Twitter in crisisbeheersing (onderzoek)

1,580 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Twitter in crisisbeheersing (onderzoek)

 1. 1. TWITTER IN CRISISBEHEERSING FLOOD CONTROL 2015 > STIELTJESWEG 2 > 2628 CK DELFT > THE NETHERLANDS > T: +31 (0)88 33 57 446 > F: +31 (0)15 261 0821 INFO@FLOODCONTROL2015 > WWW.FLOODCONTROL2015.COM
 2. 2. INFO Titel Instrumenten voor beslissers. Werkpakket 2: Sociale Media. In opdracht van Stichting Flood Control Aantal pagina’s 61 Status Definitief Disclaimer While every effort has been made to ensure that the information herein is accurate, Stichting Flood Control does not accept liability for error or fact or opinion which may be present, nor for the consequences of any financial decision based on this information. The reports and material submitted by the various research providers, which are contained within the publication, have been prepared in accordance with reasonable standards of scientific endeavor. The research providers also have no control over its use by third parties, and shall likewise have no liability to a third party arising from their use of this information. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Version Date Author Signature Reviewer Signature 1.0 December 2011 T. Terpstra (HKV) M. Hartman (HKV) A. de Vries (TNO) G.L. Paradies (TNO) H. Vreugdenhil (HKV) K. van Dongen (TNO) Projectteam: HKV Lijn in water: dr. ir. Teun Terpstra, ir. Marco Hartman TNO: ir. Arnout de Vries, drs. Geerte Paradies
 3. 3. 1> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING VOORWOORD
 4. 4. 2> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING MANAGEMENT SAMENVATTING Aanleiding. Mede door de komst van (mobiel) internet op smartphones maken steeds meer mensen gebruik van sociale media. Recente crisis hebben laten zien veel burgers via sociale media hun vragen, percepties en opinies ventileren. Vooral op Twitter neemt het berichtenverkeer vaak explosief toe. Om een indruk te geven, in de eerste vier uur na het ontstaan van de Moerdijkbrand werden ruim 35.000 tweets verzonden die betrekking hadden op dit incident. De berichtenstroom die door burgers in het eerste uur van een crisis op sociale media in gang wordt gezet, bevat zonder uitzondering meer informatie over de crisis dan de overheid via alle andere middelen tezamen kan verzamelen. Sociale media vormen daarmee een rijke bron aan informatie die voor de crisisbeheersing en de crisiscommunicatie van belang kan zijn. In de crisisbeheersing kan het monitoren van sociale media bijdragen aan de verrijking van het situationeel beeld, wat leidt tot een betere betekenisgeving (duiding). En dit heeft zowel invloed op het operationele optreden als op de communicatieve aanpak. Bijvoorbeeld berichten kunnen aanleiding geven om snel op geruchten en zorgen van mensen in te gaan. Het (totaal) negeren van sociale media in de crisisbeheersing is op zijn minst een gemiste kans, en kan in sommige gevallen zelfs schadelijk zijn voor (de beeldvorming over) de crisisbeheersing. Dit is uiteraard een open deur. Belangrijker is de vraag, hoe crisis professionals op een efficiënte en effectieve manier gebruik kunnen maken van sociale media, en op welke wijze sociale media kunnen worden ingebed in de crisisbeheersing. Vraagstelling. Het huidige onderzoek is op twee punten ingekaderd. Ten eerste beperken we ons tot de repressiefase, de beheersing van de crisis vanaf het moment dat zij gedecreteerd is. Ten tweede richten we ons niet op alle sociale media, maar vooral op het veelgebruikte Twitter. De hoofdvraag luidt: Hoe kunnen autoriteiten tijdens dreigende overstromingen en extreem weer gebruik maken van Twitter, zodanig dat daarmee de crisiscommunicatie (tussen overheid en samenleving) en de crisisbeheersing verbeterd kunnen worden? Onderzoeksmethoden. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd: • Hoofdstuk 2: een literatuurstudie, met als doel om inzicht te bieden in de stand van kennis in de wetenschap over het communicatieproces op Twitter tijdens dreigende natuurrampen • Hoofdstuk 3: een enquête onder de waterschappen en veiligheidsregio’s, met als doel om de het huidige en verwachte toekomstige gebruik van Twitter door professionals in de crisisbeheersing in kaart te brengen. • Hoofdstuk 4: een analyse van recente crises (Hurricane Irene, Pukkelpop 2011), met als doel om in kaart te brengen welke informatie tijdens crises uit tweets gefilterd kan worden met behulp van monitoringtools, en wat daarvan de waarde is voor de crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Resultaten en conclusies. In de hoofdstukken 2 tot met 4 zijn op detailniveau verschillende conclusies getrokken. Hieronder vindt u de conclusies op hoofdlijnen. Het belang van Twitter voor de crisisbeheersing (literatuuronderzoek en case studies) 1. Burgers en media maken tijdens crises intensief gebruik van Twitter. Voor de crisisbeheersing is dit om drie redenen van belang. a. Het situationele beeld: burgers uit bedreigde en getroffen gebieden kunnen belangrijke informatie twitteren waarmee de crisisbeheersing haar situationele beeld kan verrijken.
 5. 5. 3> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Vooral foto’s en video’s waaruit de omvang van schade en/of slachtoffers kan worden afgeleid zijn belangrijk. b. De crisiscommunicatie: op Twitter verspreidt het nieuws zich als een olievlek. Alle twitteraars die deelnemen aan het communicatieproces zorgen gezamenlijk voor het beeld dat vervolgens ontstaat, van de crisis en de crisisbeheersing. Het beeld dat op Twitter ontstaat heeft ook invloed op de beeldvorming in andere media, omdat ook nieuwsmedia de berichtgeving op Twitter volgen. Deze officiële nieuwsmedia hebben een belangrijke functie, omdat zij als een betrouwbare autoriteit worden gezien. Tijdens een crisis is de beeldvorming op Twitter van (groot) belang voor de crisiscommunicatie. Hieruit kan blijken welke informatiebehoeften er in de samenleving bestaan, of er zich geruchten voordoen, en in hoeverre het beeld dat ‘buiten’ (in de samenleving) bestaat overeenkomt met het beeld dat ‘binnen’ (bij de crisisorgansiatie) bestaat. c. De ‘samenredzaamheid’: tijdens incidenten en rampen spelen empathie en solidariteit een belangrijke rol. Mensen zijn daardoor snel geneigd hun hulp aan te bieden. Sociale media faciliteren deze ‘samenredzaamheid’ doordat mensen op Twitter hulp kunnen vragen, aanbieden, of vraag en aanbod aan elkaar helpen koppelen. De crisisbeheersing wordt hierdoor deels ontlast, en kan helpen deze samenredzaamheid te faciliteren. De toegevoegde waarde van monitoring-tools (literatuuronderzoek en case studies) 2. Monitoring- en analyse-tools stellen crisisprofessionals in staat om grote hoeveelheden data (tweets) real-time op een georganiseerde manier te interpreteren. De visualisatie van tweets in grafieken en op kaarten helpt bij het identificeren van ‘onregelmatigheden’ in twitterverkeer, die relevant kunnen zijn voor verdere analyse. Thematische filters (schade en slachtoffers) helpen bij het interpreteren van de rode draad in de inhoud van tweets. Met name foto’s en video’s geven een goede indruk van de omstandigheden en de schade op de plek van het incident. Deze informatie draagt bij aan de totstandkoming van het situationeel beeld, op basis waarvan de operationele inzet van hulpdiensten kan worden aangescherpt. 3. Belangrijke nieuwsfeiten trekken veel aandacht. Tweets over schade en slachtoffers worden daardoor veel geretweet. Deze retweets hebben een sterk aandeel in de pieken in het twitterverkeer. Door te kijken naar welke berichten veel geretweet worden kunnen crisismanagers zien welke zaken burgers bezighouden. In de crisiscommunicatie kan rekening gehouden worden met sentimenten en met de thema’s die saillant zijn, bijvoorbeeld door informatie te ontkrachten of te bevestigen, door meer informatie te geven over onderwerpen waarover vragen zijn, of door empathie te tonen. Door gebruik te maken van monitoringtools kan eveneens het imago van de crisisorganisatie bewaakt worden. Inbedding van Twitter in de huidige crisisbeheersing (enquête) 4. Vrijwel alle waterschappen en de meeste veiligheidsregio’s maken gebruik van Twitter in dagelijkse omstandigheden. De meeste van deze organisaties zijn sterk ‘zender-georiënteerd’: zij zenden veel, en maken relatief beperkt gebruik van de mogelijk om ook andere twitteraars te volgen. Hoewel de intensiteit van het dagelijks gebruik nog grote verschillen laat zien, is de attitude over het gebruik van Twitter in de crisisbeheersing onder waterschappen en veiligheidsregio’s opmerkelijk positief. Dat wil zeggen, zij verwachten dat Twitter veel positieve effecten kan hebben, bijvoorbeeld op de zichtbaarheid en het imago van de organisatie, op de veiligheidsbeleving, en op de werkelijke veiligheid van burgers tijdens een crisis. 5. Naast de verwachte positieve effecten zien waterschappen en veiligheidsregio’s zich ook geconfronteerd met een aantal drempels die een volwaardige inbedding van sociale media in de crisisbeheersing in de weg staan. Men voelt zich over het algemeen kwetsbaarder met de
 6. 6. 4> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING komst van Twitter (imago), en denkt dat de inzet van Twitter tijdens crises hoge verwachtingen schept. Ook vinden vrijwel alle partijen het monitoren van Twitter tijdens een crisis een arbeidsintensieve activiteit, en denkt ruim de helft van de partijen dat professioneel gebruik van Twitter veel kennis en ervaring vereist die momenteel in onvoldoende mate binnen de eigen organisatie aanwezig zijn. 6. Vrijwel alle partijen vinden dat het ‘niet gebruiken van Twitter’ geen optie is. De verwachte gevolgen van ‘niets doen’ zijn onder meer ‘imagoschade’, ‘ontevredenheid door gebrekkige informatievoorziening’, en ‘een gemiste kans bij het uitvoeren van omgevingsanalyses’. Het hebben van een bestuurlijk mandaat wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor professioneel gebruik van Twitter. Bij ongeveer de helft van de waterschappen en veiligheidsregio’s bestaan momenteel richtlijnen voor het gebruik van Twitter.
