel gebied worden belangrijk geacht, tegenover personen met andere deskundigheden (bvb. participatie) staat men meer onverschillig </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorsnee cultuurraadslid: 50-jarige man met een relatief hoge opleiding en een bediende- of ambtenarencontract </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 8 à 9 jaar lid van de CR </li></ul></ul><ul><ul><li>In de vereniging die men vertegenwoordigt houdt men het gemiddeld al 18,3 jaar vol </li></ul></ul><ul><ul><li>85,2% is lid van de raad van beheer of het dagelijks bestuur van de vereniging </li></ul></ul>
  21. 24. <ul><ul><li>Veel leden van de cultuurraad hebben nog een ander lidmaatschap dan bij de organisatie die ze in de cultuurraad vertegenwoordigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Er blijken bij veel leden sterke banden met politieke partijen te zijn, maar tegelijk wil men politiek uit de cultuurraad weren </li></ul></ul><ul><ul><li>In de vertegenwoordigende sectoren zitten de amateurkunsten, het sociaal-cultureel werk en de podiumkunsten in de top drie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte kennis van de lokale situatie </li></ul></ul>
  22. 25. <ul><li>Structuur </li></ul><ul><ul><li>Algemene Vergadering : gem. 78,2 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 2 à 3 AV per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld duurt een AV een kleine 2 uur </li></ul></ul><ul><ul><li>11% van de CR heeft geen Dagelijks Bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 12 leden in een dagelijks bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 8 à 9 bijeenkomsten met DB </li></ul></ul><ul><ul><li>Apart orgaan binnen schoot cultuurraad n.a.v. activiteiten in 40% gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>16,8% van de CR heeft een afzonderlijke verenigingenraad </li></ul></ul>
  23. 26. <ul><ul><li>Voor adviesverlening minder vaak afzonderlijke werkgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelraden brengen nieuwe mensen met zich mee, vergoten betrokkenheid en verbeteren de inhoud van discussies. Toch de bedenking dat het een grote tijdsinvestering met zich meebrengt </li></ul></ul>
  24. 27. <ul><li>Taken cultuurraad </li></ul><ul><ul><li>De meeste CR geven advies over beleidsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>1/3 gemeenten raadpleegt nooit de bevolking over het cultuurbeleid via de cultuurraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld worden er per jaar 4,5 adviezen gevraagd aan de cultuurraad. Spontaan worden er gemiddeld 1,5 adviezen per jaar gegeven. </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijkste taken die de CR nu op zich nemen: informeren van verenigingen over het cultuurbeleid én het verdedigen van hun belangen. In tweede instantie: aankaarten van leemtes en formuleren van adviezen </li></ul></ul>
  25. 28. <ul><ul><li>Bepaalde taken die specifiek gericht zijn op de verenigingen krijgen momenteel minder aandacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Wenselijk zien de leden adviesverlening als de belangrijkste taak (95,7%). Ook het verkrijgen van informatie is belangrijk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdedigen van de belangen van de vereniging vinden de leden minder belangrijk. </li></ul></ul>
  26. 29. <ul><li>Welke competenties zijn er nodig om een rol op te nemen als lid in de CR? </li></ul><ul><ul><li>Interesse in het culturele veld </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen vergaderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Openstaan voor vernieuwing </li></ul></ul><ul><ul><li>Een mening kunnen vormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Realiteitszin hebben </li></ul></ul>
  27. 30. <ul><li>Werking van de CR </li></ul><ul><ul><li>Bijna elke cultuurraad heeft een reglement m.b.t. de interne werking van de raad. </li></ul></ul><ul><ul><li>In 63% van de gemeenten is er een overeenkomst tussen de cultuurraad en het gemeentebestuur over de wederzijdse rechten en plichten </li></ul></ul>
