Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aan de slag met de leerfunctie - Gie Van den Eeckhaut (Socius)

Presentatie vorming 'Aan de slag met de leerfunctie' - Gie Van den Eeckhaut (28 maart en 1 april 2019) - Socius (www.socius.be)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aan de slag met de leerfunctie - Gie Van den Eeckhaut (Socius)

 1. 1. Aan de slag met de leerfunctie Gie Van den Eeckhaut - stafmedewerker SOCIUS vzw, steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk
 2. 2. Programma § De decretale context - kort § Werken aan een visie vanuit je missie § Een eerste oefening op basis van twee typepraktijken § Bouwstenen voor een handelingslogica, functie per functie § En verder oefenen 15/05/19 www.socius.be 2
 3. 3. De functies: decretale context Over de aard van de sociaal-culturele praktijken: de pijlers van het sociaal-cultureel werk 15/05/19 www.socius.be 3
 4. 4. Decreet 2017 § Het decreet stapt af van de opdeling van organisaties in werksoorten en legt niet langer een welbepaalde combinatie van functies op. § Dit betekent dat organisaties – behalve de organisaties met een werking binnen specifieke regio’s – nu zelf vrij kunnen kiezen op welke functies zij willen inzetten om hun visie en missie te realiseren. § Organisaties kiezen een eigen mix van minimaal twee functies die zij als hun kernfuncties beschouwen. § Dit impliceert dat organisaties een goed onderbouwde visie hebben op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies, alsook op de werkwijze(n) die ze willen hanteren om die functies te realiseren.
 5. 5. Wat zijn de sociaal-culturele functies in 2017? In de Memorie van Toelichting lezen we: § De sociaal-culturele functies zijn én blijven de pijlers van het SCVW § Een sociaal-culturele functie is: een weloverwogen keuze over de aard van de beoogde sociaal-culturele interventies § Het gaat over de aard, vorm en structurering van de praktijken die je opzet en de processen die je daarmee beoogt.
 6. 6. Decreet 2017 § Sociaal-culturele rollen: § Verbindende rol § Kritische rol § Laboratoriumrol § Eigen functiemix ‘toe-eigenen’ in relatie tot missie, visie en omgevingsanalyse § Actualisering: ‘leerfunctie’, ‘maatschappelijke bewegingsfunctie’, ‘gemeenschapsvormende functie’, ‘cultuurfunctie’ 6
 7. 7. 5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie; a) de organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze; b) de organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies; c) de organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren: § 2) voor de leerfunctie: § i) de visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie; § ii) een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten;
 8. 8. Missie & visie context Maatschappelijke oMgevingsanalyse verbindende rol Kritische rol laboratorium- rol strategische doelstellingen gewenste verandering vanuit het bestaandevanuit het toekoMstbeeld operationele doelstellingen praktijken ontwerpen cultuur- functie leer- functie Maatschappelijke bewegingsfunctie Gemeenschaps- vormende functie
 9. 9. Functiekeuze, functiemix 15/05/19 www.socius.be 9
 10. 10. Maatschappelijke bewegingsfunctie Gemeenschaps- vormende functieLeerfunctie Cultuurfunctie ONTMOETINGS- EN ONTSPANNINGSFUNCTIE • Het beleidskader erkent ook het belang van de ontmoetings- en ontspanningsfunctie • als gemeenschappelijke pijler om sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen • maar beschouwt deze niet als een onderscheidende functie
 11. 11. Definitie in het nieuwe decreet: Doelgericht opzetten van leeromgevingen die het leren door individuen, groepen of gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen. Definitie in het decreet van 2003: Educatieve functie: de functie die gericht is op lerende personen en groepen en die gekenmerkt wordt door het organiseren en begeleiden van educatieve programma's op lokaal en bovenlokaal vlak; Memorie van Toelichting: Een leeromgeving is opgevat als het totaal aan middelen, strategieën, personen en faciliteiten dat de lerende in staat stelt om te leren. De lerende leert door middel van interactie met die leeromgeving. LEERFUNCTIE
 12. 12. Gemeenschapsvormende functie Cultuurfunctie Maatschappelijke bewegingsfunctie Leerfunctie Voortdurende ‘cross-over’
