Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europa voor de burger

Presentatie Europees subsidieprogramma 'Europa voor de burger' (Infosessie Socius 25 maart 2016)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Europa voor de burger

 1. 1. Europa voor de Burger Delphine Dumon 25/03/2016 Brussel 2014-2020 ©SHUTTERSTOCK   29/03/16  
 2. 2. EUROPA  VOOR  DE  BURGER  2014-­‐2020     •  Europees  subsidieprogramma  onder  DG   Migra:on  &  Home  Affairs     •  Gecentraliseerd  bij  het  uitvoerend  agentschap   voor  Onderwijs,  Audiovisuele  media  en   Cultuur  (EACEA)     29/03/16  
 3. 3. 2014-­‐2020   DOELSTELLINGEN     Kloof  tussen  Europa  en  de  Burger  verkleinen     • Bijdragen  aan  begrip  dat  burgers  hebben  van   EU,  haar  geschiedenis  en  diversiteit   • Europees  burgerschap  ontwikkelen  en   democra:sche  par:cipa:e  verbeteren     29/03/16  
 4. 4. 2014-­‐2020   ACTIES   1.  Europees  gedenken   2.  Democra:sch  engagement  en   Burgerpar:cipa:e   2.1  Stedenbanden   2.2  Netwerken  van  steden   2.3  Projecten  van  maatschappelijke  organisa:es     29/03/16  
 5. 5. 1. Europees gedenken 2014-2020 ©IStock   29/03/16  
 6. 6. 1.  EUROPEES  GEDENKEN   MEERJARIGE  PRIORITEITEN  2016-­‐2020   •  Herdenken  van  grote  historische  keerpunten  in   de  recente  Europese  geschiedenis   •  Het  Europees  maatschappelijk  leven  en   democra:sche  bewegingen  onder  totalitaire   regimes   •  Ostracisme  en  het  verlies  van  burgerschap  onder   totalitaire  regimes:  lessen  trekken  voor  de   toekomst   •  Democra:sche  transi:e,  toegang  tot  de  Europese   Unie  en  ‘Europeanisa:e’      29/03/16  
 7. 7. 1.  EUROPEES  GEDENKEN   CRITERIA   •  Wie?   –  Lokale  en  regionale  overheden   –  Non-­‐profitorganisa:es,  incl.  maatschappelijke  organisa:es   –  Verenigingen  van  overlevenden   –  Cultuur-­‐/jongeren-­‐/onderwijs-­‐/onderzoeksinstellingen   –  Verenigingen  van  partnersteden     •  Maximaal  €100.000  (lump  sums)   •  Projectduur  max.  18  maanden   •  Volgende  deadline  1  maart  2017  -­‐  Project  start  tussen   1/8/2017  en  31/1/2018   29/03/16  
 8. 8. 1.  EUROPEES  GEDENKEN   PROJECTVOORBEELD   •  Silencing  Ci:zens  through  Censorship,   Learning  from  Europe’s  20th-­‐century   dictatorial  and  totalitarian  past  (NL)  2014  –   EUROCLIO  €100.000     29/03/16  
 9. 9. EUROPEES  GEDENKEN   DEADLINE   1  maart  2014         Verwacht  aantal  goedgekeurde  projecten:  56     29/03/16   2014-2020 2. Democratisch engagement en burgerparticipatie ©IStock  
 10. 10. 2.  EUROPESE  BURGERPARTICIPATIE   DOELSTELLINGEN   Samenbrengen  van  Europese  burgers  om  samen   te  werken  rond  verschillende  thema’s  die  in   lijn  liggen  met  de  doelstellingen  van  het   programma     29/03/16  
 11. 11. 2.  EUROPESE  BURGERPARTICIPATIE   PROJECTMOGELIJKHEDEN   2.1    Stedenbanden   2.2  Netwerken  van  steden   2.3  Projecten  van  maatschappelijke    organisa:es     29/03/16  
 12. 12. 2.  EUROPESE  BURGERPARTICIPATIE   MEERJARIGE  PRIORITEITEN  2016-­‐2020   •  Het  begrijpen  van  en  het  debajeren  over   Euroscep:cisme     •  Solidariteit  in  :jden  van  crisis   •  Het  bestrijden  van  s:gma:sering  van   ‘immigranten'  en  het  opbouwen  van  counter   narra6ves  om  de  interculturele  dialoog  en   wederzijds  begrip  te  bevorderen   •  Debajeren  over  de  toekomst  van  de  Europese   Unie   29/03/16  
