Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Infosessi
e
Nieuw decreet houdende de subsidiëring en
erkenning van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk
Sofie Taghon
Bar...
WELKOM
9u30 - 11u15:: presentatie
11u15 - 11u30: pauze
11u30 - 12u00: vragenronde in
4 groepen
Burger-
initiatieven
Jeugd-
werk
Sociaal-
cultureel
volwassen
enwerk
Werkgevers-
vereniging
Vak-
bonden
Zieken-
fondsen
Lo...
Verbindende
rol
Laboratorium-
rol Kritische
rol
Sociaal-culturele
volwassenen-
organisatie
Drie sociaal-
culturele
rollen
...
Open benadering met
stimulansen voor
vernieuwing, innovatie
en kwaliteit
Sterkere kwalitatieve
benadering
Eigen ambities zijn uitgangspunt voor
de uitbouw van de werking en daaraan
gekoppelde fin...
Een functiegerichte
benadering
Ruimte om dynamisch en
toekomstgericht eigen vorm en
ontwikkeling te bepalen (loslaten van
...
Een vlottere in- en
uitstroom van organisaties
per beleidsperiode
 Geen instroombeperkingen, één
subsidieaanvraag mogelij...
Een dynamisch financieel
kader
 Groei- en afbouwmogelijkheden per
beleidsperiode
• 25% stijgen of dalen of max
stijging v...
Een dynamisch financieel
kader
Minimum-enveloppe
• 150.000 euro voor landelijke
werkingen
• 1, 7 euro per inwoner (600.000...
De zeven krachtlijnen op
een rij
1) Het civiel perspectief
2) Opereren in de vrije tijd
3) Sociaal-culturele participatie
...
Organisaties die een werking
ontplooien met een relevantie en
uitstraling voor
het Nederlandse taalgebied
(al dan niet inc...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturin
g
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
Evaluatie- en
beoordelingscyclusEVALUATIE van de
bestaande werking:
op basis van:
beoordelingselementen
en onderliggende
e...
De beoordelingselementen op
een rij
Inhoudelijke beoordelingselementen
1° de bijdrage van de missie en de visie
van de sc-...
De beoordelingselementen op
een rij
Inhoudelijke beoordelingselementen
5° de verduidelijking van de keuze voor
min. 2 func...
De beoordelingselementen op
een rij
Inhoudelijke beoordelingselementen
8° a) De werking voor het brede publiek
en de keuze...
De beoordelingselementen op
een rij
Zakelijke beoordelingselementen
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits-
en financieel...
Evaluatie- of
beoordelingscriteria?
Beoordelingselement 4. de strategische en operationele
doelstellingen van de sociaal-c...
Procesbeschrijving
bestaande sociaal-
culturele organisatiesStap 1: Indienen subsidieaanvraag (2019)
Stap 2: Beoordeling s...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeling
Subsidiërin
g
Opvolging
Visitatie
Bijsturing
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
Stap 1: Indienen
subsidieaanvraag
Uiterlijk op 31 december 2019 dient de
organisatie een subsidieaanvraag in
De subsidieaa...
Stap 1: Indienen
subsidieaanvraag
Het beleidsplan bestaat uit:
1° een inhoudelijk deel voor de volgende
beleidsperiode;
2°...
Stap 1: Indienen
subsidieaanvraag
4° een zelfevaluatie van de werking van
de voorbije jaren van de lopende
beleidsperiode;...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiërin
g
Opvolging
Visitatie
Bijsturing
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
B...
Stap 2: Beoordeling
subsidieaanvraag
• Uiterlijk op 15 januari deelt de
administratie mee of de subsidieaanvraag
ontvankel...
Stap 2: Beoordeling
subsidieaanvraag
• Beoordeling per beoordelingselement op
basis van onderliggende
beoordelingscriteria...
Stap 2: Beoordeling
subsidieaanvraag
• Subsidieadvies op basis van de
eindresultaten per
beoordelingselement:
Stap 3: Gemotiveerd
preadvies
Uiterlijk op 15 april 2020 wordt het
gemotiveerd preadvies aan de organisatie
meegedeeld
Het...
Stap 3: Gemotiveerd
preadvies
Voor het bepalen van de indicatie van de
evolutie van de subsidie-enveloppe voor
de nieuwe b...
