Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impactgedreven werken - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet'

474 views

Published on

Presentatie Impactgedreven werken - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet' (Marc Jans - Socius)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Impactgedreven werken - Spoedcursus 'Het nieuwe decreet'

 1. 1. IMPACTGEDREVEN WERKEN Spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’ Brussel, 21 december 2017
 2. 2. - impact, wat is dat? - decreet en impact - impactgedreven werken - 3 benaderingen - scope
 3. 3. IMPACT, WAT IS DAT?
 4. 4. IMPACT, WAT IS DAT? De positieve én negatieve bedoelde en onbedoelde directe en indirecte effecten die zich op lange termijn en ten gevolge van een praktijk, een interventie voordoen.
 5. 5. negatief, direct en onbedoeld effect van een meteorietinslag
 6. 6. 14 miljoen jaar later positief, indirect maar evengoed onbedoeld effect van diezelfde meteorietinslag (Nördlingen, Beieren (D))
 7. 7. IMPACT, WAT IS DAT?IMPACT, WAT IS DAT? Sociaal-culturele praktijken ≠ Natuurfenomenen Øin complexe maatschappelijke systemen Øbedoeld Øbinnen een meer overzichtelijke tijdspanne
 8. 8. DECREET EN IMPACT
 9. 9. ØIn complexe maatschappelijke systemen (sociaal-cultureel) -> geen impact zonder context: belang van maatschappelijke contextanalyse in decreet ØBedoeld -> bijdrage aan doelstellingen decreet ØSociaal-culturele praktijken zijn niet eender welke paktijken, interventies -> voorwaarden decreet ØBinnen een meer overzichtelijke tijdspanne -> beleidsperiodes van 5 jaar DECREET EN IMPACT
 10. 10. IMPACT, WAT IS DAT?DECREET EN IMPACT DECREET niet letterlijk opgenomen, maar onderliggende filosofie is doordrongen van impactgedreven werken -> veel vrijheid aan civiele actoren om uit te maken welke bijdrage ze beogen binnen de volgende grote lijnen van na te streven effecten: • sociaal-culturele participatie • emancipatie van mensen en groepen • gedeeld burgerschap • dialoog tussen mensen en groepen van mensen • publiek gemaakte gedeelde samenlevingsvraagstukken en een werkend antwoord hierop • een sterkere democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving -> over de wijze waarop je deze effecten haalt, zet het decreet volgende krijtlijnen uit: • in de vrije tijd van volwassenen • op basis van drie rollen en een functiemix • inclusief en/of categoriaal • vanuit een civiel perspectief • met respect voor een gemeenschappelijke sokkel • met relevantie en uitstraling voor Vlaanderen – al dan niet ook Brussel – of een bepaalde regio
 11. 11. IMPACT, WAT IS DAT?DECREET EN IMPACT MEMORIE Civiele rol en impact Onder de noemer ‘maatschappelijk innoveren’ zijn tal van organisaties vandaag terug op zoek naar hoe ze hun impact op maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vergroten. Dit toont dat sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn civiele rol nadrukkelijker op de agenda zet. Dit nieuw beleidskader wil deze rol als civiele actor in een gezonde democratie erkennen en als uitgangspunt nemen. Artikelsgewijze toelichting, art. 22 (beoordelingscriterium - landelijk) De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een werking rond te ontplooien in de komende beleidsperiode en welke impact ze hierbij nastreeft. Artikelsgewijze toelichting, art. 42 (beoordelingscriterium – regionaal) De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking rond te ontplooien en welke impact ze hierbij nastreeft.
 12. 12. IMPACT, WAT IS DAT?DECREET EN IMPACT Maatschappelijke contextanalyse is een beoordelingselement • Landelijk: decreet art. 10, uitvoeringsbesluit art. 23 en 24 • Regionaal: decreet art. 35, uitvoeringsbesluit art. 38
 13. 13. IMPACT, WAT IS DAT?DECREET EN IMPACT BESLUIT Art. 23 beoordelingscriterium (landelijk): 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft: b) De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft; Art. 24 evaluatiecriterium (landelijk): 1° de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal - culturele organisatie aan het doel van het decreet: werkingsgegevens en resultaten tonen de effectieve bijdrage van de organisatie aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan; 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie omschreven heeft : werkingsgegevens tonen aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief werkt in de praktijk, hoe die werking vorm krijgt en welke resultaten ze daarmee bereikt;
 14. 14. IMPACT, WAT IS DAT?DECREET EN IMPACT BESLUIT Art. 38 beoordelingselement (regionaal): 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie heeft omschreven: a) De organisatie toont door werkingsgegevens aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief heeft gewerkt, hoe die werking vorm kreeg en welke resultaten ze daarmee heeft bereikt; b) De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;
 15. 15. IMPACTGEDREVEN WERKEN
 16. 16. IMPACTGEDREVEN WERKEN Sociaal-culturele activiteit(en) Intuïtief sociaal-cultureel werken
 17. 17. IMPACTGEDREVEN WERKEN CAMPAGNE VOEREN Impactgedreven sociaal-cultureel werken sociaal-culturele ACTIVITEIT(EN)
 18. 18. INPUT INPUT INPUT INPUT OUTPUT ACTIVITEIT OUTPUT OUTPUTACTIVITEIT ACTIVITEIT ACTIVITEIT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME IMPACT, WAT IS DAT?IMPACTGEDREVEN WERKEN civiele praktijken en andere invloeden in complexe systemen INPUT ACTIVITEIT OUTPUT INPUT ACTIVITEIT OUTPUT INPUT ACTIVITEIT OUTPUT
