Trends in Veiligheid 2013
Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid
Scan QR code voor het volledige rapport
Trends in Veiligheid 2013
2
elkaar verbonden is en welk effect het heeft als er ergens uitval
is. Naast de menselijke factor kennen platforms, applica...
Figuur 1: Het is terecht dat de overheid (de politie) extra bevoegdheden krijgt
voor het terughacken van computers van ver...
Onderstaand zijn deze onderdelen kort
samengevat.
Oplossingen en kansen voor het
veiligheidsdomein
Een zeer ruime meerderh...
criminaliteit voorkomen had kunnen
worden omdat informatie aanwezig was
maar niet goed is behandeld. En 75%
van de bevolki...
heid daar gelijk mee op gaat. Dit vraagt
om een besef binnen zowel de overheid
als het bedrijfsleven dat cybersecurity-
vr...
Figuur 6: Heeft u er vertrouwen in dat de overheid veilig met uw gegevens omgaat?1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Houd ik me n...
De verschillende auteurs geven naast een heldere visie ook grensverleggende
inzichten en intelligente oplossingen op het s...
Hoe regisseert het
kerndepartement zijn
uitvoeringsorganisaties
tot betere prestaties?
Realiseren van betere
prestaties in...
Highlights
• Organisaties binnen veiligheid en justitie maken onderdeel
uit van de maatschappij en verbinden zich meer en ...
Grip op data: pleidooi voor inrichting
van een Digital Operating Model en
uniforme dataprocessen
Highlights
• Samenwerking...
11
the way we see it
Big data in opsporing: nu
pompen om niet te verzuipen
Wat te doen aan de
verstikking door de
exponent...
Highlights
• Menigten organiseren zich steeds vaker online, om
daarna fysiek bij elkaar te komen.
• Publieke en private or...
Meer rendement uit cocreatie met
burgers en bedrijven: een Digital
Capabilities Center
Hoe een Digital
Capabilities Center...
Cameratoezicht: efficiënter
in de veiligheidsketen!
Welke ontwikkelingen
dragen bij aan het
verbeteren van het
gebruik van ...
De kracht van verbinden
Welke kansen biedt
slimme technologie en
hoe benutten we deze
voor meer veiligheid?
Intelligente e...
De veilige ‘digitale
samenleving’ bestaat niet
Hoe moet de overheid
haar rol invullen om
onze digitale veiligheid
te waarb...
Cyber resilience in het
jaarverslag?
Welke stappen zijn nodig
om de digitale veiligheid
bij organisaties te waar-
borgen?
...
Borging van continuïteit in
het veiligheidsdomein
Hoe kan de continuï-
teit van kritische pro-
cessen in het veilig-
heids...
Meer vissen in de vijver met
de White Hat Office
Hoe zorgen we voor meer
hackers om de digitale
veiligheid van Nederland
te...
Kan onze digitale samenleving zonder digitale veiligheid?
Ontdek het visierapport
www.trendsinveiligheid.nl
Cybersecurity ...
21
the way we see it
Colofon
Trends in Veiligheid is mede tot stand gekomen met medewerking van:
Erik Hoorweg
Edwin Kok
Pa...
Capgemini Nederland B.V.
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. +31 30 689 00 00
E-mail: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trends in veiligheid 2013 nl

530 views

Published on

Samenvatting

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trends in veiligheid 2013 nl

 1. 1. Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid
 2. 2. Scan QR code voor het volledige rapport Trends in Veiligheid 2013 2
 3. 3. elkaar verbonden is en welk effect het heeft als er ergens uitval is. Naast de menselijke factor kennen platforms, applicaties en infrastructuren allemaal hun eigen problemen, en door de interactie tussen die vier niveaus wordt een securityprobleem vaak heel omvangrijk. In de fysieke wereld kennen we een safetyconcept; denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsregels op een bouwplaats. Maar geldt er in cyberspace ook een security- concept? En welke rollen hebben de overheid, de private sector en de burger daarin? Momenteel is dat nog onvoldoende helder. Op de snelweg gelden bepaalde veiligheidseisen en verkeersregels. Maar iedere burger kan een computer kopen en onbeveiligd de digitale snelweg op. Het met elkaar vorm- geven van dit model is mijns inziens de grootste uitdaging van de nabije toekomst. Met de artikelen dragen de auteurs van Capgemini bij aan deze discussie. Het belang van digitalisering wordt duidelijk als we kijken naar de strafrechtketen, naar cameratoezicht of naar crisismanagement. De uitdagingen blijken uit de artikelen inzake big data, het gebrek aan professionals op het gebied van cybersecurity en de inzet van sociale media bij evenementen. Maar bovenal zorgt deze publicatie van Trends in Veiligheid voor het verhogen van het bewustzijn. De digitalisering van onze samenleving gaat zo snel dat het bewustzijn over nieuwe risico’s en kwetsbaarheden achterblijft. Een veilige digitale samenleving is een gezamenlijke verantwoor- delijkheid, waarin nieuwe coalities gevormd moeten worden. Willen we deze verantwoordelijkheid waarmaken, dan begint het bij bewustzijn. Bewustzijn bij burgers, bedrijven en overheden. Drs. ing. W.M. van Gemert Directeur Cyber Security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Veiligheid