Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toelichting asielcrisis - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

1,296 views

Published on

Presentatie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toelichting asielcrisis - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 1. 1. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 29-9-2015
 2. 2. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2 Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een NGO die zich inzet voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging, samen met 50 lidorganisaties
 3. 3. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 3 Wat doen we? • We komen op voor het recht om te vluchten • We waken over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land • We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat • We werken samen om mensen op de vlucht te beschermen.
 4. 4. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 4
 5. 5. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Voornaamste herkomstlanden in 2014 5
 6. 6. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Voornaamste gastlanden in 2014 6
 7. 7. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Totaal aantal asielaanvragen in de Europese Unie in 2014 626.065 Top 5 landen waar asielaanvragen worden ingediend 1. Duitsland 2. Zweden 3. Italië 4. Frankrijk 5. Hongarije 7 Asielzoekers in de EU
 8. 8. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Asielzoekers in België 8 Totaal aantal asielaanvragen in België 2014: 17.213 • Afghanistan - 1907 • Syrië -1854 • Irak - 1131 • Guinee -1095 • Rusland - 974 • Andere – 9278
 9. 9. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Ter illustratie de laatste maanden… 9 Augustus 2015: 4621 asielaanvragen (stijging met 192 % ivm vorig jaar.) Herkomstlanden: • Irak - 46,7% • Syrië – 19,8 % • Afghanistan – 9,3 % • Somalië _ 4,6% Niet begeleide minderjarigen: 352 dit is een stijging van 590 % ivm vorig jaar augustus. Ter info en ter nuancering: • In Griekenland komen dagelijks 3000 mensen toe. Sinds begin 2015 258,000, waarvan 90% nood aan beschermingsstatus. • Hongarije 2000 a 3000 per dag ( en hebben opvangcapaciteit van 3000) Te voorspellen?
 10. 10. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Waarom vluchten mensen? 10 Politieke redenen Religieuze redenen Etnische redenen Problemen door nationaliteit Problemen door sociale groep Statuut vluchteling Gewapend conflict Economische problemen Ecologische problemen Problemen door cultuur Familiale problemen Gezinshereniging Subsidiaire bescherming Geen asiel
 11. 11. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat bepaalt of iemand beschermd kan worden als vluchteling? 11 Conventie van Genève 1951 • 28 juli 1951 • Ondertekend door 150 landen • Na Eerste en Tweede Wereldoorlog
 12. 12. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wanneer worden mensen op de vlucht erkend? 12 • als ze gevlucht zijn uit hun land en zich buiten de grenzen van hun land bevinden • als ze een gegronde vrees hebben om vervolgd te worden • als ze geen bescherming kunnen aanvragen in hun eigen land • als ze bescherming nodig hebben omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze horen bij een bepaalde sociale groep (bv. homo ’s, vrouwen, …) • als ze kunnen aantonen dat ze individueel vervolgd worden
 13. 13. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat met mensen op de vlucht voor oorlog en geweld? 13 Subsidiaire bescherming bij reëel risico op ernstige schade: • Doodstraf of executie • Foltering of onmenselijke behandeling • Ernstige bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld bij een internationaal of binnenlands gewapend conflict
 14. 14. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Hoe verloopt asielprocedure in België? 14 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase Recht op materiële opvang
 15. 15. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 1: Dienst Vreemdelingenzaken 15
 16. 16. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 1: Dienst Vreemdelingenzaken 16
 17. 17. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 1: Dienst Vreemdelingenzaken 17 Asiel aanvragen Waar? Bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel Bij de grenspolitie of op de luchthaven Wat gebeurt er? Registratie van de asielaanvraag Dublin-onderzoek (vingerafdrukken) Registratie van meervoudige aanvragen
 18. 18. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 1: Dienst Vreemdelingen zaken 18 Dublin? Meer dan een hoofdstad… • 1985 – Schengenverdrag – open grenzen EU geen grenscontroles voor iedereen in deze zone. • Met Schengen kunnen asielzoekers vrij reizen tussen EU lidstaten - Risico dat geen enkel EU land zijn verantwoordelijkheid neemt - Asielshoppen – tot men ergens bescherming krijgt. DUS : DUBLIN – voor altijd duidelijk welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van mensen op de vlucht
 19. 19. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 1: Dienst Vreemdelingen zaken 19 Hoe werkt Dublin? EU land waarmee de asielzoeker de sterkste band heeft is verantwoodelijk voor de asielaanvraag te behandelen. Criteria vastgelegd: - Familiebanden (echtgenoten en -18) - Administratieve banden - Land van asielaanvraag - Humanitaire uitzondering
 20. 20. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Dublin? Meer dan een hoofdstad… 20 • DUBLIN – voor altijd duidelijk welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van mensen op de vlucht • Is dat zo? • Asielprocedure en beschermingsgraad verschillen van land tot land (b.v. Afghanen 2011: Zweden 73%,België 57,7%, Griekenland 10,9%) • Opvang, begeleiding en kwaliteit verschillen van land tot land • Rechten vluchtelingen verschillen van land tot land • Enorme druk op de landen in de buitengrenzen • Geen rekening met de draagkracht van landen