 13. 13. Werken aan een visie? Werkwijze zichtbaar maken? 15/05/19 www.socius.be 13
 14. 14. Wat is een visie/visietekst in relatie tot functies? § De visietekst is ‘descriptief’ en expliciteert en onderbouwt de achtergrond en de keuzes die door de organisatie worden gemaakt. § De visietekst is ‘normatief’ en geeft aan welke kijk op mens en samenleving, op waarden en normen schragend zijn voor de manier waarop praktijken worden aangepakt § De visietekst maakt zichtbaar welke handelingslogica wordt gehanteerd bij het opzetten van praktijken en verantwoordt deze handelingslogica 15/05/19 www.socius.be 14
 15. 15. Voorbeeld: duurzame voeding § Kernelementen van missie en visie van een fictieve organisatie: “Mensen eten duurzaam, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk (CO2, waterverbruik, leefbaarheid – met zorg voor toekomstige generaties). We willen verandering zowel op niveau van gedrag van mensen als op niveau van economische systemen.” § Gedrag veranderen: gezinnen voeden zich duurzamer § Bijdragen aan duurzame productie § Aankoopgedrag § Bereiding en consumptie § Overschotbeheer § Systeem-alternatieven zichtbaar én werkzaam maken: § Lokale en seizoensgebonden productie en distributie § Professionele voedselproductie (kant en klaar, restaurants, …) duurzamer maken 15/05/19 www.socius.be 15
 16. 16. Gedrag veranderen § Moestuinieren – samentuinen: starterskit, steunclubs § Campagnes: verpakkingsarm (bv. aan ingangen van supermarkten) – ‘minder mooi maar even lekker’– ‘van bij ons’ (telkens in samenspraak met supermarkten, zie verder) § Lokale producten kopen: de weg openen naar voedselteams, CSA, pluktuinen, de boerenmarkt – facebook-instagram-campagne § Cursussen: Koken met wat je weg zou gooien – lekker koken met restjes - vegetarisch simpel en lekker § Dertig dagen ‘alles op’: campagne om te registreren hoeveel je weggooit. § Kookboekje: ‘30 lekkernijen met kool’ met online cursus
 17. 17. Systeem-alternatieven § CSA: op zoek naar boeren die een gemeenschap willen verzamelen, en hen coachen. § Directe relaties consument-producent (bv. voedselteams, boerenmarkten, pluktuinen, …) § Lokale alternatieve munten, gerelateerd aan lokale productie § Gesprekken met supermarkten over ‘misvormde groenten en fruit’ en ‘verpakking’: zoeken hoe ze alternatieven kunnen bieden aan de klant § ‘de Restjesredders’: op zoek naar waardige en rechtvaardige alternatieven voor ‘weggooien’ (creëren van een platform voor verdeling en herverdeling) § Cursus vegetarisch koken voor koks in groot-keukens § Label ‘duurzaam vegetarisch’ uitreiken aan restaurants, met burgerpanels als ‘onderzoekers’ § Coöperatieve venootschap oprichten: ‘duurzaam kant en klaar’
 18. 18. Aan de slag: oefeningen Verschillende oefeningen doorheen de dag die op elkaar verder bouwen • missie –> globale handelingslogica • praktijken –> expliciteren en concretiseren handelingslogica Aanpak • eerst individueel • per drie uitwisselen • per groep (van drie) één of twee interessante gedachten in plenum delen.
 19. 19. De eerste weg: vertrek van je missie § Op het niveau van de samenleving: § Welke ambitie streeft je organisatie na? § Wat wil je veranderd zien (of in gang gezet zien) in de samenleving door je praktijken? M.a.w. wat is de gewenste verandering? § Kan je dat verbinden aan ‘leerprocessen’? Valt er iets te ‘leren’? § Op het niveau van de participanten: § Op wie mik je? § Welke veranderingen of resultaten beoog je te realiseren bij de deelnemers? § Welke processen wil je realiseren bij de deelnemers? Zijn dat leerprocessen? § Aard, vorm en structurering § Op welke manier kan de leerfunctie bijdragen om dat waar te maken? § Zou je de leerfunctie dan als je DNA formuleren? Of eerder als ‘collateral benefit’ § Denk daarbij echt in termen van doelen en middelen! 15/05/19 www.socius.be 19
 20. 20. Tweede weg: vertrek van praktijken Vertrek van DNA-praktijken: praktijken die naar jouw aanvoelen de kern van jullie werking representeren – nu en /of in de toekomst: § Wat is het beoogde resultaat? § Welke leerprocessen beogen we? § Welke interventie kan daartoe leiden? § Welke handelingslogica structureert de interventie? § Welke visie op de leerfunctie wordt daarin dan zichtbaar?