 7. 7. 5> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING INHOUDSOPGAVE Voorwoord ............................................................................................................... 1 Management Samenvatting.................................................................................... 2 Inhoudsopgave........................................................................................................ 5 1 Inleiding............................................................................................................. 7 1.1 Wat zijn ‘sociale media’?............................................................................ 7 1.2 Sociale media in de crisisbeheersing ......................................................... 7 1.2.1 Sociale media: de eerste verkennende onderzoeken............................. 8 1.2.2 Sociale media, crisisbeheersing en crisiscommunicatie ......................... 8 1.3 Focus: Twitter in de crisisbeheersing ....................................................... 11 1.4 Onderzoeksvragen en methoden............................................................. 12 1.5 Leeswijzer................................................................................................ 13 2 Literatuurstudie .............................................................................................. 14 2.1 Overzicht van gepubliceerde studies........................................................ 14 2.2 Beschouwing van de literatuur ................................................................. 17 2.3 Conclusies en aanbevelingen .................................................................. 22 3 Gebruik van Twitter in de praktijk.................................................................. 24 3.1 Onderzoek naar Twitter-accounts ............................................................ 24 3.1.1 Aanpak................................................................................................. 24 3.1.2 Gevonden accounts ............................................................................. 24 3.1.3 Twitter-activiteit.................................................................................... 25 3.1.4 Tweets, followers en following: verbanden........................................... 26 3.2 Enquête onder waterschappen en veiligheidsregio’s................................ 29 3.2.1 Aanpak................................................................................................. 29 3.2.2 Algemeen gebruik van Twitter binnen de organisatie ........................... 29 3.2.3 Twitter tijdens (dreigende) calamiteiten................................................ 31 3.2.4 Opinies over voordelen en nadelen van Twitter.................................... 33 3.3 Conclusies en aanbevelingen .................................................................. 37 4 Monitoring: Hurricane Irene en Pukkelpop ................................................... 39 4.1 Hurricane Irene 2011 ............................................................................... 39 4.1.1 De gebeurtenis..................................................................................... 39 4.1.2 Monitoren van Twitter berichten ........................................................... 39
 8. 8. 6> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 4.2 Pukkelpop 2011....................................................................................... 41 4.2.1 De gebeurtenis..................................................................................... 41 4.2.2 Het analyse-instrument: Twitcident ...................................................... 41 4.2.3 Dataverzameling .................................................................................. 42 4.2.4 Visuele analyse door Twitcident........................................................... 42 4.2.5 Inhoudsanalyse en interpretatie van tweets ......................................... 43 4.3 Conclusies en aanbevelingen .................................................................. 47 5 Conclusies en aanbevelingen........................................................................ 49 5.1 Hoofdconclusies op een rij....................................................................... 49 5.2 Het Sociale Media project in 2012............................................................ 50 6 Referenties ...................................................................................................... 52 Appendix 1 : Twitteraccounts.......................................................................... 54 1.1 Waterschappen........................................................................................ 54 1.2 Veiligheidsregio’s..................................................................................... 55 Appendix 2 : Enquete onder waterschappen en veiligheidsregio’s.............. 58 Appendix 3 : Monitoring tools ...........................................................................59
 9. 9. 7> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 1 INLEIDING Dit onderzoek richt zich op de communicatie die plaatsvindt op sociale media tijdens crises. Tijdens een crisis maken veel burgers gebruik van sociale media om hun percepties en opinies ten aanzien van de crisis en de crisisbeheersing te ventileren, en om algemene of meer specifieke informatie te zoeken. Vooral op Twitter neemt het berichtenverkeer vaak explosief toe. Hiervan zijn inmiddels talloze voorbeelden, van de aardbeving in Haïti tot de ‘Moerdijkbrand’ in Nederland. Om een indruk te geven, in de eerste vier uur na het ontstaan van de brand werden ruim 35.000 tweets verzonden die betrekking hadden op dit incident. “So what?” Dat is de vraag in dit onderzoek. In dit onderzoek kijken we specifiek naar de betekenis van Twitter voor de crisisbeheersing. Hoewel binnen het programma FloodControl2015 het ramptype ‘overstromingen’ centraal staat, kijken we ook naar andere ramptypen. We blijven echter wel binnen het domein van de zogenaamde natuurrampen (bv., extreem weer en natuurbranden). We gaan hierbij op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen. De hoofdvraag luidt: Hoe kunnen autoriteiten tijdens dreigende overstromingen en extreem weer gebruik maken van Twitter, zodanig dat daarmee de crisiscommunicatie (tussen overheid en samenleving) en de crisisbeheersing verbeterd kunnen worden? In deze inleiding geven we eerst een toelichting op sociale media in het algemeen (paragraaf 1.1). Vervolgens bespreken we de rol van sociale media in de crisisbeheersing (paragraaf 1.2). In paragraaf 1.3 bakenen we het onderzoek af en geven we een korte toelichting op Twitter. De onderzoeksvragen en methoden komen aan bod in paragraaf 1.4. Tot slot bevat paragraaf 1.5 de leeswijzer. 1.1 WAT ZIJN ‘SOCIALE MEDIA’? Mede door de komst van (mobiel) internet op smartphones maken steeds meer mensen gebruik van sociale media. Sociale media is een verzamelterm voor online communicatievormen en technieken die sociale netwerken ondersteunen waarbij samenwerking tussen gebruikers en het delen van informatie door gebruikers centraal staan (Frissen, Van Staden, Huijboom, et al., 2008). Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter, maar ook bijvoorbeeld WikiPedia en MySpace. Voorbeelden uit Nederland zijn Hyves, NuJij en Schoolbank. De gebruikers op deze online platformen verzorgen de inhoud zonder tussenkomst van een professionele redactie. Er wordt daarom ook wel gesproken van ‘user-generated content’. Deze online communicatievormen maken het mogelijk dat informatie zeer snel verspreid kan worden onder grote groepen mensen. Door de hoge snelheid waarmee zenders en ontvangers op elkaar kunnen reageren, zijn sociale media in hoge mate interactief. De deelname van medegebruikers is een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen bestaan (Van Deventer, Ebbelaar, Terpstra en Zalm, 2010). 1.2 SOCIALE MEDIA IN DE CRISISBEHEERSING Recente crises hebben laten zien dat mensen sociale media in grote getale benutten om opinies en emoties te uitten en om informatie te delen. In dit rapport zullen hiervan verschillende voorbeelden de revue passeren (zie bijvoorbeeld de literatuurstudie in Hoofdstuk 2, en de case studies omtrent Hurricane Irene en Pukkelpop in Hoofdstuk 4). De berichtenstroom die door
 10. 10. 8> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING burgers in het eerste uur van een crisis op sociale media in gang wordt gezet, bevat zonder uitzondering meer informatie over de crisis dan de overheid via alle andere middelen tezamen kan verzamelen. Dit komt doordat deze informatie alleen beschikbaar is via direct betrokkenen die hun informatie versturen via sociale media. Sociale media vormen daarmee een rijke bron aan informatie die voor de crisisbeheersing en de crisiscommunicatie van belang kan zijn. Uiteraard zitten daar veel irrelevante berichten bij, maar nieuwe middelen en werkwijzen leiden ertoe dat het slim monitoren van sociale media tot waardevolle inzichten kan leiden. 1.2.1 Sociale media: de eerste verkennende onderzoeken In de afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten verschenen met betrekking tot de betekenis van sociale media voor de (rijks)overheid (onder meer Van Deventer et al., 2010; Frissen et al., 2008), en in de crisiscommunicatie (Bos, Van der Veen, en Turk, 2010; NCC, 2010a/b). Door sociale media in te zetten als extra communicatiekanaal kan (in theorie) zowel de snelheid als het bereik van de crisiscommunicatie worden vergroot. Sociale media kunnen worden ingezet ten behoeve van de informatievoorziening (bv, doorverwijzing), het beperken van schade (bv., door mensen te waarschuwen), het vergroten van de zelfredzaamheid (bv, bieden van handelingsperspectief), en het duiden van situaties (bv, ooggetuigenverslagen en beelden). Ook in een visiedocument over zelfredzaamheid 2011-2015 dat tot stand gekomen is in een samenwerking tussen de Raad van Korpschefs, het GHOR, het NVBR en de Coördinerende gemeentesecretarissen in 2011 (zie Brons, Bachofner, Zuurmond, e.a., 2011), worden sociale media naar voren geschoven als aanvulling op de meer traditionele mediamix, zowel bij preventie, incidentbestrijding als bij de nazorg. Hoewel hieruit een positieve houding blijkt ten aanzien van sociale media, ontbreekt het nog aan fundamentele inzichten in de manier waarop sociale media kunnen worden ingezet, de middelen die daarvoor nodig zijn en de barrières die moeten worden geslecht. 1.2.2 Sociale media, crisisbeheersing en crisiscommunicatie Intuïtief kan worden aangevoeld dat sociale media en crisiscommunicatie in elkaars verlengde liggen. Figuur 1 illustreert dit door een aantal kenmerken van sociale media en crisiscommunicatie naast elkaar te zetten. Maar ook door incidenten zoals de Moerdijkbrand neemt de bewustwording van de kracht van sociale media (Twitter, YouTube, Hyves, Facebook en de net gelanceerde Google+) onder crisismanagers, bestuurders en communicatieprofessionals toe te nemen. In Hoofdstuk 3 zal blijken dat veel crisismanagers vinden dat 'er niets mee doen’ geen optie is. 1 Overgenomen van Ralph Mohnen, o.a. oprichter en eigenaar van de website crisisbeheersingnederland.nl. Figuur 1: Sociale media en crisisbeheersing1
 11. 11. 9> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Wanneer we denken in termen van communicatie, kan worden gezien dat sociale media op de volgende manieren een bijdrage kunnen leveren aan de crisisbeheersing: 1. je kunt er mee zenden (bijvoorbeeld, reageren op geruchten, feiten bevestigen) en je kunt er informatie mee ontvangen en actief informatie onttrekken, bijvoorbeeld voor een omgevingsanalyse) 2. je kunt ict-hulpmiddelen (monitoringtools) inzetten om grote hoeveelheden informatie automatisch te filteren, waarmee communicatiedoelstellingen ook meetbaar worden 3. je kunt via sociale media met anderen samenwerken (bijvoorbeeld, gericht vragen uitzetten). Hieronder bespreken we deze mogelijkheden kort. 1. Sociale media: zenden en ontvangen (dialoog) Sociale media zijn niet alleen een toevoeging van een nieuw zendkanaal aan bestaande middelen. Een impliciete voorwaarde voor een volwaardig communicatieproces is namelijk de mogelijkheid dat alle deelnemende partijen zowel kunnen zenden als ontvangen. Dit is precies de belangrijkste tekortkoming van de traditionele communicatiekanalen zoals radio, televisie (en websites). In de communicatie via deze kanalen is er veelal sprake van éénrichtingverkeer. Sociale media zijn in dat opzicht uniek, omdat zij burgers in staat stellen om zelf ook aan een vorm van massacommunicatie te doen: berichten van individuele burgers zijn (veelal) publiekelijk zichtbaar. Bovendien kunnen via sociale media vele mensen tegelijkertijd met elkaar communiceren. Deze mogelijkheid tot interactie en het voeren van de dialoog is een uniek kenmerk van sociale media, en Twitter in het bijzonder. Dit unieke kenmerk van sociale media heeft eveneens (in theorie) een unieke consequentie voor het communicatieproces tussen overheden en burgers. Iedere sociale media gebruiker kan zijn of haar mening uiten, of zijn of haar expertise voor het voetlicht brengen. Sociale media bedienen andere doelgroepen dan de traditionele media (bv., jongeren), zorgen voor een zeer snelle verspreiding van berichten (bv., via retweets op Twitter), en berichten komen vaak binnen via de het eigen sociale netwerk (door ‘word of mouth’). Opinievorming en sociale beïnvloeding kennen in dit kanaal daarom een andere dynamiek. De ‘officiële autoriteiten’ (overheden en experts) hebben in dit nieuwe medium te stellen met nieuwe ‘autoriteiten’ (‘wisdom of the crowd’) uit onverwachte hoek. Bij crises en incidenten wordt duidelijk dat de overheid terrein moet prijsgeven wanneer het gaat om haar positie als primaire bron van informatie, en daarmee ook de controle over het communicatieproces. Voor burgers zijn overheden en experts één van de vele mogelijke informatiebronnen. Wanneer burgers tijdens een crisis sceptisch staan tegenover het standpunt of de aanpak van overheden en experts, kunnen overheden en experts zelf het onderwerp van gesprek worden. De beelden die hierdoor ontstaan hebben effecten op het imago van deze partijen. Burgers met veel volgers (op Twitter) kunnen soms meer voor elkaar krijgen dan de klassieke ' talking heads', getuige onder andere de inentingscampagne voor baarmoederhalskanker in 2009. Een ander voorbeeld is de brand op het industrieterrein van Chemie Pack (Moerdijk, 5 januari 2011) waarbij de overheid vrijwel niets van zich liet horen, terwijl er op Twitter een stroom aan berichten op gang kwam. Uren lang was er geen officiële reactie op internet, waardoor de reguliere media zich tot de foto’s en filmpjes op Twitter wendden. Deze afwezigheid op sociale media zorgde er voor dat de overheid imagoschade opliep, en het vertrouwen van burgers in de overheid een deuk opliep. Deze incidenten hebben het belang van sociale media voor de crisisbeheersing in Nederland op de kaart gezet. Waar burgers in het tijdperk van de traditionele media niet of nauwelijks over een eigen communicatiekanaal beschikten, worden zij nu via sociale media in staat gesteld om uitdrukking te geven aan hun percepties, opinies en behoeften. Via sociale media wordt daarmee op gevoelige wijze de werking van een aantal belangrijke aspecten van het communicatieproces blootgelegd: openheid, eerlijkheid, en gelijkwaardigheid spelen een grote rol. Burgers maken hun eigen afwegingen op
 12. 12. 10> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING basis van hun eigen inzichten. Overheden stellen zich de vraag op welke wijze zij zich kunnen aanpassen aan het zich wijzigende communicatieproces (zie bijvoorbeeld Van Deventer et al., 2010). 2. Sociale media: informatie filteren via monitoring tools Een ander belangrijk kenmerk van sociale media is dat er een ‘geheugen van berichten’ op internet achterblijft. Bovendien zijn deze berichten vaak voorzien van tijd, auteur, en soms zelfs van locatie. Hierdoor is het mogelijk om berichten te analyseren en de informatie daaruit te benutten. Deze analyses kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van zogenaamde monitoring-tools. Deze tools hebben vooral een toegevoegde waarde wanneer de hoeveelheid berichten groot is, of wanneer monitoring met enige regelmaat wenselijk is. Het periodiek monitoren van sociale media via (automatisch) ingestelde filters geeft inzicht in sentimenten, vragen, potentiële feiten vanuit de plaats van het incident of van betrokkenen die meer weten over de situatie. Appendix 3 geeft een verdere toelichting op het monitoren van sociale media in het algemeen, en de tools die daarvoor kunnen worden gebruikt. In de crisisbeheersing kan monitoring bijdragen aan de verrijking van het situationeel beeld (de eerste fase van de Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming (BOB)-cyclus), soms al in een vroegtijdig stadium, wat leidt tot een betere betekenisgeving (duiding). En dit heeft zowel invloed op het operationele optreden als op de communicatieve aanpak, bijvoorbeeld om snel op geruchten en zorgen van mensen in te kunnen gaan. Bij verschillende crises is al gebleken dat cruciale informatie bij burgers al wel bekend was, terwijl bij hulpverleners en de overheden daarover nog niets bekend was (zoals de locatie van slachtoffers). Het negeren van sociale media in de crisisbeheersing is op zijn minst een gemiste kans, en kan zelfs schadelijk zijn voor (de beeldvorming over) de crisisbeheersing. 3. Sociale media als werkplaats (cocreatie) Sociale media maken het mogelijk dat mensen hun krachten bundelen, ook wel cocreatie2 of burgerparticipatie genoemd. Niet alleen praten met elkaar, maar echt samenwerken, want met praten alleen los je geen crisissituatie op. Dat de massa tot veel in staat is, tonen meerdere praktijkvoorbeelden en onderzoeken al aan, zoals de revoluties in Tunesië en Egypte, de rellen in Londen en de aardbeving in Haïti. Sociale media verbinden en bundelen krachten op een schaal die steeds groter en invloedrijker wordt. Dit gaat door alle lagen van de bevolking en dwars door organisaties heen. Sociale media blijken een krachtig middel dat o.a. zelfredzaamheid, community resilience, publiek-private samenwerking op nieuwe manieren ondersteunt. Voorbeelden van cocreatie in de virtuele wereld zijn crowdmapping, waarbij mensen samenwerken om situaties zo betrouwbaar mogelijk in kaart te brengen (voorbeeld: Ushahidi.com). Maar ook samenwerking die 2 "The New Conversation: Taking Social Media from Talk to Action" http://www.gamechanger.nl/wp- content/uploads/2010/11/TheNewConversation.pdf Turkish Airlines versus Utoya Bij de crash van het Turkish Airlines vliegtuig in Februari 2009 was onder andere op social media al veel gespeculeerd over het aantal slachtoffers dat te betreuren was. De overheid en Turkish Airlines deden pas uitspraak over aantallen toen zij hierover volstrekte zekerheid hadden. Onder burgers gingen geruchten dat de betrokken instanties slecht op de hoogte waren. Dit voorbeeld staat lijnrecht tegenover de schietramp die in juli 2011 te betreuren was. De Noorse autoriteiten gaven al vrij snel indicaties van slachtofferaantallen. Deze zijn zelfs enkele dagen later nog gecorrigeerd.
