La Bíblia

Eladi Fernàndez
Eladi FernàndezProfessor de Secundària at Bell-lloc del Pla
LA BÍBLIA: l’antic i el nou Testament
La Revelació divina
en la història
Les Escriptures
Crist, plenitud
de la Revelació
1. La Revelació de Déu ha estat progressiva
L’ANTIC TESTAMENT
2. La transmissió de la Revelació
3. Els llibres de la Bíblia jueva
4. L’Antic Testament a la Bíblia cristiana
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
6. L’Antic Testament i el cristianisme
1. La Revelació de Déu ha estat progressiva
En la Revelació
divina Déu es
dóna
a conèixer
directament als
homes mitjançant
fets i paraules.
 L’objectiu de la Revelació és que l’home conegui Déu i el seu pla
de Redempció.
 Déu va escollir el poble d’Israel per iniciar la seva Revelació.
 Déu ha tingut en compte les limitacions de la ment humana
i el seu desenvolupament cultural. Per això s’ha manifestat d’una
manera gradual al llarg de la història (pedagogia divina).
 La plenitud de la Revelació és Jesucrist, Verb de Déu encarnat.
2. La transmissió de la Revelació
En la seva Revelació al poble d’Israel,
Déu manifesta Qui és, així com
profundes veritats sobre el món
i l’ésser humà.
 Transmissió escrita: quan els israelites van assolir una
cultura més desenvolupada, les tradicions orals es van
posar per escrit, sota la inspiració de l’Esperit Sant.
Inspiració: ajuda sobrenatural mitjançant la qual Déu
il·lumina l’autor humà de les Escriptures perquè
escrigui la veritat que Ell vol transmetre. Per això, el
veritable autor de la Bíblia és Déu.
● El conjunt de llibres sagrats que recullen la
Revelació de Déu constitueix l’Antic Testament o
Bíblia jueva.
● La majoria d’aquests llibres es va escriure en
hebreu.
 Transmissió oral: va transmetre al principi les
veritats revelades d’una manera oral, de
pares a fills, de generació en generació.
La Bíblia jueva o Tanakh
(Antic Testament) va
adquirir la seva forma
gairebé definitiva en el
segle I dC.
Està escrita en hebreu.
S’hi referia Jesús en
parlar de les Escriptures.
28 llibres, classificats en
tres grups:
Per als cristians (Bíblia
cristiana), la Bíblia jueva
constitueix l’Antic
Testament.
4. L’Antic Testament a la Bíblia cristiana
És la traducció al grec de
la Bíblia jueva (Antic
Testament), elaborada
pels jueus d’Alexandria.
Es va realitzar en els
segles II i I aC.
Consta de 46 llibres.
Era la versió de la Bíblia
utilitzada pels primers
cristians.
BÍBLIA JUEVA BÍBLIA DELS SETANTA
BÍBLIA CRISTIANA
3. Els llibres de la Bíblia jueva
BÍBLIA JUEVA
TORÀ
(Pentateuc)
GÈNESI
ÈXODE
LEVÍTIC
NOMBRES
DEUTERONOMI
PROFETES
Antics
JOSUÈ
JUTGES
SAMUEL I i II
REIS I i II
Posteriors
ISAÏES
JEREMIES
EZEQUIEL
LLIBRE DELS
DOTZE PROFETES
ESCRITS
Recopilacions
SALMS
PROVERBIS
JOB
Festius
LAMENTACIONS
ECLESIASTÈS
CÀNTIC...
RUT
ESTER
Històrics
NEHEMIES
ESDRES
DANIEL
CRÒNIQUES I i II
BÍBLIA CRISTIANA
GÈNESI PENTATEUC
ÈXODE
LEVÍTIC
NOMBRES
DEUTERONOMI
BARUC PROFÈTICS
LAMENTACIONS
DANIEL
Majors
ISAÏES
JEREMIES
EZEQUIEL
DOTZE LLIBRES
PROFÈTICS
Menors
TOBIT HISTÒRICS
Personatges
JUDIT
RUT
ESTER
NEHEMIES
ESDRES
MACABEUS I i II
Història d’Israel
JOSUÈ
JUTGES
SAMUEL I i II
REIS I i II
CRÒNIQUES I i II
SAVIESA DIDÀCTICS
Sapiencials
ECLESIÀSTIC
JOB
PROVERBIS
ECLESIASTÈS
SALMS Poètics
CÀNTIC...
Segueix la versió de la
dels Setanta.
Dividits en quatre grups:
Torà (Pentateuc)
Profetes (Nebiim)
Escrits (Ketubim)
Pentateuc
Històrics
Didàctics
Profètics
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
 Dificultats d’interpretació:
● Els esdeveniments que narra l’Antic Testament
pertanyen a un context històric i cultural molt llunyà i
diferent del nostre.
● A causa d’això, mostra el contrast entre el bé i el mal
amb fets o actituds que ens resulten, a vegades,
violents i immorals.
● Cal fer una interpretació des del Nou Testament:
Jesucrist i l’Església.
 La pedagogia divina: Déu es revela progressivament,
respectant el nivell cultural i moral de cada època.
Jesús entre els doctors del temple, de
Garofalo (segle XVI).
Jesucrist és la plenitud de la Revelació,
el Verb de Déu encarnat.
L’Antic Testament s’ha d’entendre des de
Jesús i el seu missatge. Importància de l’Antic Testament:
● Ens presenta exemples commovedors de fe i de pietat,
que nodreixen la pregària del cristià.
● És una inspiració constant per a l’art i la cultura.
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
 Noè: 4000-3500 aC
Gènesi 7: 1 El Senyor va dir a Noè:
--Veig que tu ets l'únic home just d'aquesta generació. Entra a l'arca amb tota la teva família. 2 De cada espècie
d'animals purs, pren-ne set parelles, cada mascle amb la femella; però, dels impurs, una sola parella, 3 i de cada
espècie d'ocells, set parelles, perquè se'n conservi l'espècie a la terra. 4 D'aquí a set dies faré ploure durant
quaranta dies i quaranta nits, i faré desaparèixer de la terra tots els éssers que vaig crear.
(…)
12 I Déu va afegir:
-El signe de l'aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten, per totes les generacions i per
