Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaal-culturele methodiek: een inleiding

1,806 views

Published on

PPT-presentatie over de sociaal-culturele methodiek. Deze inleidende presentatie is van de hand van Emilie Van Daele (Socius vzw).

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sociaal-culturele methodiek: een inleiding

 1. 1. De sociaal-culturele methodiek
 2. 2. ! !METHODIEK!EN!METHODE! ! !ANDERE!METHODIEKEN! ! Wat is een methodiek
 3. 3. METHODIEK EN METHODE  Een methodiek:  Het waarom van het professioneel handelen  Globaal denk- en handelingskader waarmee een professionele werker naar de werkelijkheid kijkt en waarbinnen hij tal van mogelijkheden heeft om aan de praktijk vorm te geven  Hogere abstractiegraad  Een methode: "  Hoe handel je (om b.v. een leersituatie vorm te geven)? "  Een bepaalde aanpak (waarbinnen je dan verschillende werkvormen kan hanteren)
 4. 4. METHODIEK EN METHODE Werkvorm! Methode! Methodiek!
 5. 5. ANDERE METHODIEKEN  Straathoekwerk methodiek  Sociaal-artistieke methodiek  Welzijnswerk methodiek  Opbouwwerk methodiek
 6. 6. Ontstaan en context ! ! !AANLEDING! ! !HERWAARDERING!EN!LEGITIMERING!! ! !BLOEMCONFIGURATIE! ! !HET!UNIEKE! ! !ONDERZOEKSOPDRACHT! ! !DENKA!EN!HANDELINGSKADER! !
 7. 7. AANLEIDING  Minister van Cultuur (Anciaux) schrijft onderzoeksopdracht uit (2002)  Aanleiding: structurele hervorming werkveld en nieuw decreet (2003) + zoeken naar legitimiteit van het SCVW
 8. 8. HERWAARDERING EN LEGITIMERING ︎ Tal van trends stellen legitimiteit SCVW in vraag: "  Individualisering "  Verhoging van de scholingsgraad "  Levensbeschouwing minder centraal "  Minder duidelijke plaats in het middenveld ︎ Wat is het unieke van het SCVW? "  Geen onderwijs "  Geen welzijn "  Geen loutere cultuuroverdracht- of –consumptie "  Geen toerisme "  … .
 9. 9. BLOEMCONFIGURATIE
 10. 10. HET UNIEKE?  Wie zijn we?  Wat doen we?  Hoe doen we het?  Wat onderscheidt ons van andere sectoren?  Moeilijk te vatten in thema’s, doelgroepen en methoden  Veel thema’s en doelgroepen vind je ook in andere sectoren  Veel methoden en werkvormen worden ook in andere sectoren gebruikt  Daarom wordt het unieke op een abstracter niveau geformuleerd
 11. 11. ONDERZOEKSOPDRACHT  Wie: Onderzoekers (Baert e.a.), vertegenwoordigers administratie en werkveld  Samen op zoek naar de gemeenschappelijkheid in een werkveld van grote diversiteit (thema’s, doelgroepen, methoden en werkvormen)  Resultaat: onderzoeksrapport in 2002, grotendeels overgenomen in decreet 2003.
 12. 12. DENK- EN HANDELINGSKADER  Legitimeringsdruk neemt af: de waarde van het SCVW wordt minder ter discussie gesteld (cf. Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen; De waarde van cultuur)  Meer aandacht voor de professionalisering van werkers en organisaties (de keuzes van hun professionele handelen meer expliciteren en verantwoorden)  Professioneel handelen: niet enkel door pro’s, maar iedereen die sociaal-culturele praktijken ontwerpt (programmeert?), uitvoert en begeleidt.
 13. 13. DENK- EN HANDELINGSKADER  Sociaal-cultureel handelen vergt specifieke competenties:  omdat het uitgaat van een waarden gebonden visie  omdat het betrekking heeft op het leven van mensen in hun verschillende leefsituaties  omdat het beïnvloed wordt door de sociale en culturele achtergrond van de deelnemers  Omdat ze in hun handelen steeds zoveel mogelijk ruimte laten voor de deelnemers (inspraak en rol van de deelnemers)