 19. 19. IMPACT, WAT IS DAT?IMPACTGEDREVEN WERKEN IMPACT van een sociaal-culturele praktijk = effecten op langere termijn – wat toch zou gebeurd zijn zonder de sociaal-culturele praktijk
 20. 20. IMPACTGEDREVEN WERKEN inputs activiteiten outputs outcomes impact Middelen, personeel Activiteiten (sociaal- cultureel) Tastbare kenmerken van (een) activiteit(en) Verandering, leereffecten als gevolg van de activiteit Lange termijnbijdrage aan maatsch. veranderingen subsidies, begeleider, groepen, lokaal, vrijwilligers, netwerken, platforms, media,... ontmoeting, vorming, actie, lobbywerk, campagne, ... Al dan niet expliciet ikv een beleidsplan aantal deelnemers, bezoekers, gepresteerde uren, likes, kliks, persmeldingen, links, ... Effect op de deelnemers (betrokkenheid, inzicht en competenties, verandering houding, gedrag, ...) Emancipatie, sterkere maatschapp. positie Nieuwe regels, voorzieningen plannen beoogde resultaten
 21. 21. IMPACTGEDREVEN WERKEN Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 22. 22. 3 BENADERINGEN
 23. 23. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 24. 24. 3 BENADERINGEN Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 25. 25. 3 BENADERINGEN Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 26. 26. 3 BENADERINGEN Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Terry Smutylo, na 30 jaar ervaring met impactevaluatie
 27. 27. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 28. 28. 3 BENADERINGEN 2. Contributie Impact is lange termijn effect waartoe een praktijk bijdraagt
 29. 29. 3 BENADERINGEN Praktijk Effecten Impact Controle- sfeer Invloeds- sfeer Interesse- sfeer
 30. 30. Controle- sfeer Invloeds- sfeer Interesse- sfeer inputs activiteiten outputs outcomes impact beoogde resultaten 3 BENADERINGEN
 31. 31. 3 BENADERINGEN Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 32. 32. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 33. 33. 3 BENADERINGEN 3. Waarde Geen na te streven effect Praktijk zelf is het doel Bv. mensen samen brengen zonder daaraan een andere ambitie of doel te verbinden. Het samenbrengen op zich is betekenisvol. Peilen naar impact = waarden en betekenissen van een praktijk expliciteren vanuit verschillende standpunten en invalshoeken. Sociaal constructivistische modellen
 34. 34. 3 BENADERINGEN BENADERING(EN) IN HET DECREET: 1. Geen sprake van attributie 2. Contributie: Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden. 3. Waarde: Het decreet biedt minder expliciete aanknopingspunten met waarde als benadering van impact. Activiteiten die op zichzelf waardevol zijn voor een democratische, duurzame, solidaire en inclusieve samenleving vallen mits een goede duiding van die waarde in principe wel binnen de scoop van het decreet.
 35. 35. SCOPE
 36. 36. SCOPE DECREET: sector en organisatie Memorie: Er is vooreerst de vraag naar de identiteit van de sector en de vraag naar maatschappelijke legitimering. … Nieuwe beleid moet inzetten op een kader dat organisaties en sector toelaat de eigen identiteit zichtbaar te maken en zich tegelijk ook maatschappelijk te legitimeren. … Onder de noemer ‘maatschappelijk innoveren’ zijn tal van organisaties vandaag terug op zoek naar hoe ze hun impact op maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vergroten. … Werkingsgegevens en resultaten tonen de effectieve bijdrage van de organisatie aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan. Werkingsgegevens tonen aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief werkt in de praktijk, hoe deze werking vorm krijgt en welke resultaten ze hiermee bereikt.
 37. 37. SCOPE Werkende antwoorden op samenlevingsvraagstukken lopen vaak over langdurende processen (> beleidsperiode van 5 jaar) waarbij verschillende inspanningen van verschillende actoren samenstromen. Casestudies => cultuur en structuur om impactgedreven te werken is niet echt aanwezig in onze sector i.t.t. bv. de sector van ontwikkelingssamenwerking Organisatie of een volledig beleidsplan als scope voor impactevaluatie ligt niet voor de hand. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 38. 38. SCOPE Klein begonnen is half gewonnen! Hoe een haalbare scope bepalen: - Focus bij beoogde effecten als emancipatie van mensen en groepen en versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving op specifieke tussendoelen - Focus op cruciale acties en doelen uit je beleidsplan - Focus op één activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten (in lijn met 1 operationeel of strategisch doel). - Breid bestaande focus (= input, activiteiten, output) eerst uit met outcome en in een volgende stap met impact - Focus op een haalbare reikwijdte (buurt, gemeente, streek, regio, Vlaanderen,…) Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 39. 39. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. -> stappenplan -> veranderingstheorie (contributie) -> narratieve modellen (waarde) -> instrumenten en tools -> inspiratiebronnen en ondersteuning Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.
 40. 40. http://www.socius.be/publicatie/peilen- naar-de-impact-van-sociaal-culturele- praktijken/ Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven.

×