 13. 13. 11> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING leidt tot actie in de praktijk komt veelvuldig voor. Voorbeelden zijn onder andere: de gestrande NS reizigers op Utrecht Centraal waarvoor door burgers dankzij Twitter gezamenlijk onderdak werd georganiseerd, het schietincident op de Virginia highschool (in de VS) waar binnen 24 uur alle vermisten via Facebook werden getraceerd, en de hulp vanuit Hasselt ten tijde van de wolkbreuk op Pukkelpop (zie Hoofdstuk 4.2). De vraag is echter hoe de overheid hierop kan inspelen, dit kan faciliteren of de regierol op zich kan nemen die vaak wenselijk wordt geacht. 1.3 FOCUS: TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING In dit onderzoek richten we ons in het bijzonder op de rol die Twitter kan spelen bij de repressie van een (dreigende) crisis. Daarmee is het onderzoek op twee punten ingekaderd. Ten eerste, de crisisbeheersing kan worden gezien als een ketting bestaande uit de schakels preventie, preparatie, repressie, en herstel. In dit onderzoek beperken we ons tot de repressiefase, de beheersing van de crisis vanaf het moment dat zij gedecreteerd is. Dat neemt niet weg dat sociale media ook van belang kunnen zijn in de overige drie fasen. Hoewel deze schakels niet aan bod zullen komen in dit rapport, zal hieraan meer aandacht worden besteed in de vervolgfase van het FC2015 Sociale Media project, in 2012. Ten tweede, dit onderzoek zich niet op alle sociale media: Twitter staat centraal, omdat Twitter bij uitstek het sociale medium is waarvan intensief gebruik wordt gemaakt tijdens crises. Een belangrijke vraag is daarom: wat is Twitter? Twitter (Twitter.com) is in 2006 ontstaan. Het achterliggende idee was eenvoudig: via een tweet kun je andere twitteraars laten weten wat je aan het doen bent, of waar je bent. Een zogeheten tweet is een kort bericht dat uit maximaal 140 tekens kan bestaan. Twitter wordt daarom ook wel een ‘microblogservice’ genoemd. Iedere tweet is publiekelijk zichtbaar. Dat wil zeggen, andere gebruikers die jou volgen zien de tweets die jij zelf Gebruik van Twitter in Nederland Er bestaan geen eenduidige statistieken over de kenmerken van Twitter. Bovendien veranderen de statistieken snel. Uit een onderzoek in juli 2010 door Twirus.com werd de volgende conclusie getrokken (http://nl.twirus.com/details/blog/672): “Twitter heeft van de bekende sociale netwerken in Nederland de meeste exposure (40% meer hits op Google dan Facebook en Hyves) maar de kleinste groep van actieve gebruikers. Er zijn ongeveer 200.000 twitteraars die regelmatig in het Nederlands tweeten, op een totaal van 1.5 á 2 miljoen geregistreerde Nederlandse accounts. Van de actieve tweeps is 57% mannelijk en 43% vrouwelijk. De gemiddelde leeftijd van de twitteraar is ongeveer 27 jaar.” Het onderzoek was gebaseerd op een steekproef van 400 accounts. In november 2010 vermeldde Twirus.com op haar website (http://nl.twirus.com/details/blog/706): “De nieuwe lijst van actieve Nederlandse twitteraars is door ons vatgesteld. In juli telden wij nog 191.000 actieve tweeps, dat aantal is hard gestegen naar 314.000.” In november 2011 meldde Twirus.com (http://nl.twirus. om/details/blog/774/ Aantal-tweets-in-het-Nederlands-daalt): “Eén tot 2 keer per jaar berekenen wij het aantal actieve tweeps in Nederland. In mei kwamen wij uit op 540.000 actieve tweeps (10+ tweets per maand).( ...) “
 14. 14. 12> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING publiceert. Je kunt zelf kiezen wie je wilt volgen. Hierin verschilt Twitter van andere social media zoals Facebook, waarbij je eerst door de ander ‘geaccepteerd’ dient te worden om toegang te krijgen tot diens berichten. Bovendien is de relatie op Twitter tussen mensen niet wederkerig: je kunt iemand volgen, maar dat betekent niet dat de ander ook automatisch jouw berichten volgt. Net als op Facebook of Hyves kunnen ook twitteraars informatie over zichzelf opnemen in hun twitteraccount, inclusief een foto. Op Twitter bestaan verschillende conventies die het gebruik faciliteren (Stronkman, 2010): • Singleton. Een singleton is een normaal bericht zonder referenties naar andere tweets • Hashtags (#). Hashtags worden gebruikt om een tweet te linken aan andere tweets die over hetzelfde onderwerp gaan. Bijvoorbeeld: “25 gewonden #brand #winterswijk. Twitter linkt woorden met dezelfde hashtag, waardoor tweets over dat onderwerp eenvoudig kunnen worden gevolgd. • Reply. Een reply is gericht aan een andere twitteraar, en kan worden onderscheiden van een singleton doordat het bericht begint met @username. • Mention. Van een ‘mention’ is sprake wanneer een Twitteraar refereert aan een andere Twitteraar. Wanneer een bericht een @username bevat, en geen reply is, dan wordt het een mention genoemd. • Direct message. Een privé bericht van de ene naar de andere twitteraar. In tegenstelling tot normale tweets zijn direct messages niet publiekelijk zichtbaar, en alleen mogelijk wanneer beide twitteraars elkaar volgen. • Re-tweet (RT). Met een retweet (RT@username) kun je het bericht van een ander opnieuw twitteren, en de tweet eventueel eerst bewerken. • Tenslotte kun je tweets verrijken door foto’s of links toe te voegen. Doordat een tweet uit maximaal 140 tekens kan bestaan zijn er websites die een lange link omzetten in een verkorte versie (bv., TinyURL en Bit.ly). 1.4 ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODEN De eerste stappen richting gebruik van sociale media door overheid en crisisorganisaties zijn gezet (op papier). Crisisprofessionals zijn het er over eens dat er ‘iets’ gedaan moet worden met sociale media en vragen zich op welke wijze de nieuwe media een bijdrage kunnen leveren aan de crisisbeheersing en crisiscommunicatie. In dit onderzoek concentreren we ons in het bijzonder op Twitter, omdat dit medium bij crises veelvuldig door burgers wordt gebruikt. De hoofvraag luidt: Hoe kunnen autoriteiten tijdens dreigende overstromingen en extreem weer3 gebruik maken van Twitter, zodanig dat daarmee de crisiscommunicatie (tussen overheid en samenleving) en de crisisbeheersing verbeterd kunnen worden? Deze hoofdvraag zal beantwoord worden via een drietal deelvragen. Het schema op de volgende pagina bevat deze deelvragen en de onderzoeksmethode waarvan gebruik gemaakt zal worden. 3 Extreem weer wordt meegenomen omdat (dreigende) overstromingen vaak gepaard gaan met extreme weersomstandigheden (bv, storm, neerslag)
 15. 15. 13> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Onderzoeksvragen Methode 1 Wat is de stand van kennis in de wetenschap over het communicatieproces op Twitter tijdens dreigende natuurrampen? Literatuuronderzoek (wetenschappelijke literatuur) 2 Wat is de stand van zaken tav het gebruik van Twitter in Nederland, door professionals in de crisisbeheersing (waterschappen en veiligheidsregio’s), en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? - Onderzoek naar bestaande Twitter- accounts - Enquête onder waterschappen en veiligheidsregio’s 3 In dit onderzoek kijken we naar rol van Twitter tijdens recente gebeurtenissen (dreigende overstromingen en extreem weer). Het doel is om daarvan te leren ten behoeve van de crisiscommunicatie en crisisbeheersing: a) Welke informatie kan gefilterd worden uit het berichtenverkeer op Twitter, wanneer we zelf de berichtgeving op Twitter monitoren tijdens een dreigende overstroming of extreem weer? Case studies (in 2011): - Hurricane Irene (Oostkust VS) - Pukkelpop (popfestival België)b) Op welke wijze kan de gefilterde informatie bijdragen aan een betere crisiscommunicatie en crisisbeheersing? 1.5 LEESWIJZER Dit rapport kent de volgende indeling: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Literatuurstudie Hoofdstuk 3 Gebruik van Twitter in de praktijk Hoofdstuk 4 Monitoring: Hurricane Irene en Pukkelpop Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 6 Referenties
 16. 16. 14> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 2 LITERATUURSTUDIE Onderzoek naar de rol van Twitter tijdens crises staat nog in de kinderschoenen. Het doel van dit literatuuronderzoek is om in kaart te brengen welke onderzoeken tot zover zijn uitgevoerd en wat dat heeft opgeleverd. Hiermee geven we antwoord op onderzoeksvraag 1: Wat is de stand van kennis in de wetenschap over het communicatieproces op Twitter tijdens dreigende natuurrampen? 2.1 OVERZICHT VAN GEPUBLICEERDE STUDIES Het zoekwoord “Twitter“ levert in Web of Science momenteel 322 hits4 op. Wanneer binnen deze hits wordt gezocht op zoekwoorden als “crisis”, “emergency”, “disaster”, of “hazard” blijven er vijftien publicaties over. Van deze vijftien zijn slechts drie studies relevant voor dit onderzoek omdat het onderzoek daarin betrekking heeft op het gebruik van Twitter tijdens (natuur)rampen (Muralidharan et al., 2011; Starbird et al., 2010; en Vieweg et al. 2010). Het werk van Starbird en Vieweg en collega’s maakt onderdeel uit van het EPIC project (Empowering the Public with Information in Crisis) waarbinnen twee Amerikaanse universiteiten samenwerken aan de kennisontwikkeling op het snijvlak van sociale media en crises.5 De project- website bevat een overzicht van de gepubliceerde studies, waarvan er een aantal relevant zijn voor dit literatuuronderzoek. Tabel 1 geeft een overzicht van de in totaal tien studies die in het kader van dit literatuuronderzoek worden besproken. Het merendeel van de studies is van empirische aard. Zo is onderzoek gedaan naar Twitter gebruik rondom een orkanen (Ike en Gustav, 2008), natuurbranden (California, 2007; Oklohoma, 2009), een overstroming (van de Red River, 2009) en een aardbeving (Haiti, 2010). Maar er zijn ook meer conceptuele en methodologische papers gepubliceerd. 4 Zoekopdracht uitgevoerd op 15 juni 2011 5 Zie http://epic.cs.colorado.edu/?page_id=151
