Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod

 1. 1. Werken aan een behoeftegericht en gecoördineerd educatief aanbod Trefdag 20 november 2009 Regie: Sofie Verhoeven & Frank Cockx (SoCiuS) Starring: Danni Godart (V+ Antwerpen), Brigitte Pattyn (V+ Gent-Eeklo), Marylène Vrolix (V+ Limburg)
 2. 2. Inleiding <ul><li>DEEL 2: VRAGEN </li></ul><ul><li>DEEL 1: PRESENTATIE </li></ul><ul><ul><li>Situering van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Contouren van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Verloop en instrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandachtspunten en tips </li></ul></ul>
 3. 3. Situering <ul><li>Een vervolgproject </li></ul><ul><li>EDUBELL-onderzoek (proefregio’s, nadien Vlaanderen) </li></ul><ul><ul><li>Regionale rapporten met educatieve behoeften </li></ul></ul><ul><li>Decreet inzake V+ </li></ul><ul><ul><li>Behoeftedekkend aanbod niet-formele educatie in de regio </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinerende functie m.b.t. het niet-formele aanbod in de regio </li></ul></ul><ul><li>Een onderzoeksproject </li></ul><ul><li>Methodologie van het actie- of handelingsonderzoek </li></ul><ul><li>Onderzoeksvragen </li></ul><ul><ul><li>Op welke wijze kan een V+ vorm geven aan behoeftegericht werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke wijze kan behoeftegericht werken geïntegreerd worden in de coördinerende opdracht van een V+? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegeven de opgedane ervaringen: welke aandachtspunten? </li></ul></ul>Deel 1: PRESENTATIE
 4. 4. <ul><li>Behoeftedetectie onderzocht </li></ul><ul><ul><li>Cockx, F. & Leenknegt, R. (2005). Op zoek naar behoeften. In Y. Larock, F. Cockx, G. Gehre, e.a. (eds). Spoor zoeken. Handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen (pp. 417-440). Gent. Academia Press. </li></ul></ul><ul><li>Behoeftegericht werken  behoefteonderzoek </li></ul><ul><li>Vraaggestuurd versus behoeftegericht </li></ul>Kwalitatief (interpreteren, bevragen, meest zinvolle,…) Kwantitatief (tellen, hardst roepende, meest dringde,..) Detecteren, zoeken Registreren, oplijsten Toekomstgericht (over x-jaren, proactief,…) Hier en nu (logica van de dag, brandjes blussen,…) Behoeftegericht Vraaggestuurd
 5. 5. Voor alle duidelijkheid: <ul><li>GEEN nieuw behoefteonderzoek </li></ul><ul><li>GEEN verslag over EDUBELL </li></ul><ul><li>ALS FOCUS: </li></ul><ul><li>≠ uitspraken over het nut en de zinvolheid van de EDUBELL-methodologie en – resultaten </li></ul><ul><li>= hoe kunnen V+ omgaan met resultaten van (eender welk) behoefteonderzoek in functie van hun decretale opdrachten </li></ul><ul><ul><li>waarbij de EDUBELL-resultaten als startpunt en als nuttig en zinvol materiaal dienst deden: </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgetest in proefregio’s en na bijstelling toegepast in andere regio’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale rapporten, Vlaams overzichtsrapport en thema/doelgroeprapport door SoCiuS </li></ul></ul><ul><ul><li>Stem van verschillende actoren en potentiële deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Triangulatie van methoden (statistieken, enquêtes, interviews, beraden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiek toegankelijk materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Hot-stuff (deel van publiek debat) </li></ul></ul>
 6. 6. Contouren <ul><li>Project van DIVA (Dienst Informatie Vorming en Afstemming) </li></ul><ul><li>Uitgevoerd door SoCiuS </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsproject: </li></ul><ul><ul><li>(ontwikkelings) PROJECT : beperkende contextfactoren: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>in tijd: april 2007 t.e.m. mei 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gelimiteerd in beschikbare begeleidende man/vrouwkracht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goodwill van de V+ (open oproep aan de 13 V+: 4 reageerden waarvan 1 zich terugtrok na de eerste verkennende vergadering) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ONTWIKKELING (sproject): stimulerende contextfactoren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuw, uitdagend, voortrekkersrol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De luxe om te leren uit “trial and error” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het “learning-by-doing”-principe </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Verloop Voorfase (april-mei 2007) Bepalen van de startpositie Ontwerpfase (mei-juli 2007) Wat, hoe? Met wie, wanneer? Externen betrekken? Intern met eigen V+? Evaluatiefase (ma.