 13. 13. 29/03/16   2014-2020 2.1 Stedenbanden ©Camille  Droogmans  –  Geelse  Eurofeesten  
 14. 14. 2.1  STEDENBANDEN   CRITERIA   •  Wie?   –  Steden  en  gemeenten   –  Stedenbandencomités   –  Vzw’s  die  lokale  autoriteiten  vertegenwoordigen   •  Minimaal  2  landen   •  Maximaal  €25.000  (lump  sums)   •  Projectduur  max.  21  dagen   •  Volgende  deadline  1  September  2016  -­‐  Project   start  tussen  1/1/2017  en  30/9/2017   29/03/16  
 15. 15. 2.1  STEDENBANDEN   PROJECTVOORBEELD   •  Ci:zens  mee:ng  and  Youth  Exchange  Programme   Ruiselede-­‐Krasnik  –  Gemeentebestuur  Ruiselede   2015  €5.000       29/03/16  
 16. 16. 2.2 Netwerken van steden   2014-2020 29/03/16  
 17. 17. 2.2  NETWERKEN  VAN  STEDEN   CRITERIA   •  Wie?   – Steden  en  Gemeenten   – Stedenbandencomités/netwerken   – Federa:es/verenigingen  van  lokale  overheden   – Vzw’s  die  lokale  autoriteiten  vertegenwoordigen   – Andere  niveaus  van  lokale  en  regionale   autoriteiten    29/03/16  
 18. 18. 2.2  NETWERKEN  VAN  STEDEN   CRITERIA     •  Minimaal  4  landen   •  Maximaal  €150.000  (lump  sums)   •  Projectduur  max.  24  maanden   •  Minimum  4  evenementen   •  Volgende  deadline  1  September  2016  -­‐  Project   start  tussen  1/1/2017  en  30/6/2016   29/03/16  
 19. 19. 2.2  NETWERKEN  VAN  STEDEN   PROJECTVOORBEELD     • On  tour  for  Europe;  bringing  youth  step  by  step  to   ac:ve  ci:zenship  and  job-­‐crea:on  –  Stad  Hasselt   2015  €100.000         29/03/16  
 20. 20. 2.3 Projecten van Maatschappelijke Organisaties   2014-2020 ©Duman  Abdul-­‐Vahit  –  Citymine(d)   29/03/16  
 21. 21. 2.3  PROJECTEN  VAN  MAATSCHAPPELIJKE   ORGANISATIES   CRITERIA   •  Maatschappelijke  organisa:es    o.a.  culturele  organisa:es,  onderwijsorganisa:es,    onderzoeksinstellingen,  enz.   •  Minimaal  3  landen   •  Maximaal  €150.000  (lump  sums)   •  Projectduur  max.  18  maanden   •  Link  met  beleid!   •  Volgende  deadline  1  Maart  2017  -­‐  Project  start   tussen  1/8/2017  en  31/1/2018   29/03/16  
 22. 22. 2.3  PROJECTEN  VAN  MAATSCHAPPELIJKE   ORGANISATIES   PROJECTVOORBEELD   •  Enabling  European  e-­‐Par:cipa:on  –  Telecentre   Europe  AISBL  €150.000       29/03/16  
 23. 23. OVERZICHT  CRITERIA     29/03/16   Ac@e   Wie   Minimum  #   partners   Maximum   subsidie   Maximumduur     1.  Europees   gedenken   Lokale  en  regionale   overheden,  vzw’s   1   €100.000    18  maanden   Ac@e   Wie   Minimum  #   partners   Maximum   subsidie   Maximumduur   2.  Democra@sche  betrokkenheid  en  burgerpar@cipa@e   2.1  Stedenbanden   (=  town  twinning)   Steden  en  Gemeenten   Stedenbandencomité,  Vzw’s  die  lokale   autoriteiten  vertegenwoordigen   2  landen   €25.000     21  dagen   2.2  Netwerken  van   steden   Steden  en  Gemeenten   Stedenbandencomités   Vzw’s  die  lokale  autoriteiten   vertegenwoordigen   Netwerken  van  steden  en  gemeenten   Andere  niveaus  van  lokale  en  regionale   autoriteiten   4  landen   €150.000   24  maanden     (minstens  4   evenementen)   2.3  Projecten  van   maatschappelijke   org   Maatschappelijke  organisa:es   o.a.  maatschappelijke  organisa:es,   culturele    organisa:es,   onderwijsorganisa:es,   onderzoeksinstellingen,  enz.   3  landen   €150.000   18  maanden  
 24. 24. Deelnemende landen • 28  EU  lidstaten   •  Servië   •  Montenegro   •  FYR  Macedonië   •  Bosnia  &   Herzegovina   •  Albanië   2014-2020 ©IStock   29/03/16  
