Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NATURKLAGENÆVNET HAR MODTAGET KLAGE OVER TESTMØLLECENTER I THY 16.12.2009

894 views

Published on

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets (Miljøminister Troels Lund Poulsens) planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i Østerild, Thy. Det over 30 kvadratkilomter store naturområde der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for hav-vindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier og vindmøller på centeret.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NATURKLAGENÆVNET HAR MODTAGET KLAGE OVER TESTMØLLECENTER I THY 16.12.2009

  1. 1. PRESSEMEDDELELSE 16. december 2009 NATURKLAGENÆVNET HAR MODTAGET KLAGE OVER TESTMØLLECENTER I THY. Den omstridte miljøminister Troels L. Poulsens opblæste projekt, hvor der planlægges opført et industricenter for at teste vindmøller i sårbare naturområder ved Østerild Klitplantage er nu kommet i alvorlig fare. Testcenteret vil umiddelbart påvirke et område på 3000 ha., hvoraf halvdelen er gammel fredskov, som miljøministeren ulovligt vil fælde. Sjældne planter, dyre- og fugleliv er truet af udslettelse. Det har nemlig vist sig, at miljøministeren og By- og Landskabsstyrelsen ikke agter at følge gældende love og regler ved planlægningen af dette skandaleprojekt. Dette oplyser Landsforeningen for Bedre Miljø, som nu har indbragt sagen for Naturklagenævnet for at få afklaret, om gældende regler er overholdt eller tilsidesættes af miljøministeren og dennes håndlangere i By- og Landskabsstyrelsen. Den omstridte miljøminister har skrottet de oprindelige planer og i stedet fremført et nyt – mere vestligt beliggende projekt, der vil påvirke adskillige ejendomme uden at der er lavet en korrekt screening herfor ! Grundlaget for at udfærdige en VVM-redegørelse er ifølge Landsforeningen for Bedre Miljø ikke korrekt, da hensynet til borgerne om maksimal støjbelastning og afstandskrav til industrianlægget ikke er overholdt. Det var meningen, at miljøministeren ville offentliggøre en VVM-redegørelse for det tidligere planlagte vindmølletestcenter, herunder et resume på engelsk. Dette skulle have været offentliggjort fredag d. 11. dec. i København, men miljøministeren fik kolde fødder og skrinlagde projektet. I stedet for har Troels L. Poulsen fremlagt et nyt projekt, som ligger knapt ½ kilometer længere mod vest. Flytningen af projektet vil imidlertid få indflydelse på en række andre grundejere og private skov ejeres ejendomme i området. Ifølge By- og Landskabsstyrelsen vil der stadig blive tale om at fælde 1.500 ha gammel fredskov. En rydning af skoven vil medføre et udslip på 400.000 tons CO2 og vil tillige kræve køb af CO2 kvoter i udlandet for 45 mio. kr. Ifølge TV-Avisens kilder er Danmark CO2-regnskab i forvejen negativt med 300.000 tons CO2. Danmarks Naturfredningsforening har fulgt sagen tæt. Såfremt miljøministeren fastholder planerne om testcenteret, har Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet at ville indlede en fredningssag, som de berørte lokale lodsejere klart støtter. En landskabsfredning vil stadig tillade en normal anvendelse som hidtidig, men vil på langt sigt være medvirkende til at fastholde et af Danmarks mest stille og særegne naturområder, der supplerer området ved Hansted Reservatet og Lild / Bulbjerg og derved binder disse områder sammen. Et industrianlæg ved Hjardemål Klit og Østerild Klitplantage vil ødelægge fremtidige muligheder for at lave en helhedsløsning for hele området og vil tillige ødelægge offentlighedens adgang. Landsforeningen for Bedre Miljø har allerede indgivet en klage over staten til Europakommissionen, men vil efter de kendte planer for det nyeste vindmølletestcenter snarest indgive en ny klage til EU-kommissionen. Landsforeningen for Bedre Miljø Henrik Svanholm, næstfmd. Tlf. 70 20 06 18 henrik.svanholm@mail.dk
  2. 2. Bygaden 29, 4320 Lejre St.

×