Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovatie in duurzaamheid

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Innovatie in duurzaamheid

 1. 1.  Wat is innovatie in sociaal-cultureel werk? Kunnen we innovatie scherper afbakenen, genuanceerd in schema zetten? Wat is innovatief als gaat om het realiseren van een duurzame samenleving? Welk beeld krijgen we wanneer deze inzichten toepassen op onze voorbeeldpraktijken?
 2. 2.  Innovatie in de arena van markt- en productinnovatie Innovatie in de gemeenschap van samen leven, handelen, creëren
 3. 3.  Denken over innovatie in termen en opvattingen eigen aan de economische sfeer in functie van efficiëntie, effectiviteit of „winst‟ tegenover denken over innovatie in termen van sociale innovatie – gedefinieerd als veranderingen in de samenleving die impact hebben op structuren en leefwereld in functie van een algemeen belang Innovatie als „onontkoombare hype‟, „dwang‟, „mode‟ of „maatschappelijke trend‟ tegenover innovatie als fundamenteel leerproces voor samenleving en SCvW, als kernopdracht om sociaal weefsel, maatschappelijke structuren en manier van werken van SCvW te vernieuwen
 4. 4. Productinnovatie Sociale innovatie Technisch-rationeel discours Scheppend/artistiek discours (structurerend, descriptief, planning, output-gedreven) (narratief, evocerend, organisch, provocerend, procesgedreven) Markt-logica Eco-logica: een logica van het samenleven Creëren en distribueren Co-creëren en woekeren
 5. 5. Incrementele innovatie Planmatige Adaptieve single-loop single-loop innovatie innovatieDeliberate Emergentstrategies strategies Planmatige Adaptieve double-loop double-loop innovatie innovatie Transformatieve innovatie
 6. 6. Vernieuwen met partjes en beetjes, aanbouwen, verbouwen Weloverwogen Vernieuwingvernieuwen, kiezen, plannen verschijnt, overvalt, gebeurt Vernieuwen van onze kern, ons wezen
 7. 7.  Creatief inzoomen op alternatief aanbod, verrassend zijn. “Blitz” vrijwilligers vinden via Facebook. Aftasten van grenzen (alternatieven, werksoorten, stad/platteland, 
voedselv oorziening) Bestaande praktijken in vraag stellen. SCvW overstijgend. Genereren van goesting, buiten het normale of standaard denken. Haaks op SMART. Het multicipleerbare zoeken. Het probleemoplossende zoeken. Holistische, transversale aanpak.
 8. 8. Nieuw voor de samenleving (nieuw thema of nieuwe praktijk of allebei) + Een meerwaarde voor de samenleving (kwestie: wie bepaalt of iets meerwaarde is – bv. inpassen versus maatschappij provoceren?)
 9. 9. Innoveren vanuit een Innoveren vanuit overlevingsreflex goesting, ambitie Successen worden gevierd, mislukkingen Resultaat is levensbelangrijk zijn leerprocessen We zijn elkaars concurrenten Samenwerking is dragend Innovatie is element van We hebben een business te runnen organisatieontwikkeling Terugplooien op identiteit Identiteit vloeit mee met successen Sturing vanuit interne problemen Sturing vanuit externe opportuniteiten
 10. 10.  „Duurzaamheid‟ al geruime tijd aan de orde maar hoe ver staan we in realiteit? Geïnstitutionaliseerd = ingekapseld? Is alles al geprobeerd? Niche initiatieven of mainstream? Transitiedenken en transitiemanagement
 11. 11. “Sociale innovatie moet sociale obstakels uit deweg ruimen voor duurzame praktijken. De tweeuitersten daarbij zijn de 100 % nicheproductenen de 100 % mainstreamrealisaties.De interessantste projecten zijn diegene dielering trekken uit nicheontwikkelingen en demaatschappelijke voorwaarden creëren ommainstream te worden.” (Jan Turf)
 12. 12. Systeemverandering voor duurzaamheid kanop 2 manieren:1. Transitiemanagement = nieuwe vorm van (be)sturen doorheen verschillende domeinen.2. Transitiebeweging van onderuit = lokale transitie-initiatieven.
 13. 13.  Men zoekt het huidig systeem te doorgronden en men grijpt “sturend” in vanuit een gedeelde maatschappelijke agenda voor duurzame ontwikkeling. Het streven naar de uitbouw van een omvattend maatschappelijk kader dat leidt tot duurzame ontwikkeling. Experimenten zijn de leerschool voor vernieuwing, die helpen paden te exploreren, barrières te detecteren en oplossingen aan te reiken in functie van het strategisch handelen voor een duurzaam streefbeeld op lange termijn.
 14. 14. Bij (een groep) individuen groeit het besef datzich andere keuzes in het dagelijks levenopdringen om een leefbare toekomst, ook vooronze kinderen, tegemoet te zien.Initiatieven ontwikkelen zich(voedsel, energie, wonen, …), verhogen deindividuele en groepsweerbaarheid tegenongewenste evoluties en inspireren lokalegemeenschappen tot een concrete aanpak vooreen duurzame levenskwaliteit.
 15. 15.  Beide aanpakken zijn complementair maar sociaal-cultureel volwassenenwerk situeert zich eerder aan de kant van „transitiebeweging‟. (Provocatieve) probleemstelling: er is al veel geïnstitutionaliseerd transitiemanagement maar is er al genoeg transitiebeweging? Zien we aanzetten van mainstream gedragsverandering? Wat is onze rol? Sociale innovatie moet sociale obstakels uit de weg ruimen voor duurzame praktijken…

×