El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim

Eladi Fernàndez
Eladi FernàndezProfessor de Secundària at Bell-lloc del Pla
El segle XVIII:
la crisi de l’Antic Règim
Ciències socials, història - 4ESO
socials4.wordpress.com
4ESO sortir
Concepte
Amb aquest nom designem el sistema econòmic, social i polític que
procedia de la descomposició del feudalisme medieval i que es va
mantenir vigent a Europa fins a la Revolució Industrial i liberal (S.
XIX).
Les societats de l'Antic Règim es caracteritzaven per tenir:
− una població estancada,
− una economia agrària de tipus feudal-senyorial en pugna amb
un incipient capitalisme comercial,
− una societat estamental i
− un sistema polític absolutista.
L’Antic Règim
El terme
Aquest terme fou emprat pels revolucionaris francesos del 1789
per referir-se a la situació del seu país abans de la Revolució
Francesa.
U1
4ESO sortir
1.1. Demografia i economia
 La terra era la principal font de riquesa.
 La propietat de la terra estava vinculada a: la
noblesa, a l’Església, als municipis o a la Corona.
SENYORIA JURISDICCIONAL (drets senyorials):
― territorials: prestacions personals i monopolis senyorials.
― jurisdiccionals: impartir justícia, dret d’immunitat, dictar lleis, anomenar
càrrecs, cobrar impostos pels usos senyorials (molí, forn…)
U1
Societat agràriaSOCIETAT AGRÀRIA
- 80% població
- Poc productiva
- Retràs tecnològic
- Dependència del clima
- Producció limitada
- Rotació triennal amb guaret
- Impostos
- Mala nutrició (no carn)
- Revoltes (fam, preus,
misèria, pocs aliments...)
Caracteritzat per un escàs creixement vegetatiu,
amb unes taxes de mortalitat i de natalitat
elevades, una esperança de vida baixa i
l’existència d’unes crisis demogràfiques
periòdiques.
4ESO sortir
1.2. Economia de subsistència
Crisis de subsistència
• Es tractava de crisis econòmiques
periòdiques: males collites, guerra,
gelades, sequera, seguides de
l’augment de preus dels aliments i
productes artesanals, que portaven a la
fam i a l’atur, i fins i tot a la mort.
• Era una agricultura de subsistència
dedicada al policonreu (cereals).
• I una producció ramadera també
insuficient.
LA CRISI S’ORIGINA EN LES
ZONES RURALS
MALES COLLITES
AUGMENT DEL
PREU DEL BLAT
FAM
DIFICULTATS PER A PAGAR ELS IMPOSTOS
REDUCCIÓ DE LA
VENDA DE
PRODUCTES
ARTESANALS
ATUR
DISMINUCIÓ DELS
INGRESSOS REALS
(dèficit
pressupostari)
U1
REVOLTES
DE FAM
4ESO sortir
1.3. Indústria tradicional
Món rural
(artesanal)
Família pagesa
Unitat de producció bàsica
Treball domèstic
Gremis (treball artesanal) Manufactures (industrial)
factory system - manufactures
U1
SISTEMA GREMIAL
Agrupació d’artesans que
controlava (monopoli) la
producció artesanal de cada ofici
CONTROL:
- Tècniques de producció
- Qualitat del producte
- Preu final
- L’accés a l’ofici
• Solidaritat col·lectiva
• Tallers
Món urbà
(artesanal i
industrial)
domestic system
4ESO sortir
1.4. Comerç i transport
Comerç
interior
Comerç
exterior
local i
comarcal:
- Escassos excedents
- Baix nivell d’especialització
- Insuficiència dels transports
(camins i carreteres)
- Mercats setmanals i fires anuals
U1
Institucions
financeres
• Monopoli comercial
• Controlat per grans
companyies privilegiades
CAPITALISME
COMERCIAL
•Expansió colonial
•Augment de la demanda
COMPANYIA DE
LES ÍNDIES
COMERÇ
TRIANGULAR
4ESO sortir
1.5. Expansió econòmicaU1
- Relativa pau (1713).
- Equilibri internacional.
Fort creixement
demogràfic:
1650-1800: 100 a 200 milions
d’habitants
- Pau
- Absència d’epidèmies
- Nous conreus
- Creix demanda
- Alça de preus
- Augmenten els guanys
- Augmenta la producció
MONARQUIES
van potenciar el creixement econòmic:
- Manufactures
- Protegir companyies comercials
- Millores del transport marítim (carreteres
i canals)
- Comerç colonial
4ESO sortir
2.1. Societat estamentalU1
ESTAMENT:
Un estament es correspon amb un grup
social. També se l’anomena estat o ordre.
Són grups tancats en els quals l’ascens
social és molt difícil.
-Desigualtat civil per naixement.
- Privilegi jurídic.
- Europa feudal.
4ESO sortir
2.1. Societat estamentalU1
PRIVILEGIS:
- ECONÒMICS: exempts d’impostos,
concentren gairebé 1/3 de les terres, i
viuen de les seves rendes.
- JURÍDICS: tribunals especials, no
pateixen presó per deutes.
- JURISDICCIONALS: poden nomenar
càrrecs públics, cobrar impostos i
administrar justícia en els seus
senyorius.
- POLÍTICS: controlen els càrrecs públics
i militars.
- SIMBÒLICS: portar espasa, carruatge,
sedes, seients preferent a l’església.
TIPUS:
• ALTA NOBLESA: titulats (ducs, comtes,
marquesos, barons...). Gaudien de nombroses
propietats vinculades, càrrecs polítics, militars,
diplomàtics i religiosos. És una noblesa
cortesana, viu junt al rei.
• NOBLESA DE TOGA: Arriba a la noblesa pels
seus serveis a l’estat, fonamentalment en
l’administració estatal. Formen part dels
consells de la monarquia,m resideixen a la cort.
• BAIXA NOBLESA: amb menor poder i
recursos, no viuen en la cort i constitueixen els
anomenats “hidalgos”, propietaris de terres,
militars o conqueridors d’Amèrica.
MENTALITAT:
• Ser propietaris de terres i viure de rendes és l’ideal de bona part de la societat.
• El treball manual i les activitats comercials o mercantils no els estaven permeses.
• Les possibilitat d’ascens social passaven per la compra d’un títol al rei, o el matrimoni amb
una família noble, recursos emprats per la burgesia.
NOBLESA
4ESO sortir
2.1. Societat estamentalU1
ASPECTES:
-ECONÒMICS: exempts d’impostos,
cobren el delme i concentren gairebé
1/3 de les terres en règim de “mans
mortes”, fruit de les donacions dels laics
–legats-.
- MORALS: tenen gran influència en la
societat gràcies a l’educació, i la labor
catequètica. Ajuden a mantenir una
moral pública i privada dels fidels,
inclosos membres de la noblesa i la
reialesa.
TIPUS:
• ALT CLERGAT: d’origen noble, doncs els
segons de les cases nobiliàries professaven en
institucions religioses, l’església els oferia una
posició social i econòmica adient al seu
naixement. El formaven els arquebisbes i
bisbes, així com abats i abadesses dels
monestirs rurals.
•CLERGAT MITJÀ: membres dels capítols
catedralicis (canonges).
• BAIX CLERGAT: d’origen humil, de vegades
poc format intel·lectualment, patia unes
condicions semblants al poble.
MENTALITAT:
Molts membres de l’alt clergat (arquebisbes i bisbes), així com els capítols catedralicis
detentaven senyorius, individuals o col·lectius, en funció del càrrec que ocupaven.