sempre, és aquest: 13 posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança amb la terra. 14 Quan jo
cobreixi de núvols la terra i entre els núvols aparegui el meu arc, 15 recordaré l'aliança que he fet amb vosaltres i
amb tots els éssers vius, i les aigües del diluvi no tornaran a destruir ningú. 16 Sortirà l'arc en els núvols i, en veure'l,
recordaré l'aliança perpètua, la meva aliança, la que hi ha entre Déu i tots els vivents, tots els qui viuen a la terra.
● Diluvi universal. 40 dies. Arca (mont Ararat). Paloma. Nova Aliança. Símbol del pacte:
l’arc de sant Martí
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
Dibuix paleocristià. II-IVG. Doré
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
 Abraham: 1800 aC
 Pare en la fe: Isaac.
 Aliança: herència d’un gran poble. Circumcisió.
 Benedicció de Sem.
 La torre de Babel:
a. Pecat de supèrbia (desafiar a Déu, "tocar el cel").
b. Déu els divideix en pobles i llengües.
Interpretació:
a. Els zigurats de l’Antiguitat.
b. Darrer fet de l’antiguitat més primitiva.
Façana reconstruida del gran zigurat neo-
sumeri d’Ur, a prop de Nasiriya , Iraq.
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
 Moisés: 1300 aC
● Fugida d’Egipte.
● Déu revela el seu nom: Yahvé (esbarzer cremant)
● Mont Sinaí: aliança: poble escollit per Déu.
Ex 19, 1-5: -Parla al casal de Jacob, comunica això als fills d'Israel: "Vosaltres
heu vist com he tractat els egipcis, com us he portat igual que l'àguila porta els
aguilons sobre les ales i us he conduït fins a mi. Ara, doncs, si escolteu la meva
veu i observeu la meva aliança, sereu la meva heretat preferida entre tots els
pobles, ja que tota la terra és meva: sereu per a mi un reialme sacerdotal i una
nació santa." Això és el que has de dir als israelites.
● Les taules de la Llei: decàleg
● Lleis civils
● Lleis cerimonials
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
● Llinatge sacerdotal d’Aaron
● Construir instruments de culte: l’arca, el canelobre, vestits... Ex, 25; 27
1 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué: 2 --Ordena als israelites que facin una col·lecta a favor meu entre tota la gent
de bona voluntat que hi vulgui contribuir. 3 Recolliu or, plata, bronze, 4 llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o
bé d'escarlata, lli finíssim, pèl de cabra, 5 pells d'ovella tenyides de vermell, pells de dugong, fusta d'acàcia, 6 oli per al
canelobre, perfums per a l'oli de la unció santa i per a l'encens aromàtic, 7 pedres d'ònix i altres pedres precioses per
a encastar-les a l'efod i al pectoral. 8 Vull que els israelites facin un santuari perquè jo pugui habitar enmig d'ells. 9 El
lloc on haig d'habitar i tots els seus objectes sagrats, feu-los en tot igual al model que et mostraré.
5. És difícil llegir l’Antic Testament?
Relleu de l’Arc de Tito on es veu representat els
tresors expoliats pels romans als jueus, entre altres, la
menorá, després del captiveri de Jerusalem l’any 70.
6. L’Antic Testament i el cristianisme
 La vida i el missatge de Jesucrist, continguts
en el Nou Testament, no fan superflu l’Antic
Testament.
 Jesús mateix afirma que Ell no ha vingut a
abolir les Escriptures jueves, sinó a donar-
los la seva plenitud.
 La Revelació divina és progressiva, però
també és unitària, i res en ella és
prescindible.
 La diferència entre la Bíblia jueva i la
cristiana és d’enfocament: per als cristians,
l’Antic Testament fa referència a Crist i
només s’entén a la llum de l’Evangeli.
 Per això, allò que Déu va revelar a l’Antic
Testament ens disposa per escoltar el
missatge de Jesús i ens ajuda a aprofundir
en la nostra fe.
L’Església catòlica inclou en la
litúrgia de la Missa textos de
l’Antic Testament, com a mostra
de la seva importància per al
cristià. La primera lectura de la
Missa de tots els diumenges i els
salm responsorial
El manà de l’AT, el pa amb que
Déu alimenta al Poble d’Isreal pel
desert és figura de l’Eucaristia.
EL NOU TESTAMENT
1. La plenitud de la Revelació
2. La predicació apostòlica
3. El dipòsit de la fe
7. La inspiració del Nou Testament
8. La interpretació de les Escriptures
El missatge
de Jesús i la
seva
transmissió
Els escrits
sobre Jesús
Déu és l’autor
de la Bíblia
4. Els llibres del Nou Testament
5. Com es van formar els evangelis?
6. La formació del cànon
1. La plenitud de la Revelació
 Jesucrist és el Messies anunciat al poble
d’Israel en l’Antic Testament. Ell és la plenitud
de la Revelació.
 La manifestació pública de Jesús com a
Messies té lloc quan és batejat per Joan
Baptista.
 Crist transmet el seu missatge als seus
deixebles, d’una manera especial als
Apòstols.
 A través de la successió apostòlica la fe
cristiana arriba fins als confins de la terra.
Jesús és la culminació de la
Revelació: per la seva persona
(Ell és el Verb diví encarnat) i
pel seu missatge (Jesús és
Déu, autor de la Revelació).
2. La predicació apostòlica
