Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

1,859 views

Published on

Presentatie van Marc Jans - Socius-studiedag 'Impact van sociaal-culturele praktijken' (15 december 2017)

Published in: Education
 • Login to see the comments

Impact van sociaal-culturele praktijken bepalen - Marc Jans

 1. 1. IMPACT VAN SOCIAAL- CULTURELE PRAKTIJKEN BEPALEN Brussel, 15 december 2016
 2. 2. - impact? - 3 benaderingen - veranderingstheorie (TOC) - TOC Spring mee! (Silke Jaminé, V+ Antwerpen) PAUZE - stappenplan - methoden en technieken - ondersteuning - Impactnetwerk en -wizard (Iris Verhoeyen , SIF) - Dienstverlening IDEA Consult (Ella Desmedt) BROODJESLUNCH
 3. 3. IMPACT, wat is dat?
 4. 4. IMPACT, WAT IS DAT? Sociaal-culturele ac8viteit(en) Intuïtief sociaal-cultureel werken
 5. 5. IMPACT, WAT IS DAT? CAMPAGNE VOEREN impactgericht sociaal-cultureel werken sociaal-culturele ACTIVITEIT(EN)
 6. 6. IMPACT, WAT IS DAT? inputs ac8viteiten outputs outcomes impact Middelen, personeel Ac8viteiten (sociaal- cultureel) Tastbare kenmerken van (een) ac8viteit(en) Verandering, leereffecten als gevolg van de ac8viteit Lange termijnbijdrage aan maatsch. veranderingen subsidies, begeleider, groepen, lokaal, vrijwilligers, netwerken, plaRorms, media,... ontmoe8ng, vorming, ac8e, lobbywerk, campagne, ... Al dan niet expliciet ikv een beleidsplan aantal deelnemers, bezoekers, gepresteerde uren, likes, kliks, persmeldingen, links, ... Effect op de deelnemers (betrokkenheid, inzicht en competen8es, verandering houding, gedrag, ...) Emancipa8e, sterkere maatschapp. posi8e Nieuwe regels, voorzieningen plannen beoogde resultaten
 7. 7. “Jeugd en gezondheid” bant gesuikerde frisdrank in het college van Meensel-Kiezegem IMPACT, WAT IS DAT?
 8. 8. IMPACT, WAT IS DAT? plannen beoogde resultaten inputs ac8viteiten outputs outcomes impact -  campagne- werker ‘jeugd &gezondheid’ 10 uren -  leerkracht, 5 werkuren -  drukwerk -  valven -  facebook- account -  … campagnebeeld aanbieden aan leerlingen van de school via affiches en facebookbericht- en -  10 affiches (2 maanden aan valven (naast automaten) -  285 leerlingen passeren dagelijks -  Facebookpagi na, dagelijkse berichten (2 maanden -  320 likes, 100 keer gedeeld Leerlingen nemen iets minder gesuikerde frisdrank af via automaat op school (blijkt uit verkoopcijfers automaat) Geen impact op globaal verbruik gesuikerde frisdranken door jeugd in Vlaanderen “Jeugd en gezondheid” bant gesuikerde frisdrank
 9. 9. IMPACT, WAT IS DAT? De positieve én negatieve bedoelde en onbedoelde directe en indirecte effecten die zich op lange termijn en ten gevolge van een praktijk, een interventie voordoen.