 17. 17. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 15 Tabel 1: overzicht van de literatuur Auteurs (jaar) Ramptype Social medium Onderwerp Empirisch Methode Resultaten (geciteerd) Artman, H. Brynielsson, J. Johansson, B.J.E. Trnka, J. (2011) Geen specifiek ramptype Niet gespecificeerd Beschrijving van de concepten "dialogical emergency management" and "strategic awareness" Nee Conceptueel paper "Dialogical emergency management and strategic awareness, as means to use and understand the content of social media for the purpose of emergency communication." Corvey, WJ. Vieweg, S. Rood, T. Palmer, M. (2010) Mass emergencies Twitter Natural language processing (NLP) techniques designed for Twitter Nee Beschrijvend Discussion of the difficulties in the automatic classification of Tweet contents (Automatic Content Extraction). The author uses tweets on the Oklahoma Grassfire to illustrate these difficulties. Hughes, A.L. Palen, L. (2009) Hurricanes Ike (2008) en Gustav (2008) Twitter Analyse van Twitter- gebruik tijdens twee orkanen Ja Beschrijvende statistiek van Twitter gebruik. Onderzochte tweets: - Gustav, 48.373 - Ike, 59.963 "Our findings suggest that Twitter messages sent during these types of events contain more displays of information broadcasting and brokerage, and we observe that general Twitter use seems to have evolved over time to offer more of an information-sharing purpose. We also provide preliminary evidence that Twitter users who join during and in apparent relation to a mass convergence or emergency event are more likely to become long-term adopters of the technology." Muralidharan, D. Rasmussen, L. Patterson, D. Shin, J-H. (2011) Haiti earthquake (2010) Facebook en Twitter Onderzoek naar effecten van framing door non- profit org.’s en media (in Facebook en Twitter berichten) op de motivatie na de aardbeving Ja Content analyse van 4006 Facebook-posts en 6673 tweets “By applying framing theory to the analysis of Facebook posts and tweets sent by nonprofits and media organizations, this study discovered differences between nonprofits and media in terms of social media use. Nonprofits and media organizations used information dissemination and disclosure effectively, but failed to capitalize on the innate two-way communication nature of social media.” Shklovski, I. Palen, L. Sutton, J. (2008) Southern California wildfires (2007) ICT middelen De rol van ICT tijdens de California Wildfires Ja Audio-recorded face-to-face interviews, hand- written field- notes and responses to an online questionnaire "Results suggest that ICT use provides a means for communicating community-relevant information especially when members become geographically dispersed, leveraging and even building community resources in the process. In the presence of pervasive ICT, people are developing new practices for emergency response by using ICT to address problems that arise from information dearth and geographical dispersion. In doing so, they find community by reconnecting with others who share their concern for the locale threatened by the hazard."
 18. 18. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 16 Starbird, K. Palen, L. Hughes, A.L. Vieweg, S. (2010) Red River Flood (2009) Twitter De wijze waarop crisis- informatie op Twitter geproduceerd, gedistribueerd, en georganiseerd wordt door lokale twitteraars, en twitteraars ‘op grotere afstand’. Ja Beschrijvende statistiek en inhoudanalyse van Tweets "this research suggests a reassuring new framing of the relationship between emergency response and communications by members of the public: That official information remains important and is complemented, not usurped, by information generated by the public. People use and rely on official sources and other believable eyewitness accounts from which to source their information." Starbird, K. Palen, L. (2010) Red River flood (2009) en Oklahoma grass fire (2009) Twitter De rol van "retweets" (RT@) in mass emergencies Ja Beschrijvende statistiek en inhoudanalyse van Tweets "Our analysis shows that during an emergency, for tweets authored by local users and tweets that contain emergency- related search terms, retweets are more likely than non- retweets to be about the event. We note that users are more likely to retweet information originally distributed through Twitter accounts run by media, especially the local media, and traditional service organizations. Comparing local users to the broader audience, we also find that tweet-based information redistribution is different for those who are local to an emergency event." Starbird, K. Palen, L. (2011) Haiti earthquake (2010) Twitter Hulpverlening door "digital volunteers" tijdens een crisis Ja Inhoudanalyse van Tweets en interviews "In the matter of sudden and tragic events, the desire that some feel to help is newly enabled by resources like Twitter, where assistance can be provided remotely. Information creation and movement as the basis for social connection and subsequent collective action is at the core of these operations." Vieweg, S. Hughes, A.L. Starbird, K. Palen, L. (2010) Red River flood (2009) en Oklahoma grass fire (2009) Twitter Effect van Twitter op situational awareness Ja Inhoudanalyse van Tweets "Our analysis of Twitter data during the Spring 2009 Red River Floods and Oklahoma grass fires events identifies features of information generated during emergencies, and leads to the development of a working framework to inform the design and implementation of software systems that employ information extraction strategies. The hope is for such systems to be used by members of the public and emergency responders in their quests to improve situational awareness during emergency events." Vieweg, S. Starbird, K. (2010) Geen specifiek ramptype Twitter Samenvatting van reeds uitgevoerd onderzoek naar Twitter. Nee Beschrijvend Brief explanation of data collection and analysis procedures, and findings from recent analyses of Twitter communications
 19. 19. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 17> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 2.2 BESCHOUWING VAN DE LITERATUUR In deze paragraaf bespreken we de onderzoeksresultaten uit de studies in Tabel 1. Methodologie: hoe kun je Twitter-gebruik onderzoeken? Tijdens recente rampen is gebleken dat velen de gebeurtenissen via Twitter volgen, informatie zoeken en informatie verspreiden. Maar wie zijn deze twitteraars, en waarover twitteren zij? Door de juiste zoekwoorden te hanteren kan men zien wat er zoal getwitterd werd tijdens een (dreigende) ramp. Het verkrijgen van overzicht is echter complex. Het aantal tweets kan in korte tijd zeer snel toenemen waardoor het overzicht snel verloren gaat. Bovendien kunnen tweets gemakkelijk buiten het gezichtsveld blijven, simpelweg omdat slechts een deel van de relevante tweets de gekozen zoekwoorden zullen bevatten. In het EPIC-project is een strategie ontwikkeld om relevante tweets in beeld te brengen (Vieweg en Starbird, 2010). Deze handelswijze is weergegeven in Figuur 2. Wanneer er een ramp dreigt of plaatsvindt, wordt allereerst op basis van de eerste tweets een keuze gemaakt voor relevante zoekwoorden (bijvoorbeeld: earthquake, Haïti). Via een daarvoor ontwikkelde search-tool worden de tweets verzameld waarin de gespecificeerde zoekwoorden voorkomen. In de database met de daarin verzamelde tweets worden vervolgens alle unieke twitteraars geïdentificeerd. In de laatste, vijfde stap worden vervolgens de volledige tweet-streams van deze unieke gebruikers binnen een bepaald tijdvak opgezocht, en gedownload. Deze laatste stap wordt om twee redenen uitgevoerd. Ten eerste kan daarmee het aantal relevante tweets worden vergroot (on-topic tweets), omdat niet alle tweets de gespecificeerde zoekwoorden bevatten. Ten tweede kan zo per gebruiker worden onderzocht hoe de on-topic tweets passen binnen de totale Twitter-stream (on-topic en off-topic tweets) van een gebruiker. Figuur 2: strategie om relevante tweets te verzamelen Het aantal gedownloade tweets dat via stap vijf wordt verzameld kan in de miljoenen lopen. Wanneer tweets achteraf worden geanalyseerd kan de hoeveelheid data worden gereduceerd naar een ‘hanteerbaar’ aantal tweets. Starbird, Vieweg en collega’s hebben hun data bijvoorbeeld gereduceerd ten behoeve van handmatige analyse, door alleen te kijken naar individuele twitteraars (die niet tot een organisatie of tot de media kunnen worden gerekend) die in minimaal 1. Initiële tweets via Twitter en third- party applicaties (bv TweetDeck) 2. Identificatie van relevante zoekwoorden 3. Download van tweets op basis van zoekwoorden 4. Identicatie van twitteraars in database 5. Download van volledige Twitter- streams van geïdentificeerde twitteraars binnen een tijdvak
 20. 20. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 18> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING drie tweets gebruik hebben gemaakt van de gespecificeerde zoekwoorden. Maar wanneer men tweets realtime zou willen volgen, bijvoorbeeld ten behoeve van de crisisbeheersing, dan is het aan te bevelen om monitoring-tools te gebruiken (zie Hoofdstuk 4). De functie van Twitter en andere sociale media tijdens rampen Mensen die geconfronteerd worden met acute dreiging, hebben vaak behoefte aan lokaal relevante informatie over de dreiging, de mogelijke impact en over handelingsperspectieven. Traditioneel spelen de massamedia een belangrijke rol in het verspreiden van informatie, door eigen verslaglegging en door informatie en adviezen van autoriteiten over te nemen. De opkomst van ICT-middelen en sociale media zoals Twitter zorgen ervoor dat mensen ook zelf informatie kunnen verspreiden. Het aantal ‘verslaggevers’ neemt sterk toe, en ook de snelheid waarmee informatie wordt verspreid. Sociale media stellen mensen ook in staat om contact te onderhouden met anderen uit hun gemeenschap. De wederzijdse steun kan het gevoel van solidariteit bevorderen, waaraan tijdens crisis vaak behoefte is (zie bijvoorbeeld Terpstra, 2011). De onderzoeken die tot noch toe zijn uitgevoerd, laten zien dat mensen tijdens ernstige incidenten en rampen in grote getale gebruik maken van sociale media. Shklovski et al. (2008) is één van de eerste onderzoeken waarin gebruik van Twitter tijdens een crisis wordt vermeld. Tijdens de natuurbranden in het zuiden van Californië (2007) maakten bewoners gebruik van onder andere email, blogs, ‘instant messages’ en Twitter om elkaar te informeren over de situatie (zie Tabel 1). Twitter: een continue herordening van informatie De communicatie via Twitter kenmerkt zich door een continue stroom van berichten. De stroom staat zelden stil, waardoor de beschikbare informatie steeds aan verandering onderhevig is. Hoewel de stroom in eerste instantie chotisch mag lijken, vindt er een zekere ordening plaats door het gebruik van bijvoorbeeld hashtags, retweets, mentions en hyperlinks. Continu vindt er (re)organisatie van informatie plaats doordat twitteraars nieuwe informatie toevoegen of oude informatie hergebruiken. Door het proces van continue reorganisatie vindt filtering plaats: informatie waaraan door twitteraars belang wordt gehecht blijft bestaan, al dan niet in herbewerkte vorm, en andere informatie verdwijnt uit het gezichtsveld. Starbird et al (2010) maken onderscheid tussen verschillende typen tweets die in dit proces van reorganisatie een rol spelen: 1) generatieve tweets, 2) afgeleide tweets, 3) gesynthetiseerde tweets en 4) innovatieve tweets. Generatieve tweets bevatten de originele, primaire informatie omtrent de situatie. Hierbij kan het gaan om autobiografische, narratieve informatie (persoonlijke observatie van gebeurtenissen) of tweets waarin algemene kennis wordt gebruikt of overgenomen uit andere (niet-twitter) bronnen om de situatie te kunnen duiden (vaak in de vorm van commentaren). Deze generatieve informatie kan beschouwd worden als het bronmateriaal dat vervolgens door anderen wordt gereorganiseerd. Van afgeleide informatie is sprake wanneer twitteraars medegebruikers doorverwijzen naar andere waardevolle informatiebronnen. RT@-tweets (retweets, het doorzetten van informatie binnen je eigen sociale netwerk van volgers) en Follow@-tweets (aanbevelingen om bepaalde twitteraars te volgen) zijn hiervan een voorbeeld, omdat deze publiekelijk zichtbaar zijn en de informatie uit andere tweets en van andere twitteraars op informele wijze aanbevelen. Ook “resourcing” is een vorm van afgeleide informatie. Resourcing vindt plaats wanneer twitteraars informatie uit andere bronnen kopieren of daarnaar verwijzen. Bijvoorbeeld, in het bericht door een hyperlink op te naar de websites van nieuwsmedia. Feeds zijn computergestuurd en genereren berichten op gezette tijden, afgeleid uit andere bronnen (zoals blogs).