Generalment, tots els membres de l’estament estaven exempts del pagament d’impostos,
rebien els delmes i altres donatius per serveis i llegats.
CLERGAT
4ESO sortir
2.1. Societat estamentalU1
ESTAMENT:
Un estament es correspon amb un grup
social. També se l’anomena estat o
ordre. Són grups tancats en els quals
l’ascens social és molt difícil.
-Desigualtat civil per naixement.
- Privilegi jurídic.
- Europa feudal.
NOBLESA:
- Posseïa la major part de les terres.
Concessions:
- Honorífiques: espasa, banc a
l’Església, accés alts càrrecs...
- Econòmiques: caça, exempció de
treballar en obres públiques...
- Fiscals: no impostos, dret a cobrar-los.
- Judicials: desigual davant la llei.
- Hereu: béns familiars.
- Aristocràcia: nivells superior de la
noblesa (alts càrrecs de l’administració i
l’exèrcit).
- Vida ociosa, plena de luxes.
Privilegiats
CLERO:
- Gran riquesa patrimonial i rellevància
intel·lectual i espiritual; política.
- Concessions fiscals: no paguen
impostos directes; ingressos venen del
delme i de l’amortització de terres.
Alt: abats, bisbes, canonges. Riquesa i
privilegis nobiliaris.
Baix: sacerdots, rectors i monges. Mida
modesta, sense luxes ni privilegis.
4ESO sortir
2.1. Societat estamentalU1
ESTAT POPULAR:
- 90-95% de la població.
- Sense privilegis ni concessions.
BURGESIA:
- Rendista, manufacturer, comerços...
- Actiu econòmicament
- Creixement econ.
- Sense influència política (marginada
del poder).
No Privilegiats
CLASES POPULARS:
- Artesans, servents, soldats, obrers...
- Treballadors manuals agrupats
- Delinqüents, captaires...
PAGESOS:
- Serfs, arrendataris, esclaus...
- 80 % població
- Condicions dures de vida, impostos...
4ESO sortir
Discurs de Lluís XV
3.1. Política: monarquia absoluta
Bossuet
U1
MONARQUIA ABSOLUTA:
- Poder absolut: legislatiu, executiu i
judicial.
-Autoritat divina.
- Dirigia la política exterior.
- Cap de l’exercit.
Limitacions del poder:
- Poders locals i governs municipals.
- Necessitaven el reforç de les assemblees
representatives (noblesa i clero)
Institucions:
- Consell d’Estat (assessora)
- Parlaments (Les Corts)
- Funcionaris, secretaris, alcaldes...
- Mantenir sistema feudal (privilegis)
- Senyoria jurisdiccional.
- Exèrcit.
Lluís XIV
4ESO sortir
 Espanya, Portugal, Països Baixos, L’imperi
austriac, Països nòrdics i Rússia eren
MONARQUIES IL·LUSTRADES.
 Les Províncies Unides (Holanda) i la
República de Venècia, eren REPÚBLIQUES
OLIGÀRQUIQUES
 Anglaterra, al Segle XVIII, era ja una
MONARQUIA PARLAMENTÀRIA
 Els Estats Units es convertiren en una
REPÚBLICA CONSTITUCIONAL
U1
Alternatives al model absolutsita:
3.2. Sistema polític: monarquia absoluta
4ESO sortir
3.3. Un sistema polític absolutista
 D’una part, dels grups socials defensors dels
privilegis feudals, la noblesa i el clergat.
 I d’altra banda, els reis van intentar destruir
aquesta oposició i atreure d’altres sectors
socials, mitjançant el Despotisme il·lustrat.
U1
RESISTÈNCIES I OPOSICIÓ:
4ESO sortir
Resum: característiques de l’ARU1
L’ANTIC
RÈGIM
SOCIETAT
ESTAMENTAL
ECONOMIA
PREINDUSTRIAL
MONARQUIA
ABSOLUTA
Divisió
en tres
estaments
Dues bases
Predomini del
sector primari
Indústria
artesana<
Impuls
comercial
Noblesa
Clergat
Classes
populars
Immobilisme vertical
Privilegi
Producció de subsistència
Endarreriment tècnic
Subsisteix el senyoriu
Gremis
Fàbriques reials
Comerç exterior = Companyies comercials
MONOPOLI
Comerç interior: problemes
El rei controla tots els poders
Les persones no tenen drets
El rei és representant de Déu
PRIVILEGIATS
NO PRIVILEGIATS
4ESO sortir
4.1. La Il·lustració (idees)U1
Moviment intel·lectual (filosòfic, literari i
científic) que es va desenvolupar a
l’Europa del segle XVIII (“segle de les
Llums”). Les idees il·lustrades van inspirar
la independència dels Estats Units i la
Revolució Francesa
PRECEDENTS:
John Locke:
- Divisió de poders
- Igualtats drets
- Pacte social
Isaac Newton:
- Mètode científic
BASES DE LA IL·LUSTRACIÓ:
- Raó (entendre el món). Oposat al
principi d’autoritat.
- Coneixement comporta educació i
progrés.
- Tolerància
- Codis morals
- Llibertat i igualtat
- Mobilitat social i mèrit
- Naturalesa com a font de justícia i
bondat.
- Felicitat.
Divisió de poders
4ESO sortir
4.2. La Il·lustració (economia)U1
PENSAMENT ECONÒMIC:
-Mercantilisme: acumulació de metalls
preciosos com a font de riquesa i poder.
NOVES IDEES ECONÒMIQUES:
- Fisiocràcia: l’agricultura era la base de
riquesa (F. Quesnay).
- Liberalisme: Per als seus defensors, la
riquesa de l’Estat recau en la libertat del
mercat; aquest és regula per la llei
d’oferta i demanda. L’Estat no ha
d’intervenir en l’activitat econòmica.
L’ideòleg fou Adam Smith.
Adam Smith
Tot home, mentre no violi les lleis de la justícia, ha
de ser perfectament lliure a l’hora d’abraçar el mitjà
que li sembli millor per tal de buscar la seva manera
de viure i els seus interessos, i que els seus
productes puguin sortir a competir amb els de
qualsevol altre individu [...] Segons el sistema de la
llibertat de negocis, al sobirà només li queden tres
obligacions [...] la primera, protegir la societat de la
violència i invasió d’altres societats [...]; la segona,
vigilar la injustícia o l’opressió que pugui exercir un
membre de la república contra un altre membre que
també ho sigui [...]; la tercera, mantenir i erigir
certes obres i establiments públics.
A. SMITH, La riquesa de les nacions, 1776
4ESO sortir
4.3. La Il·lustracióU1
PENSAMENT POLÍTIC:
LIBERALISME POLÍTIC
Montesquieu
(1689-1755)
L’Esperit de les lleis (1748)
La divisió de poders:
Legislatiu: Parlaments
Executiu: rei
Judicial: independent
Voltaire
(1694-1778)
Tractat sobre la
tolerància (1763)
Contra la intolerància
i la superstició
religiosa
(deísme)
Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)
El Contracte Social, Emili,
Discursos...
- L’ésser humà és bo per naturalesa;
la societat el corromp.
- Les persones cedeixen la soberania
a un poder superior (un govern):
CONTRACTE SOCIAL.
4ESO sortir
 Les societats científiques, literàries o artístiques i les
acadèmies, recolzades pels poders públics.
 Les societats d’amics del país, establertes
normalment en les principals ciutats i capitals de
província.
 Els Salons. Llocs de tertúlies o reunions de il·lustrats,
on es confrontaven i discutien les noves idees.
 L’Enciclopèdia: Diderot i D’Alembert.
VEHICLES DE DIFUSIÓ DE LES NOVES IDEES:
U1 4.4. La Il·lustració
