Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kerngegevens en cijfers - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW'

266 views

Published on

Presentatie 'Kerngegevens en cijfers' - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW' - Socius

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kerngegevens en cijfers - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet SCVW'

 1. 1. Spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’ KERNGEGEVENS EN CIJFERS SOCIUS vzw, steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk  
 2. 2. Decretaal kader: ü kwalitatieve benadering ü nadruk op zelfsturing ü geen kwantitatieve normen → kerngegevens en cijfers: •  Wat moet je nog aanleveren? •  Wat is het belang van kerngegevens en cijfers? 2   Kerngegevens en cijfers in het nieuwe decreet
 3. 3. Wat moet je nog aanleveren? 1.  Bij de subsidieaanvraag: wat? Art. 9. § 1. Het beleidsplan omvat: 1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk: a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode; b) kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode; c) kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode; 4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode; 5° de gevraagde subsidie-enveloppe op jaarbasis voor de beleidsperiode waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft; 6° in voorkomend geval een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de sociaal-culturele volwassenenorganisatie die een positieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, vermeld in artikel 23, § 3, tweede lid, 2°, is omgegaan met die aanbevelingen; 7° een managementsamenvatting. 3  
 4. 4. Wat moet je nog aanleveren? 1.  Bij de subsidieaanvraag: waarom? Ø Ontvankelijkheidsvoorwaarden (art. 8): Ø Een sociaal-culturele werking kunnen aantonen van minstens twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag Ø Minstens 1 VTE personeelslid (of de intentie om aan te werven) Ø Het gevraagde subsidiebedrag staven → transparantie! Ø De invulling van de beoordelingselementen staven 4  
 5. 5. 2.  Bij de rapportering Ø Jaarlijks: Ø Wat? •  Een financieel verslag dat bestaat uit •  afrekening, begroting en balans •  verslag van accountant of bedrijfsrevisor •  overzicht van individuele bezoldigingen met totale loonkost en loonkost per werknemer •  Een lijst met beleidsrelevante gegevens via een webapplicatie = Sisca (aangepast)   5   Wat moet je nog aanleveren?
 6. 6. 2.  Bij de rapportering Ø 31 maart van jaar 3: voortgangsrapport Uitvoeringsbesluit art. 45: 1° een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan en een vooruitblik op de geplande uitvoering van het beleidsplan 2° de omvang en de resultaten van de werking: a)  kerngegevens en cijfers over de financiën voor het eerste jaar b)  kerngegevens en cijfers over het personeel voor het eerste en tweede jaar c)  kerngegevens en cijfers over de werking voor het eerste en tweede jaar 3° een beschrijving van de invulling van elk beoordelingselement 6   Wat moet je nog aanleveren?
 7. 7. 1.  Bij de opmaak van je beleidsplan Ø Gegevens over de huidige situatie (werking, financiën, personeel): waar staan we nu? •  Profiel van de organisatie •  Materiaal voor SWO(AR)T, zelfevaluatie Ø Toekomstgericht: wat willen we bereiken? Waaraan gaan we dat kunnen aflezen? →indicatoren! Output – outcome – impact Ø Afstemmen inhoudelijk en zakelijk deel beleidsplan →gegevens over huidige situatie als basis voor prognose van wat nodig zal zijn om doelen te realiseren – gevraagd subsidiebedrag verantwoorden. 7   Het belang van kerngegevens en cijfers
 8. 8. 2.  Bij de uitvoering van je beleidsplan Ø Realisatie van het beleidsplan opvolgen – intern én voor VGR Ø VGR: hoe realiseert jouw organisatie de beoordelingselementen? Beschrijving staven met kerngegevens en cijfers → zie uitvoeringsbesluit art. 45, vertaling van beoordelingselementen naar •  Beoordelingscriteria (beoordelingscommissie → subsidiedossier) •  Evaluatiecriteria (visitatiecommissie → kwaliteitsbeoordeling) Oefening 8   Het belang van kerngegevens en cijfers
 9. 9. 9  

×