 10. 10. nega8ef, direct en onbedoeld effect van een meteorie8nslag
 11. 11. 14 miljoen jaar later positief, indirect maar evengoed onbedoeld effect van diezelfde meteorietinslag (Nördlingen, Beieren (D))
 12. 12. IMPACT, WAT IS DAT?IMPACT, WAT IS DAT? Sociaal-culturele prak8jken ≠ Natuurfenomenen Ø bedoeld Ø in complexe maatschappelijke systemen (cultureel)
 13. 13. INPUT INPUT INPUT INPUT OUTPUT ACTIVITEIT OUTPUT OUTPUT ACTIVITEIT ACTIVITEIT ACTIVITEIT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME IMPACT, WAT IS DAT?IMPACT, WAT IS DAT? Sociaal-culturele praktijken in complexe systemen
 14. 14. IMPACT, WAT IS DAT?IMPACT, WAT IS DAT? IMPACT van een sociaal-culturele praktijk = effecten op langere termijn – wat toch zou gebeurd zijn zonder de sociaal-culturele praktijk
 15. 15. 3 BENADERINGEN van impact
 16. 16. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT
 17. 17. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT
 18. 18. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT 2. Contributie Impact is lange termijn effect waartoe een praktijk bijdraagt
 19. 19. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT Prak8jk Effecten Impact Controle- sfeer Invloeds- sfeer Interesse- sfeer
 20. 20. Controle- sfeer Invloeds- sfeer Interesse- sfeer inputs ac8viteiten outputs outcomes impact beoogde resultaten 3 BENADERINGEN VAN IMPACT
 21. 21. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT
 22. 22. 3 BENADERINGEN VAN IMPACT 3. Betekenis/waarde Geen na te streven effect Praktijk zelf is het doel Bv. mensen samen brengen zonder daaraan een andere ambitie of doel te verbinden. Het samenbrengen op zich is betekenisvol. Peilen naar impact = waarden en betekenissen van een praktijk expliciteren vanuit verschillende standpunten en invalshoeken. Sociaal constructivistische modellen
 23. 23. TOC veranderingstheorie
 24. 24. VERANDERINGSTHEORIE TOC: Theory of change: h0p://www.theoryofchange.org/ Ø  een PROCES, een wijze van plannen specifiek voor inspanningen met oog op maatschappelijke veranderingen •  een aanpak voor ontwerp, planning en evalua8e van sociale veranderingsprogramma’s •  een gestructureerde wijze van denken en plannen om de beoogde veranderingen in een logisch kader (oorzaken – gevolgen, contribu8e) te vafen •  par8cipa8ef en collabora8ef proces •  stap voor stap achterhalen (backwards mapping process) van essen8ële voorwaarden om een verandering te realiseren Ø  een PRODUCT, een plan van aanpak om een concrete vooropgestelde maatschappelijke verandering te bewerken •  het resultaat van een TOC-proces •  een schema8sche en een narra8eve weergave daarvan
 25. 25. VERANDERINGSTHEORIE 1.  Iden8ficeren van doelstellingen en basis aannames 2.  Mappen van de veranderingslogica 3.  Ontwikkelen van relevante indicatoren 4.  Iden8ficeren van ondersteunende interven8es 5.  Uitschrijven van een ‘narra8ef’
 26. 26. VERANDERINGSTHEORIE Sleutelvragen bij het opstellen van een ToC • Wat zijn de contexfactoren en de actoren die van belang zijn? • Wat zijn de lange termijnsveranderingen die we beoogen? • Wie zijn de eindbeguns8gden? • Wie en wat moet er veranderen? • Wat zijn de logisch gelinkte ac8viteiten en outputs die leiden tot bepaalde outcomes en die bijdragen aan gewenste veranderingen op lange termijn? • Wat zijn de aannames bij de verschillende stappen en de verwachte veranderingen? • Wat zijn geschikte indicatoren voor de verschillende stappen/niveaus?
 27. 27. VERANDERINGSTHEORIE
 28. 28. VERANDERINGSTHEORIE
 29. 29. VERANDERINGSTHEORIE Theory of change, een kader om: 1. par8cipa8ef te plannen 2. aannames daarbij te expliciteren 3.  op te volgen en te evalueren 4.  impact te demonstreren 5.  te begrijpen hoe de verandering tot stand is gekomen 6.  bij te sturen 7. …