 14. 14. DENK- EN HANDELINGSKADER  NIET: een professionele “handleiding” die je stap voor stap zegt wat te doen… .  WEL: een sociaal-culturele methodiek:  geeft een samenhang van de verschillende componenten van het sociaal-cultureel handelen  is een denk- en handelingskader dat kapstokken en ijkpunten biedt  die je als sociaal-cultureel werker steeds opnieuw moeten concretiseren en vertalen in concrete acties, strategieën en praktijken
 15. 15. !  DE!DEFINITIE! !  DE!ESSENTIE! !  DE!VERSCHILLENDE!ELEMENTEN! !  SAMENHANG! !  VOORBEELD! ! ! De sociaal-culturele methodiek
 16. 16. DEFINITIE De#sociaal*culturele#methodiek#is#“een#wijze#van#denken#en#handelen#die#gesteund#is#op# reflec7e,#ervaringsdeskundigheid#en#wetenschappelijke#inzichten;## die# methodiek# wordt# door# diverse# organisa2es# en# hun# vrijwillige# en# professionele# medewerkers#gebruikt# als# doelstellingen# staan# het# ontwikkelen# van# een# eigen# iden7teit,# het# bevorderen# van# sociale#integra7e#en#maatschappelijke#par7cipa7e#en#de#opbouw#van#een#democra7sche,# duurzame#en#inclusieve#samenleving#voorop;## daartoe#worden#op#bewuste#en#doordachte#wijze#open#kansen#geschapen#die#uitnodigen# tot#ontmoe2ng#en#informeel#leren;#er#worden#processen#van#kri7sche#bewustwording,# reflexieve#verantwoording#en#persoonlijke#bekwaming#ges7muleerd;#er#wordt#aangezet# tot# de# ontwikkeling# van# sociale,# culturele# en# communica2eve# competen2es# en# de# vorming#van#sociale#netwerken#en#culturele#symbolen;## in# het# scheppen# en# benu@en# van# deze# kansen# zijn# de# betrokken# personen# en# groepen# ac2eve#‘deelnemers’#met#wie#de#medewerkers#in#dialoog#treden#over#de#concrete#doelen# en#de#aanpak.”#! om# individuen# en# groepen# aan# te# spreken# en# te# ac2veren# in# één# of# meerdere# bestaansdimensies#en#in#hun#diverse#leefsitua7es;#deze#bestaansdimensies#kenmerken#de# mens# als# zin*# en# waardenzoeker,# als# kennisverwerker,# als# vaardige# actor# of# crea7eve# explorator,#als#cultuurschepper#en#sociaal#wezen;##
 17. 17. DE ESSENTIE   Is een manier van denken én handelen vanuit een visie op mens en samenleving om individuen en groepen aan te spreken en te activeren   Wordt gebruikt door: organisaties en professionals (ook vrijwilligers)   Om wat te doen: ontwikkelen van een eigen identiteit, bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie, bouwen aan een democratische, duurzame en inclusieve samenleving (algemene doeloriëntaties op de naad tussen individu en samenleving)   De manier waarop deze doelstellingen gerealiseerd dienen te worden: via ontmoeting en informeel leren, via de ontwikkeling van sociale, culturele en communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele symbolen (functies)   Omgang met de betrokken personen en groepen: het zijn actieve ‘deelnemers’ met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de aanpak (handelingsprincipes).
 18. 18. VERSCHILLENDE ELEMENTEN  Kijk op mens en samenleving  Doeloriëntaties  Functies en rollen  Werk- en handelingsprincipes  Interventiestrategieën  Processen bij mensen en groepen
 19. 19. SAMENHANG

×