4ESO sortir
U1
Sistema domèstic de
treball
(domestic system)
Fora del control dels gremis
Un empresari
capitalista compra la
matèria prima i la
distribueix entre
famílies pageses
Els pagesos fabriquen la
matèria durant els mesos de
descans agrari
L’empresari agafa el
producte
L’empresari
distribueix o
ven la
producció
Augment de la
producció
Altres formes de producció:
- manufactures reals
- factory system (industrial)
Manufactures
4ESO sortir
U1 Evolució demogràfica
4ESO sortir
Societat estamentalU1
4ESO sortir
Societat estamentalU1
4ESO sortir
U1 Esquema de la monarquia i sistema espanyol
4ESO sortir
U1 Absolutisme
És tan sols sobre la meva persona on resideix el poder sobirà, el
caràcter propi del qual és l’esperit de consell, de justícia i de raó; és a
mi a qui els meus cortesans deuen la seva existència i autoritat; la
plenitud d’aquesta autoritat que ells només exerceixen en nom meu
resideix sempre en mi; només a mi pertany el poder legislatiu sense
dependència i sense divisió; és per la meva autoritat que els oficials
de la meva cort procedeixen, no a la creació, sinó al registre, a la
publicació i a l’execució de la llei; l’ordre públic emana de mi, i els
drets i els interessos de la nació, dels quals se sol fer un cos separat
del monarca, estan units necessàriament al meu i només descansen
en les meves mans.
Discurs de Lluís XV al Parlament de París, 3 de març de 1766
4ESO sortir
U1 J. Locke: la societat civil
En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen en
sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley
natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se
constituye una sociedad política o civil. Ese hecho se produce siempre que
cierto número de hombres que vivían en el estado de naturaleza se
asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un
gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier
gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que es
lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según
convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que
se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisiones propias
suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los
coloca dentro de una sociedad civil.
J. LOCKE, Tratados sobre el gobierno civil. 1690
4ESO sortir
U1 Esquema: divisió de poders
4ESO sortir
U1 Montesquieu: separació de poders
Quan els poders legislatiu i executiu es troben reunits en una
mateixa persona o corporació, no hi ha llibertat, perquè és
possible que el monarca o el Senat facin lleis tiràniques per
executar-les de la mateixa manera. [...]
En l’estat en què un home sol o una sola corporació de
pròcers o de nobles, o del poble, administrés els tres poders i
tingués la facultat de fer les lleis, d’executar les resolucions
públiques i de jutjar els crims i conteses dels particulars, es
perdria absolutament tot.
MONTESQUIEU, De l’esperit de les lleis, 1748
4ESO sortir
U1 J-J. Rousseau: sobirania nacional
Què és, doncs, el govern? Un cos intermediari establert entre
els súbdits i el sobirà per correspondre’s mútuament [...]. En
l’instant en què el govern usurpa la sobirania, el pacte social es
trenca. [...]
Els diputats del poble no són, doncs, ni poden ser els seus
representants, només són els seus mandataris; no poden
acabar res definitivament. Tota llei no ratificada pel poble en
persona és nul·la; no és una llei. El poble anglès creu que és
lliure, i s’enganya molt; tan sols ho és durant l’elecció dels
membres del Parlament; des del moment que aquests són
escollits, el poble ja és esclau, no és res.
J. J. ROUSSEAU, Del contracte social, 1762
4ESO sortir
U1 Bossuet: justificació de l’absolutisme
La palabra del rey es poderosa y nadie puede decirle: ¿Por qué obráis así?
(Eclesiastés, 8, 2-5). Sin esta autoridad absoluta el rey no podría ni hacer el bien ni
reprimir el mal: es preciso que su poder sea tal que nadie pueda esperar escapar a él;
la única defensa de los particulares contra el poder público debe ser su inocencia.
Cuando el príncipe ha juzgado, ya no hay otro juicio. Los juicios soberanos se
atribuyen a Dios mismo. […] Es preciso obedecer a los príncipes como a la justicia
misma. Ellos son dioses y participan de algún modo de la independencia divina. Solo
Dios puede juzgar sus juicios y sus personas. El príncipe puede corregirse a sí mismo si
se da cuenta de que ha obrado mal; pero contra su autoridad solo puede haber
remedio en su autoridad. Solo al príncipe pertenece el mandato legítimo; por tanto,
solo él posee la fuerza coactiva. […]
El príncipe es, por su cargo, el padre del pueblo; por su grandeza está por encima de
los pequeños intereses; más aún, toda su grandeza y su interés natural consisten en
que el pueblo permanezca, pues si falta, él ya no será príncipe. Por tanto, no hay
mejor que dejar todo el poder del Estado a aquel que tiene más interés en la
conservación y en la grandeza del propio Estado.
J. B. BOSSUET, La política sacada de las propias palabras de las Sagradas Escrituras, 1709
(publicació pòstuma)
4ESO sortir
U1 Enciclopèdia: “privilegi”
Privilegi significa una distinció útil o honrosa de què gaudeixen certs membres de la
societat i de la qual la resta de membres manquen. Hi ha diverses classes de
privilegis:
1. Els que es poden dir inherents a la persona en funció dels drets del seu naixement
o del seu estat [...]
2. Els que es van cedir mitjançant les cartes del príncep [...]. Seria molt desitjable que
les necessitats de l’estat, la necessitat dels negocis o de les intencions particulars no
haguessin multiplicat els privilegis tant com ho han fet i que, de tant en tant, es
tornés als motius als quals deuen el seu origen [...] i es decidís conservar només els
privilegis que es dirigissin a la utilitat del príncep i el públic. És molt just que la
noblesa, el deure de la qual és servir l’estat en els exèrcits [...] i que els magistrats
dignes de consideració [...] i que fan justícia en els tribunals superiors, gaudeixin de
distincions honroses que alhora són la recompensa dels serveis que fan i els procuren
la tranquil·litat espiritual i la consideració que necessiten per dedicar-se útilment a
les seves funcions [...].
DIDEROT i D’ALEMBERT, Enciclopèdia (1751-1752).
Article «Privilegi», redactat per Jaucourt
4ESO sortir
U1 Mapa: règims polítics europeus del XVIII
4ESO sortir
U1 Mapa: règims polítics europeus del XVIII
1 of 34

