Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017

Κοινοποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 (30-1-17) ΑΥΟ "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα"

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017

  1. 1. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & ΔΦΚ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩ΢Η΢ & ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΑΓΑ: Αθήνα, 9 Φεβροσαρίοσ 2017 Αριθ. Πρωη.:ΓΔΦΚΦ Γ 1021482 ΔΞ 2017 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.΢εξβίαο 10 ΠΡΟ΢ Ωο Π.Γ. Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Δ. Σδώλε Σειέθωλν : 210-6987406,405 Fax : 210-6987424 E-Mail : finexis 2001.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηης με αρ. πρωη. ΓΔΦΚΦ Γ 1014291 ΔΞ2017/30-1-2017 AYO «Τροποποίηζη ηης αριθμ. ΓΔΦΚ Φ 1188105 ΔΞ2016/22-12-2016 (ΦΔΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθοριζμός ηων όρων και ηων προϋποθέζεων για ηη τορήγηζη άδειας θορολογικής αποθήκης προϊόνηων καθέ, ηης διαδικαζίας επιβολής ηοσ θόροσ καηανάλωζης, ηων διαησπώζεων διακίνηζης, παρακολούθηζης, ελέγτοσ και άλλων θεμάηων εθαρμογής ηοσ άρθροσ 53A ηοσ ν.2960/2001, ως προς ηα εν λόγω προϊόνηα.»» ΢ΥΔΣ: Η κε αξ πξωη. ΓΔΦΚΦ Γ1190234 ΔΞ 2016/30-12-2016 ΔΓΤΟ ΢ε ζπλέρεηα ηεο αλωηέξω ζρεηηθήο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ε αξ. πξωη. ΓΔΦΚ Φ 1188105 ΔΞ2016/22-12-2016 ΑΤΟ, θνηλνπνηνύκε ηελ ελ ζέκαηη Απόθαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο θαη έιαβε αξηζκό ΦΔΚ 240 Β΄ /1-2-2017 (ΑΓΑ 6OAMH-Ξ86) θαη ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: Με ην άξζξν 1, ανηικαθίζηαηαι ηο άρθρο 20 ηεο ηξνπνπνηεζείζαο ΑΤΟ θαη θαζνξίδνληαη εθ λένπ ηα αλαγθαία κεηαβαηηθά κέηξα πνπ αθνξνύλ ζηα ππόρξεα γηα θαηαβνιή ηνπ θόξνπ πξόζωπα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01, ηα νπνία ππνρξενύληαη ζε απνγξαθή ηωλ πξνϊόληωλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αλωηέξω Απόθαζεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ 31/12/2016. Γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ηωλ ελ ιόγω πξνϊόληωλ από ηα ππόρξεα ζηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ πξόζωπα ζύκθωλα κε ηελ παξάγξ. 7 ηνπ αξ. 53 Α ηνπ λ.2960/01, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγόηεξν μέτρι ηις 31/3/2017 ζηηο αξκόδηεο ηειωλεηαθέο αξρέο, θαηά πεξίπηωζε, ζύκθωλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 & 4 ηνπ άξζξνπ 20, για ζκοπούς ελέγτοσ και παρακολούθηζης. ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.13 14:43:26 EET Reason: Location: Athens
  2. 2. Η δήιωζε ηωλ απνζεκάηωλ πεξηιακβάλεη ηα απνζέκαηα θαθέ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ θαηνρή ηωλ ππόρξεωλ πξνζώπωλ ηελ 31/12/2016, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν απόθηεζεο απηώλ. Δπηπξόζζεηα, παραηείνεηαι η προθεζμία σποβολής αιηήζεων γηα ηε ρνξήγεζε ηωλ αδεηώλ. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηηο άδεηεο θνξνινγηθώλ απνζεθώλ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο παξαηείλεηαη κέρξη 15/03/2017, γηα ηηο άδεηεο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή κέρξη 31/03/2017, ελώ γηα ηηο άδεηεο εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, νη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν έωο 28/02/2017. Δπηπιένλ, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία πξνζθόκηζεο ηωλ ινηπώλ πξνβιεπόκελωλ από ηα άξζξα 2,5,7 ηεο Απόθαζεο, δηθαηνινγεηηθώλ κέρξη 30/6/2017. Γηα ηα ππόρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ πξόζωπα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01 ηα νπνία έτοσν ήδη καηαβάλει θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο γηα ηα πξνϊόληα θαθέ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξ. πξωη. ΓΔΦΚ Φ 1188105 ΔΞ2015/22-12-2016, ΑΤΟ όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ 31/12/2016, ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο πεξί ατρεωζηήηως καηαβληθένηων. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ωζηόζν, όηη ζύκθωλα κε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2873/2000, έμμεζοι θόροι ποσ καηαβληθήκαν ατρεωζηήηως ή παξά ην λόκν δεν επιζηρέθονηαι αν έτοσν επιρριθθεί ζηην καηανάλωζη. Σν βάξνο ηεο απόδεημεο έρεη ην πξόζωπν πνπ αηηείηαη ηελ επηζηξνθή. Σέινο, ζύκθωλα, κε ην άρθρο 2, ε ηζρύο ηεο θνηλνπνηνύκελεο απόθαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο αξ. πξωη. ηεο ΓΔΦΚ Φ 1188105 ΔΞ2016/22-12-2016 ΑΤΟ, δειαδή, αλαδξνκηθά, από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΑΑΓΔ Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΢σνημμένα  Η αξ. πξωη. ΓΔΦΚΦ Γ 1014291 ΔΞ2017/30-1-2017 AYO (ΦΔΚ 240 Β΄) ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5