-april 2008) Terugblik op het proces en rapportage (cf. evaluatie en intervisiemoment) Netwerkkaart partners <ul><li>Thema/doelgroep </li></ul><ul><li>Verdiepen </li></ul><ul><li>Aanbodsanalyse </li></ul>Afstemming Acties Implementatiefase (juni 08 - 2009) Inbouwen in programmatie en beleidsplan Uitvoeringsfase (sept 07 -febr. 08) Analyse educatieve behoeften Intern met eigen V+? Analyse educatieve behoeften Netwerkkaart partners Externen betrekken? <ul><li>Thema/doelgroep </li></ul><ul><li>Verdiepen </li></ul><ul><li>Aanbodsanalyse </li></ul>Afstemming Acties Inbouwen in programmatie en beleidsplan
 8. 8. Instrumenten <ul><li>Stramien verloop extern overleg </li></ul><ul><ul><li>Leidraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzet aanbodsfiche </li></ul></ul>Extern overleg (maart-april 2008) <ul><li>Opstellen behoefteschema </li></ul><ul><ul><li>Leidraad </li></ul></ul>Interne analyse prioritaire educatieve behoefte(n) (februari-maart 2008) Opstellen netwerkkaart (januari-februari 2008) <ul><li>Prioriteringsoefening </li></ul><ul><ul><li>EXCEL-format </li></ul></ul>Intern prioriteren van de behoeften (oktober-december 2007) Bepaling criteria voor de selectie van behoeften (september-oktober 2007) <ul><li>Vragenlijst uitgangspositie </li></ul><ul><ul><li>Handvat start </li></ul></ul>Bepalen van de uitgangspositie en afspraken (april-augustus 2007) Ontwikkelde instrumenten Genomen stappen
 9. 9. <ul><li>Figuur: het ontwikkelen van een behoeftedekkend aanbod </li></ul>Enkele tips Stap 1: Bepaal de plaats in V+ Stap 2: Inwerken en simplifiëren Stap 3: Keuzes maken Stap 4: Denkend doen Stap 5: Breek uit jezelf Organiseren en motiveren
 10. 10. Het ei van Columbus Vormingplus: <ul><li>De plaats van behoeftegericht werken in de werking </li></ul>EDUBELL Andere onderzoeken Onmiddellijk inspelen op acute en/of gearticuleerde vragen/opdrachten Eigen dada’s Eisen vanuit reguliere werking <ul><li>Bepaal de plaats binnen V+ </li></ul>Behoeftegericht Vraaggestuurd Aanbodgestuurd
 11. 11. Alleen is maar alleen <ul><li>Bepaal de plaats binnen V+ </li></ul><ul><li>Vanuit organisatieperspectief: </li></ul><ul><ul><li>Zorg voor een draagvlak voor de verantwoordelijke medewerker </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak het project, de aandacht voor behoeftengericht werken tot een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg ervoor dat je belangrijke buitenstaanders (RvB, AV, sleutelfiguren, belangengroepen,…) mee hebt </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak werk van het zichtbaar maken van de inspanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken met een afzonderlijke proces- en themaverantwoordelijke is zeer behulpzaam </li></ul></ul><ul><li>Vanuit medewerker(s)perspectief </li></ul><ul><ul><li>Ga op zoek naar open geesten en medestanders in je organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzie voldoende tijd voor deze opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Een andere relatie t.o.v. collega’s: gevoeligheid </li></ul></ul>
 12. 12. Betrek jezelf op en anderen bij de werkzaamheden <ul><li>Jezelf inwerken in rapporten, wetenschappelijke literatuur, belangenstructuren, projecten en organisaties die in de regio met het thema of de doelgroep bezig zijn, enz. is een noodzakelijke voorwaarde </li></ul><ul><li>Sta voldoende stil bij je communicatie naar de buitenwereld (collega’s, coördinator, RvB, maar ook t.a.v. externe partners) </li></ul><ul><li>Maak het niet te ingewikkeld of te moeilijk </li></ul>2. Inwerken en simplifiëren