 21. 21. Eerste oefening: vertrek vanuit een praktijk, een activiteit § Welke interventies worden ‘doelbewust’ ondernomen? § Geef aan welke processen daarbij ‘doelbewust’ worden beoogd. § Beschrijf de aard, vorm en structurering (het ‘concept’): beschrijf in mensentaal kort wat de praktijk precies inhoudt. § Geef aan wat sociaal-cultureel werkers doen om die praktijk te laten slagen. § Leg uit waarom juist dit ‘middel’ een goede manier is om het beoogde te realiseren. Verklaar dus de handelingslogica die in de praktijk verscholen zit. § Op welke manier draagt deze praktijk bij aan de doelstelling van je organisatie? 15/05/19 www.socius.be 21
 22. 22. Bouwstenen voor handelingslogica: De leerfunctie 15/05/19 www.socius.be 22
 23. 23. Globale doel-oriëntaties van leren § Leren als humane categorie: ‘leren is je als persoon ontwikkelen’ § Vervullen van ontwikkelingstaken § Socialisatieprocessen § Emancipatie – bevrijdend leren (zelfwaarde) § Leren als sociale categorie: ‘samen leren is gemeenschap vormen’ § verandering krijgt betekenis binnen sociale context § Sociaal kapitaal – lerende organisatie of samenleving
 24. 24. Globale doel-oriëntaties van leren § Leren als culturele categorie: ‘de kern van culturele ontwikkeling’ § Geheel van betekenissen transformeren: nieuwe kennis, kunde of overtuiging ontwikkelen § Strijd om de interpretatie van de werkelijkheid § Leren als economische categorie: ‘hefboom voor de creatie van welvaart’ § Kennis en creativiteit als bron voor welvaart § Omslag naar competentiebenadering: inzetbaarheid in economische termen
 25. 25. Theorieën over leren Enculturatie: vb. stage Leren is ingeleid worden in het bestaande, door de interactie met en overname van ‘taal en symbolen’ van een bepaalde context. Socialisatieprocessen staan daarbij centraal. Symbolisch interactionisme (Mead, Berger) Gedrag als ingangspoort: vb. supernanny Leren valt samen met waarneembare verandering in gedrag. Via straffen en belonen – ‘conditionering’ – komen mensen tot nieuw gedrag. Behaviourisme (Pavlov, Skinner, Thorndike) Cognitie als ingangspoort: vb. lezing over muziek van Bach Leren is het opbouwen en veranderen van onze cognitieve structuren: raamwerken waarbinnen we ons weten en onze interactie met de wereld ordenen Piaget, Bandura, Vygotski, Gal’perin Systeemtheoretische en/of contextuele benaderingen: vb. lerende organisatie Leren is het veranderen en bijstellen van systemen en interactiepatronen tussen mensen, gestuurd door feedback-mechanismen. Watzlawick, Nagy Sociaal-constructivistische benaderingen: vb. ervaringsleren in intervisie Leren is het actief betekenis en zin geven aan ‘ervaringen’ – door reflectie en in interactie met anderen. Dit leidt tot de constructie van persoonlijke referentiekaders, altijd ten dele gedeeld met anderen. Ervaringsleren (Kolb,Cohn) Argyris & Schön Communities of practice (Wenger) Psychoanalytische, humanistische en positieve psychologie: vb. waarderende benadering, groei- cursus Leren wordt gestuurd door dieperliggende behoeften en dynamieken, vaak onbewust. Zelfontplooiing staat vooral in de humanistische psychologie centraal, vrijheid van handelen en oprecht menselijk contact bevorderen deze zelfontplooiing. Positieve psychologie voegt nog toe dat krachtig leren vertrekt bij het onderzoeken van wat goed gaat, en het opzoeken van de flow – een zone waarin uitdaging en vaardigheid met elkaar in balans zijn. Freud, Jung Maslow, Rogers Csikszentmihalyi, Seligman Kritische leertheorie: vb. cursus ‘gender politics’ Leren is het fundamenteel in vraag stellen van ‘oude’ denkkaders, en ze vervangen door grondig vernieuwende of zelfs bevrijdende opvattingen over organisaties of de samenleving Freire, Mezirow Model van sociaal leren (Wildemeersch) Argyris & Schön (single & double loop-learning)
