Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ειρήνη- πόλεμος

4,983 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ειρήνη- πόλεμος

  1. 1. Σπυροπούλου Σοφία, ΠΕ02, 1ο Γ/σιο Πυλαίας, Γ’ Γυμνασίου.1. Τίτλος: Ειρήνη – Πόλεμος.2. Αφόρμηση. Ειρήνη και πόλεμος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, πουεναλλάσσονται στον πλανήτη σε διαφορετικούς τόπους από τηναρχαιότητα έως τις μέρες μας. Η επιλογή του εν λόγω θέματος συνδέεταιμε το έντονο και αυθόρμητο ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές κατάτην προσέγγιση των κειμένων που περιλαμβάνονται στην 5η ενότητα τηςΝεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου και επιβάλλεται από τηνανάγκη να σκεφτούμε πώς μπορεί ο καθένας μας και όλοι μαζί νααγωνιστούμε για την αποτροπή του πολέμου και την επικράτηση τηςειρήνης. Οι Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) λειτουργώντας ως γνωστικό εργαλείοστην οικοδόμηση της γνώσης και ενταγμένες στο πλαίσιο τηςδιαθεματικότητας και της συνεργατικής μάθησης μπορούν νασυμβάλλουν αποτελεσματικά α) στη βελτίωση των διαδικασιώνδιδασκαλίας και εκμάθησης και στη δημιουργία εκπαιδευτικούπεριβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων καιτην απόκτηση νέων γνώσεων και β) στην ανάπτυξη από τους μαθητές«πληροφορικής κουλτούρας» που θα τους επιτρέψει να ενσωματωθούνκαλύτερα στη σημερινή κοινωνία, να γίνουν ενεργοί πολίτες.3. Γνωστικό αντικείμενο. Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου. Διδακτική ενότητα: Ειρήνη – Πόλεμος4. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Αισθητική Αγωγή, Μουσική.5. Λογισμικό: Διαδίκτυο, λογισμικό παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου.6. Στόχοι:Γνωστικοί: Η προσέγγιση του θέματος και η αξιολόγηση σχετικώνσυμπεριφορών που συνδέονται με την ειρήνη και τον πόλεμο έχουν ωςσκοπό την ανάπτυξη από μέρους των μαθητών ενός σύνθετουπροβληματισμού, ο οποίος υπερβαίνει προφανείς και απλουστευτικέςπαραδοχές για τα ζητήματα αυτά. Επιδιώκεται:• να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αιτίες και τις συνέπειες των πολέμων.• να αντιληφθούν τα αγαθά της ειρήνης και να αναζητήσουν τρόπους για την εδραίωσή της.• Να εκφράσουν την προσωπική τους αντίληψη και στάση απέναντι στο θέμα ειρήνη – πόλεμος.
  2. 2. Τεχνογραμματισμού:• Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας.• Να ασκηθούν στις τεχνικές διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας.• Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου με τα μέσα που τους προσφέρει η τεχνολογία• Να περιηγηθούν σε μουσεία, συλλογές, τόπους και εποχές μέσα στο διαδίκτυο.Ψυχοκινητικοί:• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαχρονικά αλλά πάντα επίκαιρα και να αναπτύξουν φιλειρηνική συνείδηση.• Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι σε σχετικά ζητήματα.• Να αποκτήσουν τη δυνατότητα διατύπωσης επιχειρημάτων που να μπορούν να πείσουν τον ακροατή για την ορθότητα και την ακρίβεια.• Να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας.• Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του περιβάλλοντος του διαδικτύου.7. Διάρκεια: Τρεις διδακτικές ώρες. Από αυτές η πρώτη διατίθεται για τηνεισαγωγή των μαθητών στο σκεπτικό του διδακτικού σεναρίου, η δεύτερηγια την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη συλλογή από επιλεγμένεςιστοσελίδες κατάλληλου πληροφοριακού υλικού και την επεξεργασία του,και η τρίτη για την παρουσίαση των εργασιών στην τάξη και τηναξιολόγησή τους.8. Οργάνωση της τάξης:Οι 24 μαθητές της τάξης χωρίζονται σε 6 ομάδες των τεσσάρων ατόμων,ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχει σε κάθε ομάδα έναςτουλάχιστον μαθητής που να μπορεί να διαχειριστεί την πρόσβαση στοδιαδίκτυο και να είναι ο ίδιος βοηθός, συνεργάτης των υπολοίπων.9. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Το σχολικό εργαστήριο.10. Περιγραφή σεναρίου. Διδακτική προσέγγιση – Μεθοδολογία.Α΄ Φάση. Διερεύνηση του θέματος και αναζήτηση υλικού. 1 ώρα.Με αφορμή την ανάγνωση εισαγωγικών κειμένων από το σχολικό βιβλίοτης Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’ Γυμνασίου, oι μαθητές και οι μαθήτριεςεισάγονται στο σκεπτικό του σεναρίου μάθησης που θα υλοποιήσουν τιςεπόμενες προβλεπόμενες ώρες και στην προβληματική του θέματος πουθα διερευνήσουν. Στη συνέχεια προτείνεται η περιδιάβαση από τιςομάδες των σχετικών διαδικτυακών τόπων στο εργαστήρι τηςπληροφορικής προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή και να
