Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FINANCIELE  PLANNING   Ondersteuning beleidsplanning SCvWSocius 14/09 en 12/10/2009
1   . Van beleidsplan naar begroting2  . Begroting Jaar 13  . Begroting volgende 4 jaren4  . Strategische doelen begroten...
1. Van Beleidsplan naar Begroting   Vertaling van deinhoudelijke planning naar     cijfers
Begroting is gebaseerd op:n   Historische gegevensn   Toekomstige ontwikkelingen en   doelstellingenn   Omgevings...
Financiële planningn   Begrotingn   Investeringsplann   Financieringsplann   Liquiditeitenplann   Productie of d...
BEGROTING    LIQUIDITEITENPLANn  Kosten   n  Uitgavenn  Opbrengst  n  Inkomsten  en
Concrete aanpakn  Vaste gegevensn  Ramingenn  Ambities
2. Begroting jaar 1Belangrijk uitgangspunt van       de   5-jarenbegroting
Overzicht begrotingsposten   KOSTEN         OPBRENGSTENn   GRONDSTOFFEN EN     n   DIENSTVERLENING EN ...
Waar halen we de gegevens?•  Boekhouding: meest recente afrekening•  Beleidsplan: operationele doelstellingen•  Raming inf...
Waar halen we de gegevens - KOSTENn   GRONDSTOFFEN / HANDELSGOEDEREN   •  Berekeningsnota s / modellen i.v.m. de   ...
Waar halen we de gegevens - KOSTEN n   WERKINGSKOSTEN    •  Contracten en polissen (huur,     verzekeringen,…) ...
WERKINGSKOSTEN     VASTE          VARIABELEn   Huur burelen     n   Campagnes, acties,n   Verzeke...
Methodes van ramingn   Gedetailleerde kostenramingn   Op basis van aantal standaard gegevens:   •  AANTAL DEELNEMER...
Waar halen we de gegevens - KOSTEN n   PERSONEELSKOSTEN - loonkosten    •  Bruto-loonkost: bruto-loon, RSZ-     ...
Waar halen we de gegevens - KOSTENn   ANDERE PERSONEELSKOSTEN(Arbeidsongevallen, Sociaal secretariaat, Arbeidsgeneeskun...
Methodes van ramingn   Gedetailleerde loonkost-berekeningn   Gemiddelde personeelskost / jaar / FTE   •  Gemiddelde...
Waar halen we de gegevens - KOSTEN  n   AFSCHRIJVINGEN     •  Afschrijvingstabel.     •  Investeringstabel
Methodes van ramingn   Vast bedrag voor alle jaren   (Indien weinig investeringen)n   Detailberekening a.d.h.v. gep...
Waar halen we de gegevens - KOSTENn   FINANCIELE KOSTEN   •  Leningcontracten en aflossingsplannen     n  Intre...
Waar halen we de gegevens - KOSTEN n   BELASTINGEN Aanslagbiljetten van:    •  patrimoniumtaks    •  onroerende vo...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   EIGEN OPBRENGSTEN   •  Berekeningstabellen   •  Targets uit beleidsplan...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   Private FONDSENWERVING o.a.   giften   •  Raming op basis van vorige ja...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   LIDGELDEN   •  Raming op basis van vorige jaren   •  Rekening houden me...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   PUBLIEKE FONSENWERVINGStructurele , project- en kapitaalsubsidies, tewerkstel...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   DIVERSE OPBRENGSTEN   •  Abonnementen tijdschrift   •  Verkoop brochure...
Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn   FINANCIELE OPBRENGSTEN   •  Raming intrest op spaargeld   •  Andere
Schema van de Begrotingn   ALGEMEEN REKENINGSTELSEL -   Kostensoorten ANALYTISCH SCHEMA - Kostenplaatsenn Volgens st...
3. Begroting volgende    4 jaren Extrapoleren van jaar 1,  rekening houdend met beleidsplan en toekomstige     e...
INFLATIEn   VOORUITZICHTEN PLANBUREAU   •  2009 : 0 %   •  2010 : 1,6 %
INDEXENn   LOONINDEX: eerstvolgende februari   2011?(Ook:jaarlijks ongeveer 2% anciënniteitsaanpassing)n   Gezondh...
Reserve aanleggen in eerste jaren voor kosten in volgende jaren  VIA EEN BESTEMD FONDS,   na resultaatbepaling
n   Voorziening       n   Bestemd fonds   •  Vóór            •  Na     resultaatbepaling   ...
4. Strategische doelen    begroten Bespreking begroting lange     termijn  Netwerk Vlaanderen
5. LT-begroting als      beleidsinstrument Nuttig instrument bij opmaakn   andere documenten van  financiële en...
VERTICALE ANALYSEBereken procentueel aandeel van: •  de inkomstenbronnen: geeft mate van   afhankelijkheid aan, bvb van...
HORIZONTALE ANALYSEVergelijking maken tussen : • begroting van meerdere jaren: o.a. stijgen de opbrengsten in  dezelfd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Tooldag 'Financiële planning'