 21. 21. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 19> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Tweets bevatten gesynthetiseerde (samengestelde) informatie wanneer ze zijn opgebouwd uit delen van andere tweets, websites, nieuwsbronnen, etc zodanig dat de gefilterde informatie past binnen het 140 karakters format van tweets. Wanneer samengestelde informatie nog niet eerder op Twitter is gepubliceerd, bevat de tweet dus eveneens generatieve informatie. Tijdens de Red River floods waren de samengestelde tweets waren vooral afkomstig van de nieuwsmedia. Ten slotte, tweets hebben een innovatief karakter wanneer twitteraars gebruik maken van hun persoonlijke expertise en vaardigheden, bijvoorbeeld door automatische updates te creëren van actuele waterstanden afgeleid uit officiële bronnen via een zelfgemaakt script. Bij innovatieve tweets ligt de nadruk vooral op herinterpretatie van informatie op basis van expertkennis. Tweets en retweets als “stepping stones” De communicatie via Twitter is in hoge mate interactief. Twitteraars maken gebruik van informatie die zij zelf relevant achten. In de zoektocht naar informatie fungeren tweets continu als zogenaamde “stepping stones”. Via bijvoorbeeld hyperlinks, retweets, en hashtags bevelen twitteraars op informele wijze informatie aan. Maar twitteraars kunnen ook berichten herleiden naar de ‘bron’. Via een aantal berichten die gelinkt zijn in het sociale netwerk, kunnen twitteraars terugklikken totdat ze bij de bron zijn aangekomen, of door een 'thread' (draad) aan berichten te lezen van andere betrokkenen. Via deze strategieën kunnen twitteraars de juiste informatie vinden die door mede twitteraars beschikbaar is gesteld (Hughes en Palen, 2009). Hierbij kunnen twitteraars verschillende rollen vervullen. In het sample van de Red River flood omvatten de generatieve, originele tweets slechts 10% van het totaal aantal tweets. Deze generatieve tweets waren vooral afkomstig van twitteraars die zich relatief dichterbij de rivier bevonden. Retweets werden vaker verstuurd door twitteraars die zich op grotere afstand van de crisis bevonden, mede omdat zij niet uit eigen observaties konden putten (Starbird en Palen, 2010). De onderzoeksresultaten van Hughes en Palen (2009) suggereren dat retweets minder vaak voorkomen tijdens crises. Met een retweet reageert een twitteraar op een specifieke tweet (RT@username). Een retweet is, net als een ‘normale’ tweet, publiekelijk zichtbaar. Het aantal retweets rondom de orkanen Ike en Gustav was ruim lager (ongeveer 6% van het totaal aantal tweets) dan het aantal retweets onder normale omstandigheden (ongeveer 21%). Volgens de auteurs kunnen hiervoor twee mogelijke verklaringen gegeven worden. Ten eerste, tijdens een crisis is er een grotere behoefte of neiging onder twitteraars om informatie te delen die relevant is voor een grote groep twitteraars, ipv informatie die via een retweet gericht is aan een enkele twitteraar. De tweede verklaring heeft betrekking op de detectie van retweets. Een tweet die betrekking heeft op de crisis wordt alleen gedetecteerd als deze voldoet aan de zoekwoorden die zijn opgegeven (vaak met #hashtags). Retweets zijn een reactie op eerdere tweets, waardoor de (re)tweets onderdeel uitmaken van een conversatie waarin voor de zender en ontvanger de context van de berichten al duidelijk is, en er geen noodzaak meer is om keywords via hashtags op te nemen. Hoewel retweets minder vaak lijken voor te komen, spelen zij wel een belangrijke rol in het herordenen van informatie. Tweets waarop wordt ge-retweet hebben namelijk vaker betrekking op de crisis (“on-topic”) dan tweets waarop geen retweet volgt. Het volgen van retweets kan daarom zinvol zijn, vooral wanneer er veel tweets zijn die niet gerelateerd zijn aan de crisis (off-topic tweets of ruis). Uit twee studies blijkt dat deze ruis afneemt naarmate de dreiging toeneemt. Tijdens de orkanen Ike en Gustav (2008) steeg het aantal tweets per dag gradueel en bereikte haar hoogtepunt toen
 22. 22. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 20> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING de orkanen aan land kwamen (‘landfall’), waarna het aantal weer gradueel afnam (Hughes en Palen, 2009). Ook voor de Red River flood gold dat naarmate het water steeg, het aantal tweets toenam. Toen de dreiging afnam bleek dat “lokale twitteraars” langer bleven twitteren dan mensen die zich op grotere afstand van de dreiging bevonden (Starbird et al., 2010). Het aantal retweets is eveneens een indicatie voor de populariteit van een twitteraar. Retweets duiden er vaak op dat de tweet relevant of waardevol gevonden wordt, en in dat opzicht is de retweet een informele aanbeveling. Tijdens de Red River floods en de Oklahoma wild fires werd er vooral geretweet op tweets van organisaties die een publieke of maatschappelijke functie vervulden tijdens de crisis, zoals de lokale media of de hulpdiensten. Retweets bevatten meestal informatie die voor een grote groep mensen relevant kan zijn; bijvoorbeeld, een URL naar foto’s van de overstromingen (Starbird en Palen, 2010). Tijdens de orkanen Ike en Gustav bevatte ongeveer 50% van de hurricane gerelateerde tweets een URL adres (een doorverwijzing naar informatie op het internet). Onder ‘normale’ omstandigheden ligt dit percentage veel lager (orde grootte 25%). De Twitter stream kan overigens makkelijk gedomineerd worden door enkele twitteraars die veel berichten verspreiden. Het kan hierbij gaan om accounts die automatisch (op gezette tijdintervallen) updates verspreiden via feeds en plug-ins die informatie ontrekken uit andere bronnen. Friendfeed (een social media aggregator) en Twitterfeed (een automatische blog updater) zijn hiervan voorbeelden. Maar het kan ook gaan om initiatieven die ontstaan tijdens de crisis. Flood Specific Services onstond doordat individuele twitteraars hun account gebruikten om alleen overstromingsgerelateerde informatie te verzenden. Deze tweets kunnen worden geclassificeerd als afgeleide tweets, waarbij vaak sprake is van “re-sourcing”; een term die verwijst naar accounts die informatie ontsluiten vanuit andere bronnen naar Twitter (Starbird et al., 2010). Dominante accounts kunnen ervoor zorgen dat informatie van andere twitteraars ondergesneeuwd raakt. Welke informatie bevatten tweets? Vieweg et al. (2010) hebben de Twitter berichtgeving rondom de Red River Floods (bijna 20.000 tweets) en de Oklahoma natuurbrand (ongeveer 3.000 tweets) bestudeerd. De analyse vond plaats door tweets één voor één te reviewen en op meerdere aspecten te coderen. Om de kwaliteit van dit proces te borgen wordt bovendien iedere tweet door verschillende reviewers gecodeerd. Tabel 2 toont de categorieën waarop tweets, naast geo-informatie, gecodeerd werden (een zogenaamd ‘codeerschema’). Aan de hand van een dergelijke codering kunnen inhoud van tweets en trends worden geanalyseerd. Een belangrijke bevinding is dat tweets rondom beide events dezelfde soorten informatie bevatten, maar in andere verhoudingen. Zo bevatte maar 18% van de Red River tweets geo-informatie (plaatsnamen, straatnamen, wegen, adressen etc), terwijl maar liefst 40% van de Oklahoma tweets geo-info bevatte. Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het type crisis en de fase waarin deze verkeert. De Red River Flood werd gekenmerkt door een lange waarschuwingsfase, waardoor mensen relatief veel tijd hadden om zich op het water voor te bereiden. Doordat de hoogwatergolf de rivierloop volgt is vooraf bekend waar het gevaar vandaan komt. In dit geval was er tijd om informatie via andere media te verspreiden. De omvang van de overstroming (flood level), die minder voorspelbaar is, kwam relatief vaak aan bod in de tweets (17%). Natuurbranden, zoals de Oklahoma Wildfires, ontstaan vaak plotseling. De waarschuwingsfase was daardoor kort, en blootgestelden werden gedwongen om snel beslissingen te nemen met betrekking tot evacuatie; 12% van de tweets bevatte evacuatie-informatie. Ook de vuurlinie (fire
 23. 23. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 21> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING line; 21% van de tweets) en schade/slachtoffers (15%) werden relatief vaak besproken. In dit geval bleek Twitter vanwege haar snelheid dus een geschikt medium te zijn. Tabel 2: Codering van Twitter berichten tijdens Oklahoma wildfire en Red River floods in 2009 door Vieweg et al. (2010, p. 1085) Coding Category Oklahoma Wildfire Red River Floods Warning Preparatory Activity Fire Line/Hazard Location Flood Level Weather Wind Visibility Road Conditions Advice (emergency) Advice (information space) Evacuation Information Volunteer Information Animal Management Damage/Injury reports 5% n.v.t. 21% n.v.t. 6% 10% 1% 2% 1% 0.3% 12% 2% 1% 15% 5% 7% 1% 17% 11% 1% 0.2% 3% 2% 2% 4% 6% 0.2% 2% Effecten van sociale media op reputaties en imago De begrippen imago en reputatie worden vaak gebruikt in relatie tot bedrijven, terwijl het bij overheden vaker gesproken wordt over vertrouwen en draagvlak. Zowel over de effecten van communicatie op de reputatie van bedrijven als het vertrouwen in overheden is veel literatuur te vinden. Maar er zijn vrijwel geen publicaties beschikbaar waarin de effecten van crisiscommunicatie via sociale media op reputatie en vertrouwen zijn onderzocht. De enige uitzondering (voorzover ons thans bekend) is het werk van Schultz, Utz en Göritz (2011). Zij deden onderzoek naar reputatieschade van Mercedes Benz in een fictief crisis-scenario, waarbij door een constructiefout in een serie auto’s ongelukken hadden plaatsgevonden. In de studie is onderzocht hoe de gehanteerde berichtinhoud door de Mercedes (gericht op verschaffen van informatie, het tonen van sympathie met slachtoffers, en het aanbieden excuses) samen met het medium waarlangs de crisiscommunicatie plaatsvond (kranten, blogs, of twitter) effect had op de reputatie van het bedrijf en het ‘doorvertellen’ van het incident. De onderzoeksresultaten duidden echter op slechts kleine effecten. Crisiscommunicatie via Twitter leidde tot iets minder negatieve reacties dan crisiscommunicatie via blogs en krantenartikelen. Bovendien leken de resultaten erop te duiden dat het medium grotere effecten heeft dan de inhoud van de berichten. Het is de vraag in welke mate de (kleine) effecten in toekomstig onderzoek kunnen worden gerepliceerd, en hoe de resultaten zich laten vertalen naar het domein van overheidscommunicatie tijdens een crisis. Een belangrijk aspect voor het imago of vertrouwen van organisaties is de attributie van verantwoordelijkheden voor schade. Wanneer de overheid of een organisatie in de perceptie van burgers verantwoordelijk is voor schade als gevolg van de crisis, dan komt het vertrouwen of imago eerder onder druk te staan. In die gevallen kan Twitter helpen om snel te reageren, en het vertrouwen te herstellen.
