Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2 
กรอบนโยบายรัฐบาล 
4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบา รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รั ฐ บ า ล จ ะ น า ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น ...
3 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสร 
ะและคล่องตัวขึ้น 
4.4 พัฒ น าค น ทุก ช่ว ง วัยโ ด ยส่ง เ...
4 
4.8 อ นุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ม ร ด ก ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม 
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า ถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญ า...
5 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน 
2 . ...
6 
7 . 
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภา 
พ 
8 . ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ...
7 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคว 
ามรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. นั ก เ รี ...
8 
ยุทธศาส 
ตร์ 
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกระดับ 
ทุกประเภท 
ขยายโอกาสเข้าถึงบริ 
การการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและ 
เสมอภาค 
พัฒน...
9 
ติดตามและราย 
งานผล 
7. 
แนะแนวผู้เรียน 
8. 
นาการทดสอบ 
ต่าง ๆ 
เป็นส่วนหนึ่งใน 
การสอน 
9. 
ส่งเสริมประกัน 
คุณภาพภาย...
10 
การศึกษาขนั้พนื้ฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
เป้าประ 
สงค์ 
นักเรียนระดั 
บก่อนประถม 
ศึกษ...
11 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
วิสัยทัศน์ 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ ...
12 
ก ล ยุท ธิที่ 2 ป ลูก ฝัง คุณ ธ ร ร ม จ ริยธ ร ร ม ค ว าม เป็น ไ ท ย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรับผ...
13 
จุดเน้นที่1 นักเรียนมีสมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย 
จุดเน้นที่2 ผลสัมฤทธิ์เพิ่ม 4% 
จุด เน้น ที่ 3 นัก เรียน มีสุขภ า...
14 
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
1. ปลูกฝังคุณ ธรรมจ ริยธรรม และคุณ ลักษณะอัน พึงประส งค์ 
ส า นึ ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น ช า ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กรอบนโยบายรัฐบาล

382 views

Published on

กรอบนโยบายรัฐบาล

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กรอบนโยบายรัฐบาล

 1. 1. 2 กรอบนโยบายรัฐบาล 4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบา รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รั ฐ บ า ล จ ะ น า ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เ ข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 4.1 จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิรู ป ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อ ม กั น เพื่ อ ส ร้า ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ค น ไ ท ย ใ ห้ ส า ม า ร ถ เรี ย น รู้ พั ฒ น า ต น ไ ด้ เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็ น ค น ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม ส ร้ า ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ โด ยเน้น ก าร เรียน รู้เพื่อส ร้างสัม มาชีพ ใ น พื้น ที่ ลด ค วามเห ลื่อม ล้า แ ล ะ พั ฒ น า ก า ลัง ค น ใ ห้ เป็ น ที่ ต้อ ง ก า ร เห ม า ะ ส ม กั บ พื้ น ที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 4.2 ใ น ร ะ ย ะ เ ฉ พ า ะ ห น้ า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง กั บ ค ว าม จ าเป็น ข อ ง ผู้ เรีย น แ ล ะ ลัก ษ ณ ะ พื้ น ที่ ข อ ง ส ถ าน ศึก ษ า และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิ ภ า พ เ พื่ อ เ พิ่ ม โ อ ก า ส แ ก่ ผู้ ย า ก จ น ห รื อ ด้ อ ย โ อ ก า ส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เรี ย น แ ล ะ น อ ก โ ร ง เ รีย น โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 4.3 ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ภ า ค เ อ ก ช น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพและทั่วถึง แ ล ะ ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ฏิรู ป ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า สู่ ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ ง ค์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ว น ท้อ ง ถิ่ น ต าม ศัก ย ภ าพ แ ล ะ ค ว ามพ ร้อ ม