Recommended

2. Liberalisme i nacionalisme by
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalismeCarme Aranda- Mònica Navarro
2.6K views32 slides
La guerra de successió by
La guerra de successióLa guerra de successió
La guerra de successiófinamorenoo
5.9K views28 slides
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) by
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)Antonio Núñez
59.7K views50 slides
guerra de successió espanyola by
guerra de successió espanyolaguerra de successió espanyola
guerra de successió espanyolaManel Villar (Institut Poeta Maragall)
30.7K views19 slides
L'ANTIC RÈGIM by
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM Antonio Núñez
119.7K views31 slides
Tema 3. L'origen de la industrialització by
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióElisabet Castany
3.4K views42 slides

More Related Content

What's hot

U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX. by
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.Jordi1492
2.5K views57 slides
La revolució americana by
La revolució americanaLa revolució americana
La revolució americanaVicent Puig i Gascó
3.4K views23 slides
Causes de la Revolució francesa by
Causes de la Revolució francesaCauses de la Revolució francesa
Causes de la Revolució francesaI.E.S. Joanot Martorell in València
21.4K views22 slides
Esquema Restauració (1874-1931). by
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Marcel Duran
28.1K views2 slides
La guerra de successió. 4t ESO by
La guerra de successió. 4t ESOLa guerra de successió. 4t ESO
La guerra de successió. 4t ESOMarcel Duran
6.9K views2 slides
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
34.2K views40 slides

What's hot(20)

U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX. by Jordi1492
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
Jordi14922.5K views
Esquema Restauració (1874-1931). by Marcel Duran
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).
Marcel Duran28.1K views
La guerra de successió. 4t ESO by Marcel Duran
La guerra de successió. 4t ESOLa guerra de successió. 4t ESO
La guerra de successió. 4t ESO
Marcel Duran6.9K views
La Il·Lustració by pem3
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustració
pem321.1K views
La revolució francesa by finamorenoo
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
finamorenoo1.4K views
Unitat 1. el segle xviii by Julia Valera
Unitat 1. el segle xviiiUnitat 1. el segle xviii
Unitat 1. el segle xviii
Julia Valera12.1K views
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX by jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K views
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898) by jcorbala
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
jcorbala29.2K views
U3. La revolució Industrial (1) by Eladi Fernàndez
U3. La revolució Industrial (1)U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)
Eladi Fernàndez14.8K views
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM by Antonio Núñez
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.8K views
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014 by martav57
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-20141. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014
1. EL SEGLE XVIII. 2 BAT. 2013-2014
martav577.4K views
Tema 4 la crisi de l'antic règim by Rafa Oriola
Tema 4 la crisi de l'antic règimTema 4 la crisi de l'antic règim
Tema 4 la crisi de l'antic règim
Rafa Oriola2K views
Revolució francesa (1789 1799) by vicentaros
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799)
vicentaros10.9K views
Unitat imperialisme i_colonialisme by Armand Figuera
Unitat imperialisme i_colonialismeUnitat imperialisme i_colonialisme
Unitat imperialisme i_colonialisme
Armand Figuera14.3K views

Viewers also liked

El movimiento obrero: sus inicios by
El movimiento obrero: sus iniciosEl movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus iniciosRafael Urías
2.8K views13 slides
Els maies by
Els maiesEls maies
Els maiesesc_vicenteferrer
7.5K views19 slides
5 l'amèrica precolombina by
5 l'amèrica precolombina5 l'amèrica precolombina
5 l'amèrica precolombinaSílvia Cortina Juclà
1.9K views4 slides
4 les exploracions castellanes by
4 les exploracions castellanes4 les exploracions castellanes
4 les exploracions castellanesSílvia Cortina Juclà
1.8K views5 slides
Els Maies by
Els MaiesEls Maies
Els Maiesblancacodina
7.9K views23 slides
2. causes dels descobriments 1 by
2. causes dels descobriments 12. causes dels descobriments 1
2. causes dels descobriments 1Sílvia Cortina Juclà
1.6K views2 slides

Viewers also liked(20)