 Per difondre el seu missatge de salvació, Jesús va
elegir els dotze Apòstols.
 La transmissió de l’Evangeli (Bona Nova) es va
dur a terme de dues maneres:
● Oralment: mitjançant la predicació i
l’exemple de vida dels Apòstols i
deixebles de Jesús.
● Per escrit: alguns deixebles i Apòstols van
posar per escrit la vida i els
ensenyaments de Crist per instruir les
diverses comunitats cristianes.
 La predicació apostòlica conclou amb la mort
de sant Joan Evangelista (començaments del
segle II).
3. El dipòsit de la fe
 La Tradició i la Sagrada Escriptura (Antic i Nou
Testament) constitueixen el dipòsit de la fe.
 El Magisteri de l’Església, sota la guia de l’Esperit
Sant, ensenya la veritat sobre la Sagrada Escriptura i
la Tradició, i l’aplica a la vida del poble de Déu.
● El missatge de Crist no és quelcom que els
homes puguem canviar amb el temps. Per això
parlem del «dipòsit de la fe».
● Però aquest missatge es manté viu al llarg de la
història, mitjançant l’exposició, la comprensió i
la difusió de la paraula de Déu (Tradició).
 Jesús va confiar el seu missatge redemptor als
Apòstols i als seus successors (el Papa i els bisbes),
perquè el transmetessin al món:
4. Els llibres del Nou Testament
 El Nou Testament és el conjunt de llibres i escrits, inspirats per
l’Esperit Sant, que recullen la vida i els ensenyaments de Crist.
 Es compon de 27 llibres, que formen el cànon neotestamentari.
S’agrupen en tres gèneres literaris:
HISTÒRIC
EPISTOLAR
PROFÈTIC
Narren la vida i els ensenyaments de
Jesús.
EVANGELIS
Mostren l’expansió apostòlica de
l’Església.
FETS DELS APÒSTOLS
Cartes dels Apòstols a comunitats
cristianes concretes.
CARTES DE SANT PAU
CARTA ALS HEBREUS
Cartes apostòliques que no s’adrecen
a una comunitat concreta.
CARTES CATÒLIQUES
Encoratjar els cristians en temps difícils
per a l’Església. Anunciar la segona
vinguda de Crist.
APOCALIPSI DE SANT JOAN
5. Com es van formar els evangelis? Els quatre evangelis són
el cor de totes les
Escriptures, ja que narren
la vida del Senyor.
 Els evangelis tenen un origen apostòlic: es basen en la
font de la tradició, els Apòstols.
 Es van escriure sota la inspiració divina.
 En la seva formació es distingeixen tres moments:
Es va fer entre els anys 60 i 95 del segle I.
Exposen ordenadament la vida de Jesús,
l’expliquen i l’apliquen a les circumstàncies
concretes dels cristians.
Predicació i testimoni de la vida de Jesús
per part dels seus Apòstols i deixebles.
Són el fonament de la tradició cristiana oral
i escrita.
Vida i ensenyaments de
Jesús
Tradició cristiana oral
Redacció dels evangelis
 L’autoria dels evangelis s’atribueix a sant Mateu, sant
Marc, sant Lluc i sant Joan Evangelista.
6. La formació del cànon
 El cànon de la Bíblia cristiana, tal com el coneixem
ara, es va fixar a finals del segle IV, i va ser
proclamat dogma de fe en el Concili de Trento
(1546).
 Aquest cànon comprèn 73 llibres:
El cànon bíblic és el conjunt de
llibres i escrits de la Bíblia cristiana
que l’Església considera inspirats per
Déu.
Evangelis apòcrifs: escrits sobre la vida
de Jesús adreçats a grups sectaris. No
formen part del cànon de la Bíblia.
 Les diverses comunitats cristianes
primitives se sabien part de l’Església
universal de Crist. Per això, els llibres, les
cartes i els escrits dels Apòstols adreçats
a elles tenen un valor universal.
● Antic Testament, 46 llibres.
● Nou Testament, 27 llibres.
7. La inspiració del Nou Testament
 La inspiració divina no anul·la les capacitats i qualitats humanes dels escriptors
sagrats (hagiògrafs), sinó que se’n serveix.
 L’hagiògraf no es un mèdium en trànsit. Allò que escriu és fruit del seu enteniment i
de la inspiració de Déu: paraules divines en paraules humanes.
L’autor de les Escriptures és Déu, que es
va valdre d’autors humans per
transmetre el seu missatge.
 Els autors dels llibres de l’Antic i del Nou Testament van escriure guiats per la
inspiració de l’Esperit Sant, expressant la veritat que Déu volia comunicar.
El fet que totes les Esglésies particulars
reconeguessin el caràcter inspirat dels
escrits apostòlics es deu també a una
assistència especial de Déu.
8. La interpretació de les Escriptures
 En llegir la Bíblia s’han de tenir presents tres criteris:
Jesucrist, Déu Fill
encarnat, és qui dóna
unitat, per la seva
paraula i la seva
persona, a totes les
Sagrades Escriptures.
● La llum de l’Esperit Sant.
● El Magisteri de l’Església, que ens ofereix la
interpretació autèntica de les Escriptures.
 Per comprendre el sentit profund dels textos bíblics
necessitem l’ajuda de Déu, que ens arriba a través de:
● Els llibres sagrats formen una unitat, ja que tots són
Paraula de Déu.
● La Tradició de l’Església, que aprofundeix en el seu
missatge.
● L’analogia de la fe: la cohesió entre totes les veritats
de la fe cristiana.
L’Antic Testament prepara el Nou, mentre que aquest
dóna compliment a l’Antic: ambdós s’il·luminen
recíprocament.
1 of 22