en de algemene trend tot digitalisering van onze samenleving zijn sterk met elkaar verbonden. De meeste artikelen in deze editie van Trends in Veiligheid reflecteren het belang, de dreiging en kwets- baarheid van digitalisering. Bij een veilige digitale samenleving draait alles om de vertrou- welijkheid, betrouwbaarheid, integriteit en continuïteit van gegevens. Als het gaat om digitalisering zijn er een aantal wereldwijde trends te onderscheiden: 1. Big data: de enorme hoeveelheid data die voortdurend opgeslagen wordt en die dagelijks toeneemt. Hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan? 2. Hyperconnectiviteit: het aantal digitale (internet)verbindingen neemt exponentieel toe. Zo ontstaat een ‘Internet of Things’. Nederland heeft de een na hoogste internetdicht- heid ter wereld; dat geeft Nederland op dit terrein een bij- zondere positie. 3. Het verdwijnen van grenzen, zowel in tijd en afstand als qua werk/privé. Deze trends vereisen een verandering in zowel de manier waarop bedrijven zakendoen als de rol van de overheid bij het waarborgen van een veilige samenleving. Een belangrijk aspect daarbij is het gebrek aan een cybersecurity-concept van onze samenleving. Nederland is een land van zeeën en dijken: als het water doorsijpelt, bouwen we er een dijk omheen. Die klassieke manier van crisisbeheersing (containment, ofwel indammen) is in cyberspace bijna onmogelijk. Bedrijven weten vaak niet waar hun data zich precies bevindt, hoe het met Voorwoord 1 the way we see it
 4. 4. Figuur 1: Het is terecht dat de overheid (de politie) extra bevoegdheden krijgt voor het terughacken van computers van verdachten.1 Weet niet Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Helemaal mee oneens Niet mee eens of oneens 3% 1% 10% 33% 3% 50% terughacken van computers van ver- dachten. Deze derde editie van Trends in Veiligheid staat dan ook vooral in het teken van digitalisering. • Een aantal artikelen beschrijft de oplossingen en kansen die digitalise- ring kan bieden voor actuele proble- men in het veiligheidsdomein. • Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop organisaties de vele initiatieven en innovaties beter met elkaar kunnen verbinden. Hierdoor kan de effectiviteit en efficiëntie van de verschillende afzonderlijke innova- ties worden vergroot. De Nederlandse bevolking acht zichzelf steeds beter op de hoogte van de gevaarlijke kanten van internet- gebruik, waaronder cybercrime, virussen, spam en phishing. Dit blijkt uit het Capgemini-onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO voor deze derde editie van Trends in Veiligheid. Met een stijging van 15% ten opzichte van 2011 naar 66% lijkt hiermee het bewustzijn en de kennis onder burgers behoorlijk hoog. Toch gaat er geen week voorbij zonder dat cybersecurity- incidenten de krantenkoppen vormen. Klaarblijkelijk gaat de digitalisering van onze samenleving en de daarmee gepaard gaande criminaliteit sneller dan de (beschermende) maatregelen die we nemen. Als het aan de Nederlandse bevolking ligt, mag de overheid dan ook een stuk actiever optreden met betrekking tot cybercriminaliteit. Zelfs 83% van de Nederlanders staat achter de beslissing van minister Opstelten om de overheid meer bevoegdheden te geven voor het • Verbinding staat ook centraal in het laatste deel van deze publicatie. Namelijk de verbinding tussen de fysieke en digitale samenleving. Betoogd wordt om deze niet als aparte werelden te zien maar zo veel mogelijk te integreren. Zowel in beleidsontwikkeling, risicomanage- ment als in continuïteitsmanagement. • Tot slot wordt nog een voorstel gedaan voor de realisatie van één belangrijke randvoorwaarde: het ver- groten van het aantal cybersecurity- professionals. Managementsamenvatting Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid 2 Trends in Veiligheid 2013
 5. 5. Onderstaand zijn deze onderdelen kort samengevat. Oplossingen en kansen voor het veiligheidsdomein Een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders (93%) is van mening dat de overheid ondanks de bezuinigingen toch zeker dezelfde kwaliteit van veilig- heid moet garanderen. Het onderzoek van de Rekenkamer naar het functione- ren van de strafrechtketen is in dit ver- band een tegenvaller. De Rekenkamer wijst er namelijk op dat de strafrecht- keten niet goed functioneert. Met het programma ‘Versterking Prestaties Strafrechtketen’ werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan verbetering. De regie op de ketenpartners is een uit- daging. Door hierbij expliciet aandacht te besteden aan het faciliteren van beleidsrealisatie ontstaat meer grip op het resultaat. Op het niveau van complexe zaken in de strafrechtketen is een ketenbenade- ring niet langer afdoende. Bij complexe zaken zijn meerdere partijen betrokken die situationeel, en wederzijds afhan- kelijk, wel of geen actie moeten onder- nemen. Dit vraagt om een actueel totaalbeeld van de betreffende casus. Informatie van alle betrokken partijen dient gedeeld te worden op basis van een ‘need to know’ basis en