Emee 7 r angi test

744 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emee 7 r angi test

  1. 1. Àíãè................................ 7-ð àíãè<br />Íýð................................... Á¿ëýã ñýäâèéí øàëãàõ ìàòåðèàë <br />Äýëõèéí õýëáýð õýìæýý <br />Ãàçàðç¿éí çóðàã <br />Àñóóëò<br />1.Äýëõèé ÿìàð ãàðèãóóäûí õîîðîíä îðøäîã âý?<br />Áóä ñóãàð<br />Ñóãàð àíãàðèã<br />Àíãàðàã áàðõàñáàäü<br />2 . Äýëõèéí õýëáýð <br />Ãåîèä b. Õàâòãàé c. çºâ Ẻðºíõèé<br /> Äýëõèéã õîéä ºìíºä õàãàñò õóâààäàã çýðãýä<br />Ìàòðûí çàì b. ìýëõèéí çàì c. ýêâàòîð<br />Õàâàð íàìðûí ºäºð øºíèéí òýíöýë 9-ð ñàðûí 23-íä, 3-ð ñàðûí 21íä áîëäîã ýíý ºäºð ¿äèéí íàð õààíà òóñàõ âý?<br />Ìýëõèéí çàì b.ýêâàòîð c.ìàòðûí çàì<br />Ǻâ òîõèðóóë<br />6-ð ñàðûí 22 a. ºäºð øºíº òýíöýíý<br />12-ð ñàðûí 22 b. íàð áóöíà<br />9-ð ñàðûí 23 c. åñ ýõëýíý<br />Íàð ñàðíû õèðòýëòèéã çºâ òîõèðóóëíà óó.<br />Íàð a. øèíèéí 15-íä<br />Ñàð b. áèò¿¿íä <br />Ǻâ òîõèðóóë<br />Õîíîã a. äýëõèéí íàðûã íýã òîéðõ õóãàöàà<br />Æèë b. äýëõèé òýíõëýãýý íýã ýðãýõ õóãàöàà <br />Óëèðàë c. äýëõèéí òýíõëýã õàçãàé ó÷èð 2 òóéë íü ýýëæëæí íàðëóó õàðäàã<br />Òîì ìàñøòàáûí áóþó áàéð ç¿éí çóðàãò õîòãîð ã¿äãýðèéã õýðõýí ä¿ðñýëäýã âý?<br />ºíãºí øàòëàëààð b. õàÿàëáàð øóãàìààð c. äýâñãýð ºí㺺ð<br />Ýíý óóëûí àëü òàë íü ýãö âý?<br /> ßìàð ãàçðûã ¿ç¿¿ëñýí õàÿàëáàð âý?<br /> a. õîòãîðûí<br /> <br /> b. ã¿äãýðèéí<br />Ýêâàòîðîîñ õîéø óðàãø îðøèõ öýãèéí çàéã ãðàäóñààð èëýðõèéëñýíèéã..................................ãýíý.<br />Óðòðàã b. ºðãºðºã c.ãîëäî÷ d.çýðãýä<br />Àëü íü òóéëûí àçèìóò òóñãàãèéí òîð âý?<br /> Îðîñ, Êàíàä, Àìåðèê, Ìîíãîë çýðýã äóíä ºðãºðºãèéí îðíóóäûí ãàçðûí çóðãèéã ÿìàð òóñãàãààð çóðàõ âý?<br />Öèëèíäð b. àçèìóò c. êîíóñ<br />Áàéð çóéí çóðãèéí îãòîëñîí îéí òàíèõ òýìäýã àëü íü âý?<br />1:2 000 000 .............................<br />1: 15 000 ................................. íýðýëñýí ìàñøòàá áîëãî<br />1 ñì-ò 50êì ¿¿íèéã 2 äàõèí òîì ìàñøòàá áîëãî.<br />.............................................................................................................................<br /> 1ñì-ò 30êì-í ìàñøòàáòàé çóðàã äýýð 2 õîòûí õîîðîíä 8ñì çóðàãäæýý õîîðîíäîõ çàéã îë.<br />..............................................................................................................................<br />à. 1:1 500 000 b. 1: 25 000 àëü íü òîì ìàñøòàá âý? Ǻâèéã ñîíãî.<br />Óëààíáààòàðò 8öàãò íàð ìàíäàæýý. Ýíý ¿åä Òîêèîä õýäýí öàã áàéõ âý? /Óá-7, Òîêèî-9-ð öàãèéí á¿ñ/<br /> ....................................................................................................................................................................<br /> ....................................................................................................................................................................<br />Àëü íü òîì ìàñøòàáààð çóðàãäàõ âý?<br />Àçè òèâ b. Ìîíãîë îðîí c. Óëààíáààòàð õîò<br />

×