 26. 26. Model van sociaal leren § Relatie met maatschappelijke thematieken § Ontwikkeld in Leuven, in jaren `90 met vooral sociaal-culturele praktijken voor ogen 15/05/19 www.socius.be 26
 27. 27. Coöperatie Com m unicatie Actie Reflectie Distantie Verbondenheid Nood/ambitie/ vraag Buiten- perspectief Binnen- perspectief Dissensus Consensus Competentie Verantwoording Macht Creativiteit Een verschil maken Een maatschappelijk(e) nood/ambitie/vraag Processen van sociaal leren Maatschappelijk debat/vraagstuk/ambitie Globalisering - Risicomaatschappij
 28. 28. Leerproces op niveau van individuele competentie en ontwikkeling Leerproces op niveau van het als groep opnemen van rollen, sturing en netwerking Leerproces op niveau van aanpak en methodiek, zowel voor intermediairen als voor basis Leerproces op niveau van het vergroten van het maatschappelijk reservoir aan mogelijkheden om met bepaalde samenlevings- vraagstukken om te gaan Samen-werkenaaneenhelderdoel Leren op verschillende niveaus Expliciet Impliciet Reële vraag, behoefte, nood interesse, ambitie Verbinding 2 Verschil Partiële competenties en ervaringen Betrokkenheid en contact Binnenste cirkel Sleutelfiguren 2 Perifeer/netwerk Intermediair 2 Basis Mensen bij elkaar brengen
 29. 29. Ervaringsleren? Ervaringsgebaseerd leren Inleider vertelt uit eigen ervaring Deelnemers wisselen onderling ervaringen uit Bewerken van vroegere ervaringen met de expliciete bedoelingemancipatorisch/structureel te werken Het bespreken van ervaringen wordt omgebogen naar een confrontatie met theoretische informatie Terugkijken op het samen bezig zijn aan een taak en naar de manier waarop daaraan gewerkt werd Relatietraining: directe ervaringen in een actuele situatie, met de expliciete bedoeling te leren over je eigen persoon en gedrag in het omgaan met andere mensen Ervarend leren
 30. 30. Sainctelettesquare 19・1000 Brussel・welkom@socius.be
 31. 31. Aanpassen en inpassen Individuele ontplooiing en ontwikkelen Maatschappelijke verandering en organisatieontwikkeling Vergroten van ‘het beschikbare weten’
 32. 32. • Mensen leren functioneel wat de omgeving van hen verwacht • Context/omgeving levert blauwdrukken waar het leren op gericht wordt • Leerprocessen dragen bij tot het gaandeweg goed functioneren in een context Aanpassen & inpassen • Mensen leren in functie van eigen behoeften en verlangens • Mensen ontwerpen zelf blauwdrukken waar ze hun leren op richten • Leerprocessen dragen in de eerste plaats bij tot zelfrealisatie Individuele ontwikkeling en ontplooiing • Het leren overstijgt hier per definitie het individu: leerprocessen vinden plaats op het niveau van structuur, cultuur, het ‘gedeelde en beschikbare weten’ • Leerprocessen dragen bij tot een verdere ontwikkeling van cultuur, samenleving, organisaties, kennis en wetenschap, maatschappelijke structuren Maatschappelijke verandering en organisatieontwikkeling Vergroten van het ‘beschikbare weten’ Wat zijn doelen en resultaten van leerprocessen?
 33. 33. • Perspectief van de klassieke en cognitivistische leerpsychologie • Nadruk op waarneembare veranderingen, objectiveerbaarheid, planbaarheid, individualiteit Leren als het veranderen van gedrag/kennis • Perspectief van de sociaal-constructivistische leerpsychologie • Nadruk op sociale interactie, context-gebonden betekenis geven, serependiteit, ontwikkelen van betekeniskaders Leren als het samen construeren en veranderen van betekenis • Perspectief van de kritische leertheorie, contextuele en systeemtheorie • Nadruk op transformatie van cultuur, structuur, intermenselijke en maatschappelijke processen Leren als het veranderen van systemen en contexten Vanuit welk perspectief wordt over leren gepraat en gedacht?