 24. 24. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 22> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 2.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De onderzoeksvraag uit dit Hoofdstuk 2 luidde: Wat is de stand van kennis in de wetenschap over het communicatieproces op Twitter tijdens dreigende natuurrampen? Conclusies 1. Het onderzoek naar gebruik van Twitter staat nog in de kinderschoenen. Echter, de uitgevoerde studies wijzen erop dat Twitter (en andere sociale media, zoals Facebook en Youtube) intensief worden gebruikt door zowel burgers als professionele organisaties (bv. de media). 2. In de uitgevoerde studies is getracht de informatie op Twitter te ordenen naar proces en inhoud. Het ‘communicatieproces’ wordt gekenmerkt door een grote mate van dynamiek, die ontstaat door de snelheid waarmee nieuwe informatie wordt toegevoegd en herbewerking van bestaande informatie. Er kan ordening in deze informatiewolk worden aangebracht door onderscheid te maken naar vier typen tweets: - Generatieve tweets: originele, primaire informatie omtrent de situatie vaak van autobiografische aard en een narratief karakter (bv., uit persoonlijke observatie, duiding van feiten) - Afgeleide tweets: doorverwijzingen via RT@-tweets, Follow@-tweets , en hyperlinks. - Gesynthetiseerde (samengestelde) tweets: opgebouwd uit delen van andere tweets, websites, nieuwsbronnen, etc - Innovatieve tweets: ontstaan door gebruik van persoonlijke expertise en vaardigheden, bijvoorbeeld om automatische updates te creëren van actuele waterstanden 3. De inhoud van tweets kan (achteraf) geduid worden door codeerschema’s te ontwikkelen. Uit een vergelijking van twee crises (een overstroming en een natuurbrand) bleek dat geo- informatie (plaatsaanduidingen) relatief vaak voorkwam. Daarnaast hadden tweets betrekking op de dreiging, de meteorologische omstandigheden (weer, wind, zicht), organisatorische aspecten (voorbereiding, evacuatie, vrijwilligers, dieren, adviezen) en schade/slachtoffers. De mate (%) waarin tweets op deze categorieën betrekking hadden, verschilde echter tussen beide crises. 4. Naast proces- en inhoudaspecten, zijn er een aantal andere opvallende observaties gedaan: a. Naarmate de dreiging toeneemt, neemt het aantal crisis-gerelateerde tweets toe (de ‘ruis’ neemt af). b. Twitteraars die zich in de directe omgeving van de crisis bevinden, blijven langer over de crisis twitteren. c. Retweets vallen in een aantal opzichten op: - Een retweet kan gezien worden als een informele aanbeveling van de twitteraar in kwestie. Organisaties met een publieke of maatschappelijke taak (lokale media of hulpdiensten) worden relatief vaak ge-retweet. - Retweets bevatten relatief vaak informatie die voor een grote groep mensen van waarde kan zijn, en bevatten relatief vaak een URL. - Retweets lijken tijdens een crisis minder vaak voor te komen. Het is onduidelijk of dit komt doordat crisis-gerelateerde retweets soms moeilijk te detecteren zijn, of dat er een inhoudelijke verklaring te geven is. Mogelijk komen retweets minder vaak voor doordat er tijdens een crisis een grotere behoefte is om relevante informatie te volgen, en er minder zendingsdrang is.
 25. 25. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 23> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING - Retweets worden vaker verstuurd door twitteraars die zich op grotere afstand van de crisis bevinden, waarschijnlijk doordat mensen op grote afstand niet uit eigen observaties kunnen putten Aanbevelingen 5. Het procesmatig en inhoudelijk duiden van tweets op een meetbaar betrouwbare wijze is een tijdrovend proces. Een belangrijke uitdaging voor vervolgonderzoek betreft het ontwikkelen van monitoring-instrumenten. Deze instrumenten kunnen helpen om realtime (tijdens een crisis) de informatiewolk zowel inhoudelijk (thema’s zoals schade, slachtoffers, informatiebehoeften, sentimenten) als procesmatig (soorten tweets en de invloed daarvan) te duiden, zodat de crisisbeheersing en crisiscommunicatie daarmee hun voordeel kunnen doen. 6. Er is nog niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van crisiscommunicatie via Twitter op het vertrouwen of imago van overheden. Een belangrijk aspect voor het imago of vertrouwen van organisaties is de attributie van verantwoordelijkheden voor schade. Tijdens een crisis kan Twitter vooral helpen om snel te reageren, en het vertrouwen te herstellen.
 26. 26. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 24> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 3 GEBRUIK VAN TWITTER IN DE PRAKTIJK Tijdens incidenten en rampen wordt er door burgers en media druk getwitterd. In dit hoofdstuk onderzoeken we in welke mate crisisorganisaties nu al gebruik maken van Twitter, en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de rol van Twitter in de crisisbeheersing. Hiermee geven we antwoord op onderzoeksvraag 2: Wat is de stand van zaken tav het gebruik van Twitter in Nederland, door professionals in de crisisbeheersing (waterschappen en veiligheidsregio’s), en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? Deze vraag wordt beantwoord via twee methoden • Op Twitter is nagegaan welke waterschappen en veiligheidsregio’s actief zijn, en in welke mate dat het geval is. • Aan alle waterschappen en veiligheidsregio’s is een enquête verstuurd om hun opinies ten aanzien van Twitter te onderzoeken 3.1 ONDERZOEK NAAR TWITTER-ACCOUNTS 3.1.1 Aanpak Om een indruk te krijgen van de mate waarin waterschappen en veiligheidsregio’s actief zijn op Twitter, is een zoekactie uitgevoerd naar de accounts van deze partijen. Deze zoekactie is uitgevoerd op 8 en 9 november 2011. Voor de waterschappen gebruikten we het trefwoord “waterschap”. Wanneer een waterschap niet op deze wijze werd gevonden, werd de naam van het waterschap of een deel daarvan gebruikt. Het zoeken naar accounts van de veiligheidsregio’s was complexer, omdat de veiligheidsregio een regionaal samenwerkingsverband zijn tussen brandweer, politie, en GHOR. De meeste veiligheidsregio’s hebben daarnaast een zogenaamd “veiligheidsbureau” opgericht. Voor iedere veiligheidsregio is nagegaan of deze vier organisaties gebruik maken van een officieel “regio-account”. Dit is gecheckt aan de hand van het “bio” (een korte account omschrijving). Bijvoorbeeld, zinsneden zoals “Dit is het officiële Twitteraccount van Politie IJsselland” duiden op een officieel account. 3.1.2 Gevonden accounts Tabel 3 laat zien hoeveel accounts er zijn gevonden. In Appendix 1 is een overzicht opgenomen van de Twitter-accounts, met daarin de accountnaam, de bio, en statistieken omtrent het totaal aantal tweets dat tot nu toe verzonden werd, het aantal volgers per account, en het aantal accounts dat door het waterschap in kwestie gevolgd wordt. Tabel 3: aantal gevonden Twitter-accounts Veiligheidsbureau 18 (van de 25) Brandweer 21 (van de 25) Politie 25 (van de 25) GHOR 10 (van de 24) Waterschappen 24 (van de 25) Via het trefwoord “waterschap” werden 22 (van de 25) waterschappen direct gevonden. De accounts van Wetterskip Frysl n en Waterschap Zuiderzeeland werden gevonden door direct op
 27. 27. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 25> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING een deel van de naam van deze waterschappen te zoeken (respectievelijk “wetterskip” en “zuiderzeeland”). Van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard kon geen Twitter- account worden gevonden. Van 18 van de 25 veiligheidsregio’s werd een account gevonden van het veiligheidsbureau. Het is niet geheel duidelijk of de 7 veiligheidsregio’s waarvan geen account werd gevonden, ook geen accounts bestaan. In alle 25 veiligheidsregio’s kon het regionale politie-account worden gevonden. Bij de zoekactie viel het op dat de politie met veel accounts op Twitter aanwezig is. Naast het regio-account werden ook veel andere accounts gevonden, soms van deelregio’s (bv in Rotterdam- Rijnmond), van speciale diensten (bv. “verkeershandhaving”) of van individuele (wijk)agenten. In totaal werden er 21 regionale brandweer-accounts gevonden. Met 10 gevonden accounts is de Ghor het minst vertegenwoordigd op Twitter. 3.1.3 Twitter-activiteit Het aantal tweets, followers (gevolgd worden door anderen) en following (zelf anderen volgen) kan gezien worden als een maat voor de activiteit van een organisatie op Twitter. Tabel 4 bevat een overzicht van de Twitter-statistieken. Tabel 4: statistieken van twitteracounts tweets followers following Veiligheidsbureau mediaan 4 175 6 min - max 0 - 688 0 - 1747 0 - 177 Brandweer mediaan 11 87 8 min - max 0 - 35210 2 - 2416 0 - 139 Politie mediaan 939 5250 53 min - max 0 - 5964 195 - 12891 0 - 4149 GHOR mediaan 22 86 16 min - max 0 - 139 4 - 582 0 - 71 Waterschappen mediaan 218 570 87 min - max 37 - 1848 81 - 1556 0 - 1899 Veiligheidsbureau Hoewel veel veiligheidsregio’s een gezamenlijk regio-account hebben, zijn ze door de bank genomen nog niet erg actief. Drie regio’s vormen een uitzondering: Zeeland (totaal aantal tweets: 688), Rotterdam-Rijnmond (507 tweets), en Haaglanden (222 tweets). Zeeland en Rotterdam- Rijnmond hebben ook veel volgers (ruim 1700). Politie Op basis van de mediane (middelste) waarnemingen kan geconcludeerd worden dat de politie veruit het actiefst is op Twitter. Vier regio’s hebben meer dan 5000 tweets verzonden: Brabant- Zuidoost, Midden- en West Brabant, Hollands-Midden, en Brabant-Noord. Het valt op dat alle drie Brabantse regio’s hoog scoren. Deze regio’s hebben ook veel volgers, maar niet perse de meeste. Bijvoorbeeld, politie Haaglanden heeft 12891 volgers, maar heeft minder tweets (3024 tweets). Maar zijn er ook politieregio’s die tot noch toe niet of nauwelijks twitteren vanuit het regioaccount. Brandweer Hoewel de brandweer met 11 tweets (mediaan) niet erg actief lijkt op Twitter, bestaan er grote verschillen. Van de 21 accounts hebben 10 accounts minder dan 2 tweets verstuurd en zelfs 14 accounts minder dan 40 tweets. Echter, er zijn twee accounts die er bovenuit springen: Brandweer
 28. 28. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 26> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Twente (35.210 tweets) en Brandweer Flevoland (6894 tweets). Deze twee accounts hadden de meeste tweets van alle in dit onderzoek beschouwde organisaties. Het aantal tweets van Brandweer Twente is uitzonderlijk te noemen. Hier is geen nader onderzoek naar gedaan. Hoewel Twente zeer actief is op Twitter, heeft Brandweer Groningen (636 tweets) de meeste volgers (2208 vs 2416). Ghor De Ghor is tot nu toe het minst actief op Twitter. Van slechts 10 regionale Ghor organisaties kon een twitteraccount worden achterhaald. IJsselland heeft het grootste aantal tweets (139), maar Amsterdam-Amstelland heeft de meeste volgers (21 tweets, 71 volgers). Waterschappen De waterschappen zijn na de politie de meest actieve organisatie op Twitter. Waterschap Scheldestromen is met 1848 tweets veruit het actiefst, gevolgd door Delfland (714 tweets), Hollandse Delta (606 tweets), en Aa en Maas (562 tweets). Deze accounts hebben ook het grootste aantal volgers. Bovendien lijken de waterschappen Twitter als serieus medium te zien. Er zijn slechts drie waterschappen met minder dan 50 tweets. 3.1.4 Tweets, followers en following: verbanden Tweets en followers Door zelf tweets te versturen kan een organisatie haar zichtbaarheid vergroten. Maar leidt het versturen van tweets automatisch tot meer bekendheid? Met andere woorden, neemt het aantal volgers dan ook toe? In dit onderzoek hebben we dit op een relatief eenvoudige wijze onderzocht. Figuur 3 laat zien hoe het aantal tweets samenhangt met het aantal volgers. De plaatjes laten een duidelijk lineair verband zien tussen het aantal tweets en aantal volgers: organisaties die tot nu toe meer getwitterd hebben, hebben eveneens meer volgers. Dit verband is met name sterk voor de waterschappen. Hoewel Twitter een tamelijk nieuw medium is, lijken de watershappen goed in staat om via hun communicatie-uitingen op Twitter volgers aan zich te binden. Maar geldt in alle gevallen dat meer tweets leiden tot meer volgers? Het antwoord hierop is ‘nee, niet persé’. Een aantal Twitter-accounts hebben we gekwalificeerd als ‘outliers’. Deze accounts hadden relatief (te) weinig followers ten opzichte van het aantal door hen verzonden tweets. Het gaat hier om de accounts van de drie Brabantse politieregio’s, Brandweer Twente en Brandweer Flevoland. Dit is opvallend, omdat deze organisaties de ranglijst aanvoerden wat betreft het totaal aantal tweets (zie voorgaande paragraaf). Er zijn twee mogelijke (gerelateerde) verklaringen. Ten eerste, het kan zijn dat er een natuurlijke grens bestaat aan het aantal volgers. De volgers vanaf het eerste uur zijn wellicht de meest trouwe of geïnteresseerde volgers. Naarmate de zichtbaarheid toeneemt, neemt ook het aantal volgers toe. Hier kunnen ook meer oppervlakkig geïnteresseerde volgers tussen zitten, die op een bepaald moment weer afhaken (“unfollowen”). Er zou dan niet sprake zijn van een lineair verband, meer eerder van een logaritmisch verband. Ten tweede, het versturen van zeer veel berichten kan bij volgers leiden tot irritatie of ‘informatie-moeheid’, omdat hun twitterstream dan gedomineerd wordt door de berichten van één twitteraar (‘vervuiling’). Vooral wanneer de inhoud van het merendeel van die berichten als ‘niet-relevant’ wordt ervaren, kan dat in theorie leiden tot een kleiner aantal volgers. Het lijkt daarom van belang om frequent te twitteren met relevante berichten, waarbij er gewaakt moet worden voor een overkill aan berichten.