Recommended

Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV) by
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Eladi Fernàndez
1.6K views6 slides
El cristianisme. ESO by
El cristianisme. ESOEl cristianisme. ESO
El cristianisme. ESOCV Paunero
7.7K views32 slides
Cristianismo a by
Cristianismo aCristianismo a
Cristianismo abruixots
1.7K views18 slides
Història de l'església t4 l'església viva by
Història de l'església t4 l'església vivaHistòria de l'església t4 l'església viva
Història de l'església t4 l'església vivarampercom
409 views35 slides
Les catacumbes by
Les catacumbesLes catacumbes
Les catacumbesipenam
578 views4 slides
Macarena powerpoint by
Macarena powerpointMacarena powerpoint
Macarena powerpointipenam
368 views23 slides

More Related Content

What's hot

Tipus de cristianisme by
Tipus de cristianismeTipus de cristianisme
Tipus de cristianismeAlicia Montes
6.9K views32 slides
Jesús històric by
Jesús històricJesús històric
Jesús històricLaura Blázquez Álvarez
542 views35 slides
´Història de Jesús by
´Història de Jesús´Història de Jesús
´Història de Jesússaraherrer
241 views16 slides
Cristianisme by
CristianismeCristianisme
Cristianismejvalara
980 views48 slides
Power religió de miquel i maria by
Power religió de miquel i mariaPower religió de miquel i maria
Power religió de miquel i mariadidacnil
310 views25 slides
Els símbols cristians by
Els símbols cristiansEls símbols cristians
Els símbols cristiansedu
9.5K views8 slides

What's hot(19)

Tipus de cristianisme by Alicia Montes
Tipus de cristianismeTipus de cristianisme
Tipus de cristianisme
Alicia Montes6.9K views
´Història de Jesús by saraherrer
´Història de Jesús´Història de Jesús
´Història de Jesús
saraherrer241 views
Cristianisme by jvalara
CristianismeCristianisme
Cristianisme
jvalara980 views
Power religió de miquel i maria by didacnil
Power religió de miquel i mariaPower religió de miquel i maria
Power religió de miquel i maria
didacnil310 views
Els símbols cristians by edu
Els símbols cristiansEls símbols cristians
Els símbols cristians
edu9.5K views
Els sagraments 2.0 by edu
Els sagraments 2.0Els sagraments 2.0
Els sagraments 2.0
edu39.7K views
Nestori by Usuas
NestoriNestori
Nestori
Usuas275 views
Judaisme en Català by marinaguga
Judaisme en CatalàJudaisme en Català
Judaisme en Català
marinaguga18.3K views
La bíblia 1 by doloprats
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1
doloprats504 views
Sant justí by guti8
Sant justí Sant justí
Sant justí
guti8237 views
La missió de l’església by edu
La missió de l’esglésiaLa missió de l’església
La missió de l’església
edu857 views
Símbols dels cristians y localización 2014 by Paulaa_MB
Símbols dels cristians y localización 2014Símbols dels cristians y localización 2014
Símbols dels cristians y localización 2014
Paulaa_MB1.3K views