Stap 3: Gemotiveerd
preadvies
Evaluatie
visitatiecommissie
Beoordeling Effect op
subsidie-
enveloppe
Positieve evaluatie
z...
Stap 4: Gelegenheid tot
schriftelijke reactie
De organisatie heeft 14 dagen om op het
preadvies te reageren. Reactie is
ge...
Stap 5: Definitief
subsidieadvies met
voorstel van subsidie-
enveloppeUiterlijk op 15 juli 2020 wordt het
definitief advie...
Stap 5: Definitief
subsidieadvies met
voorstel van subsidie-
enveloppeVoor het bepalen van het voorstel van
subsidie-envel...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturing
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
B...
Stap 6: Beslissing Vlaamse
Regering
Uiterlijk op 1 oktober beslist de
Vlaamse Regering over de subsidie-
enveloppe voor de...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturing
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
V...
Stap 7: Actualisering
beleidsplan
Mogelijkheid om voor 1 april 2021 een
geactualiseerd beleidsplan in te dienen,
afgestemd...
Stap 8: Indienen
voortgangs-rapport
De jaarlijkse verantwoording bestaat
uit:
1° een financieel verslag
2° een lijst met b...
Stap 8: Indienen
voortgangs-rapport
Het voortgangsrapport (3de jaar van de
BP) bestaat uit:
1° een stand van zaken over de...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturing
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
B...
Stap 9: Visitatie
• Tussen 15 april en eind december
2023 brengt een visitatiecommissie
een bezoek ter plaatse
• Een visit...
Stap 9: Visitatie
• Evaluatie per beoordelingselement op
basis van onderliggende
evaluatiecriteria
• Per beoordelingseleme...
Stap 9: Visitatie
• Elke visitatiecommissie formuleert
d.m.v. peer review, gezamenlijk een
voorlopig eindoordeel (positiev...
Stap 9: Visitatie
Evaluatie op basis van de
eindresultaten per beoordelingselement:
Stap 10: Voorlopig
visitatieverslag en
mogelijkheid om te
reageren
Wordt uiterlijk 35 dagen nadat de
visitatie heeft plaat...
Stap 11: Definitief
visitatieverslag
Uiterlijk 49 dagen na bezorging van het
voorlopig visitatieverslag wordt het
definiti...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturin
g
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
...
Stap 11: Definitief
visitatieverslag – Plan
van aanpakBij positieve evaluatie met
aanbevelingen: plan van aanpak
• Samen m...
Stap 11: Definitief
visitatieverslag -
RemediëringsrapportBij negatieve evaluatie met
aanbevelingen: remediëring
• Binnen ...
Subsidie-
aanvraag
Beoordeli
ng
Subsidiër
ing
Opvolging
Visitatie
Bijsturin
g
Sociaal-
culturele
volwassenen-
organisatie
...
Overgangsregeling
2016-2020
Overgangsregeling 2016-
2020
Inhoudelijke evaluatie gebeurt op basis
van oud model, organisatie van de
evaluatie gebeurt z...
Overgangsregeling 2016-
2020
Geen ‘mathematische’ evaluatie voor het
geheel op basis van het aantal keer dat
‘voldoet’, ‘v...
Overgangsregeling 2016-
2020
Visitatiecommissies zullen ook later
worden samengevoegd tot
beoordelingscommissies
Koppeling...
Visitatie- en
beoordelingsprotoc
ol
Visitatie- en
beoordelingsprotocol
= het geheel van elementen en afspraken
voor de commissieleden inzake de globale
inhoud...
Visitatie- en
beoordelingsprotocol
Adviescommissie levert voorstel
protocol af aan de minister
Wordt met de sector besprok...
Organisaties die een werking
ontplooien afgestemd op en
complementair aan 1 of
meerdere specifieke
regionale werkingsgebie...
Visitatie- en
beoordelingscyclus
Subsidieaanvraag kan enkel door
organisaties die onder het decreet van
2003 erkend zijn a...
Visitatie- en
beoordelingscyclus
Beoordeling en evaluatie vallen samen:
Bezoek ter plaatse na indiening van
subsidieaanvra...