 21. 21. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Asielaanvraag geregistreerd? Recht op materiële opvang 21 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Federale OC 17 centra 3.784 plaatsen OC Rode Kruis 13 centra 1.510 plaatsen OC andere. 88 plaatsen Vluchtelingen- Werk/Ciré 888 plaatsen Fedasil LOI’s 6.127 plaatsen + bufferplaatsen 2176 + open terugkeerplaatsen (Fedasil en Holsbeek) 405 + noodopvang Samu Social 150 Totale capaciteit 16.448 plaatsen Bezetting 01/05/15: 13.786 of 78% OC Croix Rouge 17 centra 3.506 plaatsen
 22. 22. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Hoe verloopt de asielprocedure in België? 22 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase Recht op materiële opvang
 23. 23. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Fase 2: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 23 Interview
 24. 24. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 24 Beoordeling van de asielaanvraag • Is het asielverhaal oprecht en geloofwaardig? • Aftoetsen aan definitie vluchteling • Onderzoek naar meervoudige aanvragen Beschermingspercentage Augustus 2015: 61,2 % Fase 2: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 25. 25. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Welk parcours leggen asielzoekers af? 25 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase
 26. 26. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Huidige situatie : Asielcrisis 26
 27. 27. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Huidige situatie: Asielcrisis 27 • 4621 asielaanvragen in augustus (verdubbeling) • DVZ registreert max 250 mensen per dag • Indien meer mensen zich aanmelden krijgen ze een convocatie voor een andere dag • Mensen met een convocatie hebben nog geen recht op opvang • Zij verblijven in het Maximiliaan park, in de pre-opvang (WTC3) of bij vrienden/familie/hotel • Eenmaal geregistreerd werkt het systeem zoals voordien
 28. 28. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Analyse voor nabije en verdere toekomst 28 • Voor de registratie – “pre-opvang”  Gevolgen voor asielzoekers: ruis op informatie procedure – kwetsbare groepen  Welk politiek discours wordt er gevoerd?  Verhouding burgerinitiatieven - ngo’s - overheid • Tijdens de opvang en procedure  Opvangcrisis 2011  Afbouw van de opvang afgelopen twee jaar Nu: tekort aan reguliere opvang en opening van permanente opvang in tenten, kazernes,….  Nieuwe centra: “noodopvang”  Op dit moment : ondernomen om snel nieuwe plaatsen vrij te maken, grote budgetten vrij gemaakt – grootste opvangnetwerk ooit.  Nood aan begeleiding en kwalitatieve opvang  Nood aan vrijwilligersgroepen – lokaal netwerk
 29. 29. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Analyse voor nabije en verder toekomst 29 • Uitstroom:  Niet erkend: Terugkeer – vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet  Eens erkend: 6 weken tijd om uit te stromen  Zoektocht: inschrijven in gemeente, OCMW, huisvesting, werk, taal, school…  Integratie en inburgering
 30. 30. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat doet vluchtelingenwerk in deze crisis 30 • Startpunt • Monitoring park • Juridische hulp • Lobby naar de overheid • Indien nodig: SOS OPVANG • Ondersteuning van lokale groepen • Opvangprojecten – eigen opvangnetwerk, Pleegzorg,…
 31. 31. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 31 WAT KAN JIJ DOEN?
 32. 32. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat kan jij doen? 32 Welkom aan vluchtelingen vandaag maar ook morgen! https://www.youtube.com/watch?v=YG3L5vmJN9I Actie en sensibilisatie • Solidariteitsmars 27 september en toekomstige marsen • Doe mee met de Campagne Gastvrije Gemeente! Zet je gastvrij initiatief in de kijker! • Zet een financiële inzamelactie op en registreer je bij music for life • Wat met inzameling van materiële hulp? ( Check vooraf met het lokale OCMW, Fedasil opvangcentrum, Rode Kruis, …) Genuanceerd debat? • De komende jaren zal het nodig zijn om positieve en constructieve stemmen te laten klinken in het publiek debat. • Zorg mee voor een genuanceerd debat in de samenleving – informeer jezelf! • Laat vluchtelingen ook deelnemen aan het publiek debat.
 33. 33. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Wat kan jij doen? 33 Opvang, onthaal, wegwijs maken van vluchtelingen en asielzoekers,… • Samenwerking opzetten lokaal rond een lokaal opvang Initiatief van het OCMW of een Rode Kruis of Fedasil opvangcentrum. • Start een vrijwilligersgroep in je buurt om vluchtelingen die toekomen in jou gemeente mee wegwijs te maken, buddy, in contact te brengen met netwerk, sensibliserende activiteiten op te zetten, enz… vertrek hierbij vanuit de noden van vluchtelingen en asielzoekers. • Pleegzorg – gastgezin voor erkende vluchtelingen • Verhuur je beschikbare woning of appartement via Caritas
 34. 34. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Tot slot 34 https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w &app=desktop
 35. 35. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 2012 Dank je voor uw aandacht! 35 Contact Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel T 02 225 44 00 | F 02 201 03 76 info@vluchtelingenwerk.be BNP Parisbas Fortis: BE96 0011 5598 8305 Triodos Bank: BE06 5230 8056 2922 WWW.VLUCHTELINGENWERK.be Juridische helpdesk Een jurist beantwoordt je vragen over de asielprocedure. Maandag en vrijdag van 9u tot 12u30 & woensdag van 13u30 tot 17u 02-2050055 of asiel@vluchtelingenwerk.be Enkel voor advocaten: www.vluchtnet.be Met rechtspraak en specifieke info over asielthema’s.

×