Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werven (en houden) van vrijwilligers ldr

7,100 views

Published on

PowerPoint-presentatie gebruikt op de 'Inspiratiedag Vrijwilligersbeleid' van Socius - Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 november 2011).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werven (en houden) van vrijwilligers ldr

 1. 1. Werven (en houden) van vrijwilligers Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie1
 2. 2. Werven (en houden) van vrijwilligersEen zaak van voortdurende afstemming …•  organisatie vrijwilliger §  Wat hebben wij vrijwilligers te bieden?•  vrijwilliger organisatie §  Waar is een vrijwilliger naar op zoek?2
 3. 3. Enkele randvoorwaarden voor de organisatie•  Een visie op vrijwilligerswerk•  Een (minimaal) vrijwilligersbeleid•  Zicht op en kennis van je vrijwilligersgroep / vrijwilligerspotentieel•  Voortdurende aandacht voor werving3
 4. 4. Vrijwilligers werven (en houden) – een kader•  De hedendaagse vrijwilliger•  Een vrijwilligersbeleid•  Visie op vrijwilligerswerk•  Het takenpakket van de vrijwilliger•  Vrijwilligers binden aan de organisatie4
 5. 5. De hedendaagse vrijwilliger (1)•  combineert inzet met persoonlijke zoektocht naar identiteit en zingeving §  vrijwilligerswerk als inspiratie voor de keuzes die hij/zij maakt §  solidariteit en zelfontplooiing vallen samen §  ‘solidair individualisme’ §  inzet niet langer volledig belangeloos•  is kieskeurig §  activiteiten in verlengde van persoonlijke interesses en ontplooiing, kosten-batenanalyse5
 6. 6. De hedendaagse vrijwilliger (2)•  is kieskeurig, maar onzeker §  vrijwilligerswerk als plaats om te experimenteren met keuzes•  engageert zich ‘nomadisch’ §  ‘sedimentaire’, statische vrijwillige inzet wordt verlaten voor dynamisch engagement §  geen ‘bindingen’ meer met vaste structuren, bijeenkomsten en groepen•  is pragmatisch ingesteld §  tastbare/haalbare doeleinden i.p.v. idealisme•  “vrijwilligerswerk is persoonlijke constructie ‘op maat’ van de biografie” (L. Hustinx)6
 7. 7. Veranderende maatschappij: invloed op vrijwilligerswerk•  De nieuwe levenspatronen en de keuze maatschappij hebben gevolgen voor de beschikbaarheid en/of bereidheid tot vrijwillige inzet (L. Hustinx)•  Vrijwilligers willen authentiek zijn §  authenticiteit is moreel ideaal achter de individualisering (C. Taylor)7
 8. 8. Een winnend vrijwilligersscenario•  Vrijwilligerspotentieel, een zaak van: §  Bereidheid §  Bekwaamheid §  Beschikbaarheid•  Afstemming vinden op deze 3 aspecten tussen aanbod van vrijwilliger en vraag van organisatie8
 9. 9. Hoe kan mijn organisatie aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers?Een helpend letterwoord: FLEXIVOL•  Flexibility flexibiliteit•  Legitimacy legitimiteit, imago•  Ease of acces eenvoudig toegankelijk•  Xperiment experiment•  Incentives stimulansen, prikkels•  Variatie variatie•  Organisation organisatie is vlot•  Laughs lachen, ontspanning9
 10. 10. Vrijwilligers werven (en houden) – een kader•  De hedendaagse vrijwilliger•  Een vrijwilligersbeleid•  Visie op vrijwilligerswerk•  Het takenpakket van de vrijwilliger•  Vrijwilligers binden aan de organisatie10
 11. 11. Vrijwilligersbeleid omvat …Visie op vrijwilligerswerk in je organisatieBeleid = nadenken over•  Taken en verantwoordelijkheden•  Werving•  Selectie•  Introductie•  Begeleiding en vorming•  Rechtspositie en zakelijke aspectenbeleid = doelen en strategie bepalen11
 12. 12. Vrijwilligers werven (en houden) – een kader•  De hedendaagse vrijwilliger•  Een vrijwilligersbeleid•  Visie op vrijwilligerswerk•  Het takenpakket van de vrijwilliger•  Vrijwilligers binden aan de organisatie12
 13. 13. Acht cruciale vragen over visie op vrijwilligersbeleid1.  Waarom bestaat vrijwilligerswerk in de samenleving? Hoe evolueert het?2.  Waarom werkt onze organisatie met vrijwilligers? Wat is de geschiedenis van vrijwilligerswerk in de organisatie?3.  In welke mate beslissen vrijwilligers autonoom over de uitvoering van hun taken of engagementen?4.  Is het engagement dat we van vrijwilligers verwachten eerder vrijblijvend of eerder resultaatsgericht? Stellen we criteria vast voor het engagement?5.  Wat bieden wij onze vrijwilligers?6.  Krijgen (sommige) vrijwilligers in onze organisatie een vrijwilligersvergoeding? Waarom wel/niet?7.  Hoe verhouden de vrijwilligers zich bij ons tot de betaalde krachten?8.  Op welke manier houdt de organisatie er rekening mee dat werken met vrijwilligers tijd en (dus) geld kost? Hoe is de13 organisatie afgestemd op het vrijwilligerswerk?
 14. 14. Vrijwilligers werven (en houden) – een kader•  De hedendaagse vrijwilliger•  Een vrijwilligersbeleid•  Visie op vrijwilligerswerk•  Het takenpakket van de vrijwilliger•  Vrijwilligers binden aan de organisatie14
