Onderzoeksresultaten sociale media bij noodsituaties 2014

454 views

Published on

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onderzoeksresultaten sociale media bij noodsituaties 2014

  1. 1. Onderzoeksresultaten: sociale media bij noodsituaties Gebruik sociale media nog altijd in opkomst; maar telefoon blijft belangrijk In de zomer van 2012 is het eerste landelijke onderzoek naar sociale media en noodsituaties uitgevoerd door adviesbureau VDMMP (Niek van As en Roy Johannink) in samenwerking met het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie (Menno van Duin). Destijds naar voorbeeld van het onderzoek van het Amerikaanse Rode Kruis. In het najaar van 2013 is het Nederlandse onderzoek voor de derde keer landelijk uitgezet via sociale media, diverse nieuwsbrieven en websites. Dit gebeurde aan de hand van een geactualiseerde en aangevulde vragenlijst. De conclusies zijn verwoord in het artikel ‘Gebruik sociale media nog altijd in opkomst; maar telefoon blijft belangrijk’ dat gepubliceerd is op de websites van de onderzoekers (www.vdmmp.nl, www.ifv.nl en www.politieacademie.nl. Bij (her)gebruik van (onderdelen van) het artikel of de onderzoeksresultaten in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaarmaking in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier in officiële publicaties dient de bron te worden vermeld. Vragen en suggesties voor verbetering van de publicaties zijn welkom via info@vdmmp.nl. Onderzoeksresultaten 2013 Basisgegevens over het onderzoek Deze enquête is volledig ingevuld en voltooid door 668 respondenten. Van de respondenten is 60% man en 40% vrouw. De grootste groep van de respondenten (40%) valt in de leeftijdscategorie 35-50 jaar. Gebruik sociale media verder gestegen Van de respondenten maakt 98% gebruik van sociale media. De meeste respondenten maken gebruik van Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin en Google+. Van de personen die sociale media gebruiken, maakt 93% hier (bijna) dagelijks gebruik van. In vergelijking met 2012 levert dat enige verschuiving op. Facebook is iets populairder geworden en blijft samen met Twitter en Youtube het meest geliefd. Het dagelijkse gebruik is verder gestegen met ca. 6%. Sociale media als bron van informatie tijdens de storm Van de 656 respondenten die sociale media gebruiken heeft niet minder dan 70% sociale media gebruikt naar aanleiding van de storm in Nederland op 28 oktober 2013. Als belangrijkste reden benoemen ze informatie vergaren (94%). Tweederde (66%) van de respondenten is in het verleden aanwezig geweest bij een noodsituatie, zoals stroomuitval, zwaar weer, overstroming, aardbeving, grote brand, zwaar ongeval of explosie. Hierbij zijn met name de middelen gebruikt om informatie te verkrijgen (naar populariteit): sociale media, online nieuwssites, TV, radio en mobiele telefoon app, met tot slot enkele communicatiekanalen vanuit de overheid zoals crisis.nl. In vergelijking met 2012 hebben sociale media en online nieuwssites iets terrein gewonnen (stijging van circa 2% à 3%). Deze zijn populairder dan de TV en radio (daling van 3% à 4%). De algemene tendens lijkt meer online te zijn, waarbij de bronnen van de ‘overheid’ minder zijn bezocht. Dit sluit aan op het onderzoek van de Risico- en Crisisbarometer 1 waarin wordt aangegeven dat internet de meest gebruikte informatiebron is na een incident. Familie en vrienden als informatiebron boven officiële instanties Op de vraag van wie de respondenten informatie kregen over de noodsituatie wordt het antwoord familie/vrienden het meest genoemd (44%). Hierna zijn (gerangschikt naar populariteit) journalisten - (online) media de grootste bron aan informatie, (on)bekenden via sociale media en semiprofessionele media - 112-regio’s/accounts het vaakst een informatiebron. Daarna volgen de hulpdiensten, lokale en landelijke overheid en weg/spoor/waterbeheer.