El movimiento obrero: sus inicios by Rafael Urías
El movimiento obrero: sus iniciosEl movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus inicios
Rafael Urías2.8K views
Unitat4 elressorgimentde lesciutats by pere45
Unitat4 elressorgimentde lesciutatsUnitat4 elressorgimentde lesciutats
Unitat4 elressorgimentde lesciutats
pere451.6K views
Objectiu: Història by cronosart
Objectiu: HistòriaObjectiu: Història
Objectiu: Història
cronosart1.2K views
L'era dels maies by Mauri Rayo
L'era dels maiesL'era dels maies
L'era dels maies
Mauri Rayo15.7K views
Asteques maies i inques by MAICA CIMA
Asteques maies i inquesAsteques maies i inques
Asteques maies i inques
MAICA CIMA18.4K views

Similar to El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim

Introducció a l'antic règim. by
Introducció a l'antic règim.Introducció a l'antic règim.
Introducció a l'antic règim.Rafa Oriola
796 views55 slides
Àntic Règim by
Àntic RègimÀntic Règim
Àntic Règimhistorialavilaroja
692 views50 slides
1.antic règim 24102011 by
1.antic règim 241020111.antic règim 24102011
1.antic règim 24102011Vicent Puig i Gascó
3.6K views65 slides
L'Antic Règim by
L'Antic RègimL'Antic Règim
L'Antic Règimpere45
1.6K views26 slides
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) by
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)Antonio Núñez
3.8K views49 slides
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15 by
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-151.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15martav57
2.2K views96 slides

Similar to El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim(20)

Introducció a l'antic règim. by Rafa Oriola
Introducció a l'antic règim.Introducció a l'antic règim.
Introducció a l'antic règim.
Rafa Oriola796 views
L'Antic Règim by pere45
L'Antic RègimL'Antic Règim
L'Antic Règim
pere451.6K views
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) by Antonio Núñez
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez3.8K views
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15 by martav57
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-151.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15
1.L'EUROPA DE L'ANTIC RÈGIM 1 BAT. 2014-15
martav572.2K views
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso by joanet83
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4esoTEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso
TEMA 1. CRISI DE L'ANTIC REGIM_ 4eso
joanet834.2K views
El Feudalisme by pere45
El FeudalismeEl Feudalisme
El Feudalisme
pere45607 views
Introducció a l’Antic Règim by Rafa Oriola
Introducció a l’Antic RègimIntroducció a l’Antic Règim
Introducció a l’Antic Règim
Rafa Oriola277 views
1.l'europa de l'antic règim by IES VIDRERES
1.l'europa de l'antic règim1.l'europa de l'antic règim
1.l'europa de l'antic règim
IES VIDRERES2 views
1.l'europa de l'antic règim by IES VIDRERES
1.l'europa de l'antic règim1.l'europa de l'antic règim
1.l'europa de l'antic règim
IES VIDRERES745 views
De súbdits a ciutadans by Julia Valera
De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadans
Julia Valera1.2K views
APznzaY40DOVaA7WvInx-mEgxy3cGZffdjGyruc4AsCLzqHxrjYT6vzoS_fkiEHRPemGmzjsBNy0K... by sadikdoae
APznzaY40DOVaA7WvInx-mEgxy3cGZffdjGyruc4AsCLzqHxrjYT6vzoS_fkiEHRPemGmzjsBNy0K...APznzaY40DOVaA7WvInx-mEgxy3cGZffdjGyruc4AsCLzqHxrjYT6vzoS_fkiEHRPemGmzjsBNy0K...
APznzaY40DOVaA7WvInx-mEgxy3cGZffdjGyruc4AsCLzqHxrjYT6vzoS_fkiEHRPemGmzjsBNy0K...
sadikdoae2 views
T1 Antic Règim by Maria Polo
T1 Antic RègimT1 Antic Règim
T1 Antic Règim
Maria Polo1.9K views
EL SEGLE XVIII by histgeo345
EL SEGLE XVIIIEL SEGLE XVIII
EL SEGLE XVIII
histgeo3453.4K views
Un.1 Antic RèGim by dolors
Un.1 Antic RèGimUn.1 Antic RèGim
Un.1 Antic RèGim
dolors 2.4K views
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM by histgeo345
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
histgeo3451.1K views

More from Eladi Fernàndez

La Bíblia by
La BíbliaLa Bíblia
La BíbliaEladi Fernàndez
3.4K views22 slides
Organització econòmica de les societats by
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsEladi Fernàndez
2.7K views30 slides
Restauració i revolucions liberals by
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsEladi Fernàndez
2.1K views16 slides
Cronologia de la Revolució francesa by
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaEladi Fernàndez
1.3K views7 slides
Revolució Francesa by
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució FrancesaEladi Fernàndez
2.2K views17 slides
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV) by
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Eladi Fernàndez
1.6K views6 slides

More from Eladi Fernàndez(20)

Organització econòmica de les societats by Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K views
Restauració i revolucions liberals by Eladi Fernàndez
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberals
Eladi Fernàndez2.1K views
Cronologia de la Revolució francesa by Eladi Fernàndez
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
Eladi Fernàndez1.3K views
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV) by Eladi Fernàndez
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Eladi Fernàndez1.6K views
Organització política de les societats by Eladi Fernàndez
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
Eladi Fernàndez18.1K views
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre by Eladi Fernàndez
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Eladi Fernàndez650 views
Comentari de text. Independència EUA by Eladi Fernàndez
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUA
Eladi Fernàndez1.8K views
Esquema de la revolució francesa by Eladi Fernàndez
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
Eladi Fernàndez1.7K views