Similar to La Bíblia

Labíblia by
LabíbliaLabíblia
Labíbliadavidmelerodomenech
626 views6 slides
La bíblia 1 by
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1doloprats
167 views7 slides
La bíblia 1 by
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1doloprats
135 views7 slides
Judaisme by
JudaismeJudaisme
Judaismeeltimo
436 views11 slides
Judaisme by
JudaismeJudaisme
Judaismeeltimo
3.5K views11 slides
Judaisme by
JudaismeJudaisme
Judaismeeltimo
291 views11 slides

Similar to La Bíblia(20)

La bíblia 1 by doloprats
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1
doloprats167 views
La bíblia 1 by doloprats
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1
doloprats135 views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo436 views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo3.5K views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo291 views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo644 views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo465 views
Judaisme by eltimo
JudaismeJudaisme
Judaisme
eltimo272 views
El judaisme !!!! by somelsde6
El judaisme !!!!El judaisme !!!!
El judaisme !!!!
somelsde61.2K views
Sant justi by txeiks
Sant justiSant justi
Sant justi
txeiks309 views
Cristianisme b by bruixots
Cristianisme bCristianisme b
Cristianisme b
bruixots1K views
Religió 2 by R Royo
Religió 2Religió 2
Religió 2
R Royo112 views
Religió 2 by R Royo
Religió 2Religió 2
Religió 2
R Royo90 views
Unitat 5 El Cristianisme by tomasggm
Unitat 5 El CristianismeUnitat 5 El Cristianisme
Unitat 5 El Cristianisme
tomasggm1.9K views
Esperit sant irene i anna2003 by cintacugat
Esperit sant irene i anna2003Esperit sant irene i anna2003
Esperit sant irene i anna2003
cintacugat968 views

More from Eladi Fernàndez

Organització econòmica de les societats by
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsEladi Fernàndez
2.7K views30 slides
Restauració i revolucions liberals by
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsEladi Fernàndez
2.1K views16 slides
Cronologia de la Revolució francesa by
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaEladi Fernàndez
1.3K views7 slides
Revolució Francesa by
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució FrancesaEladi Fernàndez
2.2K views17 slides
La Guerra Freda by
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra FredaEladi Fernàndez
2.6K views18 slides
Segona Guerra Mundial by
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialEladi Fernàndez
4.5K views18 slides

More from Eladi Fernàndez(20)

Organització econòmica de les societats by Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K views
Restauració i revolucions liberals by Eladi Fernàndez
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberals
Eladi Fernàndez2.1K views
Cronologia de la Revolució francesa by Eladi Fernàndez
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
Eladi Fernàndez1.3K views
Organització política de les societats by Eladi Fernàndez
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
Eladi Fernàndez18K views
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre by Eladi Fernàndez
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Eladi Fernàndez650 views
U3. La revolució Industrial (1) by Eladi Fernàndez
U3. La revolució Industrial (1)U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)
Eladi Fernàndez14.7K views
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim by Eladi Fernàndez
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
Eladi Fernàndez19.1K views
Comentari de text. Independència EUA by Eladi Fernàndez
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUA
Eladi Fernàndez1.8K views
Esquema de la revolució francesa by Eladi Fernàndez
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
Eladi Fernàndez1.7K views

Recently uploaded

Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
60 views4 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 views5 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 views48 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides

Recently uploaded(9)