 13. 13. Vooruitgang = keuzes maken 3. Keuzes maken <ul><li>Welke belangrijke keuzes? </li></ul><ul><ul><li>Kies je voor een thema en/of een doelgroep? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke inhoud werk je verder? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie (intern-extern) wanneer betrekken en hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Representativiteit ≠ veelheid </li></ul></ul><ul><li>Denk aan een trechter </li></ul><ul><ul><li>De veelheid kleiner maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedereen meekrijgen en meehebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Durf beslissingen nemen en knopen doorhakken </li></ul></ul><ul><li>Tellen kan helpen, mits het nodige overleg </li></ul><ul><ul><li>Cf. discussies over de criteria, over de uitkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Je betrekt je collega’s, zet de neuzen in dezelfde richting </li></ul></ul><ul><ul><li>Het wordt een ‘gewogen’ beslissing </li></ul></ul><ul><ul><li>Collega’s worden mede-eigenaar van het resultaat </li></ul></ul>
 14. 14. De noodzaak aan ‘denkende doeners’ 4. Denkend doen <ul><li>DENKEN </li></ul><ul><li>De hardnekkige opvatting over de onverzoenbaarheid tussen ‘denken’ en ‘doen’ is onvruchtbaar </li></ul><ul><ul><li>Niets is praktischer dan een goede theorie (Kurt Lewin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezegde: eerst denken dan doen </li></ul></ul><ul><li>Bewaak behoeftegericht werken en vermijd aanbodreflexen </li></ul><ul><li>Bereid de bijeenkomst met externen goed voor (te nemen stappen + einddoel) </li></ul><ul><li>DOEN </li></ul><ul><li>Jij weet er veel van, de andere(n) niet </li></ul><ul><ul><li>Wees voorbereid </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg tijdig voor de nodige documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk met schema’s maar voorzie in een heldere uitleg </li></ul></ul>
 15. 15. Coördineren is een geduldig zoeken naar afstemming 5. Breek uit jezelf <ul><li>De V+ hebben geen coördinatie-mandaat t.a.v. de anderen </li></ul><ul><ul><li>Coördinatie niet formele educatie niet als ‘chef spelen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinatie niet formele educatie wel als stimuleren van overleg en afstemming = een langzaam en geduldig proces </li></ul></ul><ul><li>Eens blinde vlekken vastgesteld: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen nieuw aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitproberen, evalueren en afvoeren of bijstellen nieuw aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan pas in het programmaboekje </li></ul></ul><ul><li>Educatie is een ruim begrip </li></ul><ul><li>Vermijd aanbodsgerichte reflexen </li></ul><ul><li>Vertrek van een concrete formulering van behoeften (bij het opgestelde behoefteschema) </li></ul>
 16. 16. Op elk moment organiseren en motiveren Organiseren & motiveren <ul><li>Organiseren: </li></ul><ul><ul><li>Maak een planning op en grijp daar regelmatig naar terug </li></ul></ul><ul><ul><li>Wees streng en strikt als het op de fasering en deadlines aankomt </li></ul></ul><ul><ul><li>Situeer telkens t.a.v. de anderen in welke fase je op dat moment zit </li></ul></ul><ul><li>Motiveren: </li></ul><ul><ul><li>Er zijn lastige momenten (voor iedereen) maar kleine attenties kunnen de zaken aangenaam maken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creatieve maar doelgerichte werkvormen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waardering van de inspanningen van collega’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Have fun! </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Deel 2: VRAGEN Dank voor de aandacht … en als uitsmijter: <ul><li>Cd-rom met: </li></ul><ul><ul><li>Eindrapport </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumenten en handleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Powerpointpresentatie </li></ul></ul><ul><li>Gratis exemplaren via www.socius.be </li></ul><ul><li>(levenslang & -breed leren / basismateriaal) </li></ul>

×