Download to read offline

Eens de strategische doelen zijn bepaald tijdens het beleidsplanningsproces, komt het vraagstuk van de planning van de financiële middelen aan de orde. Om sociaal-culturele organisaties hierbij op weg te helpen organiseerde Socius in september 2009 de tooldag 'Financiële planning'.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Tooldag 'Financiële planning'

 1. 1. FINANCIELE PLANNING Ondersteuning beleidsplanning SCvWSocius 14/09 en 12/10/2009
 2. 2. 1  . Van beleidsplan naar begroting2  . Begroting Jaar 13  . Begroting volgende 4 jaren4  . Strategische doelen begroten5  . LT-Begroting als beleidsinstrument
 3. 3. 1. Van Beleidsplan naar Begroting Vertaling van deinhoudelijke planning naar cijfers
 4. 4. Begroting is gebaseerd op:n  Historische gegevensn  Toekomstige ontwikkelingen en doelstellingenn  Omgevingsindicatoren
 5. 5. Financiële planningn  Begrotingn  Investeringsplann  Financieringsplann  Liquiditeitenplann  Productie of dienstenplan
 6. 6. BEGROTING LIQUIDITEITENPLANn  Kosten n  Uitgavenn  Opbrengst n  Inkomsten en
 7. 7. Concrete aanpakn  Vaste gegevensn  Ramingenn  Ambities
 8. 8. 2. Begroting jaar 1Belangrijk uitgangspunt van de 5-jarenbegroting
 9. 9. Overzicht begrotingsposten KOSTEN OPBRENGSTENn  GRONDSTOFFEN EN n  DIENSTVERLENING EN HANDELSGOEDEREN VERKOPENn  WERKINGSKOSTEN n  GIFTEN, LIDGELDEN, SUBSIDIESn  PERSONEELSKOSTE N n  DIVERSE OPBRENGSTEN EN RECUPERATIESn  ANDERE: •  Afschrijving n  FINANCIELE •  Belastingen OPBRENGSTEN •  Financiële kosten
 10. 10. Waar halen we de gegevens?•  Boekhouding: meest recente afrekening•  Beleidsplan: operationele doelstellingen•  Raming inflatie, index, prijsstijgingen, toekomstige evoluties ...
 11. 11. Waar halen we de gegevens - KOSTENn  GRONDSTOFFEN / HANDELSGOEDEREN •  Berekeningsnota s / modellen i.v.m. de eigen specifieke activiteiten •  Aankoopfacturen •  Tarieflijsten ...
 12. 12. Waar halen we de gegevens - KOSTEN n  WERKINGSKOSTEN •  Contracten en polissen (huur, verzekeringen,…) •  Aankoopfacturen / bankrekeninguittreksels •  Tarieflijsten ...
 13. 13. WERKINGSKOSTEN VASTE VARIABELEn  Huur burelen n  Campagnes, acties,n  Verzekeringen activiteitenn  Revisor en n  Kosten inhoudelijke boekhouder werkingn  Publicatiekosten n  Publicatiekostenn  Secretariaatskosten n  ...n  Lidgelden,n  …
 14. 14. Methodes van ramingn  Gedetailleerde kostenramingn  Op basis van aantal standaard gegevens: •  AANTAL DEELNEMERS •  AANTAL INGERICHTE VORMINGEN •  AANTAL MEDIAMOMENTEN •  …n  Op basis van % van de personeelskosten
 15. 15. Waar halen we de gegevens - KOSTEN n  PERSONEELSKOSTEN - loonkosten •  Bruto-loonkost: bruto-loon, RSZ- werkgever, vakantiegeld, eindejaarspremie. •  Weddenschalen sector •  Maandelijkse loonberekeningen •  Info van Sociaal Secretariaat
 16. 16. Waar halen we de gegevens - KOSTENn  ANDERE PERSONEELSKOSTEN(Arbeidsongevallen, Sociaal secretariaat, Arbeidsgeneeskundige dienst, vergoeding woon-werkverkeer…) •  Internet •  Tarieflijsten Sociaal Secretariaat, ... •  Polis verzekeringen •  Huishoudelijk reglement
 17. 17. Methodes van ramingn  Gedetailleerde loonkost-berekeningn  Gemiddelde personeelskost / jaar / FTE •  Gemiddelde kost op basis van huidig personeelsbestand •  Beleidsplan: Aantal FTE •  Jaarlijkse anciënniteit en loonindexering
 18. 18. Waar halen we de gegevens - KOSTEN n  AFSCHRIJVINGEN •  Afschrijvingstabel. •  Investeringstabel
 19. 19. Methodes van ramingn  Vast bedrag voor alle jaren (Indien weinig investeringen)n  Detailberekening a.d.h.v. geplande investeringen d.m.v. extrapolatie van de afschrijvingstabel
 20. 20. Waar halen we de gegevens - KOSTENn  FINANCIELE KOSTEN •  Leningcontracten en aflossingsplannen n  Intrest ----> begroting n  Kapitaalaflossing ----> balans •  Leasingcontracten