Visitatie- en
beoordelingscyclus
De aard van het preadvies:
een positief oordeel zonder
aanbevelingen
een positief oordeel...
Visitatie- en
beoordelingscyclus
De cyclus bestaat uit volgende stappen:
Stap 1: Indienen subsidieaanvraag,
ontvankelijkhe...
Ontvankelijkheidsvoorwaard
en
Specifieke
ontvankelijkheidsvoorwaarden:
2° de organisatie is gevestigd in een van
de 13 reg...
Beoordelingselementen
Dezelfde beoordelingselementen,
uitgezonderd:
de uitwerking van de vier sociaal-
culturele functies
...
Bovenlokale
sociaal-culturele
projecten
Projectsubsidies
Bijdrage aan de realisatie van de
laboratoriumrol: in maatschappelijke
innoverende praktijken experimente...
Projectsubsidies
Toegankelijk voor:
• Organisaties erkend en gesubsidieerd
onder decreet van 2017
• Andere sociaal-culture...
Projectsubsidies – verloop
toekenning
Stap 1: eventuele bekendmaking
maatschappelijke uitdagingen (voor 1
februari 2018)
S...
Beoordelingscriteria
1° de bijdrage van het project aan het doel
van het decreet;
2° de verduidelijking van de keuze voor
...
Meer info?
Website administratie:
http://www.sociaalcultureel.be/
Website FOV: http://decreetscvw.fov.be/
Kennisportaal So...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Presentatie Departement CJM - Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 juli 2017)

Download to read offline

Presentatie van Sofie Taghon en Barbara Beausaert (Departement CJM) over het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze presentatie werd gebruikt tijdens de infosessies over het nieuwe decreet op 10 november (Gent) en 18 december (Mechelen).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentatie Departement CJM - Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (7 juli 2017)

 1. 1. Infosessi e Nieuw decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk Sofie Taghon Barbara Beausaert Gent, 10 november 2017 Mechelen, 18 december 2017
 2. 2. WELKOM 9u30 - 11u15:: presentatie 11u15 - 11u30: pauze 11u30 - 12u00: vragenronde in 4 groepen
 3. 3. Burger- initiatieven Jeugd- werk Sociaal- cultureel volwassen enwerk Werkgevers- vereniging Vak- bonden Zieken- fondsen Lobby- groepen Politieke denk- tanksLeefwereld Economie Overheid Maatschappelijk middenveld: Civiele maatschappijHoe sociaal- cultureel volwassenenwerk definiëren en positioneren? Democratisch samenspel en tegenspel …
 4. 4. Verbindende rol Laboratorium- rol Kritische rol Sociaal-culturele volwassenen- organisatie Drie sociaal- culturele rollen Normatief kader Praktijken vier functies/ functiemix Volwassenen in hun vrije Tijd Schaal: Vlaanderen Regionaal Bovenlokaal Sociaal- culturele Participatie Inclusief Sokkel van waarden Gedeeld burgerschapDuur- zaam Solidair Demo- cratisch Eman- cipatie Cultuurfunctie: doelgericht creëren, deelnemen, bewaren en delen van cultuur; Gemeenschapsvormende functie: doelgericht ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die leiden tot vormen en ondersteunen van groepen en gemeenschappen of versterken van de interactie tussen groepen en gemeenschappen; Maatschappelijke bewegingsfunctie: in relatie tot samenlevingsvraagstukken doelgericht ruimte creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij; Leerfunctie: doelgericht opzetten van leeromgevingen die het leren door individuen, groepen of gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen;
 5. 5. Open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en kwaliteit
 6. 6. Sterkere kwalitatieve benadering Eigen ambities zijn uitgangspunt voor de uitbouw van de werking en daaraan gekoppelde financiering Doordacht samenhangend geheel van visie, missie, doelstellingen en uitwerking van praktijken binnen doelstelling van het decreet Kwalitatief beoordelingskader, geen kwantitatieve normen
 7. 7. Een functiegerichte benadering Ruimte om dynamisch en toekomstgericht eigen vorm en ontwikkeling te bepalen (loslaten van de werksoorten) Eigen doordachte flexibele functiemix (minstens twee in het rechtstreekse verlengde van de missie) Mogelijkheden voor sociaal-cultureel ondernemerschap
 8. 8. Een vlottere in- en uitstroom van organisaties per beleidsperiode  Geen instroombeperkingen, één subsidieaanvraag mogelijk om de 5 jaar  Evaluatie – en beoordelingscyclus maakt het mogelijk dat (na remediëringsperiode) organisaties niet langer worden gesubsidieerd.