 29. 29. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 27> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Figuur 3: verband tussen aantal tweets en aantal volgers van het twitteraccount N.B. in deze figuur is gecorrigeerd voor vijf ‘outliers’ (politie Brabant-Zuidoost, politie Midden- en West Brabant, politie Brabant-Noord, brandweer Twente, brandweer Flevoland) De hier gepresenteerde analyse behoeft een kritische noot. Er is niet gekeken naar de inhoud van berichten, en ook niet naar temporele aspecten, zoals het aantal berichten per week/maand en de effecten daarvan op de toe/afname van het aantal volgers. Er is eveneens niet gekeken naar de
 30. 30. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 28> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING identiteit van followers en following accounts. Deze acties zijn nodig om een beter inzicht te verwerven in het communicatieproces op Twitter. Followers en Following Sociale media hebben twee belangrijke kenmerken: 1) berichten verspreiden zich snel door een potentieel groot netwerk, en 2) sociale media zijn in hoge mate interactief waardoor bedrijven (overheden) in staat zijn om hun klanten (burgers) aan zich te binden (te betrekken). In de marketing wordt daarom de ratio followers / following als een belangrijk criterium gezien. Het aantal followers is van belang omdat daarmee het communicatiebereik toeneemt. Het hebben van veel volgers zorgt ervoor dat in potentie veel mensen deze tweets ontvangen, en wanneer zij de tweet relevant of leuk vinden, retweeten (doorsturen binnen het eigen netwerk). Dit proces wordt ook wel ‘viral marketing’ genoemd. Maar het binden en betrekken van mensen gebeurd op sociale media ook vooral door de interactie te zoeken. Het hebben van followers is daarom belangrijk, maar de interactie wordt eveneens bevorderd door zelf anderen te volgen (following). Er bestaat discussie over wat nu een ‘gezonde’ followers/following-ratio is. In de marketing wordt een ratio kleiner dan 1 (relatief veel following) als een slecht teken gezien (‘negative ratio’), omdat het bij dit soort accounts vaak om agressieve marketing gaat. Wanneer deze ratio te ver onder de 1 zakt wordt dit volggedrag gezien als ‘aggressive following’ en neemt Twitter.com maatregelen. Maar een ratio te ver boven de 1 wordt door marketingprofessionals ook gezien als een ‘slechte ratio’, omdat het op sociale media draait om de interactie en het binden van mensen of partijen die elkaar anders niet (of minder) hadden kunnen leren kennen. Er zijn geen algemeen geldende regels voor een gezonde ratio, maar een followers/following-ratio rond de 1.0 (met een range van 0.75 – 1.25) biedt enig houvast. Publieke organisaties zoals waterschappen en veiligheidsregio’s dienen publieke belangen, en zijn daarom voor potentieel veel mensen (bv., burgers binnen de eigen regio, media, partnerorganisaties, politieke partijen) per definitie interessant om te volgen. Hun followers/following-ratio zal daarom al snel groter dan 1 zijn. Maar een ratio ver boven de 1 kan ook duiden op zendingsdrang, waarbij er te weinig aandacht is om ook mensen te binden door hen ‘terug’ te volgen. Figuur 4 toont deze ratio voor de door ons onderzochte Twitter-accounts. Figuur 4: ratio tussen followers en following, als maat voor ‘zender’ en ‘ontvanger georiënteerd’ Zender georiënteerd Ontvanger georiënteerd; ‘binden en betrekken’ y = x y = 0,75*x y = 1,25*x Aggressive following Zender georiënteerd Ontvanger georiënteerd; ‘binden en betrekken’ y = x y = 0,75*x y = 1,25*x Aggressive following
 31. 31. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 29> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Veel organisaties lijken sterk zender-georiënteerd. Dat wil zeggen, waterschappen en veiligheidsregio’s (inclusief politie, brandweer en Ghor) genieten relatief veel volgers, maar lijken nog weinig gebruik te maken van de mogelijkheid om ook zelf anderen te volgen en daarmee meer te doen aan het binden en betrekken van mensen. Hierbij dient echter wel een belangrijke kanttekening te worden gemaakt. Het zelf volgen van de berichten van anderen kan erg arbeidsintensief zijn (ten tijde van incidenten) en soms weinig opleveren (wanneer er geen nieuwswaardige onderwerpen zijn). Het inzetten van monitoring-tools kan daarom helpen om op automatische wijze relevante berichten van anderen te identificeren. In Hoofdstuk 4 zullen we laten zien wat hiervan de toegevoegde waarde is. Er is door ons niet nagegaan in hoeverre de waterschappen en veiligheidsregio’s al gebruik maken van monitoring- tools. 3.2 ENQUÊTE ONDER WATERSCHAPPEN EN VEILIGHEIDSREGIO’S 3.2.1 Aanpak Om een beeld te krijgen van hoe en in welke mate Twitter wordt ingezet door waterschappen en veiligheidsregio’s is er een enquête uitgevoerd onder alle 25 waterschappen en 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De enquête werd in juni en juli 2011 per e-mail verstuurd aan calamiteitencoördinatoren van de waterschappen en het algemene contactadres van de communicatieafdeling van de veiligheidsregio’s. In enkele gevallen werden bij ons bekende contactpersonen eveneens via het persoonlijke emailadres benaderd. Het doel hiervan was om de respons te verhogen. In de enquête waren vragen opgenomen over het huidige en over het verwachte toekomstige gebruik van Twitter, en over de percepties van de voor- en nadelen van Twitter. De volledige enquête is opgenomen in Appendix 2. In totaal namen er van de 25 waterschappen, en 25 veiligheidsregio’s respectievelijk 15 en 18 deel aan de enquête (responsratio 33/56, ofwel 59%). De enquête werd meestal ingevuld door een medewerker met (externe) communicatie in zijn of haar takenpakket. 3.2.2 Algemeen gebruik van Twitter binnen de organisatie Alle waterschappen en veel van de veiligheidsregio’s die aan de enquête deelnamen, geven aan dat zij gebruik maken van Twitter (zie Figuur 5). Deze resultaten bevestigen de resultaten uit paragraaf 3.1, waar bleek dat vrijwel alle waterschappen (op één na) en iets minder veiligheidsregio’s (18 van de 25) over een Twitter-account lijken te beschikken (zie Tabel 3). Figuur 5: Twitter-accounts Figuur 6 Andere sociale media Wordt er door uw organisatie gebruik gemaakt van Twitter? 15 14 0 4 ja nee waterschappen veiligheidsregio's Zijn er (nog) andere sociale media waarvan uw organisatie gebruik maakt? Het kan hier gaan om dagelijks gebruik, maar ook het gebruik in een crisissituatie. 11 5 11 4 3 8 3 12 3 13 11 9 W V W V W V ja nee Hyves YouTubeFacebook
 32. 32. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 30> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Figuur 6 laat zien dat, naast Twitter, er eveneens gebruik wordt gemaakt van Facebook, Hyves en Youtube. Bij waterschappen is vooral het gebruik van Facebook en Hyves populair, terwijl het gebruik van Youtube vaker onder veiligheidsregio’s voorkomt. Uit een aanvullende open vraag blijkt dat ook LinkedIn (8 organisaties), Yammer (3 organisaties), Vimeo (2 organisaties) en Flickr (1 organisatie) worden gebruikt. Waterschappen maken regelmatiger gebruik maken van Twitter dan de veiligheidsregio’s (veiligheidsbureau’s; Figuur 7). Dit komt overeen met het beeld uit Tabel 4, waaruit eveneens blijkt dat waterschappen tot op heden actiever zijn de veiligheidsbureau’s. Figuur 7: frequentie van tweets Bij zowel waterschappen als veiligheidsregio’s zijn het de communicatieadviseurs die twitteren. Zij doen dit meestal vanuit de naam van de organisatie, waarbij hun eigen naam of functie niet zichtbaar zijn (Figuur 8). Wel twitteren veiligheidregio’s meer vanuit privé-accounts van de medewerkers dan waterschappen (Figuur 9). Figuur 8: naam, persoon en functie Figuur 9: twitteren vanuit het organisatie en privé account Figuur 10: richtlijnen voor Twitter 10 3 23 3 8 dagelijks wekelijks minder vaak Hoe intensief maakt uw organisatie gebruik van Twitter, in de dagelijkse praktijk (dus niet in relatie tot calamiteiten of crises)? waterschappen veiligheidsregio's 0 0 12 10 12 9 0 1 2 3 2 2 14 13 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 W V W V W V Naam organisatie Naam persoon Functie Welke informatie is zichtbaar als er uit naam van uw organisatie wordt getwitterd? nooit soms altijd weet niet 14 14 4 10 0 0 9 31 0 2 1 W V W V Organisatie-account Privé-account Namens welke Twitter-accounts wordt er getwitterd vanuit uw organisatie? ja nee weet niet
 33. 33. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 31> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Bij de helft van de waterschappen en veiligheidsregio’s zijn er richtlijnen aanwezig voor Twitter (Figuur 10). De richtlijnen variëren van do’s en don’ts tot specifieke richtlijnen over hoe en wanneer getwitterd mag worden. De andere helft werkt nog aan richtlijnen of vindt het voldoende om het gezonde verstand te gebruiken. 3.2.3 Twitter tijdens (dreigende) calamiteiten Ongeveer de helft van de waterschappen en veiligheidsregio’s heeft Twitter al eens ingezet bij (dreigende) calamiteiten (Figuur 11). Bij de waterschappen is de inzet van Twitter niet gekoppeld aan de opschaling, bij een derde van de veiligheidsregio’s gebeurt dit wel (Figuur 12). Het al dan niet inzetten van Twitter is soms gekoppeld aan de ernst van een brandhaard (brandtype). Figuur 11: Twitter tijdens calamiteiten Figuur 12: Twitter en opschalen Figuur 13 : gebruik van Twitter, nu en in de toekomst Op welke wijze gebruikt uw organisatie Twitter tijdens (dreigende) calamiteiten, nu en in de nabije toekomst (over 1 of 2 jaar)? 13 15 12 13 13 14 12 12 7 12 8 11 4 10 2 8 2 7 2 8 1 0 2 0 2 0 2 2 7 0 6 1 10 3 11 2 12 3 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 1 2 1 4 1 5 1 5 nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst nu toekomst ja nee weet niet We roepen burgers/vrijwilligers op om te komen assisteren (bijvoorbeld, zandzakken leggen) We zetten vragen uit om zelf een betere indruk van de situatie te krijgen We reageren actief op specifieke berichten van anderen om deze te bevestigen of te ontkrachten We zenden zelf berichten uit die in lijn zijn met andere communicatie uitingen We volgen wat er getwitterd wordt W V W V W V W V W V W = Waterschapen V = Veiligheidsregio’s