 21. 21. Waar halen we de gegevens - KOSTEN n  BELASTINGEN Aanslagbiljetten van: •  patrimoniumtaks •  onroerende voorheffing •  roerende voorheffing •  verkeersbelasting •  huisvuil •  ...
 22. 22. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  EIGEN OPBRENGSTEN •  Berekeningstabellen •  Targets uit beleidsplan •  Lopende contracten met klanten/ partnerorganisaties
 23. 23. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  Private FONDSENWERVING o.a. giften •  Raming op basis van vorige jaren •  Rekening houden met Economische toestand/vooruitzichten •  Speciale campagnes gepland? •  Tot welke doelgroepen richten we ons? •  Targets?
 24. 24. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  LIDGELDEN •  Raming op basis van vorige jaren •  Rekening houden met Economische toestand/vooruitzichten •  Speciale campagnes gepland? •  Tot welke doelgroepen richten we ons? •  Targets?
 25. 25. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  PUBLIEKE FONSENWERVINGStructurele , project- en kapitaalsubsidies, tewerkstellingsmaatregelen… •  Internet •  Info uit de sector, van de kabinetten... •  Ramingen a.d.h.v. toekenningen in het verleden
 26. 26. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  DIVERSE OPBRENGSTEN •  Abonnementen tijdschrift •  Verkoop brochures ... •  Sponsoring •  Speciale activiteiten: fuif, eetfestijn, feest… •  Recuperatie kosten •  …
 27. 27. Waar halen we de gegevens - Opbrengstenn  FINANCIELE OPBRENGSTEN •  Raming intrest op spaargeld •  Andere
 28. 28. Schema van de Begrotingn  ALGEMEEN REKENINGSTELSEL - Kostensoorten ANALYTISCH SCHEMA - Kostenplaatsenn Volgens strategische doelstellingen / Afdelingen / Deelwerkingen...
 29. 29. 3. Begroting volgende 4 jaren Extrapoleren van jaar 1, rekening houdend met beleidsplan en toekomstige evoluties
 30. 30. INFLATIEn  VOORUITZICHTEN PLANBUREAU •  2009 : 0 % •  2010 : 1,6 %
 31. 31. INDEXENn  LOONINDEX: eerstvolgende februari 2011?(Ook:jaarlijks ongeveer 2% anciënniteitsaanpassing)n  Gezondheidsindex: huurprijsaanpassing...
 32. 32. Reserve aanleggen in eerste jaren voor kosten in volgende jaren VIA EEN BESTEMD FONDS, na resultaatbepaling
 33. 33. n  Voorziening n  Bestemd fonds •  Vóór •  Na resultaatbepaling resultaatbepaling •  Verlies is •  Enkel indien ontstaan in winst huidige of vorige •  Reserve voor boekjaren situatie in de •  Verplicht, toekomst (extra ongeacht het kost, terugval resultaat positief van inkomsten…) of negatief is •  Vrije keuze
 34. 34. 4. Strategische doelen begroten Bespreking begroting lange termijn Netwerk Vlaanderen
 35. 35. 5. LT-begroting als beleidsinstrument Nuttig instrument bij opmaakn  andere documenten van financiële en inhoudelijke planning Analyse van de financiële n  situatie en vooruitzichten
 36. 36. VERTICALE ANALYSEBereken procentueel aandeel van: •  de inkomstenbronnen: geeft mate van afhankelijkheid aan, bvb van Subsidies. •  de kostenposten: gezond evenwicht tussen >  personeelskosten en werkingskosten? >  omkaderingskosten en inhoudelijke werking?
 37. 37. HORIZONTALE ANALYSEVergelijking maken tussen : • begroting van meerdere jaren: o.a. stijgen de opbrengsten in dezelfde mate als de kosten? • afrekening en begroting van hetzelfde jaar

Eens de strategische doelen zijn bepaald tijdens het beleidsplanningsproces, komt het vraagstuk van de planning van de financiële middelen aan de orde. Om sociaal-culturele organisaties hierbij op weg te helpen organiseerde Socius in september 2009 de tooldag 'Financiële planning'.

Views

Total views

5,546

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

40

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×