  3. 3. ανταλλάξουν προφορικά εντυπώσεις και εικόνες από το νέο περιβάλλονκαι το ταξίδι στο χώρο της τεχνολογίας και έρευνας.B΄ Φάση. Συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών. 1 ώρα.Από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο οι μαθητές συλλέγουν καιαποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή: α) άρθρα από εφημερίδες καιπεριοδικά, β) εικονογραφικό υλικό, video, τραγούδια ελληνικά και ξένα,γ) πληροφορίες και τεκμήρια από επιλεγμένες ιστοσελίδες, που φωτίζουντο θέμα κάθε ομάδας, όπως καθορίζεται στο φύλλο εργασίας της.Γ΄ Φάση. Παρουσίαση τελικής σύνθεσης. 3η ώρα.Στην τελευταία φάση οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους στηντάξη με PowerPoint, βιντεοπροβολέα, ηχοσύστημα, αναφέρουν τιςδυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια συλλογής των στοιχείων.Αποφασίζουν, αν θα δημιουργήσουν blog για τα πεπραγμένα καιαξιολογούνται με βάση τις εργασίες τους αλλά και τον τρόπο λειτουργίαςτων ομάδων.
  4. 4. 11. Φύλλα εργασίας. 1ο φύλλο εργασίας. Πελοποννησιακός. Ένας πόλεμος της αρχαιότητας.http://www.youtube.com/watch?v=fxLVGlr_1tM&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=1amJgX_EZPE&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=aQJQUAChoOI&feature=player_embedded Βίντεο στο ΥouTube για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/politics/index.html ΙΜΕ Πελοποννησιακός πόλεμος http://www.greek- language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html? m=1&t=192 Θουκυδίδη, Η παθολογία του πολέμου. Γ’82κ.ε. 1. Να διερευνηθούν οι αιτίες, τα μέσα που διέθεταν οι εμπόλεμοι, οι συνέπειες του πολέμου. 2. Να συντάξετε πολυτροπικό κείμενο, όπου θα αναφέρετε συνοπτικά τα αποτελέσματα της διερευνητικής εργασίας σας. 3. Να γράψετε μία παράγραφο για να εκφράσετε τις δικές σας σκέψεις για τον πόλεμο. 2ο φύλλο εργασίας. Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 1. Να διερευνηθούν οι αιτίες, τα μέσα που διέθεταν οι εμπόλεμοι, οι συνέπειες του πολέμου. 2. Να δημιουργήσετε παρουσίαση, για να προβάλλετε στους συμμαθητές σας τα αποτελέσματα της διερευνητικής σας εργασίας. 3. Επιλέξτε μία από τις εικόνες που εντοπίσατε, παρατηρήστε την προσεκτικά και γράψτε σε μια παράγραφο τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας προκαλεί. http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_100059_27/07/200 6_160150 Η Καθημερινή: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. http://www.youtube.com Αναζήτηση για βίντεο και εικόνες από Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.
  5. 5. 3ο φύλλο εργασίας.Πολεμικές συρράξεις στο σύγχρονο κόσμο.http://www.google.gr Στο πλαίσιο της αναζήτησης ειδήσεωνπληκτρολογήστε «πολεμική σύρραξη/εις». Διερευνήστε τα παραπάνωζητούμενα στα αποτελέσματα της αναζήτησης.http://www.youtube.com Αναζητήστε βίντεο και εικόνες που προβάλλουνπρόσφατα πολεμικά γεγονότα. 1. Διερευνήστε τα εξής θέματα:Ποιοι είναι οι λόγοι που προβάλλουν οι εμπόλεμες πλευρές; Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αιτίες; Τι είδους όπλα χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των πολέμων; 2. Να συντάξετε πολυτροπικό κείμενο, όπου θα αναφέρετε συνοπτικά τα αποτελέσματα της διερευνητικής εργασίας σας. 3. Να γράψετε μία παράγραφο για να εκφράσετε τις δικές σας σκέψεις για τον πόλεμο.4ο φύλλο εργασίας.Τα αγαθά της ειρήνης. (Διαχρονική προσέγγιση μέσα από τηλογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη μουσική)http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7 Βικιφθέγματαwww.google.gr Αναζητήστε ποιήματα, εικόνες, πίνακες ζωγραφικής πουέχουν ως θέμα την ειρήνη.www.YouTube.com Αναζητήστε τραγούδια με θέμα την ειρήνη. 1. Δημιουργήστε αφίσα με θέμα την ειρήνη. 2. Δημιουργήστε παρουσίαση με θέμα τα αγαθά της ειρήνης αξιοποιώντας το υλικό που συλλέξατε. 3. Παρατηρήστε έναν από τους πίνακες που έχουν ως θέμα την ειρήνη και γράψτε μία παράγραφο για το πώς προβάλλονται στον πίνακα τα συναισθήματα του ζωγράφου και ποια πιστεύετε ότι είναι αυτά;

×