 25. 25. Kalender  2014-­‐2020   29/03/16   Ac@e   Deadline   indienen     Project  aanvang   1.  Europees  gedenken   1  maart   1  augustus  van  het  jaar  van  de  deadline  en  31  januari  van  het   jaar  na  de  deadline   Ac@e   Deadline   indienen   Project  aanvang   2.  Democra@sche  betrokkenheid  en  burgerpar@cipa@e     2.1  Stedenbanden   1  maart   1  juli  van  het  jaar  van  de  deadline  en  31  maart  van  het  jaar  na  de   deadline   1  september   1  januari  en  30  september  van  het  jaar  na  de  deadline   2.2  Netwerken  van   steden   1  maart   1  juli  van  het  jaar  van  de  deadline  en  31  december  van  het  jaar   na  de  deadline   1  september   1  januari  en  30  juni  van  het  jaar  na  de  deadline   2.3  Projecten  van   maatschappelijke   organisa:es   1  maart   1  augustus  en  31  januari  van  het  jaar  na  de  deadline    
 26. 26. FORMELE  BASISVOORWAARDEN     • Publiekrechtelijke  organisa:es  of  non-­‐ profitorganisa:es  met  rechtspersoonlijkheid   • Projectac:viteiten  in  deelnemende  landen,   geografische  spreiding   • Inachtneming  van  de  termijnen   • Dubbele  EU  Financiering  niet  mogelijk   • Cofinanciering   29/03/16  
 27. 27. TOEKENNINGSCRITERIA   •  Overeenstemming  met  de  doelstellingen  van   het  programma  –  max.  30  punten   •  Kwaliteit  ac:viteitenplan–  max.  35  punten   •  Communica:e  en  verspreiding  –  max.  15   punten   •  Impact  en  burgerbetrokkenheid  –  max.  20   punten   29/03/16  
 28. 28. SELECTIE   •  Pool  van  interna:onale  experts   •  Commissie  EACEA   •  DG  Home  &  Migra:on  Affairs   •  eForm  C4   •  Geografische  balans     29/03/16  
 29. 29. FINANCIERING   Via  Lump  sums       Lump  sums  voor  1.  Europees  Gedenken,  2.2  netwerken  van  steden,  2.3  projecten  van   maatschappelijke  organisa:es     29/03/16  
 30. 30. FINANCIERING   29/03/16   Lump  sums  voor  2.1  stedenbanden   Lump  sums  voorbereidende  ac:viteiten     1.  Europees  gedenken  en     2.3  projecten  van  maatschappelijke  organisa:es  
 31. 31. ENKELE  TIPS  (I)   29/03/16   •  Lees  zorgvuldig  de  programmagids  (sleutelwoorden)   •  Events-­‐based  aanpak   •  Onderzoek  wat  in  het  verleden  al  gedaan  is   •  Groot  &  cross  sectoraal  partnerschap   •  Betrek  ook  partners  zonder  ervaring   •  Vermijd  vervolgprojecten  van  reeds  gesubsidieerde   projecten  
 32. 32. ENKELE  TIPS  (II)   29/03/16   •  Ontwikkel  tastbare  en  innova:eve  output  (mapping,   toolbox  etc.)     •  Gebruik  opsommingstekens     •  Hoe  gedetailleerder  hoe  beter     •  Verzeker  de  duurzaamheid  van  het  project     •  Richt  op  directe  en  indirecte  impact     •  Investeer  in  projectzichtbaarheid  
 33. 33. PARTNERS     29/03/16   •  Europa  voor  de  Burger  netwerk   •  Bestaande  databanken:  Otlas,  Eurodesk   •  Houd  het  EU  Ci:zenship  Portal  in  het  oog  voor   evenementen     •  Networking  events,  conferen:es,  infodagen    
 34. 34. MEER INFORMATIE? Website DG Home & Migration affairs http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what- we-do/policies/citizenship-programme/ index_en.htm Website EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship Contactpunt Vlaanderen http://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp à Delphine.dumon@cjsm.Vlaanderen.be à www.facebook.com/ECPFlanders à nieuwsbrief Vleva subsidiewijzer http://www.vleva.eu/subsidiewijzer 2014-2020 29/03/16  

×