  28. 31. <ul><li>Werkingsmiddelen </li></ul><ul><ul><li>96% van de gemeenten geeft aan de CR een financiële ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>¼ van deze die een financiële ondersteuning krijgen, krijgen ook een pot die te verdelen valt in de vorm van subsidies (gemiddeld € 8.750) </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is geen verband tussen het budget van de CR en de grootte van de gemeente of tussen budget CR en het aantal organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>82,8% van de CR geeft een deel van het budget uit aan activiteiten en evenementen </li></ul></ul>
  29. 32. <ul><ul><li>Meer raden geven geld uit aan de receptie voor de AV dan aan deskundigen en sprekers voor de AV. </li></ul></ul><ul><ul><li>½ van de raden reikt met dit geld ook een cultuurprijs uit. </li></ul></ul><ul><ul><li>10% van de CR besteden hun budget aan lokale initiatieven of tijdelijke projecten </li></ul></ul>
  30. 33. De pijnpunten van de cultuurraden <ul><ul><li>Geringe betrokkenheid van de burger </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekort aan voeling van het beleid met de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Afgevaardigden van verenigingen zien het niet als een belangrijke taak om informatie door te geven </li></ul></ul><ul><ul><li>Alhoewel het leveren van advies wenselijk is, worden er niet zo veel adviezen geleverd </li></ul></ul>
  31. 34. <ul><ul><li>1/5 van de voorzitters, 1/4 van de cultuurambtenaren en 1/2 van de beroepskrachten geven aan weinig tijd te willen investeren in de CR </li></ul></ul><ul><ul><li>De inzet van het gemeentebestuur wordt door de leden van de CR niet zo goed gescoord </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgens de leden gaat te weinig aandacht naar het verspreiden van cultuur. Ook het raadplegen van doelgroepen komt te weinig aan bod </li></ul></ul>
  32. 35. <ul><ul><li>Zowel het initiatief als de inbreng voor adviezen kennen een top-down beweging </li></ul></ul><ul><ul><li>1/3 van de bestuursleden geeft aan dat de cultuurraad niet geraadpleegd wordt over alle culturele zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>1/10 krijgt volgens de voorzitters nooit een antwoord van het schepencollege op adviezen. </li></ul></ul>
  33. 36. Positieve ontwikkelingen <ul><li>Langzame ontwikkeling in de richting van meer ervaringen en meer experimenten met interactieve en directe vormen van democratie </li></ul><ul><li>De werking van de CR wordt over het algemeen heel goed gescoord (vooral de mogelijkheid om te spreken scoort hoog) </li></ul>
  34. 37. <ul><li>77% geeft aan dat er meestal of altijd door het gemeentebestuur rekening wordt gehouden met de adviezen </li></ul><ul><li>75% zegt ernstig genomen te worden door het gemeentebestuur </li></ul>
  35. 38. Programma 2. Het decreet lokaal cultuurbeleid 3. Hoe gaat het nu eigenlijk met de cultuurraden? 4. Overleg en uitwisseling 1. Doe de test!
  36. 40. Gespreksonderwerp 1 <ul><li>Wat is voor jou de belangrijkste taak van de cultuurraad en op welke manier denk je vanuit jouw organisatie jouw steentje daartoe bij te kunnen dragen? Heb je voorbeelden? </li></ul>
  37. 41. Gespreksonderwerp 2 <ul><li>Hoe kun je de leden van de cultuurraad betrokken krijgen bij hetgeen er in de cultuurraad gebeurt? Hoe wordt dit in jouw cultuurraad aangepakt? Werkt het, werkt het niet? </li></ul>
  38. 42. Gespreksonderwerp 3 <ul><li>Wie moeten de leden van de cultuurraad vertegenwoordigen? De eigen organisatie, het culturele veld of alle burgers? En op welke manier zou je dat proberen realiseren? </li></ul>
  39. 43. Gespreksonderwerp 4 <ul><li>Zijn jullie al eens betrokken geweest bij de opstelling van een cultuurbeleidsplan? Welke aanpak werd er toen gebruikt? Was die aanpak geslaagd? </li></ul>
  40. 44. Gespreksonderwerp 5 <ul><li>Op welke manier kan het lokale cultuurbeleid een ruggesteun vormen voor de werking van jullie lokale afdeling? </li></ul>
  41. 45. Gespreksonderwerp 6 <ul><li>Is een deelraad een last of een voordeel? Welke ervaringen hebben jullie daarmee? Wat zijn tips voor slagen? </li></ul>

  ×