  3. 3. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΝΟΜΗ΢: Α. Αποδέκηες για ενέργεια: 1. Σειωλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα ελεκέξωζε ηωλ Σειωλείωλ αξκνδηόηεηάο ηνπο) 2. Σειωλεία 3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (γηα ελεκέξωζε ηεο «Ηιεθηξνληθήο Βηβιηνζήθεο») Β. Αποδέκηες για κοινοποίηζη: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίωλ Δζόδωλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 4. Γ/λζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 5. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σειωλείωλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο 6. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σειωλείωλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Θεζζαινλίθεο 7. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ΢ρέζεωλ (Γ.Ο.΢.) 8. Γεληθή Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ α) Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ β) Γηεύζπλζε Οξγάλωζεο- Σκήκα Β' γ) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 9. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 10. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Γεκνζίωλ ΢ρέζεωλ Γ.Γ.Γ.Δ. 11. Οκνζπνλδία Δθηειωληζηώλ Διιάδαο Σζακαδνύ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πεηξαηάο 12. ΢ύιινγνο Δθηειωληζηώλ, Αζήλαο – Πεηξαηά Σζακαδνύ 38 — Σ. Κ: 18531, Πεηξαηάο 13. ΢ύιινγνο Δθηειωληζηώλ Θεζζαινλίθεο Κνπληνπξηώηνπ 13 - Σ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε 14. Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήηωλ Δηδώλ (Κ.Α.Δ.) 23ν ρικ. Δ.Ο. Αζελώλ - Λακίαο Σ.Κ. 14565, Άγηνο ΢ηέθαλνο 15. Γεληθή Γ/λζε Γεληθνύ Υεκείνπ Κξάηνπο Γ/λζε Αιθνόιεο θαη Σξνθίκωλ 16. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Βξαρππξόζεζκωλ Γεηθηώλ Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ –Σ.Κ. 18510 Πεηξαηάο 17. Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3εο ΢επηεκβξίνπ 36, ΣΚ 1 0432-Αζήλα 18. Κεληξηθή 'Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο Αθαδεκίαο 7, 10671, Αζήλα 19. Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο, Κεληξηθήο 3, Σ.Κ. 59100, Ηκαζία 20. Δκπνξηθό, θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ. 1067 Ι-Αζήλα 21. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ. 106 71-Αζήλα 22. Παλειιήληνο ΢ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Κξαηίλνπ 11 Δληαύζα 23. Παλειιήληνο ΢ύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίωλ- Δμαγωγέωλ Λνπδνβίθνπ, 1, Σ.Κ. 185 31 Πεηξαηάο 24. ΢ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (΢ΔΒ) Ξελνθώληνο 5, Σ.Κ. 105 57, Αζήλα 25. Γ΢ΔΒΔΔ Αξηζηνηέινπο 46, Σ.Κ. 104 33, Αζήλα 26. Παλειιήληνο ΢ύιινγνο Καθεθνπηώλ Κιεηζζέλνπο 17, Σ.Κ. 105 52, Αζήλα 27. Παλειιήληνο ΢ύλδεζκνο Καθεθνπηώλ θαη Δθκεηάιιεπζεο Καθεθνπηηθώλ Μεραλεκάηωλ ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5
  4. 4. Γνύλαξε 21-23, Σ.Κ. 185 31, Πεηξαηάο 28. ΢πλεηαηξηζκόο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο Νειέωο 35, Σ.Κ. 11851, Αζήλα6 29. Οκνζπνλδία Καθεπωιώλ Διιάδνο, Βνπιήο 16 Σ.Κ. 105 63, Αζήλα Δζωηερική Γιανομή 1. Γξαθείν Γηνηθεηή ΑΑΓΔ 2. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Σειωλείωλ & Δ.Φ.Κ. 3. Γ/λζε Σειωλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 4. Γ/λζε ΢ηξαηεγηθήο Σειωλεηαθώλ Διέγρωλ θαη Παξαβάζεωλ 5. Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάηωλ θαη Σειωλεηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώηωλ 6. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σειωλείνπ 7. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. - Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ' & Γ' ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5

×