 34. 34. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 32> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Figuur 13 laat zien dat waterschappen en veiligheidsregio’s Twitter al gebruiken om in geval van calamiteiten berichten te volgen, en om zelf berichten te zenden in lijn met andere communicatie- uitingen. Ook geeft ongeveer de helft van zowel de waterschappen als de veiligheidsregio’s aan dat zij nu al actief reageren op specifieke berichten tijdens een calamiteit. Bovendien denkt een ruime meerderheid van beide organisaties dat zij dat (ook) in de toekomst zullen doen. Het uitzetten van vragen om een betere indruk van de situatie te krijgen, en het oproepen van burgers/vrijwilligers om te assisteren gebeurt momenteel in zeer beperkte mate. Ongeveer de helft van de waterschappen en veiligheidsregio’s kan zich er echter iets bij voorstellen dat zij dit in de nabije toekomst vaker zullen doen. Figuur 14 geeft inzicht in het gebruik van Twitter bij verschillende soorten ramptypen. Waterschappen vinden dat zij Twitter vooral moet volgen in geval van watergerelateerde calamiteiten, maar ook bij andere ramptypen geven sommige waterschappen aan dat zij Twitter intensief zullen volgen (bv., bij een terroristische dreiging of een grote brand in een industriegebied). Maar er zijn ook waterschappen die aangeven dat het intensief volgen van Twitter niet bij alle watercalamiteiten nodig is. Zo vinden bijvoorbeeld 5 van de 14 waterschappen dat het volgen van de berichtgeving op Twitter bij extreem hoogwater (op de rivieren of langs de kust) ‘niet of nauwelijks’ of hooguit ‘af en toe’ nodig is. Figuur 14: volgen van Twitter bij verschillende ramptypen In hoeverre vindt u dat uw organisatie de berichtgeving op Twitter zou moeten volgen, wanneer de volgende situaties zich voordoen binnen uw beheersgebied? 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 0 6 0 6 0 8 0 5 0 6 5 3 5 3 1 3 2 6 10 8 7 5 0 6 3 5 5 5 3 5 3 7 10 11 11 11 15 9 14 8 5 6 6 7 16 2 13 3 11 1 13 4 13 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's Waterschappen Veiligheidsregio's niet of nauwelijks af en toe intensief weet niet Een verhoogde terroristische dreiging Grootschalige evenementen (massabijeenkomsten zoals koninginnedag) Een (dreigende) bacteriologische besmetting (zoals EHEC) Een (dreigende) griep-epidemie Een grote brand in een industriegebied Onder normale omstandigheden (wanneer er geen sprake is van calamiteiten) Bij (ernstige) problemen met de kwaliteit van zwemwater (bv, algenbloei) In geval van (extreem) hoogwater langs de kust of op de rivieren Bij (dreigende) overstroming van buitendijkse gebieden Wateroverlast door hevige buien in de zomer Langdurig watertekort / droogte
 35. 35. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 33> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Een groot deel van de veiligheidsregio’s vindt dat zij bij alle calamiteiten Twitter intensief behoren te volgen. Ernstige problemen met de zwemwaterkwaliteit scoort het laagst onder de veiligheidsregio’s. Verder valt het op dat een flink aantal waterschappen en veiligheidsregio’s het waardevol vinden om Twitter eveneens te volgen wanneer er geen sprake is van een dreigende calamiteit (dus onder normale omstandigheden). 3.2.4 Opinies over voordelen en nadelen van Twitter Welke negatieve en positieve effecten verwachten waterschappen en veiligheidsregio’s van Twitter? En welke barrières denken zij te onmoeten bij het gebruik van Twitter? Deze vragen zijn middels een aantal stellingen aan beide organisaties voorgelegd. Verwachte negatieve en positieve effecten van Twitter Figuur 15 laat zien dat zowel waterschappen als veiligheidsregio’s vrijwel alleen positieve effecten van Twitter zien, en niet of nauwelijks negatieve effecten. Vrijwel alle waterschappen en veiligheidsregio’s verwachten dat Twitter positieve effecten heeft op de zichtbaarheid en het imago van de organisatie in het algemeen, en een bijdrage kan leveren aan de communicatie over dagelijkse werkzaamheden en projecten. Ook wordt door vrijwel alle partijen aangegeven dat Twitter een positief effect zal hebben op de veiligheidsbeleving, en in iets mindere mate de werkelijke veiligheid van burgers tijdens een crisis. Er is een opvallend verschil tussen waterschappen en veiligheidsregio’s wanneer het gaat om de rol van Twitter in de besluitvorming tijdens een crisis. Veiligheidsregio’s verwachten vrijwel allemaal uitsluitend positieve effecten, maar waterschappen zijn hierover minder eensluidend. Eén waterschap denkt dat Twitter negatieve effecten kan hebben op de besluitvorming tijdens een crisis Figuur 15: Verwachte negatieve en positieve effecten van Twitter In hoeverre zal het gebruik van Twitter door uw organisatie een positief of negatief effect hebben op: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 0 4 4 0 0 3 2 14 16 12 15 13 15 10 10 6 15 8 10 13 15 10 13 0 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio een (klein) negatief effect geen effect een (klein) positief effect weet niet / geen mening De werkelijke veiligheid van de burgers tijdens een crisis De besluitvorming tijdens een crisis De communicatie met uw netwerkpartners tijdens een crisis De communicatie met burgers over dagelijkse werkzaamheden en projecten Het imago van uw organisatie in het algemeen De zichtbaarheid van uw organisatie in het algemeen De crisisbeheersing in het algemeen De veiligheidsbeleving van burgers tijdens een crisis
 36. 36. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 34> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Verwachte barrières bij gebruik van Twitter Figuur 16 laat een gevarieerd beeld zien ten aanzien van de barrières die mogelijk een rol kunnen spelen bij het effectief inzetten van Twitter. In de hiervoor beschreven Figuur 15 kwam eveneens het ‘imago’ aan bod. Zowel waterschappen als veiligheidsregio’s verwachten dat Twitter vooral positieve effecten zal hebben op de zichtbaarheid en het imago van de organisatie. Uit Figuur 16 blijkt echter dat het merendeel zich met de komst van Twitter toch ook kwetsbaarder voelt. Bovendien denkt een meerderheid van de partijen dat de inzet van Twitter tijdens crises hoge verwachtingen schept onder burgers en andere partijen (bv., media). Deze perceptie is onder veiligheidsregio’s iets sterker vertegenwoordigd dan onder de waterschappen. Vooral waterschappen zijn van mening dat organisaties die in de dagelijkse praktijk geen gebruik maken van Twitter, dat tijdens een crisis ook niet zouden moeten doen. De meeste veiligheidsregio’s zijn het hiermee opvallend genoeg oneens. Figuur 16: Verwachte barrières bij gebruik van Twitter Op een enkeling na vinden vrijwel alle partijen het monitoren van Twitter tijdens een crisis een arbeidsintensieve activiteit. Op dit statement bestond de grootste consensus. Het arbeidsintensieve karakter van de inzet van Twitter tijdens een crisis is daarmee in potentie de belangrijkste barrière. In Hoofdstuk 4 zullen we hierop nader ingaan. Toch denkt slechts een beperkt aantal partijen dat het moeilijk is om tijdens een crisis de berichtenstroom goed te kunnen volgen, en te beoordelen welke tweets er toe doen. Dit geldt vooral voor de veiligheidsregio’s; de waterschappen waren gemiddeld iets sceptischer. Daarnaast denkt ongeveer de helft van de waterschappen en tweederde van de veiligheidsregio’s dat het professioneel inzetten van Twitter veel ervaring en training vereist; slechts enkele partijen zijn het hiermee oneens. Bovendien denkt ongeveer de helft van de partijen dat er momenteel onvoldoende kennis van en ervaring met Twitter is, binnen de eigen organisatie. Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 5 4 2 1 1 1 4 0 5 10 5 7 4 5 3 12 1 4 6 6 2 1 2 4 3 3 4 9 2 5 2 2 7 9 6 10 11 15 7 13 6 4 5 1 8 7 9 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio Waterschappen Veiligheidsregio mee oneens neutraal mee eens weet niet / geen mening Tijdens calamiteiten is het moeilijk om te beoordelen welke Tweets er toe doen De berichtenstroom op Twitter tijdens calamiteiten is chaotisch en daardoor moeilijk om te volgen Gebruik van Twitter tijdens calamiteiten schept hoge verwachtingen bij andere gebruikers Het volgen van en reageren op Tweets tijdens calamiteiten is arbeidsintensief Professioneel gebruik van Twitter tijdens calamiteiten vereist veel ervaring en training Met de komst van Twitter is het imago van publieke organisaties kwetsbaarder geworden Organisaties die in hun dagelijkse praktijk geen gebruik maken van Twitter, zouden dat tijdens een crisis ook niet moeten doen Er is mometeel onvoldoende kennis en ervaring met Twitter binnen mijn organisatie
 37. 37. TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING 35> TWITTER IN DE CRISISBEHEERSING Open vraag naar voor- en nadelen, verbeterpunten, en de consequenties van ‘niets doen’ De laatste vragen van de enquête waren open vragen. Het doel was om de respondenten de mogelijkheid te bieden om hun gedachten nog eens in eigen woorden op te schrijven. Een opvallend punt is dat de snelheid van Twitter zowel onder de voordelen als onder de nadelen werd genoemd. De snelheid waarmee andere mensen direct kunnen worden bereikt werd als een belangrijke meerwaarde gezien. De snelheid van het medium werd door 24 van de 31 partijen genoemd. Andere belangrijke pluspunten van Twitter hadden betrekking op de grotere zichtbaarheid van de organisatie, en op de mogelijkheid om ‘de buitenwereld snel naar binnen te halen’ en ‘in te spelen op de perceptie’. De snelheid werd ook als minpunt gezien, omdat er daardoor (in samenhang met de beperkte omvang van het medium) snel fouten kunnen worden gemaakt. Andere genoemde minpunten en risico’s waren de grote omvang van de berichtenstroom en het arbeidsintensieve karakter (‘bezig zijn met Twitter kost capaciteit’), en de betrouwbaarheid van berichten (die niet altijd duidelijk is). Naast deze minpunten werd er door twee partijen ook een belangrijke voorwaarde genoemd voor de inzet van Twitter: “Je hebt het vertrouwen en mandaat nodig van management en bestuur om te mogen en te kunnen twitteren”. Het niet gebruiken van Twitter kan ook een keuze zijn. We vroegen de waterschappen en veiligheidsregio’s daarom of en welke consequenties het ‘niet inzetten van Twitter’ kan hebben. Tabel 5 laat een overzicht van de verscheidenheid in reacties zien, die door ons gegroepeerd zijn naar ‘thema’s’. Uit de tabel blijkt dat bij ieder ‘thema’ zowel waterschappen als veiligheidsregio’s vertegenwoordigd zijn. Het niet gebruiken van Twitter leidt in de perceptie van deze partijen mogelijk tot imagoschade en ontevredenheid over de informatievoorziening. Omdat Twitter een veel gebruikt medium is tijdens crises (door burgers en media) waarop berichten zich snel verspreiden, is het ‘niet gebruiken’ van Twitter een gemiste kans om zelf eveneens aan het (snelle) crisiscommunicatieproces deel te nemen. De kans bestaat dat de organisatie als ouderwets wordt gezien, en niet voldoende aansluit bij het beeld dat in de samenleving leeft. Ook het ‘corrigeren’ van onwaarheden en het inspelen op geruchten speelt een belangrijke rol. Bovendien kun je via Twitter (en andere sociale media) een betere omgevingsanalyse uitvoeren. Hoewel de grote meerderheid Twitter ziet als een belangrijke toevoeging, zijn er ook verschillen in houding. Dit kan geïllustreerd worden door de volgende twee reacties tegen over elkaar te zetten: Wat zou er volgens u (kunnen) gebeuren wanneer er wordt besloten om niets met Twitter te doen in geval van calamiteiten? • “Dat is gewoon geen houdbare positie meer. (...)” • “Niets” Als laatste werd door ons gevraagd om enkele verbeterpunten te noemen. De antwoorden op deze vraag hadden betrekking op een betere zoekfunctie, makkelijkere tools om Twitter te monitoren, het wijzigen van reeds geplaatste tweets, een betere opvoeding van Twitteraars, en een duidelijkere herkenbaarheid van ‘verified accounts’6 . 6 Verified acccounts worden op Twitter aangeduid met een speciaal teken (een blauw ‘vinkje’) waarmee aangegeven wordt dat het account authentiek is. Zie http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/111- features/articles/119135-about-verified-accounts

×