2010-09-22<br />
Ñàéí áàéöãààíà óó? <br />Õ¿¿õä¿¿äýý. õè÷ýýëäýý èäýâõòýé îðîëöîîðîé.<br />.<br />
Овгийн байгуулал/Áàòàòãàë/<br />Îâîã<br />Ýöãèéí<br />Ýõèéí<br />
Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü<br />Çîðèëãî:<br />Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü ñýäâèéí òóëãóóð óõàãäàõóóíûã ìýäýæ îéëã...
Сэдвийн тулгуур ухагдахуун<br />Хүрэл зэвсэг ба төм түрүү үе<br />Өрх,гэр бүл<br />Аймаг<br />Аймгийн холбоо<br />Хөдөлмөр...
Àéë ºðõ, àéìàã, àéìãèéí õîëáîî íèéòëýã áà ÿëãààòàé òàë<br /><ul><li>Àéìàã</li></ul>Íèéòëýã<br /><ul><li>Àéìãèéí
ª</li></li></ul><li>ªðõ,ãýð á¿ë<br />-õ¿ðýë çýâñãèéí ¿åýñ ìàë àæ àõóé Ìîíãîë íóòàãòàìüäðàãñäûí ¿íäñýí àæ àõóé áàéñàí áàéíà...
Аéìàã<br />-ìàë÷èí ºðõ¿¿ä áàéãàëèéí áýðõøýýë, áóñäûí äîâòîëãîîíä íýðâýãäýæ áàéñàí.Ýíý àþóëààñ ººðñäèé㺺 àâðàõûí òóëä á¿ë ...
Àéìãèéí õîëáîî <br />-ÍÒª 2 мянганы сүүлчээс төрөл бус хэд хэдэн аймгууд цэргийн хүчирхэг удирдагчийн захиргаанд нэгдэж ай...
<ul><li>Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã
Мал аж ахуй эрхэлдэг
Ахлагчтай </li></li></ul><li>Õºãæèëòýé äàñãàëàà õèéãýýðýé. “Áóóç õèéõ”<br />Ãóðèëàà çóóðíà<br />Ãóðèëàà õóéëíà<br />Ãóðèà...
Ä¿ãíýëò <br /><ul><li>Аймаг гэж юу вэ?
Аймгийн холбоо гэж юу вэ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yr chadbar2010