 9. 9. Een dynamisch financieel kader  Groei- en afbouwmogelijkheden per beleidsperiode • 25% stijgen of dalen of max stijging van 65 000 euro voor organisaties met huidige subsidie van max. 260.000 euro  Organisaties geven zelf aan hoeveel ze nodig hebben om hun ambities waar te maken
 10. 10. Een dynamisch financieel kader Minimum-enveloppe • 150.000 euro voor landelijke werkingen • 1, 7 euro per inwoner (600.000 euro) voor regionale werkingen Subsidie-enveloppe wordt bepaald in zijn totaliteit: middelen SCVW, Gesco, DAC, Iiterne staatshervorming
 11. 11. De zeven krachtlijnen op een rij 1) Het civiel perspectief 2) Opereren in de vrije tijd 3) Sociaal-culturele participatie 4) Kiezen voor een open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en kwaliteit 5) Een sterkere kwalitatieve benadering 6) Klemtoon op verduidelijking van de rollen van het scvw 7) Opereren op drie niveaus
 12. 12. Organisaties die een werking ontplooien met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied (al dan niet incl. Brussel-hoofdstad)
 13. 13. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturin g Sociaal- culturele volwassenen- organisatie
 14. 14. Evaluatie- en beoordelingscyclusEVALUATIE van de bestaande werking: op basis van: beoordelingselementen en onderliggende evaluatie-criteria aan de hand van: • een bezoek ter plaatse, • het beleidsplan, • het voortgangsrapport, • de financiële verslagen BEOORDELING van de toekomstige werking: op basis van: beoordelingselementen en onderliggende beoordelings-criteria aan de hand van: • het beleidsplan, • het visitatieverslag, • (desgevallend een tweede visitatieverslag) • algemene informatie
 15. 15. De beoordelingselementen op een rij Inhoudelijke beoordelingselementen 1° de bijdrage van de missie en de visie van de sc-org aan het doel van het decreet 2° de relatie van de missie en de visie van de sc-org tot de door de organisatie omschreven actuele ma. context 3° de bijdrage van de sc-org aan de realisatie van de 3 sociaal-culturele rollen 4° de strategische en operationele doelstellingen van de sc-org
 16. 16. De beoordelingselementen op een rij Inhoudelijke beoordelingselementen 5° de verduidelijking van de keuze voor min. 2 functies, een toelichting bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sc-org; 6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied (en het tweetalige gebied Bxl- hoofdstad) 7° een gesubsidieerde werking die zich
 17. 17. De beoordelingselementen op een rij Inhoudelijke beoordelingselementen 8° a) De werking voor het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen 8° b) de werking voor kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek 9° de plaats van vrijwilligers in de sc- org en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sc-org
 18. 18. De beoordelingselementen op een rij Zakelijke beoordelingselementen 1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 2° de toepassing van de principes van goed bestuur 3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
 19. 19. Evaluatie- of beoordelingscriteria? Beoordelingselement 4. de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie. Evaluatie tijdens visitatie • De organisatie toont aan hoe ze uitvoering geeft aan de strategische en operationele doelstellingen van haar beleidsplan • De organisatie geeft aan hoe ze haar werking opvolgt, zelfkritisch evalueert en bijstuurt als dat nodig is Beoordeling • De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele doelstellingen die ze wil realiseren. • de organisatie expliciteert de relatie
 20. 20. Procesbeschrijving bestaande sociaal- culturele organisatiesStap 1: Indienen subsidieaanvraag (2019) Stap 2: Beoordeling subsidieaanvraag Stap 3: Gemotiveerd preadvies met indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe Stap 4: Gelegenheid tot schriftelijke reactie Stap 5: Definitief subsidieadvies met voorstel van subsidie-enveloppe Stap 6: Beslissing Vlaamse Regering Stap 7: Indien van toepassing: geactualiseerd beleidsplan Stap 8: Indienen voortgangsrapport Stap 9: visitatie (2023) Stap 10: Voorlopig visitatieverslag en
