International Police Association: artikel over social media DNA

742 views

Published on

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

International Police Association: artikel over social media DNA

  1. 1. TWENTE O oy pt rsz¡
  2. 2. DIGITALISERING De digitalisering van de samenleving is een gegeven. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is de opkomst en het gebruik van internet. Een groot deel van de Nederlandse bevolking en van het Ne- derlandse bedrijfsleven is actief op internet. Omdat de politie als frontlinieorganisatie midden in de sa- menleving staat, is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van inter- net en in te spelen op de kansen die internet biedt. Aan alles merk je dat het ons als politie ernst is bij te blijven en onze medewerkers zodanig toe te rus- ten, dat ze de burger op een verantwoorde manier kunnen helpen bij zaken die op de digitale snelweg spelen. Verderop in het artikel zal ik ontwikkelingen benoemen, die ons daarbij helpen of moeten gaan helpen. Social media: het nieuwe dna Dit is het boek dat Frank Smilda, kwadiermaker van de Dienst Regionale lnformatie Organisatie van Noord- Nederland schreef met Arnout de Vries van TNO en dat binnenkort uitkomt. Social media zorgen voor een nieuwe revolutie in de op- sporing, zoals DNA dat dertig jaar geleden was. Maar social media spelen hierin een dubbelrol. Net als DNA is het een belangrijke informatiebron. Maar het is tevens het nieuwe platform waarop de 'digitale' rechercheur en de online Sherlock Holmes (samen) werken aan op- sporing. Social media democratiseren de opsporing en maakt de rol van burgers hierin nog belangrijker. Dit ver- eist een verandering van het 'DNA' van iedere agent, een 'gamechanger' in alle facetten van het politiewerk. ln ons personeelsblad 24/7 was al een artikel te lezen over het "Speuren op Social Media". Daarin konden we lezen dat de korpsleiding heeft ingestemd met een meerjarig programma dat als doel heeft het gebruik van social media in te bedden in alle (operationele) politie- processen. Dit is een nobel streven, want we kunnen als politie natuurlijk niet meer om de digitalisering van de samenleving heen. ln alle politieprocessen speelt de di- gitalisering een rol, of dat nu bij lntake, bij Handhaving of bij Opsporing is. Martine Vis van de Eenheidsleiding Rotterdam is landelijk verantwoordelijk voor de inbed- ding van social media binnen de politië. Het programma zel'f geeft aan dat social media niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Men- sen gebruiken social media om elkaar te betrekken, te informeren en te beïnvloeden met in hun kielzog de re- IDIGITALISERING guliere media. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn: voor bestuurders, politie, het Openbaar Ministerie, maar ook voor de burger zelf. Recente voorbeelden zijn de publieke verontwaardiging over de verdachten van uit- gaansgeweld in Eindhoven (camerabeelden) en een ogenschijnlijk onschuldige Facebook-uitnodiging die leidde tot grote ongeregeldheden in Haren (Project X). Social media brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar ook vele (bestuurlijke) dilemma's en vragen. Het proces lijkt soms ongrijpbaar en het is zelfs de vraag of 'grip krijgen' überhaupt nog aan de orde is. Veel over- heidsorganisaties worstelen dan ook met de vraag hoe men moet omgaan met een verschijnsel dat zo snel, in- vloedrijk en schijnbaar stuurloos is. Om de verbinding met de samenleving niet te verliezen, moet de politie mee gaan in deze ontwikkeling. Social media bieden de politie daarbij ook nieuwe mogelijkhe- den verbinding te maken in de haarvaten van de maat- schappij met online gemeenschappen en individuele burgers. Korlom, de komst van social media heeft een nieuwe dimensie aan het politievak toegevoegd. Het gebruik van sociale media in het politiewerk is een steeds belangrijker rol gaan spelen. Onderzoek er naar staat nog slechts in de kinderschoenen. Tegelijkertijd kunnen we dus ook constateren dat er al veel in gang is gezet en dat er talloze praktische toepassingen zijn ontwikkeld. Belangrijk is het om deze initiatieven ook met elkaar te delen. Ook hierbij kunnen sociale media een nuttige rol spelen. Met de komst van sociale media is een dimensie aan het politievak toegevoegd die niet genegeerd kan en mag worden , maar waar tegelijkertijd nog een wereld te winnen valt... Als politie gebruiken we de social media steeds meer als opsporingsmiddel. Dat symboliseert de'zéér opval- lende' opmars