 30. 30. Silke Jaminé, Vormingplus Antwerpen
 31. 31. Situering ‘Spring mee!’ Derde fase van de stedelijke projecten ter bestrijding van kinderarmoede: à Effec8eve aanslui8ng van ouders en kind op de school à Vorming voor volwassenen in vrije 8jdscontext (niet werk of geafesteerd leren) •  Vorming = ervaringsgericht leren •  Werken binnen schoolcontext •  Duurzame, niet-verplichte deelname
 32. 32. Doelstelling Succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen è Verhoogde kleuterpar8cipa8e è Ondersteunende thuisomgeving è Verbindende als voorwaarde om leren mogelijk te maken Netwerkversterking: o  Ouders ↔ Ouders o  Ouders ↔ School o  Ouders ↔ Buurt o  Buurt ↔ School
 33. 33. jul – sept okt - dec jan – maa apr – jun Totaal Aantal unieke scholen die instappen in het project 6 6 / / / / / / 6 6 Aantal unieke kinderen in de instap- of kleuterklas waarvan de ouders minimum aan de helF van de groepssessies deelnemen / / 30 (5/school) 42 (7/school) 60 (10/school) 60 (10/school) Aantal unieke kinderen in de instap- of kleuterklas waarvan de ouders minimum aan één derde van de groepssessies deelnemen / / 48 (8/school) 66 (11/school) 90 (15/school) 90 (15/school) Totaal aantal unieke kinderen in de instap- of kleuterklas waarvan de ouders deelnemen aan het programma met de groepssessies 50 30 (5/school) 90 (15/school) 132 (22/school) 180 (30/school) 180 (30/school) Aantal groepssessies die hebben plaatsgevonden 5 6 (1/school) 30 (5/school) 30 (5/school) 30 (5/school) 96 (16/school) Waarvan Externe 0 0 0 6 (1/school) 18 (3/school) 24 (4/school) Aantal informaKe- en vormingsmomenten met het zorg- en leerkrachtenteam 3 6 (1/school) 6 (1/school) 6 (1/school) 6 (1/school) 6 Aantal voorbereidingsmomenten met het betrokken schoolteam (direcKe en projectverantwoordelijke) 15 12 (2/school) 18 (3/school) 18 (3/school) 12 (2/school) 60 (10/school) Aantal kinderen die het welkomstasje ontvangen hebben 0 0 120 (20/school) Aantal operaKonele themakoffers 0 2 3 5
 34. 34. PAUZE
 35. 35. STAPPENPLAN impactbepaling
 36. 36. STAPPENPLAN IMPACTBEPALING ê  Keuzes Doel van impactevaluatie Design van impactevaluatie è  Observaties Kenmerken organisatie Kenmerken praktijk
 37. 37. STAPPENPLAN IMPACTBEPALING
 38. 38. STAPPENPLAN IMPACTBEPALING
 39. 39. STAPPENPLAN IMPACTBEPALING
 40. 40. STAPPENPLAN IMPACTBEPALING
 41. 41. METHODEN EN TECHNIEKEN impactbepaling
 42. 42. METHODEN & TECHNIEKEN Case studies Outcome Mapping Quasi- Experimen tele methoden MulKple Lines & Level of Evidence Learning & InnovaKon Histories Social Return On Investment ContribuKon Analysis SenseMaker Process Tracing
 43. 43. METHODEN & TECHNIEKEN betekenis/waarde contribu8e afribu8e
 44. 44. METHODEN & TECHNIEKEN betekenis/waarde contribu8e afribu8e Sensemaker Outcome Mapping
 45. 45. SenseMaker •  Verzamelen van verhalen en ervaringen van mensen rond een bepaald thema of verandering (> 300) •  Korte verhalen/ervaringen triggeren met één vraag •  Verteller codeert zelf zijn/haar verhaal op het moment zelf. Bijvragen ter codering kunnen verbanden leggen met sociaal-culturele prak8jken. •  Geen interpreta8e door een externe persoon SteffDeprez-March2014 52
 46. 46. SenseMaker Vraag: Denk aan een specifiek moment of een ervaring waar je werd aanmoedigd of gedemo6veerd om thee/koffie/bananen te produceren en te verkopen aan het bedrijf? SteffDeprez-March2014 53
 47. 47. SenseMaker Codering •  Mul8-choice vragen •  Polaire schalen •  Driehoeksvragen SteffDeprez-March2014 X X X X X 54
 48. 48. 55 Steff Deprez-March 2014
 49. 49. Steff Deprez-March 201456
 50. 50. Steff Deprez-March 201457 Gebruik voor impact evalua8e Begin programma (“nulmewng”) Gewenste situa8e
 51. 51. 58 Steff Deprez-March 2014 Voorbeeld Nederland