La Bíblia

 • 1. LA BÍBLIA: l’antic i el nou Testament
 • 2. La Revelació divina en la història Les Escriptures Crist, plenitud de la Revelació 1. La Revelació de Déu ha estat progressiva L’ANTIC TESTAMENT 2. La transmissió de la Revelació 3. Els llibres de la Bíblia jueva 4. L’Antic Testament a la Bíblia cristiana 5. És difícil llegir l’Antic Testament? 6. L’Antic Testament i el cristianisme
 • 3. 1. La Revelació de Déu ha estat progressiva En la Revelació divina Déu es dóna a conèixer directament als homes mitjançant fets i paraules.  L’objectiu de la Revelació és que l’home conegui Déu i el seu pla de Redempció.  Déu va escollir el poble d’Israel per iniciar la seva Revelació.  Déu ha tingut en compte les limitacions de la ment humana i el seu desenvolupament cultural. Per això s’ha manifestat d’una manera gradual al llarg de la història (pedagogia divina).  La plenitud de la Revelació és Jesucrist, Verb de Déu encarnat.
 • 4. 2. La transmissió de la Revelació En la seva Revelació al poble d’Israel, Déu manifesta Qui és, així com profundes veritats sobre el món i l’ésser humà.  Transmissió escrita: quan els israelites van assolir una cultura més desenvolupada, les tradicions orals es van posar per escrit, sota la inspiració de l’Esperit Sant. Inspiració: ajuda sobrenatural mitjançant la qual Déu il·lumina l’autor humà de les Escriptures perquè escrigui la veritat que Ell vol transmetre. Per això, el veritable autor de la Bíblia és Déu. ● El conjunt de llibres sagrats que recullen la Revelació de Déu constitueix l’Antic Testament o Bíblia jueva. ● La majoria d’aquests llibres es va escriure en hebreu.  Transmissió oral: va transmetre al principi les veritats revelades d’una manera oral, de pares a fills, de generació en generació.
 • 5. La Bíblia jueva o Tanakh (Antic Testament) va adquirir la seva forma gairebé definitiva en el segle I dC. Està escrita en hebreu. S’hi referia Jesús en parlar de les Escriptures. 28 llibres, classificats en tres grups: Per als cristians (Bíblia cristiana), la Bíblia jueva constitueix l’Antic Testament. 4. L’Antic Testament a la Bíblia cristiana És la traducció al grec de la Bíblia jueva (Antic Testament), elaborada pels jueus d’Alexandria. Es va realitzar en els segles II i I aC. Consta de 46 llibres. Era la versió de la Bíblia utilitzada pels primers cristians. BÍBLIA JUEVA BÍBLIA DELS SETANTA BÍBLIA CRISTIANA 3. Els llibres de la Bíblia jueva BÍBLIA JUEVA TORÀ (Pentateuc) GÈNESI ÈXODE LEVÍTIC NOMBRES DEUTERONOMI PROFETES Antics JOSUÈ JUTGES SAMUEL I i II REIS I i II Posteriors ISAÏES JEREMIES EZEQUIEL LLIBRE DELS DOTZE PROFETES ESCRITS Recopilacions SALMS PROVERBIS JOB Festius LAMENTACIONS ECLESIASTÈS CÀNTIC... RUT ESTER Històrics NEHEMIES ESDRES DANIEL CRÒNIQUES I i II BÍBLIA CRISTIANA GÈNESI PENTATEUC ÈXODE LEVÍTIC NOMBRES DEUTERONOMI BARUC PROFÈTICS LAMENTACIONS DANIEL Majors ISAÏES JEREMIES EZEQUIEL DOTZE LLIBRES PROFÈTICS Menors TOBIT HISTÒRICS Personatges JUDIT RUT ESTER NEHEMIES ESDRES MACABEUS I i II Història d’Israel JOSUÈ JUTGES SAMUEL I i II REIS I i II CRÒNIQUES I i II SAVIESA DIDÀCTICS Sapiencials ECLESIÀSTIC JOB PROVERBIS ECLESIASTÈS SALMS Poètics CÀNTIC... Segueix la versió de la dels Setanta. Dividits en quatre grups: Torà (Pentateuc) Profetes (Nebiim) Escrits (Ketubim) Pentateuc Històrics Didàctics Profètics
 • 6. 5. És difícil llegir l’Antic Testament?  Dificultats d’interpretació: ● Els esdeveniments que narra l’Antic Testament pertanyen a un context històric i cultural molt llunyà i diferent del nostre. ● A causa d’això, mostra el contrast entre el bé i el mal amb fets o actituds que ens resulten, a vegades, violents i immorals. ● Cal fer una interpretació des del Nou Testament: Jesucrist i l’Església.  La pedagogia divina: Déu es revela progressivament, respectant el nivell cultural i moral de cada època. Jesús entre els doctors del temple, de Garofalo (segle XVI). Jesucrist és la plenitud de la Revelació, el Verb de Déu encarnat. L’Antic Testament s’ha d’entendre des de Jesús i el seu missatge. Importància de l’Antic Testament: ● Ens presenta exemples commovedors de fe i de pietat, que nodreixen la pregària del cristià. ● És una inspiració constant per a l’art i la cultura.
 • 7. 5. És difícil llegir l’Antic Testament?  Noè: 4000-3500 aC Gènesi 7: 1 El Senyor va dir a Noè: --Veig que tu ets l'únic home just d'aquesta generació. Entra a l'arca amb tota la teva família. 2 De cada espècie d'animals purs, pren-ne set parelles, cada mascle amb la femella; però, dels impurs, una sola parella, 3 i de cada espècie d'ocells, set parelles, perquè se'n conservi l'espècie a la terra. 4 D'aquí a set dies faré ploure durant quaranta dies i quaranta nits, i faré desaparèixer de la terra tots els éssers que vaig crear. (…) 12 I Déu va afegir: -El signe de l'aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten, per totes les generacions i per sempre, és aquest: 13 posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança amb la terra. 14 Quan jo cobreixi de núvols la terra i entre els núvols aparegui el meu arc, 15 recordaré l'aliança que he fet amb vosaltres i amb tots els éssers vius, i les aigües del diluvi no tornaran a destruir ningú. 16 Sortirà l'arc en els núvols i, en veure'l, recordaré l'aliança perpètua, la meva aliança, la que hi ha entre Déu i tots els vivents, tots els qui viuen a la terra. ● Diluvi universal. 40 dies. Arca (mont Ararat). Paloma. Nova Aliança. Símbol del pacte: l’arc de sant Martí