  2. 2. 2 Plaatsen van berichten geen vanzelfsprekendheid Van de 440 respondenten die zeggen aanwezig te zijn geweest bij een noodsituatie heeft 62% zelf geen bericht geplaatst op sociale media, 37% wel. Van diegene die een bericht hebben geplaatst op sociale media zijn Twitter en Facebook het meest gebruikt. Van de respondenten die een bericht op sociale media hebben geplaatst, heeft 61% een bepaalde hashtag (#) als kernwoord gebruikt. Deze hashtags beschreven met name het soort incident (storm, brand, stroomuitval, bommelding etc.) en de locatie van het incident (plaatsnaam). Van de respondenten die aanwezig waren bij een noodsituatie en een bericht op sociale media plaatsten (162 respondenten), heeft 59% via sociale media aan vrienden/familie laten weten hoe zijn/haar situatie was, 47% via de telefoon en 20% heeft dit niet gedaan. In vergelijking met 2012 is een stijging te zien in het plaatsen van berichten op sociale media (13%). Zelf berichten op sociale media plaatsen in de toekomst Op het moment dat de respondenten in de toekomst aanwezig zijn bij een noodsituatie, schetsen de respondenten de volgende verwachtingen. Op het moment dat men aanwezig is bij een noodsituatie, geeft 42% aan (zeer) waarschijnlijk wel foto’s of filmpjes te delen van de noodsituatie op de sociale media. 36% geeft aan dit waarschijnlijk niet tot zeker niet te doen 1 . Meer dan de helft (61%) acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij hun eigen waarneming van de noodsituatie delen op de sociale media. Zo’n 18% acht dat niet (zeer) waarschijnlijk. In vergelijking met 2012 verwachten meer respondenten foto’s/filmpjes delen op sociale media (stijging 7%) en verwachten meer respondenten hun eigen waarneming te delen op sociale media (stijging 2%). Bellen vrienden en familie alvorens dit te berichten op sociale media De meeste respondenten verwachten dat als zij aanwezig zijn bij een noodsituatie aan hun vrienden/familie laten weten dat zij veilig zijn. 91% verwacht dit te doen via de telefoon, 62% (ook) via de sociale media en 28% (ook) via e-mail. In vergelijking met 2012 zijn sociale media en e-mail minder populair geworden (een daling van circa 8% en 18%). De respondenten verwachten informatie bij een noodsituatie van de volgende personen/organisaties (gerangschikt naar afnemende mate van populariteit): politie, gemeente - lokale overheid, brandweer, veiligheidsregio, journalisten – (online) media, familie/vrienden, semiprofessionele media - 112-regio’s/accounts en omstanders. Hierna volgen landelijke overheid, onbekenden via sociale media, buurtbewoners/buren en weg/spoor/waterbeheerders. Deze antwoorden verschillen nadrukkelijk met wie in het verleden bij een noodsituatie als informatiebron fungeerden. Als de respondenten in de toekomst bij een noodsituatie aanwezig zouden zijn, dan acht 40% het wel (zeer) waarschijnlijk dat zij een eigen hulpvraag - primaire levensbehoeften (onderdak, kleren, etc.) - plaatsen op sociale media; 31% verwacht dit (zeer) waarschijnlijk niet te doen. Vergelijkbaar zijn de percentages in het geval van een acute gezondheidsvraag (40% wel; 34% niet). De reacties op de vraag of respondenten voor anderen een vraag op sociale media zouden plaatsen, lagen dicht bij elkaar (voor primaire levensbehoeften ondersteuning 50% wel en 22% niet en voor de geneeskundige hulpvraag 49% wel en 25% niet). Bij uitval van het telefoonnetwerk worden die percentages duidelijk nog hoger (74% zou wel gebruik maken van sociale media; 10% niet). In vergelijking met 2012 verschillen de cijfers niet veel. Bij de eigen hulpvraag daalt het 2% en 1% bij primaire levensbehoefte en acute gezondheid. Bij de hulpvraag voor de ander daalt het circa 1% en 2%. Bij het bereiken van de hulpdiensten via sociale media als het telefoonnetwerk eruit ligt, is een daling te zien van 11%. 1 De waardeschaal is als volgt ingedeeld: helemaal mee oneens, mee oneens, enigszins mee (on)eens, mee eens, helemaal mee eens, weet ik niet. In de rapportage zijn sommige waarden bij elkaar opgeteld ten behoeve van de leesbaarheid van de rapportage.