 52. 52. SenseMaker •  Soxware (SenseMaker) > patronen detec8e •  Zoeken van patronen en vergelijkingen maken tussen leexijdsgroepen, geografische gebieden, thema’s, … •  Het zien van de realiteit door de ogen van mensen •  Het geex inzichten in verschillende perspec8even, awtudes en waarden van diverse actoren rond bepaalde thema’s •  Snel inzichten verwerven in veranderingen en eventueel snel aanpassingen doorvoeren (snelle feedback, …) •  Combina8e van kwalita8eve methode en kwan8ta8eve methode SteffDeprez-March2014 59
 53. 53. METHODEN & TECHNIEKEN Meer over Sensemaker: hfp://www.evalua8eplaRorm.be/doc/110330-SenseMaker.pdf hfp://sg.sensemaker-suite.com/smsite/index.gsp hfps://www.globalgiving.org/jcr-content/gg/landing-pages/story-tools/ files/microsox-powerpoint---makingsenseofsensemaker.pdf
 54. 54. Outcome Mapping Een benadering om interven8es te plannen, op te volgen en te evalueren. Drie sleutelbegrippen: ü  Invloedsfeer ü Outcomes gedefinieerd als gedragsverandering ü Boundary partners
 55. 55. METHODEN & TECHNIEKEN Meer over Outcome mapping of contribu8on analysys hfp://www.outcomemapping.ca/ hfp://beferevalua8on.org/plan/approach/contribu8on_analysis
 56. 56. ONDERSTEUNING -  publica8e -  vijf cases => valorisa8e SCvW in 2018/2019 -  netwerking (impactnetwerk SIF, partners uit R&D en dienstensector, …) STEUNPUNT
 57. 57. ON LINE ONDERSTEUNING
 58. 58. ONDERSTEUNING CONSULT
 59. 59. ONDERSTEUNING
 60. 60. ONDERSTEUNING NETWERKEN Tool om missie en interven8es aan elkaar te verbinden
 61. 61. ONDERSTEUNING Iris Verhoeyen
 62. 62. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterwie we zijn promotie van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap
 63. 63. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpact Wizard www.impactwizard.eu
 64. 64. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpact Wizard Afgestemd op praktijk (actie-onderzoek) Structureert en ondersteunt proces van impactevaluatie
 65. 65. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpact Wizard Past zich aan aan gebruiker •  inhoudelijke vragen > aangereikte methoden, … •  beschikbare tijd > zie je het groot? klein beginnen?
 66. 66. Je logisch model Van je interventie naar je impact – dit wordt vaak gedaan wanneer je al een hele tijd deze interventie onderneemt. OF Van je impact naar je interventie toe – dit wordt vaak gedaan bij het plannen van interventies
 67. 67. Van interventie(s) tot impact Beschrijf de BEGINSITUATIE of CONTEXT (van de doelgroep) voorafgaand aan jouw interven8e om het belang van jouw interven8e aan te tonen. Doe dit aan de hand van je eigen kennis en zo mogelijk onderzoek en sta8s8eken. Wat zijn hun behoexen, noden van de doelgroep? Vul in welke investeringen je doet in de interven8e, welke bronnen je gebruik. Input kan bv. zijn: •  Geld •  Personeel(s8jd) •  Vrijwilligers •  Partners •  Technologie •  … Noteer hier •  welke effecten je ziet of verwacht te zien kort na je interven8e op korte termijn (0-8 maanden na je interven8e) •  bij welke doelgroep of op welke plaats? M.a.w.: wat MOET er veranderd zijn om tot de gewenste impact te leiden? Noteer hier welke effecten je op middellange termijn (8 maanden tot 16 maanden na je interven8e) verwacht als gevolg van de korte termijn effecten. Let op de samenhang tussen deze effecten en de effecten op korte en lange termijn. Ze zijn de ‘schakel’ hiertussen. Noteer hier welke impact je verwacht op lange termijn (vanaf 16 maanden na je interven8e) bij je doelgroep, in de maatschappij of in het milieu? Tip: Dit kan een van je 3 doelstellingen op lange termijn zijn (zie module ‘Wat evalueren?’) Voeg de gerealiseerde output van de gekozen interven8e gedurende een bepaalde periode toe (bvb. het afgelopen jaar). Logisch model = logische opeenvolging van de stappen die leiden tot je doel(en).