 • 8. 5. És difícil llegir l’Antic Testament? Dibuix paleocristià. II-IVG. Doré
 • 9. 5. És difícil llegir l’Antic Testament?  Abraham: 1800 aC  Pare en la fe: Isaac.  Aliança: herència d’un gran poble. Circumcisió.  Benedicció de Sem.  La torre de Babel: a. Pecat de supèrbia (desafiar a Déu, "tocar el cel"). b. Déu els divideix en pobles i llengües. Interpretació: a. Els zigurats de l’Antiguitat. b. Darrer fet de l’antiguitat més primitiva. Façana reconstruida del gran zigurat neo- sumeri d’Ur, a prop de Nasiriya , Iraq.
 • 10. 5. És difícil llegir l’Antic Testament?  Moisés: 1300 aC ● Fugida d’Egipte. ● Déu revela el seu nom: Yahvé (esbarzer cremant) ● Mont Sinaí: aliança: poble escollit per Déu. Ex 19, 1-5: -Parla al casal de Jacob, comunica això als fills d'Israel: "Vosaltres heu vist com he tractat els egipcis, com us he portat igual que l'àguila porta els aguilons sobre les ales i us he conduït fins a mi. Ara, doncs, si escolteu la meva veu i observeu la meva aliança, sereu la meva heretat preferida entre tots els pobles, ja que tota la terra és meva: sereu per a mi un reialme sacerdotal i una nació santa." Això és el que has de dir als israelites. ● Les taules de la Llei: decàleg ● Lleis civils ● Lleis cerimonials
 • 11. 5. És difícil llegir l’Antic Testament? ● Llinatge sacerdotal d’Aaron ● Construir instruments de culte: l’arca, el canelobre, vestits... Ex, 25; 27 1 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué: 2 --Ordena als israelites que facin una col·lecta a favor meu entre tota la gent de bona voluntat que hi vulgui contribuir. 3 Recolliu or, plata, bronze, 4 llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o bé d'escarlata, lli finíssim, pèl de cabra, 5 pells d'ovella tenyides de vermell, pells de dugong, fusta d'acàcia, 6 oli per al canelobre, perfums per a l'oli de la unció santa i per a l'encens aromàtic, 7 pedres d'ònix i altres pedres precioses per a encastar-les a l'efod i al pectoral. 8 Vull que els israelites facin un santuari perquè jo pugui habitar enmig d'ells. 9 El lloc on haig d'habitar i tots els seus objectes sagrats, feu-los en tot igual al model que et mostraré.
 • 12. 5. És difícil llegir l’Antic Testament? Relleu de l’Arc de Tito on es veu representat els tresors expoliats pels romans als jueus, entre altres, la menorá, després del captiveri de Jerusalem l’any 70.
 • 13. 6. L’Antic Testament i el cristianisme  La vida i el missatge de Jesucrist, continguts en el Nou Testament, no fan superflu l’Antic Testament.  Jesús mateix afirma que Ell no ha vingut a abolir les Escriptures jueves, sinó a donar- los la seva plenitud.  La Revelació divina és progressiva, però també és unitària, i res en ella és prescindible.  La diferència entre la Bíblia jueva i la cristiana és d’enfocament: per als cristians, l’Antic Testament fa referència a Crist i només s’entén a la llum de l’Evangeli.  Per això, allò que Déu va revelar a l’Antic Testament ens disposa per escoltar el missatge de Jesús i ens ajuda a aprofundir en la nostra fe. L’Església catòlica inclou en la litúrgia de la Missa textos de l’Antic Testament, com a mostra de la seva importància per al cristià. La primera lectura de la Missa de tots els diumenges i els salm responsorial El manà de l’AT, el pa amb que Déu alimenta al Poble d’Isreal pel desert és figura de l’Eucaristia.
 • 14. EL NOU TESTAMENT 1. La plenitud de la Revelació 2. La predicació apostòlica 3. El dipòsit de la fe 7. La inspiració del Nou Testament 8. La interpretació de les Escriptures El missatge de Jesús i la seva transmissió Els escrits sobre Jesús Déu és l’autor de la Bíblia 4. Els llibres del Nou Testament 5. Com es van formar els evangelis? 6. La formació del cànon
 • 15. 1. La plenitud de la Revelació  Jesucrist és el Messies anunciat al poble d’Israel en l’Antic Testament. Ell és la plenitud de la Revelació.  La manifestació pública de Jesús com a Messies té lloc quan és batejat per Joan Baptista.  Crist transmet el seu missatge als seus deixebles, d’una manera especial als Apòstols.  A través de la successió apostòlica la fe cristiana arriba fins als confins de la terra. Jesús és la culminació de la Revelació: per la seva persona (Ell és el Verb diví encarnat) i pel seu missatge (Jesús és Déu, autor de la Revelació).