toegesne- den op de specifieke rol en verantwoor- delijkheid van de betrokkene. Hiertoe is een integrale netwerkbenadering nodig waarbij digitalisering vanuit het ecosys- teem van Veiligheid en Justitie wordt gerealiseerd. Vanuit een integraal infor- matiebeeld wordt de ontsluiting geregis- treerd naar de belanghebbenden. Deze integrale benadering vereist wel betrouwbare, onbetwiste data. Een ‘Digital Operating Model’ geeft antwoord op de vraag van wie welke data is en wie de meest actuele en juiste data heeft. Het beëindigt dubbele inwin- ningsprocessen en vergroot zo de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid van data. Dat leidt tot onbetwiste data. Data is onbetwist als de bruikbaarheid ervan voor een bepaald doel steeds eenduidig is vast te stellen. Wanneer vervolgens ook uniforme dataprocessen worden inge- voerd, wordt echt grip verkregen op data uit diverse interne en externe bron- nen. De waarde die ligt besloten in data bij alle verschillende partijen, kan dan echt worden benut voor versnelling en verbetering van bestaande ketens en netwerken. De enorme hoeveelheid data kunnen echter ook een nieuwe uitdaging vormen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt tegenwoordig tweeduizend keer zoveel data als in 1998. Het aantal onderzoekers is echter slechts vertien- voudigd. Aangezien de data wel be- schikbaar is, moeten opsporingsinstan- ties een manier vinden om er betekenis aan te geven. Immers, het afbreukrisico is groot als achteraf bekend wordt dat Figuur 2: In hoeverre bent u op de hoogte van de gevaarlijke kanten van internetgebruik, zoals cybercrime, virussen, phishing mail, spam of het bezoek aan fake websites?1 Helemaal niet op de hoogte Matig op de hoogte Heel goed op de hoogte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Slecht op de hoogte Redelijk goed op de hoogte 2% 52% 6% 26% 14% Figuur 3: De overheid heeft op dit moment voldoende middelen beschikbaar om digitale veiligheid in Nederland te garanderen1 Weet niet Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Helemaal mee oneens Niet mee eens of oneens 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1% 9% 23% 39% 5% 24% 3 the way we see it
 6. 6. criminaliteit voorkomen had kunnen worden omdat informatie aanwezig was maar niet goed is behandeld. En 75% van de bevolking verwacht ook dat de kansen om verdachten op te sporen, toenemen als gevolg van big data. De oplossing is gelegen in het gebruik van een ontologie om big data te structure- ren en een geautomatiseerde opspo- ring om sneller te detecteren. Naast het vergroten van de pakkans, verwacht ruim driekwart van de Nederlanders dat de overheid sociale media zou moeten gebruiken om pre- ventieve maatregelen te nemen tegen uit de hand lopende feesten zoals Project X. Online crowd control blijkt mogelijk mits de veiligheidsorganisaties naast fysieke aanwezigheid ook zelf interacteren in de online community. Mogelijke geruchten en paniek kunnen door goede monitoring en interactie met een eenduidige boodschap worden voorkomen. Dat hier nog een wereld te winnen valt, blijkt uit het voorbeeld van Project X Haren. Daarbij vindt ruim de helft van de Nederlanders (59%) dat de politie onvoldoende inzicht heeft in de positieve en negatieve effecten die sociale media teweeg kunnen brengen. Verbinden van innovaties en initiatieven Organisaties in het veiligheidsdomein hebben de laatste jaren niet stilgeze- ten. Waar mogelijk zijn initiatieven ont- plooid om de kansen van digitalisering te benutten en kwetsbaarheden te beperken. Wij zien echter zowel binnen als tussen organisaties inefficiënties als gevolg van beperkte samenwerking en verbinding tussen initiatieven. De politie is bijvoorbeeld sinds jaar en dag bezig met de inzet van nieuwe technologieën om burgerparticipatie vorm te geven. Het blijkt dat er tal van goede voorbeelden zijn waarbij digitale technieken zoals social media worden ingezet om cocreatie of burgerparti- cipatie verder vorm te geven. Echter, het valt ook op dat dergelijke initiatie- ven vaak lokaal van aard zijn en lang- zaam tot wasdom komen. Onderzoek van Capgemini Consulting en MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft aangetoond dat succesvolle digitale transformaties beginnen met een overkoepelende visie en top- down worden aangestuurd. Een Digital Capabilities Center (DCC) bundelt diverse digitale capaciteiten vanuit ver- schillende onderdelen van een organi- satie en vormt een centraal aanspreek- punt voor digitale expertise en kennis. Daarmee functioneert het DCC als een vliegwiel voor lopende initiatieven. Verbinding wordt ook bepleit in het artikel over cameratoezicht. Op dit moment wordt nog niet ten volle gebruikgemaakt van de mogelijkheden die cameratoezicht in combinatie met andere sensoren biedt. Door het gebruik van proeftuinen kunnen over- heid, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om de verbinding tussen camera’s, brandalarm, inbraakbeveiliging en mogelijke andere sensoren in de praktijk te toetsen. Verbinden van de digitale en fysieke wereld De samenleving doorgaat een digitale transformatie en deze kan alleen maar succesvol verlopen als de digitale veilig- De samenleving doorgaat een digitale transformatie en deze kan alleen maar succesvol verlopen als de digitale veiligheid daar gelijk mee op gaat. Figuur 4: Heeft de politie volgens u voldoende inzicht in de positieve en negatieve effecten die sociale media teweeg kunnen brengen?1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zeer onvoldoende Weet niet Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende 18% 2% 21% 6% 53% Scan QR code voor het volledige rapport Trends in Veiligheid 2013 4 Trends in Veiligheid 2013