 34. 34. Sainctelettesquare 19・1000 Brussel・welkom@socius.be Cognitieve processen •Informatie opnemen •Begrijpen, inzien •Toepassen •Reflecteren •Analyseren •Synthetiseren •Beordelen •Creatief denken Psychodynamische processen •Willen/motivatie •Verlangens en behoeften •Emotie •Zelfbeeld •Relationele verbindingen •Patronen Lijfelijke processen •Motorisch leren •Lichaamstaal ontwikkelen •Neurologische sporen van leerprocessen
 35. 35. • Een nieuw schema wordt verworven, zonder veel relaties met bestaande schema’s Accumuleren • Nieuwe ervaringen worden ingepast in bestaande schema’s Assimileren • Werkende schema’s worden aangepast aan nieuwe ervaringen Accommoderen • Diepgaande verandering van de persoonlijkheid in alle dimensies, als antwoord op crisis, op compleet nieuwe contexten Transformeren
 36. 36. Aanpassen en inpassen Individuele ontplooiing en ontwikkelen Maatschappelijke verandering en organisatieontwikkeling Vergroten van ‘het beschikbare weten’
 37. 37. Oefening: visie op leren expliciteren Neem terug de beide voorgaande oefeningen als uitgangspunt: § Benoem zo scherp mogelijk de visie op leren die spreekt uit de missie. § Benoem zo scherp mogelijk de visie op leren die spreekt uit de eerste praktijkanalyses. § Leg uit hoe ze in elkaars verlengde liggen. Zo niet, leg uit wat je kan ondernemen om de logica tussen deze niveaus te doen kloppen. 15/05/19 www.socius.be 37
 38. 38. Het ontwerpen van leeromgevingen Kwaliteit en standaarden 15/05/19 www.socius.be 38
 39. 39. Krachtige leeromgeving § Nadruk op leren in interactie met een rijke en zeer variabele omgeving § Leren is onvoorspelbaar en nooit echt beheersbaar § ‘leer-kracht’ in handen van de lerende zelf. § Leerarchitectuur: gaat over het ontwerpen van de opbouw, vormgeving en setting van leeromgevingen § Kernprincipe: Vorm volgt functie
 40. 40. ‘Mechanistisch’ Organisch Leren is planbaar Leren is onvoorspelbaar, vaak chaotisch Leerprocessen zijn uit te tekenen in vooraf vastgestelde leerlijnen en in tijd uitgezette niveaus Leerprocessen verlopen grillig, per definitie persoonlijk en op eigen ritme Bewuste leerprocessen en bewuste leerresultaten staan centraal Gaat uit van bewuste én onbewuste leerprocessen en leerresultaten Leren wordt gestuurd door de omgeving – wordt voortdurend in langetermijnperspectieven geplaatst Leren volgt het groeipatroon van de lerende – de sturing komt van binnenuit – het hier-en-nu vormt de basis en het uitgangspunt voor leren Vaste cursusprogramma’s, waarbij werkwijze, cursusverloop, timing, inhouden en oefeningen vrij sterk omschreven zijn en min of meer vast staan en waar de leerresultaten voor alle deelnemers gelijk lopen. Open leeromgevingen, waarbij een centrale open leervraag het uitgangspunt vormt voor een variërende programmering, wisselende inhouden en oefeningen, sterk procesgericht werken. Het leerresultaat verschilt sterk voor de deelnemers, en kan in heel verschillende gebieden liggen.