 2. 2. 3 โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสร ะและคล่องตัวขึ้น 4.4 พัฒ น าค น ทุก ช่ว ง วัยโ ด ยส่ง เส ริม ก าร เรียน รู้ต ล อ ด ชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลาก ห ล า ย ต า ม แ น ว โ น้ ม ก า ร จ้ า ง ง า น ใ น อ น า ค ต ป รับ ก ร ะบ ว น ก าร เรียน รู้แ ล ะ ห ลัก สูต ร ใ ห้เชื่ อ ม โ ย ง กับ ภูมิสัง ค ม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา ผู้เรีย น ทั้ ง ใ น ด้าน ค ว าม รู้ ทัก ษ ะ ก าร ใ ฝ่เรียน รู้ ก าร แ ก้ปัญ ห า ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม เ ห็ น ผู้ อื่ น ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 4.5 ส่ง เส ริมอ าชีว ศึก ษ าแ ล ะก าร ศึก ษ าร ะ ดับ วิท ยาลัยชุม ช น เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงา น และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชี พ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของคว า ม เ ป็ น ค รู เ น้ น ค รู ผู้ ส อ น ใ ห้ มี วุ ฒิ ต ร ง ต า ม วิ ช า ที่ ส อ น นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ สอ น เพื่อ เป็น เค รื่อ งมือช่ว ยค รูห รือเพื่อ การเรียน รู้ด้ว ยตัวเอ ง เช่น ก า ร เรียน ท าง ไ ก ล ก าร เรียน โ ด ยร ะ บ บ อิเล็ก ท ร อ นิก ส์ เป็น ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ 4.7 ท ะ นุบ ารุง แ ล ะ อุป ถัม ภ์พ ร ะ พุท ธศาส น าแ ล ะ ศาส น าอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จ ริ ย ธ ร ร ม ต ล อ ด จ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
 3. 3. 4 4.8 อ นุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ม ร ด ก ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า ถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น รว ม ทั้งค ว าม ห ล าก ห ลายข อ งศิล ป วัฒ น ธร ร ม ไท ย เพื่อ ก าร เรียน รู้ ส ร้า ง ค ว า ม ภ า ค ภูมิใ จ ใ น ป ร ะ วัติศ า ส ต ร์แ ล ะ ค ว า ม เป็น ไ ท ย นาไป สู่ก าร สร้างค ว ามสัมพัน ธ์อัน ดีใน ร ะดับป ระ ชาช น ร ะดับช าติ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 4.9 ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม ส า ก ล แ ล ะ ก า ร ส ร้า ง ส ร ร ค์ง า น ศิล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม ที่ เป็น ส า ก ล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 4.10 ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ที่ ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 วิสัยทัศน์ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิก า ร มุ่ ง ป ฏิรูป ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ร ะ บ บ โ ด ย ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส ร้า ง โ อ ก า ส ใ ห้ ค น ไ ท ย ไ ด้ เรีย น รู้ ต ล อ ด ชี วิต อ ย่า ง ทั่ ว ถึ ง และส ร้างก ารมีส่วนร่วมข องทุกภ าคส่วน เพื่อ ให้พล เมืองมีคุณ ภาพ มี ค ว า ม ส ม า น ฉั น ท์ ป ร อ ง ด อ ง มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยสามารถเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดั บสากล พันธกิจ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
 4. 4. 5 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ 1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน 2 . การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทีย ม 3 . ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 4 . ก าร ป ฏิรูป ก า ร เรีย น รู้แ ล ะ ยก ร ะ ดับ คุณ ภ าพ ก าร ศึก ษ า ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย 5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เป้าประสงค์ 1 . นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ช า ช น ไ ด้รับ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้า ใ จ ใ น ป ร ะ วัติศ า ส ต ร์ไ ท ย แ ล ะ ยึ ด ห ลัก ค ว า ม ส ม า น ฉั น ท์ ส า มั ค คี ป ร อ ง ด อ ง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 . นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ก ลุ่ ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้ 3 . ก าลัง ค น ร ะ ดับ ก ล าง แ ล ะ ร ะ ดับ สูง มีคุณ ภ าพ ม าต ร ฐา น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 5 . ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพไ ด้รับการพัฒนา 6 . ผ ล ง า น วิจั ย แ ล ะ น วัต ก ร ร ม ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 5. 5. 6 7 . ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภา พ 8 . ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระ บบเต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 1 0 . หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 1 1 . ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและย กระดับคุณภาพชีวิต 1 2 . นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ค รู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 1 3 . หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานคณะกรรมการก ารศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ 2558 วิสัยทัศน์ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี คุ ณ ภ า พ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย พันธกิจ 1.ส่ง เส ริม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ป ร ะ ช า ก ร วัย เรีย น ทุ ก ค น ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 2.ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 6. 6. 7 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคว ามรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ 1. นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ก่ อ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มี พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 3. ค รู ผู้ บ ริห าร ส ถ าน ศึก ษ าแ ล ะ บุค ล าก ร ท าง ก าร ศึก ษ าอื่ น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกล ไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับส ากล 5. สพฐ.บูรณาการการทางานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอานาจ และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
 7. 7. 8 ยุทธศาส ตร์ พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริ การการศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค พัฒนาคุณภาพค รูและบุคลากรทา งการศึกษา พัฒนาระบ บการสนับส นุน การจัดการ ศึกษา กลยุทธ์ 1. จัดระบบข้อมูลผู้ เรียน 2. สร้างความเข้าใ จในการจัดให้สั งคม 3. จัดงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ บริบท 4. นาหลักสูตรสู่กา รปฏิบัติ 5. ใช้สื่อนวัตกรรม ที่ หลากหลาย 6. จัดระบบนิเทศ 1. พัฒนาข้อมูลนักเรียน รายบุคคล 2.บริหารงบอุดหนุนร ายหัวตามตัวผู้เรียน 3.ให้ผู้เรียนมีโอกาสเ ข้าเรียนในโรงเรียนที่ มีคุณภาพจบหลักสูตร 4.สนับสนุนโรงเรียนดี มีคุณภาพครอบคลุมทุ กตาบล 5.สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่พิเศษสอนวิช าชีพ 6.ส่งเสริมการจัดที่ลา กหลาย เหมาะสมและได้คุณภ าพตามมาตรฐาน 7.สนับสนุนระบบดูแล 1.พัฒนาองค์คว ามรู้และ สามรรถนะของค รู ผ่านการปฏิบัติจ ริงและการช่วยเ หลืออย่างต่อเนื่อ ง 2.พัฒนาผู้บริหา รสถานศึกษากลุ่ มที่มีความจาเป็น ต้องได้รับการพั ฒนาเร่งด่วน 3.เสริมสร้างระบ บแรงจูงใจในกา รทางานสอดคล้ องกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน 4.ประสานและส นับสนุนองค์กรแ ละคณะบุคคลที่เ 1.กระจาย อานาจ 2.ส่งเสริมก ารมี ส่วนร่วม 3.ส่งเสริมใ ห้โรงเรียน สานักงานเ ขตพื้นที่กา รศึกษา และองค์คณ ะบุคคลมีคว ามรับผิดชอ บต่อผลการ ดาเนินงาน
 8. 8. 9 ติดตามและราย งานผล 7. แนะแนวผู้เรียน 8. นาการทดสอบ ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งใน การสอน 9. ส่งเสริมประกัน คุณภาพภายใน 10.สอนทั้งวิชา สามัญและวิชา ชีพ 11.ส่งเสริมภาษ าอังกฤษ เพื่อสื่อสารและ ภาษา อาเซียน 1 ภาษา 12.ประสานการ รับ นักศึกษา ให้คัดเลือก อย่างหลากหลา ย ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้ มแข็งและต่อเนื่อง 8.ประสานช่วยเหลือแ ละจัดการศึกษาที่เหม าะสมแก่เด็กที่ไม่อยู่ใ นทะเบียนราษฎร์ กี่ยวข้องจัดเตรีย มและจัดสรรครูที่ มีความสามารถ สอดคล้องกับคว ามต้องการของโ รงเรียนและสังค ม
 9. 9. 10 การศึกษาขนั้พนื้ฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป้าประ สงค์ นักเรียนระดั บก่อนประถม ศึกษามี พัฒนาการที่เ หมาะสมตาม ช่วงวัยและไ ด้สมดุลและนั กเรียนระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานทุกค น มีพัฒนาการเ หมาะสมตาม ช่วงวัยและมี คุณภาพ ประชากร วัยเรียนทุ กคนได้รั บโอกาส ในการศึก ษา ขั้นพื้นฐา น อย่างทั่วถึ ง มีคุณภาพ และเสมอ ภาค ครู ผู้บริหาร สถานศึก ษา และบุคลา กร ทางการศึ กษา อื่น มีทักษะที่ เหมาะสม และ มีวัฒนธร รม การทางา นที่ มุ่งเน้น ผลสัมฤท ธิ์ สานักงานเ ขตพื้นที่กา รศึกษาและ สถานศึกษา มีประสิทธิภ าพและเป็น กลไกบเคลื่ อนการศึกษ าขั้นพื้นฐา นการศึกษา สู่คุณภาพ มาตรฐานร ะดับสากล สพฐ.บูรณ าการ การทางาน เน้น การบริหาร แบบ มีส่วนร่วม กระจายอา นาจและคว าม รับผิดชอบ สู่ สานักงาน เขตพื้นที่ก าร ศึกษาและ สถานศึกษ า พื้นที่พิเ ศษ ได้รับก ารพัฒน า คุณภา พ การศึก ษาเป็น พิเศษ
