Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงร างโครงงาน ท _มาสมบ_รณ_ว_ตถ_

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

โครงร างโครงงาน ท _มาสมบ_รณ_ว_ตถ_

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพือเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ่ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน E-FIC ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน E-FIC 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาว ณิ ชกุลแสนจ้างชั้น ม. 5/1เลขที่16 2.2 นางสาว ศิริลกษณ์ เกษรพรมชั้น ม. 5/1เลขที่ 22 ั 2.3 นางสาว อัชริ ยาวงค์ซาว ชั้น ม. 5/1เลขที่ 39 3. ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ฉิน 4. ที่มาและความสาคัญ นิยาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของนิยายไว้ว่า นิยาย หมายถึงเรื่ องที่เล่าต่อกันมา หมายถึงความไม่แน่นอนหรื อไม่ใช่ความจริ งทั้งหมด หรื อมาจากความต้องการ ให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่ องขึ้นหรื อ นาเรื่ องไปผสมผสานกับเรื่ องที่มีอยูเ่ ดิมและอาจมาจาก ความต้องการอบรมสังสอน ในแง่ของพุทธศาสนาให้ความรู้ ด้านคติธรรม เพื่อให้การอบรมสังสอนให้คน ่ ่ ประพฤติปฏิบติในสิ่งที่ดีงาม อยูในกฏระเบียบของสังคม รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบคาอธิบาย จึงมีการ ั ่ สมมุติเรื่ องราวขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิงขึ้น ่ ปัจจุบนสถิติการอ่านหนังสือของ คนไทย อยูในระดับที่นอยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่น อาจ ั ่ ้ เนื่องมาจาก เทคโนโลยีการสื่อสาร ในปัจจุบนที่เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของไทย อาจทาให้คน ั ไทยเสียเวลากับสิ่งดังกล่าวเกินความจาเป็ น และราคาหนังสือในปัจจุบนแพงเกินกว่าจะซื้อได้ อาจทาให้ ั ผูอ่านลดความสนใจในการอ่านหนังสือ ปัจจุบน มีนกเขียนนิยายออนไลน์ ซึ่งมีช่องทางในการเผยแพร่ ้ ั ั ผลงานมากกว่าการตีพิมพ์หนังสือ ซึ่งทาได้ยาก จึงทาให้นกเขียนออนไลน์ท้งหลายมักนาผลงานมาเผยแพร่ ั ั ในเว็บไซต์ต่างๆ โดย เว็บไซต์ เด็กดี ซึ่งผูอ่านไม่สามารถอ่านแบบออฟไลน์ ในเว็บดังกล่าวได้ ้ ดังนั้น พวกเราจึงได้คิดค้นทาโครงงาน E-FIC ซึ่งย่อมาจาก E-book Fictionเพื่อสนับสนุนให้คนไทย หันมาใส่ใจในการอ่านมากยิงขึ้น โดยนาเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยัง ่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ และเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ ผลงานของนักเขียนออนไลน์ อีกทั้งพวกเรายังสร้าง E-book เพื่อให้ผอ่านสะดวกในการอ่านแบบออฟไลน์ และยังสามารถอ่านในโทรศัพท์ ู้ แบบออฟไลน์และคัดลอกนามาอ่านได้อีกด้วย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  3. 3. 5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของคนไทยมากขึ้น 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการอ่านหนังสือ 3.เพื่อนาเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. สมมติฐาน เยาวชนไทยหันมาตระหนักและใส่ใจในการอ่านมากยิงขึ้น ่ 7. ขอบเขตของการทาโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย - ผูที่สนใจในการอ่านนิยาย ้ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา - นวนิยาย 10 เรื่ องโดยแต่งในเรื่ องแนวความรัก แนวให้ขอคิดโดย ้ บันเทิง คลายเครี ยด เกิดประโยชน์ต่อผูอ่าน ้ ต้องการให้เกิดความสนุกสนาน 8. วิธีดาเนินการ 8.1ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ถึงวันที่ 16เดือน มกราคมพ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค 7 พฤศจิกายน 2556 - เลือกหัวข้อเรื่ อง วางแผนการดาเนินงาน 28-29 พฤศจิกายน 2556 - สืบค้นวิธีการทาสื่อ E-book -สืบค้นเนื้อหาที่เราสนใจ อ่านนิยาย โดย นามาเป็ นแรงบัลดาลใจในการแต่งนิยาย 19 ธันวาคม 2556 -รวบรวมเนื้ อหา เนื้อเรื่ องในการแต่งนิยาย แต่งนิยาย 7 มกราคม 2557 - สร้างสื่อ E-book แล้วลงใน wordpress ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมที่จะเผยแพร่ 16 มกราคม 2557 - สรุ ปผล และนาเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  4. 4. 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่าย ) ไม่มี 8.4สถานที่ดาเนินการ โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 8.5ผู้รับผิดชอบ 8.1 นางสาวณิ ชกุล แสนจ้าง ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 16(แต่งนิยาย) 8.2 นางสาวศิริลกษณ์ เกษรพรมชั้น ม. 5/1 เลขที่ 22(สืบค้นหาข้อมูล) ั 8.3นางสาวอัชริ ยา วงค์ซาวชั้น ม. 5/1 เลขที่39(สร้างสื่อ E-book ตกแต่งเว็บ) 9. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 9.1 เยาวชนไทยหันมาสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น 9.2ผูอ่านมีความสะดวกในการอ่านนิยาย โดยไม่ตองเสียค่าใช้จ่าย ้ ้ 9.3ผูอ่านได้ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ถกและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถสร้างทักษะ ้ ู กระบวนการอ่านให้กบผูที่อ่านอีกด้วย ั ้ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระยะเวลาในการแต่งนิยาย ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการแต่งนาน เพราะใช้จินตนาการและความคิดมาก นิยาย จึงจะออกมาอย่างสมบูรณ์ แก้ไขโดยการหาข้อมูลเสริ ม เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการแต่งนิยายและเพิ่ม องค์ประกอบเนื้อเรื่ องให้นิยายออกมาได้อย่างสมบูรณ์ มากยิงขึ้น ่ ลงชื่อ .......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  5. 5. หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบัตงาน ิ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัตงาน ิ ลายมือชื่อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  6. 6. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน E-FIC คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน ดีมาก เกณฑ์การประเมิน ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทาโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน ั รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ ดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผาน ่ ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

×