 7. 7. heid daar gelijk mee op gaat. Dit vraagt om een besef binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven dat cybersecurity- vraagstukken onlosmakelijk zijn verbon- den met de taakopvatting en kernpro- cessen van de eigen organisatie. Tot op heden zien we binnen de overheid de tendens om nieuwe instituties op te richten zoals de Cyber Security Raad, het Nationaal Cyber Security Centrum en de Cyber Taskforce bij Defensie. Deze instituties dragen zeker bij aan een hogere digitale veiligheid maar mogen geen excuus zijn om binnen de bestaande organisaties geen maat- regelen te nemen. Goed begrip van de wijze waarop de fysieke samenleving is gedigitaliseerd, moet leiden tot een integrale regelgeving en aanpak van veiligheidskwesties. Digitale veiligheid zou een integraal onderdeel moeten vormen van reguliere beleidsvorming en mag daarop geen uitzondering meer zijn. Deze integrale benadering wordt ook bepleit in het artikel over cyber resilien- ce. Hierin wordt het topmanagement van publieke en private organisaties aangemoedigd om cyberrisico’s in te passen in het strategisch risicomanage- ment. Dit sluit aan bij de woorden van Neelie Kroes: “Net als in de gewone maatschappij, moeten we ook in de digitale wereld leren begrijpen wat de risico’s zijn”. En dat deze risico’s reëel zijn, blijkt ook uit recent onderzoek waarin wordt aangetoond dat cyber- dreiging rechtstreeks van invloed is op de beurswaarde van een organisatie. Transparantie richting de stakeholders hoe met digitale dreigingen wordt omgegaan, geeft vertrouwen in de con- tinuïteit van de betreffende organisatie. De wijze waarop deze continuïteit kan worden geborgd, is nader toegelicht in het volgende artikel. Met een raamwerk voor continuïteitsmanagement kunnen organisaties in kaart brengen waar zij staan in de ontwikkeling van continuï- teitsbeheersing. Daarbij wordt gecon- stateerd dat het juist vaak organisaties in het veiligheidsdomein zijn, die de eigen bedrijfscontinuïteit hebben gene- geerd. Organisaties die gericht zijn op het beheersen van externe incidenten en rampen. Het besef dient door te dringen dat als zij zelf uitvallen door verstoringen van de eigen bedrijfspro- cessen, zij ook niet hun externe taak kunnen vervullen. Zonder technische cyberprofes- sionals geen digitale veiligheid In deze Trends in Veiligheid 2013 loopt als rode draad door de artikelen het adagium dat een digitalisering van de samenleving alleen duurzaam kan zijn indien de digitale veiligheid gelijke tred houdt. Vertrouwen van burgers, bedrij- ven en overheden in het veilig gebruik van internet staat dan ook centraal in de Nationale Cyber Security Strategie. Maar wie zorgt nu eigenlijk voor die digitale veiligheid? Uiteraard is bewust- zijn bij de top van publieke en private organisaties onmisbaar voor aandacht en initiatieven om de weerbaarheid en veerkracht op het gebied van cyber- security te vergroten. Maar zoals Erik Akerboom in 2011 al aangaf: “Er is een tekort aan mensen die ook kunnen doen en niet alleen bedenken wat er zou moeten gebeuren”. Momenteel bestaat er een groot verschil tussen de vraag en aanbod van cyberprofes- sionals op de arbeidsmarkt. Het aantal Figuur 5: De overheid zou actiever moeten optreden tegen cybercriminaliteit1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mee oneens Weet niet Niet mee eens of oneens Mee eens Helemaal mee eens 2% 28% 59% 1% 10% 5 the way we see it
 8. 8. Figuur 6: Heeft u er vertrouwen in dat de overheid veilig met uw gegevens omgaat?1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Houd ik me niet mee bezigweet ik niet Anders, namelijk Nee, ik vrees voor mijn gegevens Ja, maar er moet echt meer gebeuren om de veiligheid te vergroten Ja, de overheid weet goed om te gaan met mijn gegevens 1% 8% 48% 17% 26% Figuur 7: Cyberbeveiliging wordt ongetwijfeld de komende jaren een steeds belangrijker issue. Verhoging van het kennisniveau van de overheid en in het bijzonder de politie is dan ook absoluut noodzakelijk1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mee oneens Weet niet Niet mee eens of oneens Mee eens Helemaal mee eens 2% 41% 53% 0% 3% 1 Bron: Onderzoek Capgemini, Trends in Veiligheid november 2012 Over de auteur Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij Capgemini Consulting en actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. Meer informatie over openbare orde en veiligheid vindt u op www.trendsinveiligheid.nl w.o.- en hbo-afgestudeerden is te laag en opleiding sluit vaak onvoldoende aan bij de beroepspraktijk. In het slotartikel ‘White Hat Office’ wordt gepleit voor een publiek-private cyberacademy waar integere hackers worden opgeleid. Hackers die buiten het reguliere opleidingstraject vallen en die worden gerekruteerd vanuit de eigen ‘scene’. Het zijn vaak die jonge talenten die nachtenlang autodidactisch lekken aan het blootleggen zijn bij gere- nommeerde bedrijven. De White Hat Office geeft hen een specifieke leer- omgeving en voorziet daarmee in een groeiende behoefte in Nederland. 6 Trends in Veiligheid 2013