 15. 15. Takenpakketten – criteria van evaluatie•  Om aan te sluiten op de motivatie van de vrijwilliger en de taken aantrekkelijk te maken … §  Moeten taken duidelijk zijn §  Moet de kans op succes groot zijn §  Moet de hoeveelheid werk redelijk zijn van omvang §  Moet er voldoende variatie zijn in de taken §  Moet er ruimte zijn voor zelfstandigheid §  Moeten gegevens over de uitvoering gerapporteerd en geëvalueerd kunnen worden15
 16. 16. Procedure taakomschrijvingen•  Wat wil je als organisatie bereiken?•  Welke activiteiten en welke taken zijn daarvoor nodig?•  Omschrijving: §  Wat houdt de taak precies in? §  Wanneer wordt ze uitgevoerd, §  Hoeveel keer? Tot wanneer? Met welke frequentie? §  Hoe moet de taak worden uitgevoerd? Wat zijn criteria voor een kwaliteitsvolle uitvoering?16
 17. 17. Vrijwilligers werven (en houden) – een kader•  De hedendaagse vrijwilliger•  Een vrijwilligersbeleid•  Visie op vrijwilligerswerk•  Het takenpakket van de vrijwilliger•  Vrijwilligers binden aan de organisatie17
 18. 18. Hoe en wanneer functioneren mensen enthousiast?Duurzame motivatie: het 5 bouwstenenmodel•  3 psychologische basisbehoeften §  Competentie §  Autonomie §  Verbondenheid•  Intrinsiek: aspiraties en waarden•  De spil: waarderend samenwerken18
 19. 19. 5 bouwstenen modelZelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) De eerste vier bouwstenen van duurzame motivatie19
 20. 20. Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)•  Behoefte aan competentie §  Invloed kunnen hebben op je omgeving §  Gevoel hebben over de nodige capaciteiten te beschikken en ze kunnen inzetten TIPS §  Heb vertrouwen in wat de vrijwilligers kunnen en uit positieve verwachtingen §  Geef positieve feedback §  Zorg voor voldoende uitdaging (niet te veel, maar ook niet te weinig!) §  Maak dat het kader en de context van het engagement duidelijk is §  Zorg dat er ruimte is om fouten te mogen maken §  Creëer een lerende omgeving20
 21. 21. Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)•  Behoefte aan autonomie §  Zelf keuzes kunnen maken §  Zekere mate van zelfstandigheid TIPS §  Stel resultaten voorop maar laat de vrijwilligers hun rol op hun eigen manier invullen §  Geef mensen verantwoordelijkheid en spreek hen daarop aan §  Moedig mensen aan om initiatief te nemen en andere aanpakken uit te proberen §  Zorg ervoor dat het waarom van suggesties, verzoeken, beslissingen goed wordt toegelicht en open besproken21
 22. 22. Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)•  Behoefte aan verbondenheid §  Positieve relaties hebben met anderen §  Geaccepteerd en gewaardeerd voelen door anderen en omgekeerd TIPS §  Stimuleer het ontwikkelen van netwerken §  Zorg voor een gedeelde visie en opvattingen over doelen en taken van een vrijwilliger §  Zorg ervoor dat ieder zijn mening kan uiten en dat ernaar wordt geluisterd §  Zorg dat ieders eigenheid gerespecteerd wordt §  Zorg voor een sfeer van samen werken en samen leren22
 23. 23. Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)•  4de pijler: waarden en aspiraties §  Inzicht in waarden en aspiraties waarmee men zich identificeert §  Zicht hebben op hoe je die kan waarmaken op of via het werk = een autonome motivatie, d.w.z. komt van binnenuit, raakt aan wat we zelf belangrijk vinden = een duurzame motivatie23
 24. 24. Waarden en aspiratiesTIPS•  vraag de vrijwilligers naar wat hen bezighoudt, naar wat hen boeit in hun werk,•  vraag hen waarvoor ze hun werk doen, waarmee zij het verschil willen maken, wat hun engagement voor hen betekent•  geef zelf ook aan wat voor jou belangrijke waarden zijn,•  ga op zoek naar gemeenschappelijke waarden en aspiraties en benoem deze ook.24
 25. 25. 5 bouwstenen modelDe 5de bouwsteen: waarderend samenwerken25
 26. 26. Waarderend samenwerken•  Het helder krijgen van een positief toekomstbeeld of een gewenst alternatief•  Het onderzoeken van positieve ervaringen uit heden en verleden•  Een stapsgewijze aanpak… vanuit waarderende communicatie!26
 27. 27. De praktijk•  Hoe kan ik concreet invulling geven aan de behoefte aan competentie?•  Hoe kan ik concreet invulling geven aan de behoefte aan autonomie?•  Hoe kan ik concreet invulling geven aan de behoefte aan verbondenheid?•  Hoe kan ik concreet inspelen op de waarden en aspiraties van de vrijwilligers?•  Wat kan ik concreet doen om de vrijwilligers waarderend te benaderen?27
 28. 28. Werven (en houden)Een zaak van voortdurende afstemming …•  organisatie vrijwilliger §  Wat hebben wij vrijwilligers te bieden? -  Afstemmen van visie, beleid, taken, …•  vrijwilliger organisatie §  Waar is een vrijwilliger naar op zoek? -  Rekening houden met motivatiefactoren28

×