 21. 21. Subsidie- aanvraag Beoordeling Subsidiërin g Opvolging Visitatie Bijsturing Sociaal- culturele volwassenen- organisatie
 22. 22. Stap 1: Indienen subsidieaanvraag Uiterlijk op 31 december 2019 dient de organisatie een subsidieaanvraag in De subsidieaanvraag bestaat uit: • Een beleidsplan • Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingselement, vermeld in artikel 10 van het decreetDe subsidieaanvraag van een nieuwe organisatie omvat eveneens: • Een verklaring dat de aanvrager over min. 1 VTE beschikt of binnen 3 maanden na de subsidiëring 1 VTE zal aanwerven. • Een verslag van de sociaal-culturele werking 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de
 23. 23. Stap 1: Indienen subsidieaanvraag Het beleidsplan bestaat uit: 1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk: a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode; b) kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar
 24. 24. Stap 1: Indienen subsidieaanvraag 4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode; 5° de gevraagde subsidie-enveloppe op jaarbasis voor de beleidsperiode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft; 6° in voorkomend geval een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de sociaal-culturele volwassenenorganisatie die een positieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, is omgegaan met die aanbevelingen;
 25. 25. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiërin g Opvolging Visitatie Bijsturing Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Beoordelin gs- commissies
 26. 26. Stap 2: Beoordeling subsidieaanvraag • Uiterlijk op 15 januari deelt de administratie mee of de subsidieaanvraag ontvankelijk is • Tussen 16 januari en 1 april 2020 komen beoordelingscommissies samen • Een beoordelingscommissie beoordeelt de kwaliteit van de werking De beoordelingscommissie die de kwaliteit van de werking van nieuwe organisaties beoordeelt, nodigt tijdens één van de vergaderingen de organisaties uit voor een gesprek.
 27. 27. Stap 2: Beoordeling subsidieaanvraag • Beoordeling per beoordelingselement op basis van onderliggende beoordelingscriteria • Per beoordelingselement een eindresultaat:
 28. 28. Stap 2: Beoordeling subsidieaanvraag • Subsidieadvies op basis van de eindresultaten per beoordelingselement:
 29. 29. Stap 3: Gemotiveerd preadvies Uiterlijk op 15 april 2020 wordt het gemotiveerd preadvies aan de organisatie meegedeeld Het gemotiveerd preadvies bestaat uit: • De bevindingen van de beoordelingscommissie en een eindresultaat per beoordelingselement en de onderliggende beoordelingscriteria • Het subsidieadvies (positief, positief met aandachtspunten, negatief) • Een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe Bij het gemotiveerd preadvies van een nieuwe organisatie adviseert de beoordelingscommissie inzake de al dan niet toekenning van een
 30. 30. Stap 3: Gemotiveerd preadvies Voor het bepalen van de indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode houdt de beoordelingscommissie rekening met: • De evaluatie door de visitatiecommissie (2018) • De beoordeling van de subsidieaanvraag (2020) Subsidieadvies beoordelings- commissie (2020) Evaluatie visitatie- commissie (2018)
 31. 31. Stap 3: Gemotiveerd preadvies Evaluatie visitatiecommissie Beoordeling Effect op subsidie- enveloppe Positieve evaluatie zonder aanbevelingen Positief subsidieadvies of positief subsidieadvies met aandachtspunten Gelijk of hoger Positieve evaluatie met aanbevelingen Positief subsidieadvies Gelijk of hoger Positieve evaluatie met aanbevelingen Positief subsidieadvies met aandachtspunten Lager, gelijk of hoger Positieve evaluatie zonder aanbevelingen Negatief subsidieadvies Lager of gelijk Positieve evaluatie met aanbevelingen Negatief subsidieadvies Stopzetten of lager Negatieve evaluatie met aanbevelingen Positief subsidieadvies of positief subsidieadvies met aandachtspunten Lager of gelijk