van social media bij de politie afgelopen jaar. Veel politiemensen zijn te vinden op Twitter en ook de vele filmpjes die via Youtube online zijn gezet, mis- sen hun doel niet. Deze filmpjes zijn al miljoenen keren bekeken. Dat maakt het gebruik van social media door ons als politie tot een krachtig middel waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt. Mede dankzij successen worden politiekorpsen enthousiast over het gebruik van social media en het betrekken van burgers bij het politie werk. We beginnen opsporingssites en verspreiden op- sporingsberichten via eigen profielen op Faeebook en Twitter. Daarnaast plaatsen we op YouTube bewakings- beelden van misdrijven. Vaak wordt daarin verwezen naar de traditionele media:,opsporingsprogramma's op 04 2014 l1s
  3. 3. de landelijke en regionale televisie. Het jaar 20'13 liet zien dat dit middel steeds vaker wordt ingezet door po- litiekorpsen over de gehele wereld. Ontwikkelingen Buiten de sociale media moeten we als politie ook op andere gebieden binnen de digitale wereld thuis ra- ken. Vanaf 2008 tot 2013 werkte het pro- gramma Aanpak Cybercrime (pAC) samen met de toenmalige regio's die op het gebied van digitalisering iets wilden ontwikkelen. Een greep uit wat er zoal is ontwikkeld en tot stand gebracht volgt hier onder. E-learning lntake Aanleiding De burger doet steeds meer aangifte van cybercrime gerelateerde zaken (zoals hacken, internetfraud e, ze- dendelicten via MSN). Het eerste aanspreekpunt van de burgers hierbij zijn de intakeorgani- saties en de callcenters. Wanneer Service & lntake en de Callcenters niet bekend zijn met deze vormen van criminaliteit, niet bekend zijn met de terminologie of niet weten hoe de melding afgehan- deld dient te worden heeft dit twee grote gevolgen: o De burger voelt zich niet geholpen en blijft wellicht gedupeerd, een volgende keer zal de burger dan ook weinig veftrouwen hebben om weer aangifte te komen doen . Bepaalde) vormen van) crimina- liteit en strafbare feiten worden niet aangepakt en blijven onopge- merkt. Maar ook wanneer de melding geen strafbaar feit betreft zal aan de burger uitgelegd moeten wor- den waarom dat zo is. Burgers en bedrijven moeten met vragen of ad- vies, op het gebied van cybercrime en cybersafety bij de politie terecht kunnen. ln een onderzoek van het Lectoraat Cybersafety van de Noordelijke Ho- geschool in Leeuwarden in 2009 blijkt dat de kennis over compu- ter- en internetcriminaliteit op grote schaal ontbreekt bij Service & lntake eenheden en de Callcenters. Dit is onwenselijk omdat zij het eerste contact vormen met de burgerl. Doelstelling De doelstelling van dit project is om alle (toekomstige) medewerkers ln- take en Service (baliemedewerkers, medewerkers callcenter, etc.) op te leiden en te voorzien van de kennis en kunde op het gebied van cybercri- me die voor hun functie nodig is. Zo- danig dat ook het vertrouwen van de burger en het bedrijfsleven groeien. ln het district Noord- en Oost- Gel- derland is deze e-learning op grote schaal aan de medewerkers aange- boden. Handreiking lntake De handreiking intake cybercrime, "Alledaags Politiewerk in een gedi- gitaliseerde omgeving" is een prak- tische beschrijving van verschil- lende facetten die van belang zijn voor de intake van aangiften cyber- crime door de politie. lntakers van de politie kunnen de handreiking gebruiken wanneer zij een aangifte cybercrime opnemen. De handrei- king richt zicht op algemene ken- nis. Het is een informatief boekwerk en niet normatief. Het boekwerk geeft geen procedurebeschrijvingen, schrijft dus niet voor volgens welke stappen de intake moet verlopen. De Handreiking is als boekwerk be- schikbaar binnen de Eenheden, maar is ook te raadplegen op Politiekennis- net. Ga daarvoor naar CriminaliteiV cybeftoolkit of zoek op Cyberloolkit. IDIGITALISERING Open Bronnen De training Gebruik Open Bronnen via lnternet (GOBI) stimuleert het gebruik van open bronnen en bevor- dert kennis op het gebied van een veilig gebruik van internet. Het is gericht op het opdoen van ervaring en delen van kennis van het zoeken binnen open bronnen op internet. Deze training is in opdracht van po- litie Haaglanden en in samenwerking met het Programma Aanpak Cyber- crime (PAC)ontwikkeld. Doel van de training is medewerkers binnen alle processen te faciliteren en te on- dersteunen in hun werk door ze, op een veilige manier, gebruik te laten maken van informatie uit open bron- nen op internet in de dagelijkse po- litiepraktijk. Tijdens