637 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yr chadbar2010

 1. 1. 2010-09-22<br />
 2. 2. Ñàéí áàéöãààíà óó? <br />Õ¿¿õä¿¿äýý. õè÷ýýëäýý èäýâõòýé îðîëöîîðîé.<br />.<br />
 3. 3. Овгийн байгуулал/Áàòàòãàë/<br />Îâîã<br />Ýöãèéí<br />Ýõèéí<br />
 4. 4. Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü<br />Çîðèëãî:<br />Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ¿¿ññýí íü ñýäâèéí òóëãóóð óõàãäàõóóíûã ìýäýæ îéëãîëòòîé áîëîõ <br />Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî ÿëãààã ìýäýæ àâàõ <br />Çîðèëò:<br />Õ¿ðýë áà òºìºð çýâñãèéã ÿëãààòàé òàëûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ<br />ªðõ, ãýð á¿ëèéí ÿëãààòàé òàëûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ<br />Àéìàã, àéìãèéí õîëáîî íèéòëýã áà ÿëãààòàé òàëóóäûã ãàðãàæ ÷àääàã áîëîõ<br />Ãîë òóëãóóð óõàãäàõóóíûã ìýääýã áîëîõ<br />
 5. 5. Сэдвийн тулгуур ухагдахуун<br />Хүрэл зэвсэг ба төм түрүү үе<br />Өрх,гэр бүл<br />Аймаг<br />Аймгийн холбоо<br />Хөдөлмөрийн нийгмийн анхны хуваарь<br />Цэргийн ардчилал<br />
 6. 6. Àéë ºðõ, àéìàã, àéìãèéí õîëáîî íèéòëýã áà ÿëãààòàé òàë<br /><ul><li>Àéìàã</li></ul>Íèéòëýã<br /><ul><li>Àéìãèéí
 7. 7. ª</li></li></ul><li>ªðõ,ãýð á¿ë<br />-õ¿ðýë çýâñãèéí ¿åýñ ìàë àæ àõóé Ìîíãîë íóòàãòàìüäðàãñäûí ¿íäñýí àæ àõóé áàéñàí áàéíà<br />-Îâãóóäûí äèéëýíõ íü õ¿ðëèéí ¿åä ìàë àæ àõóé ýðõýëñýí á¿ë àéë ºðõ¿¿ä áîëîí çàäàðñàí.<br />-Àéë ºðõèéí õýìæýýíä ÌÀÀ ýðõýëñíýýð ìàëûí ºñºëò , àøèã øèì äýýøèëæ, õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàë ºìíºõººñºº ýðñ ñàéæèð÷ýý. <br />-Ìàë÷èí ºðõ¿¿ä áàéãàëèéí áýðõøýýë , áóñäûí äîâòîëãîîíä íýðâýãäýæ õîõèðîõ ÿâäàë öººíã¿é áàéñàí. <br />
 8. 8. Аéìàã<br />-ìàë÷èí ºðõ¿¿ä áàéãàëèéí áýðõøýýë, áóñäûí äîâòîëãîîíä íýðâýãäýæ áàéñàí.Ýíý àþóëààñ ººðñäèé㺺 àâðàõûí òóëä á¿ë ºðõ àéëóóä íýãäýæ àéìàã õýìýýõ íèéãìèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí øèíý õýëáýðèéã áèé áîëãîæýý.<br />-Àéìàã á¿ð ººðèéí íýðòýé, òîãòñîí íóòàã äýâñãýðòýé, àõëàã÷òàé, õóðàëòàé, íýã àÿëãóóãààð ÿðèëöäàã,ºâºðìºö ¸ñ çàíøèë õýâ õóóëüòàé áàéñàí. <br />
 9. 9. Àéìãèéí õîëáîî <br />-ÍÒª 2 мянганы сүүлчээс төрөл бус хэд хэдэн аймгууд цэргийн хүчирхэг удирдагчийн захиргаанд нэгдэж аймгийн холбоо үүсчээ .<br />-Тэдгээрийн дунд ноёлогч аймаг бий болж, аймгийн зонхилогчдын зөвөлгөөнөөр аймгийн холбооны тэргүүнийг сонгодог байсан.”хэд хэдэн аймгуудийн нэгдэл”<br />-Аймгийн холбоо бол төр үүсэхийн өмнөх зохионбайгуулалтын хэлбэр юм.<br />-Хятад сурвалжийн мэдээгээр тэр үед Монгол нутагт Гүй, Хүньюй зэрэг аймгууд байжээ.Тэд хүннүгийн эртний өвөг аймгууд юм.Хүннү аймгийн холбоо 24 аймагтай байжээ.<br />
 10. 10. <ul><li>Ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëäýã
 11. 11. Мал аж ахуй эрхэлдэг
 12. 12. Ахлагчтай </li></li></ul><li>Õºãæèëòýé äàñãàëàà õèéãýýðýé. “Áóóç õèéõ”<br />Ãóðèëàà çóóðíà<br />Ãóðèëàà õóéëíà<br />Ãóðèàëàà òàñëàíà<br />Ãóðèëàà õàâòãàéëæ <br />Áóóçàà ÷èìõýå <br />
 13. 13. Ä¿ãíýëò <br /><ul><li>Аймаг гэж юу вэ?
 14. 14. Аймгийн холбоо гэж юу вэ?
 15. 15. Аймаг, аймгийн холбоо үүсэх болсон шалтгаан
 16. 16. хүрэл ба төмөр зэвсгийг íýðëýíý ¿¿.</li></li></ul><li>Äààëãàâàð <br />Эртний хүмүүсийн нийгмийн зохион байгуулалтын хэлбэрийн нийтлэг ба онцлог шинжүүдийг бичнэ.<br />Мал аж ахуй ,ан агнуурын аль нь илүү үр ашигтай вэ?<br />
 17. 17. Õè÷ýýëäýý èäýâõòýé îðîëöñîí ñóðàã÷èääàà áàÿðëàëàà.<br />Äààëãàâàðàà õèéæ èðýýðýé<br />Ñàéõàí àìðààðàé.<br />

×