 41. 41. 5 metaforen voor leren als bouwstenen § Imitation: Role models, best-practice, real-life, implicit learning § Participation: Dialogue, with others, collaboration, discourse, trust, enculturation, communities of practice § Acquisition: Objective facts, transmission, knowledge, from experts, theories § Experimentation: Safe environment, practising, skills, attitudes, simulations, explicit learning, role playing § Discovery: Meaning, deep understanding, inspiration, self
 42. 42. Expert-cultuur Ingenieur-cultuur Profeet-cultuur Communicator-cultuur Mensbeeld Homo sapiens: de rationeel handelende mens Homo Faber: de makende en maakbare mens Homo viator: de mens onderweg Homo dialogalis: de mens in wederkerig gesprek Wereldbeeld Geïnformeerde samenleving Rationeel stuurbare samenleving Morele gemeenschap Communicatieve leefwereld Doel van het leerproces Rationalisering Kritische burgers ifv. kritische samenleving Handelings-bekwaamheid ifv. efficiënt sociaal systeem Ethisch handelen Waardebewuste mensen vormen ifv. een vrije rechtvaardige samenleving Authentiek kunnen participeren aan processen van afstemming en samenleven Leerstrategie Cognitieve informatieverwerking (kennisoverdracht) Omvorming handelingsstructuren Leren naar een moreel model (waarden-overdracht) Open ervaringsleren Veranderingsstrategie Empirisch-rationeel Sociaal-technologisch Normatief-transformatief Dialogaal-groeigericht Vormingswerker Deskundige informant Planner – trainer – procesmanager ‘Consciëntisator’ Moreel voorbeeld Communicator facilitator Lerende Informatieverwerker probleemoplosser Doener Zin- en waardezoeker Ervaringsdeskundige partner
 43. 43. Fase 1: oriëntatie- fase Fase 2: definitie- fase Fase 3: Ontwerp- fase Fase 4: uitvoerings- fase Fase 5: nazorg- fase
 44. 44. Sainctelettesquare 19・1000 Brussel・welkom@socius.be
 45. 45. Niveaus Sturing Karakter van de doelen Bewustzijn en intentie Welke keuzes worden gemaakt bij het organiseren van leerprocessen?
 46. 46. Niveaus § Individu § Groep of informele netwerken § Organisatie, formele netwerk § Gemeenschap, samenleving, maatschappij
 47. 47. Sturing § Externe sturing: richting en vorm van het leerproces worden vorm gegeven door krachten buiten de lerende of buiten het lerende systeem § Interne sturing: richting en vorm van het leerproces worden bepaald door de lerende of het lerende systeem zelf
 48. 48. Open-gesloten § Open leerprocessen: wat wordt geleerd, ligt niet op voorhand vast – wordt in de loop van het leerproces ontwikkeld, en kan voor de verschillende deelnemers grondig verschillen § Gesloten leerprocessen: er is een duidelijke blauwdruk van wat moet geleerd worden en leerprocessen worden systematisch/analytisch opgebouwd in functie van deze blauwdrukken
 49. 49. Bewustzijn en intentie § Bewust: deelnemers en ‘organisatoren/begeleiders’ participeren bewust aan processen met duidelijke intentie om te leren § Tussenzone: deelnemers zijn er zich van bewust dat ze leren, hoewel ze daar op zich geen intentie toe hadden. Het kan zijn dat ‘organisatoren/begeleiders’ deze processen wel hebben opgezet vanuit de intentie ‘leren’ te weeg te brengen. § Onbewust: leerprocessen zonder intentie en zonder dat mensen het zich echt realiseren. Ook hier kunnen ‘organisatoren/begeleiders’ de intentie hebben ‘leren’ te weeg te brengen
 50. 50. Gemeen- schap Indivi- dueel Aanpassen en inpassen Individuele ontplooiing en ontwikkelen Maatschappelijke verandering en organisatieontwikkeling Vergroten van ‘het beschikbare weten’ Interne sturing Externe sturing Open Gesloten Organisatie Groep Assimi- leren Transfor- meren Accomo- deren Accumu- leren Onbewust Onbedoeld Bewust Bedoeld
 51. 51. Organisatie van leercontexten 15/05/19 www.socius.be 52
 52. 52. Verder bouwend op voorgaande … § Welke benaderingen van ‘ontwerpen van leeromgevingen’ sluiten het meest aan bij jullie praktijk? Verantwoord dat deze benaderingen ook kloppen met jullie missie en visie! § Hoe kan je er voor zorgen dat jullie leercontexten zorgvuldig worden ontworpen? § Wat moeten jullie medewerkers of vrijwilligers goed kunnen om er voor te zorgen dat er goed geleerd wordt? 15/05/19 www.socius.be 53
 53. 53. Oefenblad 3: verhouding met andere functies en rollen leerfunctie maatschap. bewegingsfunctie culturele functie verbindende rol kritische rol laborol Vanuit je model- praktijk Vanuit je missie

×