 32. 32. Stap 4: Gelegenheid tot schriftelijke reactie De organisatie heeft 14 dagen om op het preadvies te reageren. Reactie is gebaseerd op het oorspronkelijk ingediende dossier en kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten. Een schriftelijke reactie op een positief preadvies: • Kan enkel betrekking hebben op feitelijke onjuistheden. • Voor definitief advies voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie + 1 bijkomend lid
 33. 33. Stap 5: Definitief subsidieadvies met voorstel van subsidie- enveloppeUiterlijk op 15 juli 2020 wordt het definitief advies aan de organisatie en de minister bezorgd Het definitief advies bestaat uit: • De bevindingen van de beoordelingscommissie en een eindresultaat per beoordelingselement en de onderliggende beoordelingscriteria bijgestuurd o.b.v. schriftelijke reactie • Het subsidieadvies (positief, positief met aandachtspunten, negatief)
 34. 34. Stap 5: Definitief subsidieadvies met voorstel van subsidie- enveloppeVoor het bepalen van het voorstel van subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode wordt rekening gehouden met: • De indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode (preadvies) • Het totale beschikbare budget zoals bepaald door de Vlaamse Regering en goedgekeurd door het Vlaams Parlement De administratie en de voorzitters van de beoordelingscommissies werken een Voor nieuwe organisaties wordt rekening gehouden met ‘het al dan niet toekennen van een subsidie-enveloppe’
 35. 35. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturing Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Beoordelin gs- commissies Vlaamse Regering
 36. 36. Stap 6: Beslissing Vlaamse Regering Uiterlijk op 1 oktober beslist de Vlaamse Regering over de subsidie- enveloppe voor de beleidsperiode 2021- 2025
 37. 37. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturing Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Vlaamse Regering Beoordelin gs- commissies
 38. 38. Stap 7: Actualisering beleidsplan Mogelijkheid om voor 1 april 2021 een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, afgestemd op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe van de sociaal- culturele volwassenenorganisatie.
 39. 39. Stap 8: Indienen voortgangs-rapport De jaarlijkse verantwoording bestaat uit: 1° een financieel verslag 2° een lijst met beleidsrelevante gegevens die wordt aangeleverd via een webapplicatie (Sisca)
 40. 40. Stap 8: Indienen voortgangs-rapport Het voortgangsrapport (3de jaar van de BP) bestaat uit: 1° een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan in de eerste twee jaar van de beleidsperiode en een vooruitblik op de geplande uitvoering van het beleidsplan in het lopende jaar en de laatste twee jaar van de beleidsperiode; 2° de omvang en de resultaten van de werking: kerngegevens en cijfers over de financiën, het personeel, de werking voor het eerste (en tweede jaar) van de beleidsperiode;
 41. 41. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturing Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Beoordelin gs- commissies Vlaamse Regering Visitatie- commissies
 42. 42. Stap 9: Visitatie • Tussen 15 april en eind december 2023 brengt een visitatiecommissie een bezoek ter plaatse • Een visitatiecommissie evalueert de kwaliteit van de werking
 43. 43. Stap 9: Visitatie • Evaluatie per beoordelingselement op basis van onderliggende evaluatiecriteria • Per beoordelingselement een eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele of onvoldoende)voor één of meerdere onderliggende evaluatiecriteria ‘onvoldoende’ Onvoldoende voor geen enkel onderliggend evaluatiecriterium ‘onvoldoende’ en voor één of meerdere onderliggende evaluatiecriteria ‘voldoet ten dele’ Voldoet ten dele voor alle onderliggende Voldoet
 44. 44. Stap 9: Visitatie • Elke visitatiecommissie formuleert d.m.v. peer review, gezamenlijk een voorlopig eindoordeel (positieve evaluatie zonder aanbevelingen, positieve evaluatie met aanbevelingen of negatieve evaluatie met aanbevelingen) over elk van de haar toegewezen dossiers.