de projectfase in Haaglanden heeft het project GOBI geleid tot belangrijke successen. Een van de successen is dat het ge- bruik van informatie uit open bron- nen binnen de projectperiode aan meer dan 460 zaken een positieve bijdrage heeft geleverd. De training is op dit moment be- schikbaar voor het hele land en zal via het Programma Social Media verder worden uitgerold. Vijfdaag se / e- I earn i n g tactis c h rechercheurs Vanaf 2009 tot 31 december 2012 is het Programma Aanpak Cybercrime actief met stimulering en organisatie van een opleidingsaanbod voor de algemene tactische recherche. Dit aanbod bestaat uit twee trainingen, namelijk . een Sdaagse training via contact- onderwijs, die wordt verzorgd door de Politieacademie en . een variant daarop die deels via e- learning plaatsvindt en wordt ver- zorgd door de Deloitte Academy. lnhoudelijk zijn de trainingen vrijwel gelijk. 04 2014 1) Politie en Cybercrime tntake en Eerste opvolging, Een onderzoek naar de intake van het werkaanbod cybercrime door de politie - Lectoraat cybersafety, Noordetijke Hogeschool Leeuwarden, 20 maart 200g l1l
  4. 4. Het vijfdaagse trainingsprogramma 'Digitalisering in de Opsporingspraktijk' van de Politieacademie komt voort uit het Landelijk Project Digitaal Opsporen (LPDO) en is sinds 2004 in uitvoering. ln opdracht van de Board Op- sporing heeft het PAC in 2008 de training geëvalueerd. Daaruit bleek de behoefte van de korpsen aan een flexi- bele opleidingsvariant. Als antwoord heeft het PAC in opdracht van de Board Opsporing in 2009 een verkorte, deels via e-learning te volgen, opleiding voor tactische rechercheurs en leidinggevenden laten ontwikkelen. Sinds 1 januari 2010 worden beide opleidingen aan de korpsen aangeboden. Çompronet ComProNet - het Community Protection Network - is een high-tech sensor- en social mediaproject om snel- ler hulp te bieden bij incidenten en te zorgen voor meer heterdaadjes. Het gaat uit van actieve wederkerigheid (tweeri chti n gsverkeer). Binnen ComProNet werken burgers, particuliere en pu- blieke bedrijven, professionals, politie, brandweer, am- bulance en sensoren samen om criminaliteit terug te dringen via de smaftphone. De politie is hierin een hulpverlener of ondersteuner en daarmee nadrukkelijk (net als de burgers) onderdeel van ComProNet. Hierdoor werken burgers en overheid sa- men aan het veiliger maken van de maatschappij. Om de burger goed te informeren en te betrekken maakt ComProNet gebruik van slimme software om incident- meldingen en aanvullende informatie te ontvangen, te verwerken en acties uit te zetten. Het systeem bekijkt de inzetmogelijkheden van deelnemers in de buud van een IDIGITALISERING incident, die kunnen bijdragen aan de oplossing van het incident en faciliteerl de onderlinge communicatie tus- sen de deelnemers aan een incident. De pilots, die gehouden werden in Groningen, Assen en op Schipholwaren een groot succes. Eind 2012 draaide een ComProNet pilot in Assen. Via de iPhone stonden ondernemers, politie, beveiliging en gemeente zes weken lang in contact met elkaar, en het werkte. Het aantal aanhoudingen en boetes steeg, het gevoel van veiligheid ook. De politie was meestal zeer snel ter plaatse, gewapend met de juiste informatie, tot aan foto's toe. 85% van de heterdaadjes is te danken aan een burger. ComProNet is de ideale tool om de opvolging door de politie te versnellen en te verbeteren. Of ComProNet lan- delijk wordt uitgerold is een beslissing die nog door de nationale politie moet worden genomen. Het PAC heeft de portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime ver- zocht mogelijkheden te zoeken om de functionaliteit van ComProNet verder te omtwikkelen. Op dit moment doet de Nationale Politie er nog niets mee, terwijl het in de uitvoering erg kan helpen heter- daadkracht te verhogen. Het ligt "op de plank". Mochten er vragen bij jullie leven over hetgeen ik in dit stuk heb uiteengezet dan kunnen jullie me altijd bellen. B-z Am btel ij k secretaris H oofden Di gitale Experti se 06 51259803 Actie Burgers Agenten Tw¡tter Meldkamer Sensor Twitter Facebook Obi4wan Twitcident KPN geo ANPR NCIC Apps TAK Burgsonnæt Help Gron¡ngen Tw¡tter U stener Facebook llstener ,€bserv¡ce API Operat¡onal User Interfðce Part¡c¡pantenAnalyse ceolocatie Event process¡ng Facade Services Control Comñunlty Paot*t¡on ComPro Feedback . Het boek "Social Media: het nieuwe DNA", Frank Smilda en Arnout de Vries 2014 Documentatie van het Programma Aanpak Cybercrime a Bronnen 04 2014 l1e

×