 9. 9. De verschillende auteurs geven naast een heldere visie ook grensverleggende inzichten en intelligente oplossingen op het snijvlak van vrijheid en veiligheid. Een informatief en boeiend visierapport voor zowel bestuurders als beleidmakers. U kunt het volledige rapport downloaden via www.trendsinveiligheid.nl Als u geïnteresseerd bent in een (of meer) van de essays op de volgende pagina’s, kunt u de QR-code scannen met uw smartphone. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com of persoonlijk met de auteur(s) via het vermelde twitteradres of e-mailadres. Het volledige Trends in Veiligheid rapport met uitkomsten van het Capgemini-onderzoek en twaalf lezenswaardige essays is digitaal beschikbaar. Scan QR code voor het volledige rapport Trends in Veiligheid 2013 7 the way we see it
 10. 10. Hoe regisseert het kerndepartement zijn uitvoeringsorganisaties tot betere prestaties? Realiseren van betere prestaties in de straf- rechtketen vereist van het ministerie om de gulden middenweg te vinden tussen regie voeren en het geven van ruimte. Over de auteurs Wender van Mansvelt MSc en drs. Eelco Smid zijn management con- sultant bij Capgemini Consulting. Eelco Smid houdt zich vooral bezig met vraagstukken op het terrein van beleidsrealisatie, verandermanagement en communicatie. Wender van Mansvelt is gespecialiseerd in het begeleiden van implementatietrajecten rond nieuwe wetgeving en het faciliteren van keten- samenwerking ter versterking van gezamenlijke prestaties. Voor meer informatie @wvmansvelt en @eelcosmid Highlights • 93% van de Nederlanders meent dat de overheid ondanks de bezuinigingen toch zeker dezelfde kwaliteit van veiligheid moet garanderen. • Het realiseren van een beter presterende strafrechtketen vraagt om een ministerie dat strak regie voert, maar tevens voldoende ruimte biedt aan de uitvoeringsorganisaties om zelfstandig resultaten te boeken. • Het departement zal daarbij de ruimte die het de uit- voeringsorganisaties biedt transparant moeten definiëren, zowel inhoudelijk als financieel. • De uitvoeringsorganisaties dienen zich te verantwoorden voor de verbeteringen die binnen deze ruimte worden gerealiseerd. Versterken van de strafrechtketen? Regisseer de ruimte voor resultaat! Scan QR code voor het volledig essay 8 Trends in Veiligheid 2013
 11. 11. Highlights • Organisaties binnen veiligheid en justitie maken onderdeel uit van de maatschappij en verbinden zich meer en meer met hun omgeving. • Voor de maatschappij staat de behandeling van een verdachte voorop en minder de behandeling van een zaak. • In de complexe, veranderlijke maatschappij waarin een integrale aanpak van complexe problemen nodig is, loopt de toepassing van het ketenconcept tegen zijn grenzen aan. • Enkel een ketenbenadering bij de behandeling van justitiabelen is te beperkt. • De behandeling van complexe problemen vraagt om een integrale benadering. • De transformatie naar een moderne organisatie van veiligheid en justitie kan alleen met een transformatie van de digitalisering. Over de auteurs Drs. Con Sadée en Eva Miltenburg MSc zijn consultant bij Capgemini Consulting. Con Sadée is gespecialiseerd in de transformatie van publieke organisaties en de mogelijkheden die digitalisering daarbij biedt. De organisatie van samenwerking in ketens, netwerken en andere samenwerkingsverbanden maakt daar deel van uit. Eva Miltenburg richt zich op samenwerkingsvraag- stukken, optimalisatie van ketenprocessen en wetgevingstrajecten. Voor meer informatie @evamburg, con.sadee@capgemini.com Is er een alternatieve benadering die een integrale effectieve behandeling van com- plexe problemen door justitie, verbonden met de maatschappij, moge- lijk maakt? Een moderne, ‘van buitenaf’ benadering bij het organiseren van het domein van veiligheid en justitie kan niet zonder ver- gaande digitalisering. Scan QR code voor het volledig essay De keten voorbij 9 the way we see it