 10. 10. 11 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 วิสัยทัศน์ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เข ต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการและให้บริการที่เป็นเลิศ พันธกิจ 1. ป ร ะ ส า น ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า กั บ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใ ห้มีคุณภาพ 2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน นาไปสู่มาตรฐานสากล 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขอบบุคคล องค์กร สถาบัน ฯลฯ 4. พัฒนาสานักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ค่านิยมองค์กร “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ” (Students and school come first):SSCF เป้าประสงค์ 1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3. ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริกา ร กลยุทธ์ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 11. 11. 12 ก ล ยุท ธิที่ 2 ป ลูก ฝัง คุณ ธ ร ร ม จ ริยธ ร ร ม ค ว าม เป็น ไ ท ย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ก ล ยุท ธ์ที่ 4 พัฒ น าค รูแ ล ะ บุค ล าก ร ท างก าร ศึก ษ าทั้ งร ะบ บ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอา น า จ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาพส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ก ล ยุ ท ธ์ ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชาย แดนภาคใต้ จุดเน้น ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เข ต 16 ได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษ า ทุ ก ร ะ ดั บ พ ร้อ ม กั บ ท บ ท ว น แ ล ะ ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด เห็ น ข้อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง ก า ห น ด เ ป็ น น โ ย บ า ย แ ล ะ จุ ด เ น้ น 10 ป ร ะ ก า ร โดยก ระบวน การมีส่วนร่วมจาก ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ เป็นแน วทางใ นการ น า ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดได้เร่งรัดและดาเนินการขับเคลื่อนคุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้มีป ร ะ สิท ธิภ า พ แ ล ะ เกิ ด ป ร ะ สิท ธิผ ล สูง สุด ต่อ ผู้ เรีย น 10 ประการประกอบด้วย
 12. 12. 13 จุดเน้นที่1 นักเรียนมีสมรรถนะ ความสามารถที่หลากหลาย จุดเน้นที่2 ผลสัมฤทธิ์เพิ่ม 4% จุด เน้น ที่ 3 นัก เรียน มีสุขภ าพ สด ใส ป ระช าธิป ไต ยเข้ม แ ข็ง ยิ้มไหว้ทักทาย รักษาวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ จุดเน้นที่4 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ จุดเน้นที่5 1 โรงเรียน 1 เอกลักษณ์ จุดเน้นที่6 โรงเรียนของชุมชน จุดเน้นที่7 อาเซียน จุดเน้นที่8 ห้องเรียนคุณภาพ จุดเน้นที่9 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จุดเน้นที่10 ขวัญกาลังใจครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล วิสัยทัศน์ โ ร ง เรีย น พิม าน พิท ย าส ร ร ค์ เป็น อ ง ค์ก าร แ ห่ง ก าร เรียน รู้ มุ่ ง พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี มี ค ว า ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม ยึ ด ห ลัก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ก้ า ว ทั น ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง พั ฒ น า สู่ โ ร ง เ รี ย น ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข พันธกิจของสถานศึกษา เร่ ง รั ด พั ฒ น า ห ลัก สู ต ร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย ยึ ด ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เน้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ดู แ ล นั ก เรี ย น เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
 13. 13. 14 กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา 1. ปลูกฝังคุณ ธรรมจ ริยธรรม และคุณ ลักษณะอัน พึงประส งค์ ส า นึ ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น ช า ติ ไ ท ย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ส า คั ญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียน รู้ของห ลักสูตรก ารศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 3 . เร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แ ก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ 4 . สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริ หารจัดการยึดหลัก ธรรมาภิบาล 5. พัฒ น าก าร ศึก ษ าใ ห้ส อ ด ค ล้อ ง กับ อัต ลัก ษ ณ์ท้อ ง ถิ่ น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความปลอดภัยและมั่นคง

×