 45. 45. Stap 9: Visitatie Evaluatie op basis van de eindresultaten per beoordelingselement:
 46. 46. Stap 10: Voorlopig visitatieverslag en mogelijkheid om te reageren Wordt uiterlijk 35 dagen nadat de visitatie heeft plaatsgevonden bezorgd aan de organisatie Het voorlopig visitatieverslag bestaat uit: • De bevindingen van de visitatiecommissie en een eindresultaat per beoordelingselement en de onderliggende evaluatiecriteria • De voorlopige evaluatie (positief zonder aanbevelingen, positief met aanbevelingen of negatief met aanbevelingen)
 47. 47. Stap 11: Definitief visitatieverslag Uiterlijk 49 dagen na bezorging van het voorlopig visitatieverslag wordt het definitief visitatieverslag aan de organisatie bezorgd Het definitief visitatieverslag bestaat uit: • De bevindingen van de visitatiecommissie en een eindresultaat per beoordelingselement en de onderliggende evaluatiecriteria bijgestuurd o.b.v. een eventuele reactie • De evaluatie (positief zonder
 48. 48. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturin g Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Beoordelin gs- commissies Vlaamse Regering Visitatie- commissies
 49. 49. Stap 11: Definitief visitatieverslag – Plan van aanpakBij positieve evaluatie met aanbevelingen: plan van aanpak • Samen met indienen van subsidieaanvraag: aantonen via plan van aanpak hoe met de aanbevelingen is omgegaan
 50. 50. Stap 11: Definitief visitatieverslag - RemediëringsrapportBij negatieve evaluatie met aanbevelingen: remediëring • Binnen maximaal 24 maanden na definitief visitatieverslag: aantonen via remediëringsrapport hoe met de aanbevelingen is omgegaan • Visitatiecommissie evalueert kwaliteit en effectiviteit van de ondernomen processen en acties met betrekking tot de aanbevelingen adhv bezoek ter plaatse • Visitatiecommissie formuleert positief of negatief advies aan Vlaamse Regering
 51. 51. Subsidie- aanvraag Beoordeli ng Subsidiër ing Opvolging Visitatie Bijsturin g Sociaal- culturele volwassenen- organisatie Adviescommiss ie Beoordelin gs- commissies Vlaamse Regering Visitatie- commissies Administratie
 52. 52. Overgangsregeling 2016-2020
 53. 53. Overgangsregeling 2016- 2020 Inhoudelijke evaluatie gebeurt op basis van oud model, organisatie van de evaluatie gebeurt zoveel mogelijk naar toekomstig model. Beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003 als uitgangspunt – worden per werksoort uitgewerkt in evaluatiecriteria (art. 58 uitvoeringsbesluit) Kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking sinds 2003 – afgeleid uit bestaande rapportering worden in
 54. 54. Overgangsregeling 2016- 2020 Geen ‘mathematische’ evaluatie voor het geheel op basis van het aantal keer dat ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of ‘onvoldoende’ werd behaald – wel gemotiveerde evaluatie van de visitatiecommissie met dezelfde categorieën als in de toekomst: • Positieve evaluatie zonder aanbevelingen • Positieve evaluatie met aanbevelingen • Negatieve evaluatie met aanbevelingen
 55. 55. Overgangsregeling 2016- 2020 Visitatiecommissies zullen ook later worden samengevoegd tot beoordelingscommissies Koppeling met beoordeling zal leiden tot subsidieadvies, op zelfde manier als in de toekomst
 56. 56. Visitatie- en beoordelingsprotoc ol
 57. 57. Visitatie- en beoordelingsprotocol = het geheel van elementen en afspraken voor de commissieleden inzake de globale inhoudelijke en praktische aanpak van de evaluatie en de beoordeling Bevat: • een beschrijving van de wijze waarop de visitatie- en beoordelingscommissies evalueren en beoordelen • de wijze waarop evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en de beoordeling aan bod komen en onderdeel vormen van het
 58. 58. Visitatie- en beoordelingsprotocol Adviescommissie levert voorstel protocol af aan de minister Wordt met de sector besproken op maandag 4 december Op basis van feedback kan minister vragen aan de adviescommissie om het protocol bij te sturen Minister keurt protocol goed voor 31 december 2017
 59. 59. Organisaties die een werking ontplooien afgestemd op en complementair aan 1 of meerdere specifieke regionale werkingsgebieden
 60. 60. Visitatie- en beoordelingscyclus Subsidieaanvraag kan enkel door organisaties die onder het decreet van 2003 erkend zijn als regionale volkshogeschool of organisaties aangeduid op initiatief van de Vlaamse Regering Subsidie-enveloppe ligt vast: 1,7€ per inwoner, 30% Brussels Gewest, minimum van 600.000€
 61. 61. Visitatie- en beoordelingscyclus Beoordeling en evaluatie vallen samen: Bezoek ter plaatse na indiening van subsidieaanvraag (5de jaar van de beleidsperiode) Beoordelingscommissie bestaande uit 5 externe deskundigen en 1 deskundige van de administratie Beoordelingsprotocol uitgewerkt door adviescommissie in 4de jaar van de beleidsperiode
 62. 62. Visitatie- en beoordelingscyclus De aard van het preadvies: een positief oordeel zonder aanbevelingen een positief oordeel met aanbevelingen een negatief oordeel met aanbevelingen Remediëring van maximaal 12 maanden.