 12. 12. Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen Highlights • Samenwerking in ketens vereist betrouwbare data, hiertoe dient data ‘onbetwist’ te zijn. • Een Digital Operating Model schept de randvoorwaarden om onbetwiste data te kunnen realiseren, onder andere door de inrichting van data governance. • Uniforme dataprocessen resulteren in grip op het gebruik van data, van zowel interne als externe bronnen. Wat is nodig om betrouwbare data te kunnen leveren en gebruiken? Pleidooi voor de inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen. Over de auteurs Drs. Edwin Kok MBA is client director voor het ministerie van Veiligheid en Justitie bij Capgemini. Ir. Marijke de Jong-Bultsma is management consultant bij Capgemini Consulting. Marijke de Jong-Bultsma is gespe- cialiseerd in de samenwerking tussen business en ICT en richt zich daarbij specifiek op vraagstukken rondom data en informatievoorziening. Voor meer informatie edwin.kok@capgemini.com en marijke.dejong-bultsma@capgemini.comScan QR code voor het volledig essay 10 Trends in Veiligheid 2013
 13. 13. 11 the way we see it Big data in opsporing: nu pompen om niet te verzuipen Wat te doen aan de verstikking door de exponentieel groeiende data binnen de opsporing? Uit recente ervaringen blijkt dat opsporings- instanties alleen met ontologie en geauto- matiseerde opsporing kunnen voorkomen dat ze verzuipen in big data. Over de auteurs Marcel Kordes is als business consultant gespecialiseerd in risico- en informatiegestuurd werken binnen de publieke sector. Ing. Rob Vernooij is als business consultant betrokken bij de inrichting en optimalisatie van (geautomatiseerde) processen in opsporingsomgevingen. Drs. Paul Lengkeek is projectleider in de public security sector en is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van organisatieverandering en ICT. Voor meer informatie marcel.kordes@capgemini.com, rob.j.vernooij@capgemini.com en paul.lengkeek@capgemini.com Highlights • Datastromen in opsporing groeien exponentieel. • Opsporingsinstanties moeten nu starten met pompen om niet te verzuipen in big data. • Ontologie is de randvoorwaarde om big data te structureren. • Geautomatiseerde opsporing kan in terabytes aan data de gewenste informatie detecteren. • De analist krijgt meer ruimte voor analyse-informatie, door minder handmatig structureren van data. Scan QR code voor het volledig essay
 14. 14. Highlights • Menigten organiseren zich steeds vaker online, om daarna fysiek bij elkaar te komen. • Publieke en private organisaties die betrokken zijn bij (ongeplande) evenementen kunnen de impact van social media niet meer negeren. • In de bestuurlijke en organisatorische sturing dient hierop te worden geanticipeerd en een combinatie te worden gemaakt van fysieke en online crowd control. • Dit betekent nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen voor bestuur en organisatie. • Uitdaging zit in de samenhang tussen online en fysiek besturen van menigten die zich online en fysiek organiseren. De menigte onder (online) controle! Hoe kunnen we social media inzetten als sturingsmiddel van de online menigte? Social media biedt mogelijkheden om voor en tijdens het (ongeplande) evene- ment de online crowd te monitorenen sturen. Over de auteurs Karin van de Laar MSc, Eva Miltenburg MSc en Evelien van Zuidam MSc zijn consultant bij Capgemini Consulting. Karin van de Laar is gespecialiseerd in crisismanagement en netwerksamenwerking, Eva Miltenburg richt zich op samenwerkingsvraagstukken, optimalisatie van ketenprocessen en wet- gevingstrajecten, Evelien van Zuidam houdt zich bezig met zowel crisisvraag- stukken als de effecten van social media op het veiligheidsdomein. Voor meer informatie @karinvandelaar, @evamburg en @evelienvzScan QR code voor het volledig essay 12 Trends in Veiligheid 2013
 15. 15. Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center Hoe een Digital Capabilities Center de politie helpt het maximale te halen uit de kansen die de digitale revolutie biedt. De politie is sinds jaar en dag bezig met de inzet van nieuwe inzichten en technolo- gieën om burgerparti- cipatie vorm te geven. Highlights • Binnen burgerparticipatie is een ontwikkeling naar meer cocreatie-initiatieven te zien. • De digitale revolutie maakt het mogelijk de burger- participatie en cocreatie-initiatieven een impuls te geven. • Inspelen op de digitale revolutie vergt een digitale transformatiestrategie en centrale ondersteuning en regie. • Een Digital Capabilities Center helpt de politie burger- participatie en cocreatie-initiatieven effectief en rendabel te maken. Over de auteurs Drs. Erik Staffeleu, Roy Oudeman MA en Herman-Jan Carmiggelt zijn management consultant bij Capgemini Consulting. Erik Staffeleu is gespecia- liseerd in veranderkunde, intensivering van ketensamenwerking in het veilig- heidsdomein en het verbeteren van politieprestaties. Roy Oudeman heeft zich gespecialiseerd in organisatie- en bedrijfsvoeringvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Herman-Jan Carmiggelt adviseert klanten bij strategische vraagstukken die vragen om vergaande digitalisering met als doel om klant- interactie te verbeteren. Voor meer informatie erik.staffeleu@capgemini.com, roy.oudeman@capgemini.com en herman-jan.carmiggelt@capgemini.comScan QR code voor het volledig essay 13 the way we see it