  3. 3. Verwach Aan de re • 6 m • 6 o h In e de h Reacties De respo media: • V e • V o In ve reag het b Over vijf De respo reageren • V m • 3 d • 6 • n Mee mon resp (stijg verg gebr Over vijf Van de re media ne laagdrem In ve soci Tot slot Het plan i onderzoe htingen bij ge espondenten z 67% van de re monitoren, zo 61% van de re op de sociale het bericht he en jaar tijd is t hulpdiensten e s van hulpdien ndenten verw Van de respon een vraag die Van de respon op het sociale ergelijking me geert en 1% m bericht wel he f jaar maken h ndenten zijn o als volgt op d Van de respon monitoren en 33% van de re deze het beric 64% van de re 15% van de re niets weet van er respondente nitoren en min pondenten (stij ging 3%) verw gelijking met d ruik van socia f jaar via soci espondenten v et zo snel werk mpelig en goed ergelijking me iale media net is om dit onde ek (financieel) bruik door hu zijn diverse ste espondenten v dat zij direct k espondenten v media van de eft gezien. te zien dat me en minder resp nsten wachten het vo ndenten verwa gesteld is op ndenten geeft e medium van et 2012 verwac meer verwacht eeft gezien. hulpdiensten ook gevraagd de stellingen: ndenten verwa daarmee dire espondenten v cht heeft gezie espondenten v espondenten s n de vraag van en (stijging 3% nder responden ijging 2%) verw wachten dat de de huidige situ ale media door iale media ne verwacht 50% kt als via 1-1-2 d te bereiken z et 2012 is er al t zo snel werk erzoek de aan te ondersteun ulpdiensten ellingen voorg vindt dat de hu kunnen reager voelt zich gen e hulpdienst he eer responden pondenten (da lgende wat de acht 32% niet het sociale m t 43% aan dat de hulpdienst chten minder r t wel een reac meer gebrui naar de verwa acht 79% van ct kunnen rea voelt de noodz en. verwacht dat d spreekt de ver n de responde %) verwachten nten (daling 6 wachten dat d e hulpdienst w atie verwachte r de hulpdiens t zo snel als % dat over vijf j 2. Van de resp zijn via de soc lleen een stijg kt als via 1-1-2 komende jare nen, dan kunt 3 gelegd. Hierbij ulpdiensten 24 ren op geplaat noodzaakt om ebben geplaat nten (stijging 6 aling 4%) de n e hulpdiensten t van de desbe medium van de zeer waarsch t. respondenten ctie. Van de re ik van sociale achtingen ove de hulpdiens ageren op hulp zaak om de h de hulpdienst rwachting uit d ent. n dat de hulpd 6%) voelt de no de hulpdienst a weet heeft van en de respond sten. via 1-1-2 aar de reactie pondenten ver iale media. ging (van 3%) 2. De rest van en vaker uit te u contact op t zijn de uitkom 4/7 hun websi tste berichten te bellen naar tst. Dit om er z 6%) 24/7 socia noodzaak zien n zullen doen etreffende hulp e hulpdienst. hijnlijk is dat de n (daling 8%) n spondenten v e media er de situatie o ten dat zij 24/ pvragen. ulpdienst te b altijd reageert dat het zeer w diensten 24/7 h oodzaak om d altijd reageert de vraag van denten in de to e van de hulpd rwacht 68% da te zien in de v de cijfers is he voeren. Moch te nemen via o T msten als volgt ite en sociale voor hulp. r de hulpdiens zeker van te z ale media mon om na te bell met de berich pdienst dat de e hulpdienst n niet van de hu verwacht 8% m over vijf jaar. D 7 hun website ellen om er ze t op een vraag waarschijnlijk is hun website en de hulpdienst n op een vraag de responden oekomst dus m diensten op ee at de hulpdien verwachting da etzelfde geble hten er geïnter onderzoek@v V D 3 P 3 Telefoon: 030 - Fax: 030 - 63 Website: www E-mail: info@v t: media moeten st, nadat zij ee zijn dat de hulp nitoring verwac len. hten op de soc eze altijd reag niets weet van ulpdienst dat d meer dat de hu De respondent e en sociale m eker van te zij g aan hun ges s dat de hulpd n sociale med na te bellen. M g en meer resp nt op sociale m meer en inten en melding via nsten 24/7 in d at een melding even. resseerden zij vdmmp.nl. VDMMP B.V. De Molen 13 3994 DA Houten Postbus 302 3990 GC Houte 634 54 40 34 54 49 .vdmmp.nl vdmmp.nl n en bericht pdienst chten van ciale eert op de vraag deze altijd ulpdienst ten media n dat steld. dienst dia Meer pondenten media. In siever a sociale de week g via jn om dit n n

×