 63. 63. Visitatie- en beoordelingscyclus De cyclus bestaat uit volgende stappen: Stap 1: Indienen subsidieaanvraag, ontvankelijkheid beoordeeld door administratie Stap 2: Bezoek ter plaatse, evaluatie en beoordeling Stap 3: Gemotiveerd preadvies – gelegenheid tot schriftelijke reactie Stap 4: Definitief subsidieadvies Stap 5: Beslissing Vlaamse Regering Stap 6: Indienen voortgangsrapport
 64. 64. Ontvankelijkheidsvoorwaard en Specifieke ontvankelijkheidsvoorwaarden: 2° de organisatie is gevestigd in een van de 13 regio’s, 3° de organisatie heeft doelstellingen waaruit blijkt dat ze een werking ontplooit: a) die afgestemd is op de specificiteit van de regio of regio’s waarin wordt gewerkt en die complementair is aan andere spelers in de regio of regio’s; b) die sociaal-culturele participatie mogelijk maakt van zoveel mogelijk inwoners met bijzondere aandacht voor kansengroepen;
 65. 65. Beoordelingselementen Dezelfde beoordelingselementen, uitgezonderd: de uitwerking van de vier sociaal- culturele functies de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de regio en complementair aan de werking van andere spelers in de specifieke regio de werking naar het brede publiek en de keuzes daarin naar gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen
 66. 66. Bovenlokale sociaal-culturele projecten
 67. 67. Projectsubsidies Bijdrage aan de realisatie van de laboratoriumrol: in maatschappelijke innoverende praktijken experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken Bijdrage aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen: een expliciete bijdrage leveren aan een actuele maatschappelijke uitdaging die door de Vlaamse Regering op de agenda wordt geplaatst, dit om mogelijkheden te creëren om in te spelen op zeer actuele
 68. 68. Projectsubsidies Toegankelijk voor: • Organisaties erkend en gesubsidieerd onder decreet van 2017 • Andere sociaal-culturele organisaties of initiatieven Eerste aanvraag mogelijk in 2018 Looptijd van maximaal 3 opeenvolgende jaren
 69. 69. Projectsubsidies – verloop toekenning Stap 1: eventuele bekendmaking maatschappelijke uitdagingen (voor 1 februari 2018) Stap 2: indienen projectdossier (uiterlijk op 15 juli) en toetsen ontvankelijkheidsvoorwaarden Stap 3: advies administratie en eventueel externe experten (uiterlijk op 15 oktober) Stap 4: beslissing minister (uiterlijk op 1 november)
 70. 70. Beoordelingscriteria 1° de bijdrage van het project aan het doel van het decreet; 2° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot het project; 3° de relatie van het project tot de door de organisatie omschreven actuele maatschappelijke context; 4° de bijdrage van: a) het project aan de realisatie van de laboratoriumrol; b) het project aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen; 5° het project heeft een bovenlokaal karakter;
 71. 71. Meer info? Website administratie: http://www.sociaalcultureel.be/ Website FOV: http://decreetscvw.fov.be/ Kennisportaal Socius: http://www.socius.be/decreet

Presentatie van Sofie Taghon en Barbara Beausaert (Departement CJM) over het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze presentatie werd gebruikt tijdens de infosessies over het nieuwe decreet op 10 november (Gent) en 18 december (Mechelen).

Views

Total views

771

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

33

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×