 16. 16. Cameratoezicht: efficiënter in de veiligheidsketen! Welke ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van het gebruik van camera- beelden? Er wordt in de veilig- heidsketen niet ten volle gebruikgemaakt van de mogelijkheden die cameratoezicht in combinatie met andere sensoren en social media biedt. Over de auteurs Ing A.A.M. (Bart) Kusse MSc is manager Geo-ICT en projectleider Crisismanagement bij Capgemini en daarnaast docent aan de internationale Unigis opleiding aan de Vrije Universiteit. Prof. Dr. H.J. (Henk) Scholten is hoogleraar Ruimtelijke Informatica aan de Vrije Universiteit en CEO van Geodan, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van GIS-technologie. Peter van den Ende MPA ba is directeur van de stichting CrimiNee! / Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Oost Brabant, commissaris van politie en programmaleider operational field labs (OFL) van het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS). Voor meer informatie bart.kusse@capgemini.com, henk@geodan.nl en petervandenende@criminee.nl Highlights • Cameratoezicht door standaardisatie beter bruikbaar in de veiligheidsketen. • Camera’s in combinatie met andere sensoren leveren beter bruikbare informatie op. • Het maakt sneller handelen en beter onderbouwde besluitvorming mogelijk. • Directe betrokkenheid van de burger via sociale media. Scan QR code voor het volledig essay 14 Trends in Veiligheid 2013
 17. 17. De kracht van verbinden Welke kansen biedt slimme technologie en hoe benutten we deze voor meer veiligheid? Intelligente en mobiele software toepassingen helpen onveilige situaties op te lossen. Succes komt echter niet vanzelf en vraagt vooral om slimme verbindingen. Highlights • Succesvol innoveren start met verbeelding. • Technologie die (samen)werkt! • DOE! Initiatief loont. • De kennis is beschikbaar. • De slimste verbindingen zijn die tussen mensen. Over de auteurs Drs. ing. Erik van den Berg is managing consultant bij Capgemini. Erik richt zich als informatiearchitect op strategie, innovatie en verbetering van de informatievoorziening binnen de publieke sector. Niek Wijngaards is senior researcher en programma manager bij Thales Nederland in de afdeling Thales Research & Technology. Niek Wijngaards richt zich op onderzoek en ontwikkeling van complexe ‘systems-of-systems’ waarin mensen en syste- men samenwerken teneinde hun taken te volbrengen. Binnen het project Slim Verbinden (gesubsidieerd door Agentschap NL) werken Erik van den Berg en Niek Wijngaards samen met Studio Veiligheid, Technische Universiteit Delft, CityGIS en Ask Community Systems om pragmatisch aan te tonen dat ook in open internet systemen partijen veilig relevante informatie kunnen delen. Voor meer informatie erik.e.vandenberg@capgemini.com en niek.wijngaards@d-cis.nlScan QR code voor het volledig essay 15 the way we see it
 18. 18. De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet Hoe moet de overheid haar rol invullen om onze digitale veiligheid te waarborgen? De overheid worstelt met haar rol ten aan- zien van het handhaven van digitale veiligheid en trekt nauwelijks parallellen met het fysieke domein. Over de auteurs Drs. Roeland de Koning en Evelien van Zuidam MSc zijn werkzaam bij Capgemini Consulting. Roeland de Koning is managing consultant en gespecialiseerd in cybersecurity en ICT-crisisbeheersing. Evelien van Zuidam is consultant en richt zich op digitale veiligheid en de rol van social media in het veiligheidsdomein. Voor meer informatie @evelienvz en roeland.de.koning@capgemini.com Highlights • In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. • De overheid worstelt met haar rol om digitale veiligheid te waarborgen. • Digitale veiligheid wordt te veel als nieuw probleem gezien. • Digitale veiligheid moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving. Scan QR code voor het volledig essay 16 Trends in Veiligheid 2013
 19. 19. Cyber resilience in het jaarverslag? Welke stappen zijn nodig om de digitale veiligheid bij organisaties te waar- borgen? Cyber resilience is een randvoorwaarde gewor- den voor de continuïteit en bescherming van de reputatie van organisa- ties. Meer transparantie is nodig om het vertrouwen te behouden. Geen digitale transformatie zonder digitale veiligheid Highlights • Cyber resilience is een randvoorwaarde voor digitale transformatie. • De continuïteit en reputatie van de organisatie staan namelijk op het spel. • Daarom is cyber resilience een aangelegenheid voor de Raad van Bestuur. • Maatregelen zijn niet alleen technologisch, maar juist multidisciplinair. • Stakeholders verwachten meer transparantie. Over de auteurs Annemarie Zielstra MES is Director International Relations | Cyber Resilience bij TNO, Tjarda Krabbendam-Hersman en Mr. Patrick de Graaf zijn management consultant bij Capgemini Consulting op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voor meer informatie @GraafPde, @tjhers en annemarie.zielstra@tno.nlScan QR code voor het volledig essay 17 the way we see it