El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim

 • 1. El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim Ciències socials, història - 4ESO socials4.wordpress.com
 • 2. 4ESO sortir Concepte Amb aquest nom designem el sistema econòmic, social i polític que procedia de la descomposició del feudalisme medieval i que es va mantenir vigent a Europa fins a la Revolució Industrial i liberal (S. XIX). Les societats de l'Antic Règim es caracteritzaven per tenir: − una població estancada, − una economia agrària de tipus feudal-senyorial en pugna amb un incipient capitalisme comercial, − una societat estamental i − un sistema polític absolutista. L’Antic Règim El terme Aquest terme fou emprat pels revolucionaris francesos del 1789 per referir-se a la situació del seu país abans de la Revolució Francesa. U1
 • 3. 4ESO sortir 1.1. Demografia i economia  La terra era la principal font de riquesa.  La propietat de la terra estava vinculada a: la noblesa, a l’Església, als municipis o a la Corona. SENYORIA JURISDICCIONAL (drets senyorials): ― territorials: prestacions personals i monopolis senyorials. ― jurisdiccionals: impartir justícia, dret d’immunitat, dictar lleis, anomenar càrrecs, cobrar impostos pels usos senyorials (molí, forn…) U1 Societat agràriaSOCIETAT AGRÀRIA - 80% població - Poc productiva - Retràs tecnològic - Dependència del clima - Producció limitada - Rotació triennal amb guaret - Impostos - Mala nutrició (no carn) - Revoltes (fam, preus, misèria, pocs aliments...) Caracteritzat per un escàs creixement vegetatiu, amb unes taxes de mortalitat i de natalitat elevades, una esperança de vida baixa i l’existència d’unes crisis demogràfiques periòdiques.
 • 4. 4ESO sortir 1.2. Economia de subsistència Crisis de subsistència • Es tractava de crisis econòmiques periòdiques: males collites, guerra, gelades, sequera, seguides de l’augment de preus dels aliments i productes artesanals, que portaven a la fam i a l’atur, i fins i tot a la mort. • Era una agricultura de subsistència dedicada al policonreu (cereals). • I una producció ramadera també insuficient. LA CRISI S’ORIGINA EN LES ZONES RURALS MALES COLLITES AUGMENT DEL PREU DEL BLAT FAM DIFICULTATS PER A PAGAR ELS IMPOSTOS REDUCCIÓ DE LA VENDA DE PRODUCTES ARTESANALS ATUR DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS REALS (dèficit pressupostari) U1 REVOLTES DE FAM
 • 5. 4ESO sortir 1.3. Indústria tradicional Món rural (artesanal) Família pagesa Unitat de producció bàsica Treball domèstic Gremis (treball artesanal) Manufactures (industrial) factory system - manufactures U1 SISTEMA GREMIAL Agrupació d’artesans que controlava (monopoli) la producció artesanal de cada ofici CONTROL: - Tècniques de producció - Qualitat del producte - Preu final - L’accés a l’ofici • Solidaritat col·lectiva • Tallers Món urbà (artesanal i industrial) domestic system
 • 6. 4ESO sortir 1.4. Comerç i transport Comerç interior Comerç exterior local i comarcal: - Escassos excedents - Baix nivell d’especialització - Insuficiència dels transports (camins i carreteres) - Mercats setmanals i fires anuals U1 Institucions financeres • Monopoli comercial • Controlat per grans companyies privilegiades CAPITALISME COMERCIAL •Expansió colonial •Augment de la demanda COMPANYIA DE LES ÍNDIES COMERÇ TRIANGULAR
 • 7. 4ESO sortir 1.5. Expansió econòmicaU1 - Relativa pau (1713). - Equilibri internacional. Fort creixement demogràfic: 1650-1800: 100 a 200 milions d’habitants - Pau - Absència d’epidèmies - Nous conreus - Creix demanda - Alça de preus - Augmenten els guanys - Augmenta la producció MONARQUIES van potenciar el creixement econòmic: - Manufactures - Protegir companyies comercials - Millores del transport marítim (carreteres i canals) - Comerç colonial
 • 8. 4ESO sortir 2.1. Societat estamentalU1 ESTAMENT: Un estament es correspon amb un grup social. També se l’anomena estat o ordre. Són grups tancats en els quals l’ascens social és molt difícil. -Desigualtat civil per naixement. - Privilegi jurídic. - Europa feudal.
 • 9. 4ESO sortir 2.1. Societat estamentalU1 PRIVILEGIS: - ECONÒMICS: exempts d’impostos, concentren gairebé 1/3 de les terres, i viuen de les seves rendes. - JURÍDICS: tribunals especials, no pateixen presó per deutes. - JURISDICCIONALS: poden nomenar càrrecs públics, cobrar impostos i administrar justícia en els seus senyorius. - POLÍTICS: controlen els càrrecs públics i militars. - SIMBÒLICS: portar espasa, carruatge, sedes, seients preferent a l’església. TIPUS: • ALTA NOBLESA: titulats (ducs, comtes, marquesos, barons...). Gaudien de nombroses propietats vinculades, càrrecs polítics, militars, diplomàtics i religiosos. És una noblesa cortesana, viu junt al rei. • NOBLESA DE TOGA: Arriba a la noblesa pels seus serveis a l’estat, fonamentalment en l’administració estatal. Formen part dels consells de la monarquia,m resideixen a la cort. • BAIXA NOBLESA: amb menor poder i recursos, no viuen en la cort i constitueixen els anomenats “hidalgos”, propietaris de terres, militars o conqueridors d’Amèrica. MENTALITAT: • Ser propietaris de terres i viure de rendes és l’ideal de bona part de la societat. • El treball manual i les activitats comercials o mercantils no els estaven permeses. • Les possibilitat d’ascens social passaven per la compra d’un títol al rei, o el matrimoni amb una família noble, recursos emprats per la burgesia. NOBLESA
 • 10. 4ESO sortir 2.1. Societat estamentalU1 ASPECTES: -ECONÒMICS: exempts d’impostos, cobren el delme i concentren gairebé 1/3 de les terres en règim de “mans mortes”, fruit de les donacions dels laics –legats-. - MORALS: tenen gran influència en la societat gràcies a l’educació, i la labor catequètica. Ajuden a mantenir una moral pública i privada dels fidels, inclosos membres de la noblesa i la reialesa. TIPUS: • ALT CLERGAT: d’origen noble, doncs els segons de les cases nobiliàries professaven en institucions religioses, l’església els oferia una posició social i econòmica adient al seu naixement. El formaven els arquebisbes i bisbes, així com abats i abadesses dels monestirs rurals. •CLERGAT MITJÀ: membres dels capítols catedralicis (canonges). • BAIX CLERGAT: d’origen humil, de vegades poc format intel·lectualment, patia unes condicions semblants al poble. MENTALITAT: Molts membres de l’alt clergat (arquebisbes i bisbes), així com els capítols catedralicis detentaven senyorius, individuals o col·lectius, en funció del càrrec que ocupaven. Generalment, tots els membres de l’estament estaven exempts del pagament d’impostos, rebien els delmes i altres donatius per serveis i llegats. CLERGAT