 68. 68. Je veranderingstheorie
 69. 69. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpact Wizard Tussentijdse resultaten Aanpasbaar Ondersteuning
 70. 70. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpact Wizard Gratis testversie: 7 dagen Daarna licentie sleutel §  via partner §  individueel jaarabonnement
 71. 71. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpactnetwerk www.impactnetwerk.be
 72. 72. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpactnetwerk Wie? Impactzoekers Koepels, sectororganisaties, fondsen,… Coaches en consultants Onderzoekers rond maatschappelijke impact Wat? Inspiratie (nieuwsbrief, sociale media,…) Kennisdeling Uitwisseling – netwerkmomenten
 73. 73. uitleg (DIN light 30) > kleine letter hoofding > (DIN light 45) kleine letterImpactnetwerk Word gratis lid en blijf op de hoogte Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.impactnetwerk.be
 74. 74. www.impactwizard.eu www.impactnetwerk.be iris@socialeinnovatiefabriek.be www.socialeinnovatiefabriek.be
 75. 75. ONDERSTEUNING Ella Desmedt
 76. 76. Socius-studiedag ‘Impact bepalen van sociaal-culturele prak8jken’ Voorstelling IDEA Consult Ella Desmedt 15 december 2016
 77. 77. 1. Wie zijn we? 2. Onze exper8se i.v.m. impact 3. Kenmerken van onze aanpak INHOUD
 78. 78. Wie zijn we? 1
 79. 79. –  IDEA Consult werd opgericht in 1998 en is geves8gd in Brussel –  Een mul8disciplinair team van een 35-tal professionele medewerkers, die zich betrokken voelen bij de actuele maatschappelijke uitdagingen –  Verbonden met een ruime kennispool van externe experten “De keuze om een netwerkorganisa8e te zijn, laat ons toe om telkens de beste combina8e te vormen op maat van de vraag” GEËNGAGEERDE PROFESSIONALS
 80. 80. MET ONS WERK DRAGEN WE BIJ AAN DRIE BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES Socio-economische transforma8e (kennisgedreven, duurzaam, inclusief) Nieuwe modellen van governance (coproduc8e met burgers en private actoren, andere financieringsmodellen, nieuwe bestuurlijke schalen) Vitale regio’s en plaatsen (verdich8ng, specialisa8e)
 81. 81. EEN BEDRIJF, ZES EXPERTISEVELDEN EXPERTISE DIE GECOMBINEERD WORDT INGEZET Onze klanten: Binnen- en buitenlandse overheden (Semi)publieke en non-profit organisa8es Private organisa8es
 82. 82. Onze exper8se i.v.m. impact 2
 83. 83. –  Impactme8ng Living Labs iMinds –  Geothermie 2020 –  Impactanalyse VLIZ –  Impactanalyse imec –  Impact maal8jdcheques en ecocheques METEN VAN ECONOMISCHE IMPACT ‘Economic footprint’
 84. 84. –  Mid-term evalua8e Erasmus+ –  Evalua8e instrumentarium diversiteit Ac8ris –  Evalua8e van het stelsel van de dienstencheques –  Evalua8e strategische onderzoekscentra IMPACT BEOORDELEN I.K.V. BELEIDSEVALUATIE
 85. 85. –  Ac8e-onderzoek van de sociale innova8efabriek: He•oom en Levanto (Eveline Durinck en Isabelle De Voldere) –  Upcoming: Ecocampus, Begeleiding maatschappelijke impactme8ng Troeven,… –  ToC (het ‘verhaal’) centraal –  Link met andere diensten van IDEA: strategische planning (BBL, Vlaams parlement), monitoring,… COACHEN VAN ORGANISATIES I.V.M. IMPACT
 86. 86. Kenmerken van onze aanpak 3
 87. 87. Partners Clients Proces van cocrea8e centraal We werken in netwerk met klanten en partners aan nieuwe oplossingen en concepten
 88. 88. Impact STAP 1: WAT METEN? Strategische oefening! Vertalen in indicatoren ToC expliciteren
 89. 89. – Op maat, volgens draagkracht •  Gebruik van bestaande gegevens – Welke gegevens verzamelt de organisa8e al? – Gegevens van anderen •  Zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse werking van de organisa8e – Niet ‘meten om te meten’ – leerproces centraal – Meest gebruikte methoden •  Desk research •  Interviews •  Focusgroepen •  Survey STAP 2: HOE METEN?
 90. 90. CONTACT Ella Desmedt ella.desmedt@ideaconsult.be 02/300.85.19 0486/49.18.34 IDEA Consult Kunstlaan 1-2, bus 16 1210 Brussel
 91. 91. Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken http://www.socius.be/publicatie/peilen-naar-de-impact- van-sociaal-culturele-praktijken/ marc.jans@socius.be

×