 20. 20. Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein Hoe kan de continuï- teit van kritische pro- cessen in het veilig- heidsdomein worden geborgd? Het veiligheidsdomein dient de beheersing van hun eigen bedrijfs- voering op hetzelfde niveau te plaatsen als de beheersing van externe incidenten en rampen. Hoe continuïteitsmanagement bijdraagt aan de veiligheid in de maatschappij Over de auteurs Drs. Abderrahman Kaouass en Klaas Hagoort zijn managing consultant bij Capgemini Consulting. Abderrahman Kaouass richt zich op bestuurlijke veiligheidsvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Klaas Hagoort is expert op het gebied van Business Continuity Management (BCM) en is gecertificeerd ‘Member of the Business Continuity Institute’ (MBCI). Voor meer informatie abderrahman.kaouass@capgemini.com en klaas.hagoort@capgemini.com Highlights • Onvoldoende borging van continuïteit van kritische processen in het veiligheidsdomein. • Een noodzaak voor een contextgerichte benadering. • Een benadering waarin risico’s opgepakt worden vanuit het streven naar continuïteit. • Een raamwerk continuïteitsmanagement dat organisaties op strategisch en operationeel niveau helpt de kritische processen te borgen. Scan OR code voor het volledig essay 18 Trends in Veiligheid 2013
 21. 21. Meer vissen in de vijver met de White Hat Office Hoe zorgen we voor meer hackers om de digitale veiligheid van Nederland te garanderen? De toenemende aandacht voor cybersecurity leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerde hackers. Wij zien een structurele, publiek-private oplossing. Highlights • Er is een acuut en structureel tekort aan gekwalificeerde White Hat hackers. • Slimmer vissen in de vijver met cyberreservisten, digitale vrijwilligers en pooling van experts lost maar een klein deel van het probleem op. • De White Hat Office is een publiek-privaat werk- en leertraject voor White Hat hackers, waardoor zij snel in kunnen stromen. • De White Hat Office bouwt voort op bewezen concepten. • Het concept ligt er, de eerste uitwerking ook, wie doet er mee? Over de auteurs Mr. Patrick de Graaf en drs. Erik Hoorweg MCM zijn principal consultant, respectievelijk vice president bij Capgemini Consulting en als zodanig actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richten zij zich op vraagstukken op het vlak van cybersecurity, crisisbeheersing, beleidsrealisatie en bedrijfsvoering. Voor meer informatie @GraafPde en @ehoorweg Scan QR code voor het volledig essay 19 the way we see it
 22. 22. Kan onze digitale samenleving zonder digitale veiligheid? Ontdek het visierapport www.trendsinveiligheid.nl Cybersecurity de visie de burger 51% 2011 66% 2012 Significante stijging cybercrime-kennis van de burger Digitale transformatie van samenleving en economie Een veilige digitale samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin nieuwe coalities gevormd moeten worden. Willen we deze verantwoordelijkheid waarmaken, dan begint het bij bewustzijn. Bewustzijn bij burgers, bedrijven en overheden. Burgers BedrijvenOverheid Veilige digitale samenleving Cyberbeveiliging wordt de komende jaren een steeds belangrijker issue” De burger vraagt overheid om actiever op te treden tegen cybercriminaliteit. Staat achter de beslissing om de overheid meer bevoegdheden te geven voor het terughacken. Vindt echter dat de overheid te weinig middelen heeft om digitale veiligheid in Nederland te garanderen. 28% 59% 10% 2% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens of oneens Mee oneens Weet niet Burgers tot 40 jaar hebben de meeste smartphones (76%), maar hebben deze ook het minst beveiligd, 50% zonder antivirus-programma. De basisschool is een goed moment om te beginnen met voorlichting over cybercriminaliteit SCHOOL Vindt verhoging van het kennisniveau van de overheid en in het bijzonder de politie absoluut noodzakelijk.94% 83% 82% 1/3 “ 20 Trends in Veiligheid 2013
 23. 23. 21 the way we see it Colofon Trends in Veiligheid is mede tot stand gekomen met medewerking van: Erik Hoorweg Edwin Kok Paul Visser Petra Halenbeek Rob Vernooij Kees-Jan Butter Capgemini Nederland B.V. Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht Tel. +31 30 689 00 00 E-mail: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com www.trendsinveiligheid.nl Advies, ontwerp en productie: Marketing & Communicatie, Nicole Hartung, Joke Achterberg IN/1B-007.13/1500©ShutterstockenHollandscheHoogte
 24. 24. Capgemini Nederland B.V. Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht Tel. +31 30 689 00 00 E-mail: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com www.trendsinveiligheid.nl Over Capgemini Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcing- diensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM . Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore® . Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uit- voering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruik- makend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 3.600 con- sultants wereldwijd. Copyright © 2013 Capgemini. Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini Voor meer informatie: www.nl.capgemini.com www.capgeminiconsulting.nl

×