 • 11. 4ESO sortir 2.1. Societat estamentalU1 ESTAMENT: Un estament es correspon amb un grup social. També se l’anomena estat o ordre. Són grups tancats en els quals l’ascens social és molt difícil. -Desigualtat civil per naixement. - Privilegi jurídic. - Europa feudal. NOBLESA: - Posseïa la major part de les terres. Concessions: - Honorífiques: espasa, banc a l’Església, accés alts càrrecs... - Econòmiques: caça, exempció de treballar en obres públiques... - Fiscals: no impostos, dret a cobrar-los. - Judicials: desigual davant la llei. - Hereu: béns familiars. - Aristocràcia: nivells superior de la noblesa (alts càrrecs de l’administració i l’exèrcit). - Vida ociosa, plena de luxes. Privilegiats CLERO: - Gran riquesa patrimonial i rellevància intel·lectual i espiritual; política. - Concessions fiscals: no paguen impostos directes; ingressos venen del delme i de l’amortització de terres. Alt: abats, bisbes, canonges. Riquesa i privilegis nobiliaris. Baix: sacerdots, rectors i monges. Mida modesta, sense luxes ni privilegis.
 • 12. 4ESO sortir 2.1. Societat estamentalU1 ESTAT POPULAR: - 90-95% de la població. - Sense privilegis ni concessions. BURGESIA: - Rendista, manufacturer, comerços... - Actiu econòmicament - Creixement econ. - Sense influència política (marginada del poder). No Privilegiats CLASES POPULARS: - Artesans, servents, soldats, obrers... - Treballadors manuals agrupats - Delinqüents, captaires... PAGESOS: - Serfs, arrendataris, esclaus... - 80 % població - Condicions dures de vida, impostos...
 • 13. 4ESO sortir Discurs de Lluís XV 3.1. Política: monarquia absoluta Bossuet U1 MONARQUIA ABSOLUTA: - Poder absolut: legislatiu, executiu i judicial. -Autoritat divina. - Dirigia la política exterior. - Cap de l’exercit. Limitacions del poder: - Poders locals i governs municipals. - Necessitaven el reforç de les assemblees representatives (noblesa i clero) Institucions: - Consell d’Estat (assessora) - Parlaments (Les Corts) - Funcionaris, secretaris, alcaldes... - Mantenir sistema feudal (privilegis) - Senyoria jurisdiccional. - Exèrcit. Lluís XIV
 • 14. 4ESO sortir  Espanya, Portugal, Països Baixos, L’imperi austriac, Països nòrdics i Rússia eren MONARQUIES IL·LUSTRADES.  Les Províncies Unides (Holanda) i la República de Venècia, eren REPÚBLIQUES OLIGÀRQUIQUES  Anglaterra, al Segle XVIII, era ja una MONARQUIA PARLAMENTÀRIA  Els Estats Units es convertiren en una REPÚBLICA CONSTITUCIONAL U1 Alternatives al model absolutsita: 3.2. Sistema polític: monarquia absoluta
 • 15. 4ESO sortir 3.3. Un sistema polític absolutista  D’una part, dels grups socials defensors dels privilegis feudals, la noblesa i el clergat.  I d’altra banda, els reis van intentar destruir aquesta oposició i atreure d’altres sectors socials, mitjançant el Despotisme il·lustrat. U1 RESISTÈNCIES I OPOSICIÓ:
 • 16. 4ESO sortir Resum: característiques de l’ARU1 L’ANTIC RÈGIM SOCIETAT ESTAMENTAL ECONOMIA PREINDUSTRIAL MONARQUIA ABSOLUTA Divisió en tres estaments Dues bases Predomini del sector primari Indústria artesana< Impuls comercial Noblesa Clergat Classes populars Immobilisme vertical Privilegi Producció de subsistència Endarreriment tècnic Subsisteix el senyoriu Gremis Fàbriques reials Comerç exterior = Companyies comercials MONOPOLI Comerç interior: problemes El rei controla tots els poders Les persones no tenen drets El rei és representant de Déu PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS
 • 17. 4ESO sortir 4.1. La Il·lustració (idees)U1 Moviment intel·lectual (filosòfic, literari i científic) que es va desenvolupar a l’Europa del segle XVIII (“segle de les Llums”). Les idees il·lustrades van inspirar la independència dels Estats Units i la Revolució Francesa PRECEDENTS: John Locke: - Divisió de poders - Igualtats drets - Pacte social Isaac Newton: - Mètode científic BASES DE LA IL·LUSTRACIÓ: - Raó (entendre el món). Oposat al principi d’autoritat. - Coneixement comporta educació i progrés. - Tolerància - Codis morals - Llibertat i igualtat - Mobilitat social i mèrit - Naturalesa com a font de justícia i bondat. - Felicitat. Divisió de poders
 • 18. 4ESO sortir 4.2. La Il·lustració (economia)U1 PENSAMENT ECONÒMIC: -Mercantilisme: acumulació de metalls preciosos com a font de riquesa i poder. NOVES IDEES ECONÒMIQUES: - Fisiocràcia: l’agricultura era la base de riquesa (F. Quesnay). - Liberalisme: Per als seus defensors, la riquesa de l’Estat recau en la libertat del mercat; aquest és regula per la llei d’oferta i demanda. L’Estat no ha d’intervenir en l’activitat econòmica. L’ideòleg fou Adam Smith. Adam Smith Tot home, mentre no violi les lleis de la justícia, ha de ser perfectament lliure a l’hora d’abraçar el mitjà que li sembli millor per tal de buscar la seva manera de viure i els seus interessos, i que els seus productes puguin sortir a competir amb els de qualsevol altre individu [...] Segons el sistema de la llibertat de negocis, al sobirà només li queden tres obligacions [...] la primera, protegir la societat de la violència i invasió d’altres societats [...]; la segona, vigilar la injustícia o l’opressió que pugui exercir un membre de la república contra un altre membre que també ho sigui [...]; la tercera, mantenir i erigir certes obres i establiments públics. A. SMITH, La riquesa de les nacions, 1776
 • 19. 4ESO sortir 4.3. La Il·lustracióU1 PENSAMENT POLÍTIC: LIBERALISME POLÍTIC Montesquieu (1689-1755) L’Esperit de les lleis (1748) La divisió de poders: Legislatiu: Parlaments Executiu: rei Judicial: independent Voltaire (1694-1778) Tractat sobre la tolerància (1763) Contra la intolerància i la superstició religiosa (deísme) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) El Contracte Social, Emili, Discursos... - L’ésser humà és bo per naturalesa; la societat el corromp. - Les persones cedeixen la soberania a un poder superior (un govern): CONTRACTE SOCIAL.