 • 16. 2. La predicació apostòlica  Per difondre el seu missatge de salvació, Jesús va elegir els dotze Apòstols.  La transmissió de l’Evangeli (Bona Nova) es va dur a terme de dues maneres: ● Oralment: mitjançant la predicació i l’exemple de vida dels Apòstols i deixebles de Jesús. ● Per escrit: alguns deixebles i Apòstols van posar per escrit la vida i els ensenyaments de Crist per instruir les diverses comunitats cristianes.  La predicació apostòlica conclou amb la mort de sant Joan Evangelista (començaments del segle II).
 • 17. 3. El dipòsit de la fe  La Tradició i la Sagrada Escriptura (Antic i Nou Testament) constitueixen el dipòsit de la fe.  El Magisteri de l’Església, sota la guia de l’Esperit Sant, ensenya la veritat sobre la Sagrada Escriptura i la Tradició, i l’aplica a la vida del poble de Déu. ● El missatge de Crist no és quelcom que els homes puguem canviar amb el temps. Per això parlem del «dipòsit de la fe». ● Però aquest missatge es manté viu al llarg de la història, mitjançant l’exposició, la comprensió i la difusió de la paraula de Déu (Tradició).  Jesús va confiar el seu missatge redemptor als Apòstols i als seus successors (el Papa i els bisbes), perquè el transmetessin al món:
 • 18. 4. Els llibres del Nou Testament  El Nou Testament és el conjunt de llibres i escrits, inspirats per l’Esperit Sant, que recullen la vida i els ensenyaments de Crist.  Es compon de 27 llibres, que formen el cànon neotestamentari. S’agrupen en tres gèneres literaris: HISTÒRIC EPISTOLAR PROFÈTIC Narren la vida i els ensenyaments de Jesús. EVANGELIS Mostren l’expansió apostòlica de l’Església. FETS DELS APÒSTOLS Cartes dels Apòstols a comunitats cristianes concretes. CARTES DE SANT PAU CARTA ALS HEBREUS Cartes apostòliques que no s’adrecen a una comunitat concreta. CARTES CATÒLIQUES Encoratjar els cristians en temps difícils per a l’Església. Anunciar la segona vinguda de Crist. APOCALIPSI DE SANT JOAN
 • 19. 5. Com es van formar els evangelis? Els quatre evangelis són el cor de totes les Escriptures, ja que narren la vida del Senyor.  Els evangelis tenen un origen apostòlic: es basen en la font de la tradició, els Apòstols.  Es van escriure sota la inspiració divina.  En la seva formació es distingeixen tres moments: Es va fer entre els anys 60 i 95 del segle I. Exposen ordenadament la vida de Jesús, l’expliquen i l’apliquen a les circumstàncies concretes dels cristians. Predicació i testimoni de la vida de Jesús per part dels seus Apòstols i deixebles. Són el fonament de la tradició cristiana oral i escrita. Vida i ensenyaments de Jesús Tradició cristiana oral Redacció dels evangelis  L’autoria dels evangelis s’atribueix a sant Mateu, sant Marc, sant Lluc i sant Joan Evangelista.
 • 20. 6. La formació del cànon  El cànon de la Bíblia cristiana, tal com el coneixem ara, es va fixar a finals del segle IV, i va ser proclamat dogma de fe en el Concili de Trento (1546).  Aquest cànon comprèn 73 llibres: El cànon bíblic és el conjunt de llibres i escrits de la Bíblia cristiana que l’Església considera inspirats per Déu. Evangelis apòcrifs: escrits sobre la vida de Jesús adreçats a grups sectaris. No formen part del cànon de la Bíblia.  Les diverses comunitats cristianes primitives se sabien part de l’Església universal de Crist. Per això, els llibres, les cartes i els escrits dels Apòstols adreçats a elles tenen un valor universal. ● Antic Testament, 46 llibres. ● Nou Testament, 27 llibres.
 • 21. 7. La inspiració del Nou Testament  La inspiració divina no anul·la les capacitats i qualitats humanes dels escriptors sagrats (hagiògrafs), sinó que se’n serveix.  L’hagiògraf no es un mèdium en trànsit. Allò que escriu és fruit del seu enteniment i de la inspiració de Déu: paraules divines en paraules humanes. L’autor de les Escriptures és Déu, que es va valdre d’autors humans per transmetre el seu missatge.  Els autors dels llibres de l’Antic i del Nou Testament van escriure guiats per la inspiració de l’Esperit Sant, expressant la veritat que Déu volia comunicar. El fet que totes les Esglésies particulars reconeguessin el caràcter inspirat dels escrits apostòlics es deu també a una assistència especial de Déu.
 • 22. 8. La interpretació de les Escriptures  En llegir la Bíblia s’han de tenir presents tres criteris: Jesucrist, Déu Fill encarnat, és qui dóna unitat, per la seva paraula i la seva persona, a totes les Sagrades Escriptures. ● La llum de l’Esperit Sant. ● El Magisteri de l’Església, que ens ofereix la interpretació autèntica de les Escriptures.  Per comprendre el sentit profund dels textos bíblics necessitem l’ajuda de Déu, que ens arriba a través de: ● Els llibres sagrats formen una unitat, ja que tots són Paraula de Déu. ● La Tradició de l’Església, que aprofundeix en el seu missatge. ● L’analogia de la fe: la cohesió entre totes les veritats de la fe cristiana. L’Antic Testament prepara el Nou, mentre que aquest dóna compliment a l’Antic: ambdós s’il·luminen recíprocament.