Proposta de Reactivació Econòmica

380 views

Published on

Proposta del PSC per a la Reactivació Econòmica davant d’un Govern agònic que ha perdut iniciativa parlamentària i política fruit d’un acord amb ERC que no aporta cap benefici al país

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta de Reactivació Econòmica

  1. 1. Grup Parlamentari SocialistaModel: 250 Proposta de resolucióRef.: 250MLB24051300097A LA MESA DEL PARLAMENTMaurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord ambel que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presentala proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-missió d’Economia, Finances i Pressupost.EXPOSICIÓ DE MOTIUSEn el sisè any de la crisi econòmica més profunda que ha patit Espanya en laseva història recent, amb unes taxes d’atur amb nivells que no s’han conegutfins ara, i sense cap recuperació, és precís adoptar decisions urgents i de ca-ràcter integral.Al llarg del 2012 i el 2013 l’economia espanyola ha perdut casi 1,2 milions dellocs de treball; s’ha arribat als 6,2 milions d’aturats; la taxa d’atur s’ha situaten el 27,2% i en el 57,2% per als joves; casi 2 milions de llars tenen tots elsseus membres a l’atur i pràcticament 3,5 milions d’aurats busquen feina desde fa més d’un any. A més, la protecció per la desocupació deixa fora de qual-sevol cobertura a més de 3,3 milions d’aturats.Les noves previsions del Govern de l’Estat contingudes en el Programa Nacio-nal de Reformas i en la Actualización del Plan de Estabilidad, presentades des-près del Consell de Ministres del proppassat 26 d’abril de 2013,són absoluta-ment descoratjadores: destrucció de més de 1.300.000 d’ocupacions al llargde la legislatura i una taxa d’atur propera al 26% al finalitzar 2015. Però, segu-rament, lo pitjor de la nova situació no està tant en la persistència d’un volumde desocupació tan elevat que afecta a la supervivència del sistema de protec-ció social i a la consistència del nostre sistema financer, sinó en la capacitat deles actuals polítiques per a fer front a una situació d’extraordinària gravetat.
  2. 2. Grup Parlamentari SocialistaModel: 250 Proposta de resolució2Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista creu que és necessari un canvi enles polítiques econòmiques, tant en la Unió Europea com en la del nostre país.Un canvi que, en lo que es refereix a Europa, ha d’afectar en l’orientació gene-ral de la política fins ara desenvolupada, la qual ha d’introduir mesures per aestimular el creixement, i al ritme d’aplicació de les reformes institucionalspendents a la zona euro.Un canvi que a Espanya hauria de concretar-se en la posada en marxa de me-sures que facilitin el crèdit al sector privat, d’estímuls selectius a curt terminiper reactivar l’economia i la creació d’ocupació, de mesures que parin la des-trucció de llocs de treball i afavoreixin l’ocupació de joves i de majors de 50anys i en reformes orientades a aconseguir una economia més competitiva,basada en el coneixement i en la innovació, i amb més pes en les nostres ex-portacions.Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:PROPOSTA DE RESOLUCIÓEl Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat i instar al Govern del’Estat a explorar amb voluntat d’acord i generositat col·lectiva, actuacions imesures en determinats àmbits que serveixin per:1. Impulsar un programa de consolidació fiscal més creïble i que permetiel creixement.- Espanya i els països del sud d’Europa necessiten acomodar els seusesforços per aconseguir l’equilibri pressupostari a les seves possibili-tats de recuperació econòmica. Per això, és necessari que es revisinels compromisos d’ajust fiscal, plantejant mesures com l’exclusió delcòmput del dèficit, per a objectius d’estabilitat, polítiques de despe-sa amb la inversió productiva, I+D+i o formació.
  3. 3. Grup Parlamentari SocialistaModel: 250 Proposta de resolució32. Millorar el finançament de les empreses i famílies. En aquest àmbit ésnecessari actuar en dos fronts:- En el si de la Unió Europea. Exigint al Banc Central Europeu (BCE) queutilitzi totes les eines al seu abast per assegurar que els diners quepresta als bancs arribin a finançar les empreses i llars, i que treballiper aconseguir la unitat real del mercat monetari europeu. Potenci-ant també, la capacitat d’actuació del Banc Europeu d’Inversions peral finançament de projectes.- En l’àmbit intern. Entre d’altres mesures s’ha de crear un fons públicamb recursos del MEDE per facilitar el finançament de les empreses iper reestructurar el deute de les llars amb càrregues hipotecàries ique hagin entrat en una situació d’insolvència sobrevinguda.3. Combatre la desocupació massiva i les seves conseqüències socials:- S’han d’estudiar mesures per parar la pujada de la desocupació ambuna moratòria d’acomiadaments similar a la portada a terme a Ale-manya. I mesures per fomentar la creació d’ocupació, especialmentdirigida als joves, amb i sense formació, i als majors de 50 anys.- Així mateix, per pal·liar les conseqüències socials de la desocupaciómassiva, s’han d’enfortir els programes de protecció social i lluitacontra la pobresa.4. Incrementar la competitivitat de la nostra economia, estimular la inver-sió i millorar la qualitat de les nostres institucions i la eficiència del sec-tor públic:- El Govern de l’Estat ha de plantejar mesures que impulsin el desen-volupament de nous sectors industrials de futur i modernitzar els
  4. 4. Grup Parlamentari SocialistaModel: 250 Proposta de resolució4nostres sectors més consolidats. S’ha d’ajudar a les empreses a ex-portar més, a guanyar grandària i a invertir en investigació i desenvo-lupament.- És necessari millorar el nostre marc institucional per a facilitar lacreació de noves empreses i millorar la competència efectiva en totsels sectors, plantejant reformes, igualment, per a que les administra-cions públiques siguin més eficients i transparents en el seu funcio-nament.5. Arribar a l’estabilitat pressupostària sense sacrificar el nostre estat soci-al, ni la capacitat del sector públic per a dinamitzar l’economia:- Espanya té un problema d’ingressos públics. Es recapten 8 punts dePIB menys que a la mitjana dels països de la Unió Europea. És per ai-xò que és necessari abordar una reforma fiscal en profunditat, queno pugi els tipus impositius a les classes mitjanes, ni als treballa-dors, però que augmenti els ingressos, recaptant de qui té molt i pa-ga molt poc per la enginyeria fiscal o dels que no paguen res per alfrau que practiquen.6. Promoure des del Govern de l’Estat un pacte de rendes entre patronal isindicats, que permeti la implicació dels partits polítics amb representa-ció parlamentària i dels Governs de les Comunitats Autònomes fins a ar-ribar a compromisos col·lectius.- Aquest pacte a de posar fre a un procés de devaluació salarial unila-teral, desordenat i no compartit, i aconseguir que la moderació ensalaris estigui acompanyada d’una contenció dels beneficis empresa-rials, dels preus i d’un reforç de la política social.Palau del Parlament, 24 de maig de 2013Maurici Lucena i BetriuPortaveu del GP SOC

×