 • 20. 4ESO sortir  Les societats científiques, literàries o artístiques i les acadèmies, recolzades pels poders públics.  Les societats d’amics del país, establertes normalment en les principals ciutats i capitals de província.  Els Salons. Llocs de tertúlies o reunions de il·lustrats, on es confrontaven i discutien les noves idees.  L’Enciclopèdia: Diderot i D’Alembert. VEHICLES DE DIFUSIÓ DE LES NOVES IDEES: U1 4.4. La Il·lustració
 • 21. 4ESO sortir U1 Sistema domèstic de treball (domestic system) Fora del control dels gremis Un empresari capitalista compra la matèria prima i la distribueix entre famílies pageses Els pagesos fabriquen la matèria durant els mesos de descans agrari L’empresari agafa el producte L’empresari distribueix o ven la producció Augment de la producció Altres formes de producció: - manufactures reals - factory system (industrial) Manufactures
 • 22. 4ESO sortir U1 Evolució demogràfica
 • 25. 4ESO sortir U1 Esquema de la monarquia i sistema espanyol
 • 26. 4ESO sortir U1 Absolutisme És tan sols sobre la meva persona on resideix el poder sobirà, el caràcter propi del qual és l’esperit de consell, de justícia i de raó; és a mi a qui els meus cortesans deuen la seva existència i autoritat; la plenitud d’aquesta autoritat que ells només exerceixen en nom meu resideix sempre en mi; només a mi pertany el poder legislatiu sense dependència i sense divisió; és per la meva autoritat que els oficials de la meva cort procedeixen, no a la creació, sinó al registre, a la publicació i a l’execució de la llei; l’ordre públic emana de mi, i els drets i els interessos de la nació, dels quals se sol fer un cos separat del monarca, estan units necessàriament al meu i només descansen en les meves mans. Discurs de Lluís XV al Parlament de París, 3 de març de 1766
 • 27. 4ESO sortir U1 J. Locke: la societat civil En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisiones propias suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los coloca dentro de una sociedad civil. J. LOCKE, Tratados sobre el gobierno civil. 1690
 • 28. 4ESO sortir U1 Esquema: divisió de poders
 • 29. 4ESO sortir U1 Montesquieu: separació de poders Quan els poders legislatiu i executiu es troben reunits en una mateixa persona o corporació, no hi ha llibertat, perquè és possible que el monarca o el Senat facin lleis tiràniques per executar-les de la mateixa manera. [...] En l’estat en què un home sol o una sola corporació de pròcers o de nobles, o del poble, administrés els tres poders i tingués la facultat de fer les lleis, d’executar les resolucions públiques i de jutjar els crims i conteses dels particulars, es perdria absolutament tot. MONTESQUIEU, De l’esperit de les lleis, 1748
 • 30. 4ESO sortir U1 J-J. Rousseau: sobirania nacional Què és, doncs, el govern? Un cos intermediari establert entre els súbdits i el sobirà per correspondre’s mútuament [...]. En l’instant en què el govern usurpa la sobirania, el pacte social es trenca. [...] Els diputats del poble no són, doncs, ni poden ser els seus representants, només són els seus mandataris; no poden acabar res definitivament. Tota llei no ratificada pel poble en persona és nul·la; no és una llei. El poble anglès creu que és lliure, i s’enganya molt; tan sols ho és durant l’elecció dels membres del Parlament; des del moment que aquests són escollits, el poble ja és esclau, no és res. J. J. ROUSSEAU, Del contracte social, 1762
 • 31. 4ESO sortir U1 Bossuet: justificació de l’absolutisme La palabra del rey es poderosa y nadie puede decirle: ¿Por qué obráis así? (Eclesiastés, 8, 2-5). Sin esta autoridad absoluta el rey no podría ni hacer el bien ni reprimir el mal: es preciso que su poder sea tal que nadie pueda esperar escapar a él; la única defensa de los particulares contra el poder público debe ser su inocencia. Cuando el príncipe ha juzgado, ya no hay otro juicio. Los juicios soberanos se atribuyen a Dios mismo. […] Es preciso obedecer a los príncipes como a la justicia misma. Ellos son dioses y participan de algún modo de la independencia divina. Solo Dios puede juzgar sus juicios y sus personas. El príncipe puede corregirse a sí mismo si se da cuenta de que ha obrado mal; pero contra su autoridad solo puede haber remedio en su autoridad. Solo al príncipe pertenece el mandato legítimo; por tanto, solo él posee la fuerza coactiva. […] El príncipe es, por su cargo, el padre del pueblo; por su grandeza está por encima de los pequeños intereses; más aún, toda su grandeza y su interés natural consisten en que el pueblo permanezca, pues si falta, él ya no será príncipe. Por tanto, no hay mejor que dejar todo el poder del Estado a aquel que tiene más interés en la conservación y en la grandeza del propio Estado. J. B. BOSSUET, La política sacada de las propias palabras de las Sagradas Escrituras, 1709 (publicació pòstuma)
 • 32. 4ESO sortir U1 Enciclopèdia: “privilegi” Privilegi significa una distinció útil o honrosa de què gaudeixen certs membres de la societat i de la qual la resta de membres manquen. Hi ha diverses classes de privilegis: 1. Els que es poden dir inherents a la persona en funció dels drets del seu naixement o del seu estat [...] 2. Els que es van cedir mitjançant les cartes del príncep [...]. Seria molt desitjable que les necessitats de l’estat, la necessitat dels negocis o de les intencions particulars no haguessin multiplicat els privilegis tant com ho han fet i que, de tant en tant, es tornés als motius als quals deuen el seu origen [...] i es decidís conservar només els privilegis que es dirigissin a la utilitat del príncep i el públic. És molt just que la noblesa, el deure de la qual és servir l’estat en els exèrcits [...] i que els magistrats dignes de consideració [...] i que fan justícia en els tribunals superiors, gaudeixin de distincions honroses que alhora són la recompensa dels serveis que fan i els procuren la tranquil·litat espiritual i la consideració que necessiten per dedicar-se útilment a les seves funcions [...]. DIDEROT i D’ALEMBERT, Enciclopèdia (1751-1752). Article «Privilegi», redactat per Jaucourt
 • 33. 4ESO sortir U1 Mapa: règims polítics europeus del XVIII
 • 34. 4ESO sortir U1 Mapa: règims polítics europeus del XVIII